Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 4. februar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i budget 2013 - høring i Handicaprådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget ønsker høring i Handicaprådet i forhold til anvendelse af den resterende del af pulje på 10 mio. kr. afsat i budget 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for budget 2013 blevet afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

 

Puljen disponeres af Social- og Sundhedsudvalget og går på tværs af de to serviceområder 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 12. december 2012 besluttet at disponere 6,235 mio. kr. til følgende projekter:

  • Forsøgsmidler til koordinationsgruppen for velfærdsteknologi (1 mio. kr. )

  • Videreudvikling og udbredelse af brugen af teknologiske hjælpemidler og IT teknologi i hverdagen (samlet pulje på 2 mio. kr.)

  • Gruppetilbud ADHD (0,720 mio. kr.)  

  • Kognitive IT hjælpemidler (1,2 mio. kr.)

  • Udvikling af telecare (1 mio. kr.)

  • Metode – medicinhåndtering (0,315 mio. kr.)

 

Sagen genoptages på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013, hvor der også foretages status på sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker sagen sendt til høring og drøftelse i Ældre- og Handicaprådene med henblik på, at rådene kan afgive høringssvar og forslag til prioritering af projekter ud over ovenfor nævnte.

 

Høringssvar skal foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes,

 

at der afgives høringssvar, således at dette foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013.

Beslutning

De enkelte medlemmer af rådet sender deres forslag til velfærdsteknologiske projekter til formanden.

 

Punktet optages på dagsordenen til rådets næste møde med henblik på drøftelse af og prioritering af indkomne forslag.