Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 4. oktober 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Sagsnr.: 05.00.05-A00-1-12 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Temadrøftelse - Tilgængelighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jf. Handicaprådets årshjul afholdes på hvert møde en temadrøftelse. Temaet til mødet den 4. oktober 2018 er - tilgængelighed.

 

Arkitekt og bymidteprojektleder Lars Ravnemose fra By, Erhverv og Kultur deltager i mødet og fremlægger oplæg til drøftelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Oplægget blev taget til efterretning.

Drøftelse gennemført.

Handicaprådet stiller sig til rådighed for kommende projekter.

Handicaprådet ønsker på et kommende møde, at høre mere om tilgængelighed for syns- og hørehandicappede.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Nye Frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Udvalget har ad flere omgange forholdt sig til deltagelsen i netværket og til konkrete frikommuneforsøg. På baggrund af folketingets godkendelse af forsøg fra tredje og sidste ansøgningsrunde er der krav om politisk godkendelse af forsøgsdeltagelen i kommunerne inden d. 1. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Forsøgsoverblik

Folketinget har godkendt følgende forsøg:

 

Forsøgsrunde

Forsøg

Tovholderkommune

Hernings deltagelse

1. Forsøgsrunde

 

Tilkøb af hjemmehjælp

Holstebro Kommune

Deltager.

Forsøget er i gang

Tilkøb af socialpædagogisk støtte

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Silkeborg Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Optagelse i et mere egnet botilbud for borgere, der ikke kan samtykke

Favrskov Kommune

Deltager

Forsøget er i gang.

 

2. forsøgsrunde

Udslusningsboliger

Randers Kommune

Deltager ikke

 

3. forsøgsrunde

 

Midlertidig BPA (borgerstyret personlig assistance) som efterværn

Favrskov Kommune

Deltager ikke

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge

Randers Kommune

Ønsket deltagelse

Bedre overgang fra ung til voksen

Holstebro Kommune

Afklaring i gang

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Silkeborg Kommune

Deltager ikke

 

De nye forsøg

De nye forsøg, som er relevante for Herning Kommune, er de tre teknologiforsøg:

 

  • Særlige døråbnere
  • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere
  • Udvidelse af teknologiforsøget til børneområdet (behandles i børne-og familieudvalget)

 

De særlige døråbnere:

I forsøget med de særlige døråbnere (en teknologi til at forsinke), har kommunerne fået lovhjemmel til at anvende særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud. Hidtil (efter servicelovens § 125. stk. 3) har den særlige døråbner kun måtte anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

 

Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig, og hvor forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko.

 

Et eksempel er en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling til borgerens bolig, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

 

Forsøget giver derfor plejecentre og botilbud bedre mulighed for at følge med borgerne ud og tilbage til boligen. Det er med til at sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren, hensynet til borgernes frihed, værdighed og selvbestemmelse og de bedste vilkår og rammer for personalet.

 

I Herning Kommune giver det mening for flere af de større plejecentre, der består af flere boenheder/tilbud, at deltage i forsøget

 

Teknologiforsøget til hjemmeboende borgere:

Kommunerne har fået lovhjemmel til at udvide det eksisterende teknologiforsøg til hjemmeboende borgere, som er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud. Det er borgere, som modsætter sig at flytte fra deres hjem eller endnu ikke har fået et tilbud om en plejebolig eller botilbud. Der er tale om en gruppe af meget svært demente/svært handicappede borgere, som kommer i situationer uden for deres bolig, hvor de er er i fare, og hvor de bliver krænket på deres værdighed. De er ikke trafiksikre og kan ikke orientere sig udenfor deres hjem.

 

Et eksempel er en dement borger, der bor alene på en ejendom i landlige omgivelser ved nogle søer udenfor byen. Borgeren går meget ud og ind af sin bolig, og når vedkommende synes at ”høre” katte jamre, så forlades boligen for at lede efter dem. Udenfor hoveddøren har borgeren en alarmmåtte, som giver mange fejlalarmer til hjemmeplejen. De kører en lang tur for at aflægge borgeren besøg hver gang, de får en alarm. Når borgeren går væk fra boligen for at ”lede efter kattene” er der fare for, at vedkommende falder i søen.

 

I det givne eksempel er der behov for at afprøve et andet teknologisk hjælpemiddel, som i højre grad kan sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren og gøre, at personalet undgår at komme på alt for mange ”fejlbesøg”. Som i det eksisterende teknologiforsøg er der mulighed for at afprøve pejle- og alarmsystemer samt situationsbestemt audio-, video- og bevægelsesovervågning. Forsøget følger også de samme krav og kriterier som det eksisterende teknologiforsøg.

 

Målgruppen til forsøget i Herning Kommune vil være en mindre gruppe af borgere, der enten er tilknyttet hjemmeplejen eller handicapområdet.

 

Den lokale arbejdsgruppe for forsøget er ved at undersøge hvilke teknologier, der kan bruges ved hjemmeboende borgere i forhold til de specifikke behov og problemstillinger. Arbejdsgruppen forventer, at det er teknologiske hjælpemidler som GPS, PIR (Passive InfraRed sensor som er bevægelsessensor), geofencing (demensbrikker) og trædemåtter, der er relevant at afprøve. Omkostningerne ved de nye teknologiske hjælpemidler dækkes af Social- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje.

 

Efterværnsforsøget

Vedrørende efterværnsforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen”, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, så har folketinget ikke vedtaget en lovparagraf for det i frikommuneloven. Det er i stedet blevet et forsøg, som kommunerne kan søge om efter forsøgsbestemmelsen § 184 i serviceloven. Handicap og Psykiatri og Handicapcenter Herning er aktuelt i gang med at afklare mulighederne i forsøget.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2019, herunder udmøntning af MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2019-22:

Herning Kommunes budgetforlig for 2019-22 blev indgået den 18. september 2018. På mødet giver administrationen en orientering forligets betydning i forhold til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 16, Børn og Familie.

 

Udmøntningen af MEP:

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning Kommune indregnet budgetreduktioner vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning Kommunes budget. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018 blev det besluttet at fordele budgetreduktionerne på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter.

 

På Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri er budgettet reduceret med 1,7 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020-2022.

På Serviceområde 16, Børn og Familie er budgettet reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020-2022.

 

Administrationen orienterer om de politiske beslutninger i fagudvalgene i forhold til udmøntningen af budgetreduktionerne.

 

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Administrationen orienterede om status i ft. budgetforlig samt udmøntning af MEP-udfordringen. Dorte West orienterede om, at der stadig er uløste udfordringer også på Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler. Danske Handicaporganisationers repræsentanter i Handicaprådet udtrykte bekymring for flytning af autismeklasserne til Holtbjerg. Autismeforeningen stiller sig til rådighed for inddragelse i processen om at skabe en ny skole.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Handicapprisen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet i Herning Kommune har de seneste år uddelt en Handicappris på 10.000 kr. Prisen blev dog ikke uddelt i 2016.

 

Handicaprådet skal tage stilling til, hvorvidt der i 2018 skal uddeles en Handicappris, ligesom der i så fald skal tages stilling til principperne og proceduren for prisuddelingen samt prisens størrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i FN's internationale dag for personer med handicap, har Handicaprådet de sidste 9 år annonceret efter kandidater til en Handicappris.

 

Ved tidligere års prisuddelinger har der været mellem 2 og 6 kandidater til prisen.

 

Der har tidligere været annonceret efter kandidater i Herning Folkeblad i september/oktober måned. Annoncering ligeledes via Facebook, www.herning.dk, Frivilligcenter Herning og bibliotekerne i Herning Kommune.

 

Annonce fra Handicapprisen 2017 inklusive principper og procedure for prisuddelingen er vedlagt til orientering.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager stilling til eventuel prisuddeling i 2018, herunder principper og proces for prisen.

 

Såfremt Handicaprådet beslutter at fortsætte prisuddelingen, indstilles det,

 

at rådet fastsætter Handicapprisens størrelse,

 

at rådet fastsætter dato for prisuddelingen. (Det kan i den forbindelse oplyses at der er reserveret tid i borgmesterens kalender til overrækkelse torsdag den 6. december 2018 kl. 13.00)

 

Beslutning

Prisen for 2018 uddeles.

Kritterierne fra 2017 videreføres i forhold til uddelingen i 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

  • Birgit Jonassen og Bent Ole Nielsen har besøgt Handicare angående fastspændelse i busser.
  • Der var en drøftelse af overgangen fra Servicebussen til laventrebusser. Administrationen undersøger hvorvidt antal brugere af de 3 Servicebuslinjer er kendt.
  • KL konference på Handicap- og psykiatriområdet, tilbagemelding om deltagelse.
  • Opfordring til deltagelse den 9. oktober 2018 i "Møder du fordomme om handicappede". Finder sted på Fuglsangsø Centret.
 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadag i Ålborg om Handicapråd, onsdag den 24. oktober 2018.

Lise Lotte Bjerge, Birgit Jonassen, John Munk og Käthe Skov Eriksen er tilmeldt til temadagen.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.