Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 4. februar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-884-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Opsigelse af bassinlejeaftale (vederlagsfri fysioterapi)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 12.09.2012 at tiltræde anbefalingen fra Region Midtjylland om at opsige lejeaftalerne med fysioterapiklinikkerne på Nørregade 9, Herning og Sportsallé 4, Vildbjerg.
 
På Handicaprådets møde d. 29.10.2012 blev der givet en orientering om beslutningen. Handicaprådet anmodede herefter forvaltningen om at undersøge, hvilke konsekvenser opsigelse af bassinaftalen vil få/får for borgerne/fysioterapeuterne.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsfremstillingen, pkt. 33, fra rådets møde den 29. oktober.

 

Nedenstående beskriver opsigelsens konsekvenser for henholdsvis borgerne og de privatpraktiserende fysioterapeuter.
 
Konsekvenser for borgerne:
Da de pågældende fysioterapeuter ikke har givet en udmelding på, hvorledes de vil prioritere bassintræning fremadrettet, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om konsekvenserne.
 
Dette betyder, at afhængigt af hvordan fysioterapeuterne vælger at tilrettelægge træningen fremadrettet, kan det enten betyde,

 • at borgeren fortsætter med bassintræning som hidtil,

 • at nogle bassintræningshold tilknyttes flere brugere og/eller ændret tidslængde for træning, eller

 • at borgeren ikke får tilbudt bassintræning.

 
Herning Kommune har dog fuld tillid til, at det fremadrettede tilbud for hver enkelt borger fortsat vil være tilrettelagt ud fra en fagligt velbegrundet vurdering.
 
Der har ultimo 2012 været 68 borgere, der har fået bassintræning.
 
Konsekvenser for de privatpraktiserende fysioterapeuter:
Bassinlejeaftalerne er indgået mellem daværende Ringkjøbing Amt og to fysioterapiklinikker i henholdsvis Herning og Vildbjerg. Aftalerne blev i sin tid indført for at fremme holdtræning i bassin frem for individuel behandling (vederlagsfri fysioterapi).
 
Region Midtjyllands begrundelser for opsigelsen er:

 • At ensarte vilkårene for tilbuddene under vederlagsfri fysioterapi i hele regionen

 • At der ikke er sket den forventede effekt i forhold til holdtræning

 
Region Midtjylland/Danske Regioner har indgået en overenskomst med fysioterapeuterne, hvori der blandt andet er mulighed for at give en højere takst for bassintræning, når regionen/kommunen ikke stiller bassin til rådighed. Det overenskomstfastsatte honorar til fysioterapeuten indeholder i udgangspunktet dækning af alle udgifter forbundet med at levere ydelsen herunder leje og drift af lokaler. Taksten er forhandlet mellem de to parter. Fysioterapeuterne kompenseres således for opsigelsen af bassinaftalen, hvis de vælger at fortsætte med bassintræning. I den forbindelse skal det påpeges, at fysioterapeuterne selv sammensætter deres tilbud, hvilket kommunen ikke har indflydelse på.
 
Endelig kan der orienteres om, at der fortsat er mulighed for træning i varmtvandsbassin - blandt andet i DGI-huset.

 

Områdechef for Kost & Træning, Elin Mogensen, deltager i mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Elin Mogensen oplyste, at Regionerne har indgået overenskomst med praktiserende fysioterapeuter, hvorefter der kan ydes et højere tilskud til etablering af vederlagsfri bassitræning for hold, når kommunen eller regionen ikke stiller bassin til rådighed. Det er op til fysioterapeuterne at afgøre, hvorvidt man ønsker at tilbyde ordningen.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning, omend man fandt det reducerede udbud af bassintræning uheldigt for flere patientgrupper.

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Niels Hermansen  

Genbrugshjælpemidler, høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Herning Komunne gennemfører i samarbejde med øvrige kommuner i det fælleskommunale indkøbssamarbejde (tidl. 12- by samarbejde) udbud på på genbrugshjælpemidler på en lang række områder. Se venligst vedhæftede plan,

der beskriver såvel områder som tidsplan for udbuddene. Udbuddet er udarbejdet

af fagpersoner fra diverse kommuner i samarbejde med udbudskonsulenter fra enkelte

af de deltagende kommuner. Det skal i øvrigt bemækes, at udbuddet har ekstra fokus på opfyldelse af behov, og at der er ydet tilskud fra fornyelsesfonden til udarbejdelse

af udbudsmaterialet, hvilket er sket i samarbejde med ekstern advokat.

 

Bemærk venligst, at ikke alle delområder er sendt til høring i denne omgang. Resterende delområder vil blive sendt i høring, når materialet på disse er færdiggjort.

 

 

Handicaprådets kommentarer til materialet til materialet bedes tilsendt Indkøb og Udbud senest ved udgangen af uge 6.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udbudsmaterialet drøftes.

Beslutning

Formanden havde til mødet udarbejdet forslag til rådets høringssvar.

Rådet fandt, at der generelt er tale om en god og fyldestgørende beskrivelse af udbuddet.

 

Høringssvaret blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.16-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om den nye Tilsynsreform

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Den 25. oktober blev Regeringen og de øvrige partier enige om, at der skal ske grundlæggende ændringer i forhold til godkendelsen af og tilsynet med sociale døgntilbud

Der skal stilles langt større krav til faglig kvalitet, professionalisme og uafhængighed i tilsynet.

Det nye sociale tilsyn skal åbne dørerne 1.11.2013.

Reformens indhold er i hovedtræk:

 • Alle døgntilbud inden for det specialiserede område for børn, unge og voksne indgår i reformen.

 • Tilsynet skal samles i 5 regionale tilsynsenheder. Enhederne placeres i 5 tilsynskommuner, der udpeges ved lov, og som får det fulde myndighedsansvar for opgaven i hver deres geografiske region.

 • Kommunale, regionale og private tilbud sidestilles, og derfor skal alle tilbud igennem
  en nygodkendelse.

 • Der skal gennemføres minimum et årligt tilsyn i alle tilbud.

 • Der beskrives kriterier for skærpet tilsyn og sanktionsmuligheder, herunder mulighed for lukning af et tilbud (også kommunale og regionale).

 • Tilsynet skal kunne give påbud om fx ansættelser og efteruddannelse af personale.

 • Tilsynet skal bl.a. gennemgå regnskaber og budget for alle tilbud.

 • Tilsynet skal inddrage forskningsbaseret viden i metoderne.

 • Tilbuddene skal kunne redegøre for effekten af deres arbejde.

 • Gensidig underretning mellem anbringende kommune og tilsynet.

 • Oprettelse af ”Wistelblower-funktion” i hver tilsynsenhed.

 • Øget krav til bestyrelser i private tilbud.

 • Tilbuddene skal udarbejde en årlig rapport bestående af nøgletal for tilbuddet,
  udskiftning i personalegruppen m.m.

 

Der arbejdes i øjeblikket intensivt med at beskrive reformen i detaljer og hvilken betydning, den får. Det forventes, at lov om tilsyn skal behandles i maj-juni måned.

 

Pia Strandbygaard og Dorthe Noesgaard fra Tilsynsenheden deltager under behandlingen af punktet.

Beslutning

Den tilsynsenhed, der vil komme til at betjene Herning Kommune (og øvrige kommuner i Region Midtjylland) vil få til huse i Silkeborg.

 

De opgaver, som kommunerne fortsat skal foretage tilsyn med (bl.a. ældrecentre og daginstitutioner) vil blive omorganiseret, men det ligger endnu ikke fast, hvordan det vil komme til at se ud.

 

Bekendtgørelse på området er sendt i høring i kommunerne.

 

Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet vil blive orienteret om, hvordan det nye sociale tilsyn vil komme til at se ud, når det endeligt er fastlagt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Udviklingen i BPA- og ledsagerordning samt handicapbiler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har ønsket en orientering om udvikling i antallet af bevillinger indenfor:

 • Borgerstyret personlig assistance (BPA)

 • Ledsagerordning

 • Handicapbiler

 

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Det overordnede formål med ordningen er, at borgere med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

 

BPA-ordningen kan bevilges i de ganske særlige tilfælde, hvor borgeren har massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor det i visitationsenheden vurderes, at kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp i form af almindelig personlig pleje, praktisk hjælp mm. til rådighed efter andre §§ i Lov om Social Service.  


Der modtages ca. 6-8 årlige forespørgsler til muligheden for BPA-ordning. I de tilfælde vejledes generelt om ordningen, om lovgivning, målgruppe og vilkår for bevilling. Der henvises også til retningslinjer for BPA-ordning på Herning.dk, og der tilbydes hjemmebesøg, såfremt borger ønsker at søge om en BPA-ordning. Udgangspunktet for et sådant hjemmebesøg er, hvordan/om borgerens konkrete, nødvendige behov kan dækkes efter andre §§ i Lov om Social Service.  
 
Der har i 2011 været 1 ny ansøgning, som der blev givet afslag på. I 2012 har der været 2 nye ansøgninger, hvoraf der er givet afslag på den ene, og den anden er fortsat under behandling.
 
Der er ikke bevilget nye § 96 BPA-ordninger i 2012. I øjeblikket er der 19 BPA ordninger efter SEL § 96 i Herning Kommune.
 
Der foretages løbende revurdering og tilsyn i aktive sager. I forbindelse hermed kan der ske ændringer i tilskud både i op- og nedadgående retning, eller det kan vurderes, at borger ikke længere er i målgruppen for BPA ordning.

I 2011 blev 4 BPA-ordninger afsluttet og i 2012 3 BPA-ordninger.

Ved afslutning af BPA-ordning iværksættes andre tilbud om personlig og praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning på baggrund af en aktuel helhedsvurdering og handleplan.
 
Der er i 2012 i 1 sag sket nedgang i bevilget tilskud, efter vurderingen at borgers nødvendige behov fortsat kan dækkes med nedsat tilskud og samtidig mulighed for at søge om alternativ støtte. Der kan således i nogle tilfælde ske ændringer i bevilling, på trods af at borgers behov er uændret, når det ved revurdering afklares, at behovet kan dækkes efter alternative §§.

 

Ledsagerordning:

Overordnet bevilges dette til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere skal borgeren opfylde følgende tre kriterier:

 • kan ikke færdes alene uden for hjemmet

 • kan selv efterspørge individuel ledsagelse

 • har ikke behov for socialpædagoisk støtte i ledsagelsen

 

Antallet af ledsagerordninger er steget fra 99 i 2011 til 108 i 2012.

 

Handicapbiler:

Overordnet tildeles ydelsen borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, som ikke er i stand til eller kun med betydelig vanskelighed
kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

 

Der er i 2011 bevilget 16 kassebiler og 9 personbiler. Tallene for 2012 er henholdsvis 12 kassebiler og 4 personbiler.

 

Nedgangen i antallet af bevillinger er en følge af en nedgang i antallet af ansøgninger om bevilling af handicapbiler. I 2011 var antallet af ansøgninger 57 og i 2012 var der 33 ansøgninger.

 

Formanden for Handicaprådet indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Det blev fra rådets medlemmer oplyst, at såvel Scleroseforeningen som Spastikerforeningen har givet udtryk for, at mange af deres medlemmer har fået afslag på handicapbil, og at det er deres opfattelse, at kriterierne er blevet strammere end tidligere. Forvaltningen gjorde opmærksom på ankemulighederne.

 

Det var endvidere rådets fornemmelse, at flere borgere modtager afslag på eller fratages BPA-ordninger end tidligere.

 

Sagsnr.: 04.04.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Henvendelse fra Aulum Fritidscenter om handicappedes anvendelse af centret til sportsudøvelse m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Aulum Fritidscenter har rettet henvendelse til formanden for Handicaprådet for at høre om, hvilke behov centret skal opfylde for at kunne tilbyde handicappede mulighed for sportsudøvelse. Aulum Fritidscenter vil gerne være center for afholdelse af sportsarrangementer for alle og ønsker derfor at tænke behovene ind i forbindelse med planlagt nybyggeri.

 

Kultur og Fritid bemærker, at der på Handicapidrættens Videnscenters hjemmeside http://www.irfa.dk/ er en guide til tilgængelig idrætsbyggeri - "Idrætsforum for alle". En inspirationsguide og et konkret værktøj til bygherrer, arkitekter og andre, der skal planlægge, bygge eller renovere idrætsanlæg i Danmark.

 

Det er en guide i, hvordan idrætsanlæg indrettes, så alle brugere har lige adgang, og det er inspiration til, hvordan tilgængelighed ikke behøver være i modstrid med æstetikken.

 

Dansk Handicapråd har også på deres hjemmeside hjælp at hente, dels i form af huskelister og uddannede tilgængelighedskonsulenter, der kan vejlede.

 

http://danskhandicapforbund.dk/det_arbejder_vi_for/byg_for_alle/

 

Følgende to personer står opført under Herning:

Leif Særkjær, Vester Allé 23, tlf. 97 19 21 12, saerkjaer@live.dk

Mogens Madsen, Herning, tlf. 61 77 95 02, momasen@gmail.com

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og at formanden svarer Aulum Fritidscenter med udgangspunkt i ovenstående.

Beslutning

Vedtaget at tilkendegive overfor Aulum Fritidscenter, at rådet bakker op om, at der etableres et sted med mulighed for, at handicappede kan deltage i idrætsudøvelser.

 

Sagsnr.: 27.21.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Hanne Villadsen  

Orientering om ledsageordning for unge mellem 12 og 18 år

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Hanne Villadsen, teamleder i Børne - og Familierådgivningen, orienterer om ledsageordning for unge mellem 12 og 18 år.
 
Denne mulighed blev lovgivningsmæssigt etableret pr. 15.3. 2012. Socialstyrelsen afholder nu fyraftensmøder i januar og februar 2013 omkring den nye ordning.
 
Målgruppen er unge mellem 12-18 år, som har en betydelig og varig nedsættelse af deres fysiske eller psykiske funktionsevne, og som ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsager. Formålet er at give den unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet og uden forældrenes hjælp, så mulighederne for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge forbedres. Eksempler kan være koncert, politiske arrangementer, klubfest, sove med vennerne uden forældrenes deltagelse, sportsudøvelse, biograftur, tur i naturen etc.
 
Timemæssigt er der tale om 15 timer pr. måned og der kan spares op for en periode på 6 måneder.
 
Herning Kommune afholder udgiften til ledsagerens løn.

 

 

Fagkoordinator i Børne- og Familierådgivningen, Hanne Villadsen deltager under behandlingen.

Beslutning

Ordningen er kun i sin spæde start, således er der kun 3 bevillinger i København, 2 i Kalundborg og 2 i Kerteminde. Herning Kommune har endnu ikke taget ordningen i brug, men er begyndt at orientere forældrene om mulighederne.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Bente Hjorth  

Data vedr. tildeling af førtidspension/fleksjob og ledighedsydelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Jensen

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har anmodet om oplysninger på følgende spørgsmål:

 

 1. Er der tildelt færre førtidspensioner i 2012 end i 2011?

 2. Hvordan står det til med tildeling af fleksjob, og hvor mange er på ledighedsydelse?

 

Vedrørende førtidspensioner

I 2011 blev der tildelt 258 førtidspensioner, og i 2012 er der tildelt 277 førtidspensioner. Der har med andre ord været en stigning på 19, svarende til 7,36%

 

Vedrørende tildeling af fleksjob

Udviklingen i tildelingen af fleksjob kan skitseres således:

2008
92
2009
106
2010
141
2011
127
2012
117

 

Vedrørende borgere på ledighedsydelse:

P.t. er der 211 borgere på ledighedsydelse. Hertil kommer der nogle fra kontanthjælp, og nogle der er fyldt 60 år, som vi har lukket, men skal åbne igen på grund af nye regler i reformen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet anmoder om, at en repræsentant fra Beskæftigelsesafdelingen deltager i et kommende møde for at fortælle om, hvordan man i Herning Kommune arbejder med den nye førtidspensions- og fleksjobsreform

.

 

Sagsnr.: 27.69.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ulla Bitsch Andersen

Sagsresume

Forvaltningen præsenterer resultatet af opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fulgt op på overholdelsen af de sagsbehandlingsfrister, som er vedtaget for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder.

 

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2012 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2012 samt opfølgningsperioden. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på seks af i alt otte måleområder.

 

 • Hjælpemidler ved omfattende afprøvning efter Lov om social service § 112

  Fristen på 2 måneder er overskredet i i 14 af 82 sager.
  Forklaring på overskridelse:
  På grund af det store pres på akutsager og standardhjælpemidler.

 

 • Bevilling af personlig assistance til handicappede i erhverv efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

  Fristen er overskredet i 4 af 11 sager.
  Begrundelse for overskridelse:
  Afgørelse 1 og 2: Sagsbehandlingstid 5 uger.
  Afgørelse 3: Sagsbehandlingstid 16 uger på grund af afventning af lægeattest.
  Afgørelse 4: Sagsbehandlingstid 10 uger. Har afventet ansættelse af borger. Arbejdsgiveren er ikke klar til at tage beslutningen om at ansætte borgeren - skal se vedkommende an lidt længere.

 

Målingerne har ikke givet anledning til, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har ændret sagsbehandlingsfristerne, og fristerne for 2012 videreføres derfor til 2013.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet opfordrede til, at det gøres lettere at finde oversigten over sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Status vedr. implementering af handleplan - Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet fik på møde d. 10. december 2012 præsenteret den handleplan, Bestyrelsen for Bytoften har igangsat. Der vil på mødet blive givet en status på implementeringen af handleplanen, herunder de initiativer, der er igangsat vedr.:
· Ledelse og ledelsesstruktur
· Serviceniveauer
· Samarbejde
· Økonomi

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Rådet orienteres løbende om, hvordan arbejdet med implementering af handleplanen på Bytoften skrider frem.

 

Sagsnr.: 05.14.08-G01-2-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. sag om manglende nedkørsler fra fortove

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Handicaprådet blev i møde den 10. december orienteret om svar fra Teknik og Miljø forvaltningen på henvendelse fra rådet om problemerne med manglende nedkørsler fra fortovene i kommunen.

Sagsfremstilling

På Handicaprådets møde den 10. december blev rådet orienteret om svar fra Teknik og Miljø forvaltningen, ifølge hvilket der ikke er afsat midler til at forbedre forholdene. Teknik og Miljø forvaltningen anmodede om Handicaprådets bistand til at få dokumenteret behovet for en øget indsats med at sikre tilgængelighed for alle borgere i kommunen. Ud fra dette ville der evt. være mulighed for at få afsat midler til at udarbejde konkrete tiltag som f.eks en strategi og en handlingsplan.

 

Handicaprådet fandt svaret fra forvaltningen for Teknik & Miljø utilfredsstillende, og det blev aftalt, at rådets sekretariat skulle tage sagen op med Teknik & Miljø.

 

Ejnar Tang orienteret om status for sagen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen har været drøftet mellem Teknik og Miljø og Handicap og Psykiatri. Det er et problem at få overblik over, hvor der er behov for forbedring af nedkørsler fra fortove. Teknik og Miljø arbejder nu på et forslag om at lave en særlig kampagne, hvor borgerne opfordres til at udpege de steder hvor der særligt er behov for nedkørsler. Det kan ske ved at bruge www.herning.dk, hvor der, under den funktion som hedder "Giv os et praj" i forvejen er mulighed for at indberette, hvis man som borger støder på et problem inden for vej og grønne områder.

 

Rådet ønsker på næste møde at blive orienteret om, hvor langt man er nået i Teknik & Miljø.

 

Endvidere ønskede rådet at indskærpe overfor Teknik & Miljø at være meget opmærksomme på problematikken i forbindelse med den kommende store renovering af Østergade og Silkeborgvej.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Status vedr. sag om ledelinier for svagtseende på Banegården i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Handicaprådet blev i møde den 10. december orienteret om svaret fra DSB, hvor det oplyses, at DSB's samarbejdspartner Banedanmark ikke har en særskilt bevilling til etablering af ledelinier på perronerne. Banedanmark gennemfører etablering af ledelinier på nye perronanlæg og på de perroner, hvor der skal ske en udskiftning/fornyelse af den samlede perronbelægning, eller hvor der er tilvejebragt en særlig bevilling til etablering af ledelinier. DSB tilkendegiver på baggrund heraf, at etablering af ledelinier på perronerne i Herning ikke er umiddelbart forestående.

 

Handicaprådet fandt svaret fra DSB utilfredsstillende, men tog det til efterretning. Rådet bad dog om, at det måtte blive undersøgt, om der findes klagemuligheder.

Sagsfremstilling

Forvaltningens jurist har undersøgt eventuelle klagemuligheder, men det har måttet konstateres, at der ikke findes en lovbestemt klageadgang i det konkrete spørgsmål.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Foreløbigt regnskab 2012 for handicaprådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Orientering om det foreløbige regnskab for 2012 for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Til orientering foreligger foreløbigt regnskab for Handicaprådets virke i 2012.

 

Handicaprådets budget for 2012 lød på 53.000,00 kr. Pr. 25. januar 2013 er der anvendt 42.889 kr. af budgetbeløbet, således at der resterer 10.111 kr. til eventuelle endnu ikke bogførte udgifter, f.eks. kørselsgodtgørelse og diæter.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Rådet anmodede om at restbeløbet fra 2012 søges overført til 2013 med henblik på afholdelse af oplysningsmøde i forbindelse med valg til det nye Handicapråd.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om at Folketinget den 19. december 2012 har vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Dette medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget at samle høreapparatområdet i sundhedsloven. loven medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området. ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2013. Hidtil har kommunerne haft dette ansvar.

 

Ansøgning om tilskud til høreapparater modtaget i kommunerne inden 1. januar 2013 færdigbehandles efter den tidligere lovgivning i kommunerne.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Forvaltningen har indledt drøftelser med Region Midt om fortsat at anvende den høreklinik, som i foråret 2012 blev taget i brug på Center for Kommunikation.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Formanden orienterede om:

 

 • Invitation til Det Centrale Handicapråds konference om "Hvordan styrker vi arbejdet for et fuldt medborgerskab for personer med handicap?" den 13. maj 2013 kl. 9.30 - 16.00. Program følger senere.

 • Socialstyrelsens pjece "Forældre til et barn med handicap - Guide til hjælp og støtte". Pjecen rekvireres til alle rådets medlemmer.

 • Åbningen af Multifunc - et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Region Midtjylland og Herning kommune om intensiv behandling af såvel barnet som familien.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning