Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A26-2-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Strategi for det socialpsykiatriske område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Sagsresume

En arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere fra socialpsykiatrien, har i fællesskab udarbejdet en ”Ny strategi for det socialpsykiatriske område”. Strategien blev vedtaget på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. juni 2016.


Strategien beskriver, at socialpsykiatrien deles op i ”to spor” med én leder af hvert spor.

 

Ved at etablere to spor vil fremtidens socialpsykiatri have en organisering, der kan møde de udfordringer og tendenser, der påvirker og har indflydelse på den kommunale indsats.

 

Strategien har samtidig den konsekvens, at medarbejderne i det nuværende Socialpsykiatrisk Center Herning er blevet fordelt i de to spor og er derfor ikke længere en selvstændig organisatorisk enhed.


Indsatserne overfor borgeren i begge spor ændrer sig også. Det er målet, at en stor del af den fremtidige bostøtte vil blive gruppebaseret og de nye tilbud vil i tidsrummet frem mod årsskiftet 2016/2017 i tæt samarbejde med medarbejderne på området.


Den udmeldte besparelse er på de tre tilbud på ca. 2,9 mio. kr. Besparelsen er indregnet i den nye organisering. Dette sker ved, at Skovlyset og Skiftesporet har undladt at besætte ledige stillinger. Derved bærer de to tilbud hele besparelsen, indtil den fremtidige organisering på psykiatriområdet er godkendt. Etablering af to spor understøtter, at der ikke skal ske opsigelser for at opnå budgetbalance, samlet set. Såfremt beslutningen blev, at der ikke skulle være 2 spor, så skulle besparelsen være effektueret på anden vis.

 

Sagsfremstilling

Kort historik:

I efteråret 2015 blev ”Handleplan 2015” godkendt, men efter en offentlig debat besluttede Social- og Sundhedsudvalget d. 23. september 2015, at psykiatriområdet ikke var omfattet af handleplanen.

 

Debatten omkring handleplanen viste, at der var behov for at forbedre samarbejdet og at samordne tilbuddene og indsatserne på psykiatriområdet. Derfor blev der igangsat en proces, hvor det arbejde, der var i gang i forhold til udarbejdelse af en strategi på psykiatriområdet, blev genstartet i en ny proces. Denne gang med en bredere inddragelse. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med ledere og medarbejderrepræsentanter fra Skovlyset, Skiftesporet og Socialpsykiatrisk Center Herning. Målet var at udarbejde en ”Ny strategi for det socialpsykiatriske område”.

 

Det udførte arbejde: 

Af kommissoriet fremgår det, at formålet med den nye strategi er at styrke koordinering og samarbejde omkring den samlede indsats overfor borgere med behov for en socialpsykiatrisk kommunal indsats efter Servicelovens bestemmelser. De nuværende og fremtidige kommunale udfordringer på psykiatriområdet skal håndteres i en ny samarbejdsstruktur.


Der skal foretages en vurdering af, om områdets nuværende organisering og måde at løse opgaver på er hensigtsmæssig, eller den ud fra hensynet til en bedre koordinering og ressourceudnyttelse med fordel kan ændres. Arbejdsgruppen skal komme med en anbefaling.

 

Strategien har til formål at sikre, at der i socialpsykiatrien samarbejdes for at nå de fælles og politiske fastlagte mål.

Dertil kommer, at indsatsen i forhold til borgeren skal være helhedsorienteret, tidsafgrænset og have til formål at støtte borgeren i egen recovery-proces. Derved er der styrket fokus på koordination af indsatser, aktører i borgerens sag, fleksibilitet i selve tilrettelæggelsen, udførelsen af støtteindsatsen, effektivitet i forhold til opstart og afslutning af indsatserne. Dette for at opnå den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og tilbyde den bedst mulige indsats ud fra den økonomiske ramme.

 

Der skal også tages stilling til håndtering af den økonomiske udfordring, området står over for i 2015 og 2016, herunder eventuel udmøntning af besparelser. Psykiatriområdet er blevet pålagt at skulle finde reduktioner på 2,9 mio. kr. i budget 2016 og frem.


Arbejdsgruppen har analyseret følgende:

- borgersammensætningen i forhold til forsørgelsesgrundlag og støttebehov
- hvilke metoder og faglige tilgange tilbuddene tilsammen råder over
- tendenser i samfundet, herunder at flere og flere skal behandles ambulant, det vil sige i eget hjem
- økonomi og fordele/ulemper ved sammenlægning af tilbud.


På baggrund af ovenstående er arbejdsgruppen nået frem til, at det vil være hensigtsmæssigt, at fremtidens socialpsykiatri bliver organiseret i ”to spor”.


Det ene spor vil være til den målgruppe, hvis primære støttebehov ligger ift. at få hverdagslivet til at hænge sammen. Her vil støtten have fokus på opretholdelse af meningsfulde hverdagsstrukturer, samt at støtte borgeren i at opretholde og deltage i forskellige former for fællesskaber, for eksempel familie- og venskabsnetværk og fritidsliv.
Dette spor rummer tilbud som Skovlyset, dagtilbud og bostøtte.


I det andet spor tages afsæt i en fælles aftale mellem borger og støttesystemet, og støtten vil i udgangspunktet have fokus på, at borgeren kan blive selvforsørgende enten gennem uddannelse eller arbejde. Det vil sige støtte, rettet imod at kunne håndtere og begå sig på uddannelsesinstitutioner eller på arbejdspladser.
Sporet består af Skiftesporet, dagtilbud, Horisont og bostøtte.

Gældende for begge spor er, at det bliver muligt at skrue op for, eller ændre sammensætningen af, støtten fra den ene til den anden dag; også når der bliver behov for aften- og weekendstøtte til borgere i eget hjem.

Arbejdsgruppen har ikke defineret indholdet, det vil sige hvilke støtteformer og tilbud, der skal ligge i de to spor, idet der først efter eventuel godkendelse af strategien, vil blive en proces med bred medarbejderinddragelse, der skal definere de indsatser, der er behov for i de to spor.

Den overordnede tanke er, at der er forskel på indsatser og støttebehov, alt efter om det retter sig mod det at få hverdagslivet til at hænge sammen, eller om det retter sig mod det at kunne håndtere og begå sig på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Derfor kræver det også, at medarbejderne besidder forskellige kompetencer og kan mestre forskellige metoder samt faglige tilgange, alt efter det mål, der er sat op for borgeren og indsatsen.

 

Det foreslås således, at fremtidens socialpsykiatri bliver organiseret således:

 

 

Af fordele er, at fagligheden, herunder de metoder, der anvendes i de to spor, skærpes. Det gør de, fordi enhver indsats er overvejet (og skriftliggjort) i forhold til borgerens mål, progression og recoveryproces. Udvælgelsen af indsats vil ske i en flerfaglig kontekst, forstået på den måde, at der vil være flere metoder og faglige tilgange at vælge mellem – nu hvor det er spor med sammensatte medarbejderkompetencer. Således bliver indsatsen skarp i forhold til de opstillede mål. Det bliver muligt at designe indsatser til borgeren, alt efter hvad der er brug for.
Der vil være en indbygget evalueringsstruktur, når alle indsatser i udgangspunktet skal være tidsafgrænsede, og det vil blive nemmere at måle effekten – virker det, vi går og gør?


Volumenen i de to spor både i forhold til driftsøkonomi og medarbejderressourcer gør, at sporene har mulighed for at tilrettelægge og omlægge indsatserne mere fleksibelt end tidligere. Der er en robusthed i driftsgrundlaget, der gør det nemmere at møde den udvikling, der er i omgivelserne. Blandt andet i regionspsykiatrien, hvor borgere med psykiatriske sygdomme og problemstillinger skal behandles mere ambulant.


Der er også centrale opmærksomhedspunkter ved ændring af strukturen i de nuværende tilbud i socialpsykiatrien. Det første er, at medarbejderne og deres kompetencer i Socialpsykiatrisk Center Herning er blevet fordelt i de to spor og dermed referere til hver deres (nye) leder. Det er samtidigt vigtigt, at medarbejderne har en høj grad af medindflydelse på, hvilket spor de ønsker, og har kompetencer til, at komme på. Derfor har der været tilrettelagt en ønskerunde før sommerferien, hvor ønskerne i langt overvejende tilfælde blev tilgodeset.
Vi er meget opmærksomme på, at en sammenbragt medarbejdergruppe sammen skal udvikle en ny samlende kultur, og det vil kræve tid og proces i begge spor. Lederne af de to spor har udarbejdet implementeringsplaner, hvor der er bred medarbejderinddragelse, hvilket helt klart understøtter den proces der er i gang.


Da en del af fremtidens bostøtte vil foregå i grupper, skal der samtidig være opmærksomhed på, om målgruppen magter at indgå i grupper og rent faktisk evner at opsøge gruppeforløbene.


Der har været bred inddragelse af ledere og medarbejdere ved udarbejdelse af strategien, og forslaget har været behandlet i de lokale MED-udvalg og Sektor-MED. Der er bred tilslutning til strategien, men medarbejderne ved Socialpsykiatrisk Center Herning havde forud for vedtagelsen en bekymring for faglighed og arbejdsmiljø ved en opsplitning af bostøtten i to spor. Der er dog på nuværende tidspunkt en god stemning omkring den besluttede retning på det socialpsykiatriske område.


Med den ”Nye strategi på det socialpsykiatriske område”, mener arbejdsgruppen, at socialpsykiatrien i Herning Kommune er rustet til, fortsat, at kunne levere ydelser af god kvalitet og samtidigt sikre et økonomisk fundament, der gør det muligt at omlægge og justere indsatserne efter behov. Strategien viser, at samarbejde og koordination er et integreret element i fremtidens socialpsykiatri.

 

Leder af Psykiatri, Misbrug og Udsatte René Frahm Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Kommunale indikatorer - En undersøgelse af kommunale handicapråds mulighed for at skabe forandringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet rapporten "Kommunale indikatorer. En undersøgelse af kommunale handicapråds mulighed for at skabe forandring"

Link til rapporten er sendt til Handicaprådet pr. mail.

Sagsfremstilling

Rapporten undersøger, hvorvidt og hvordan indikatorer kan være et nyttigt redskab til at måle udviklingen i gennemførelsen af FN's Handicapkonvention på kommunalt plan.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser på et spørgeskema fra 310 handicaprådsmedlemmer. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rapporten drøftes.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde i Handicaprådet, der afholdes d. 22. november 2016.

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Deltagelse i Socialstyrelsens VISO-konference 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialstyrelsen har sendt invitation til VISO-konference 2016 som afholdes tirsdag d. 6. december på Nyborg Strand, Hotel & Konferencecenter. Invitationen er videresendt til Handicaprådet på mail.

Sagsfremstilling

Konferencen sætter fokus på specialiseret viden vedrørende børn, unge og voksne inden for handicap-, specialundervisnings- og udsatteområdet. En viden, der bl.a. kan anvendes bredt i det sociale arbejde og i specialundervisningen. Konferencen henvender sig til ledere og fagpersonale i de kommunale forvaltninger, private, regionale og kommunale botilbud, brugerorganisationer, samt handicap- og udsatteråd. Oplev en spændende dag med specialiseret viden fra både praksis og forskning.

 

Program er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Tilmelding til Pernille Bertel, med angivelse af hvilke sessioner man ønsker at deltage i. Sidste frist til Pernille er 17. november 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

KL's Handicap- og Psykiatri Konference 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder Handicap- og Psykiatrikonference 2016 d. 29. november på Hotel Comwell Kolding.

Sagsfremstilling

Mange borgere på handicap- og psykiatriområdet modtager indsatser fra mange forskellige aktører på tværs af kommunale fagområder og sektorer. Der er derfor i disse år stort fokus på, hvordan der skabes sammenhæng imellem indsatserne, så borgerne oplever et system, hvor den ene hånd ved, hvad den anden gør. Det kræver både fælles retning, koordination og flerfaglig forståelse. Men hvordan nytænkes samarbejdet mellem de offentlige aktører, og hvordan kan borgerens ressourcer sættes i spil, så samarbejdet mellem borgere og kommune styrkes?

Samtidig har der de senere år været stort fokus på forebyggelse og på at sætte ind før borgerne har brug for de traditionelle ydelser på socialområdet. Men hvad kræver det, og hvordan kan den helt tidlige indsats gribes an både i forhold til borgere med fysiske og psykiske problematikker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på årets Handicap- og Psykiatrikonference.

 

Konferencen retter sig mod både myndigheds- og driftspersoner: Chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt andre aktører på området.

 

Program er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Tilmelding til Pernille Bertel, med angivelse af hvilken session man ønsker at deltage i. Sidste frist til Pernille er 17. november 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henrik Henriksen har modtaget en klage vedrørende trin til elevator ved indgangen til Bryggeriet på Torvet. Henrik videresender mailen til Søren Christensen, som følger op på sagen i By, Erhverv og Kultur.

Dette medførte status omkring ledelinjer gennem gågaden i forbindelse med renoveringen, Søren følger ligeledes op på dette gennem By, Erhverv og Kultur.

 

Birgit Hagen oplyste om konferencen "Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser" der afholdes i Kongrescenteret d. 10. oktober 2016.