Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering omkring Dagcenter Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten. Administrationen har nu udarbejdet forslag til byggeprogram, som fremlægges til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m² i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser. Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m². Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Et snoezelrum og toiletter til brugere og personale. Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge, som gør det muligt at åbne, når behovet opstår. Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer. I forbindelse med basis rummene ønskes disse etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr. Eksempler på hvilket udstyr der indarbejdes: - Touch-skærme og særligt software til handicappede. - Mulighed for anvendelse af iPad - Tablets - Duga PC , - Skype - Wii/ Sing Star ex. Disney, Band Jam, sidde med trommer o.lign. spil. Wii kan tilpasses mange målgrupper. - Dansespil - kopiere bevægelser - Gulvklaver/ måtte i forbindelse med Wii baserede spil. - Projektor: Kan få spil op i menneskestørrelse.

Byggeprogram

Administrationen har udarbejdet et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer. Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri. Forundersøgelser Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes:

 • Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen.

 • Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet

Projektøkonomi

Budget (i 1.000 kr.)
2012
2013
I alt
Rosenholm dagcenter
3.310
3.310
6.620

Herning Kommune har indgået rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, som også er rådgiver i forbindelse med udvidelsen af Rosenholm. Selve byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud. Udbudsperioden er planlagt til april 2012.

Hovedtidsplan

Udarbejdelse af skitseforslag fra 8.02.2012
Februar 2012
Politisk behandling af byggeprogram - SOS
08.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - ØKE
27.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - BYR
06.03.2012
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Marts 2012
Udbud af byggeopgaven i 3 uger
April 2012
Licitation
Maj 2012
Orientering vedr. licitationsresultat - SOS
Maj 2012
Kontraktskrivning inden sommerferien
Juni 2012
Opstart byggeri
Juli 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Feb 2013
Ibrugtagning
Feb 2013
Aflevering af udvendige arbejder
Marts 2013

 

Jens Bech Vestergaard deltager i behandlingen af sagen og vil på mødet præsentere tegningsskitser samt gennemgå de overordnede linjer i byggeprogrammet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Handicaprådet vil gerne se byggeriet, når det står færdig.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Status budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om det foreliggende budgetforslag 2013-2016 og den videre budgetproces.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Der blev udleveret høringsmateriale vedrørende budget 2013-2016 og med høringsfrist til den 18. september 2012 kl. 9.00.

 

Udvidelse af rehabiliteringscentret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra Hospitalet til midlertidig ophold.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Udkastet foreligger til Handicaprådets orientering med mulighed for at afgive bemærkninger.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medførere et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige koncept for rammeaftaler.

 

Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene i regionsrådet.

 

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud,som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges, hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. Centret er etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Aarhus, Herning, Skanderborg og Randers Kommuner samt Region Midtjylland.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og regionen - reducerer udgifterne over de næste tre år med i alt 4,5 %. I 2012 skal deer ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgiter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Politisk behandling af udkast til Styringsaftale 2013

Udkast til Styringsaftale 2013 bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 12. september 2012, Børne- og Familieudvalget 19. september 2012 og Beskæftigelsesudvalget 26. september 2012. Derefter bliver sagen behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis 1. oktober 2012 og 9. oktober 2012.

 

Handicaprådets eventuelle bemærkninger til udkast til Styringsaftale 2013 bliver præsenteret for de nævnte udvalg og Byrådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
En uddannelse målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den daglige undervisningstid er fra kl. 08.30 og ophører kl. 14.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag ophører undervisningen kl. 12.50.
I forbindelse med etablering af STU på den daværende Lindegårdsskole, var der i en periode oprettet et eftermiddagstilbud for at imødekomme et behov for tilbud til hjemmeboende STU-elever fra undervisningens ophør til forældre kom fra arbejde. Grundet manglende efterspørgsel, blev tilbuddet nedlagt i februar 2009.
 
De elever fra Herning Kommune, der senere har haft behov for et helhedstilbud, er blevet visiteret til Mariebjerg i Holstebro Kommune, hvor eftermiddagstilbuddet er en del af tilbuddet, ligesom kollegietilbud er det.
 
Der er i foråret 2012 rettet forespørgsel til Knudmoseskolen fra sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen og i Handicap og Psykiatri, fra forældre til kommende elever - med ønske om, at der fra skoleåret 2012-2013 oprettes et eftermiddagstilbud primært for at tilgodese hjemmeboende elever med udearbejdende forældre og for at være et alternativ til visitation til Mariebjerg.

Sagsfremstilling

Den 08. august 2012 behandlede Børne- og Familieudvalget punkt 93 vedrørende "Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen".

 

Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - en uddannelse, der er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Knudmoseskolens daglige undervisningstid er fra kl. 08.30, og ophører kl. 14.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag ophører undervisningen kl. 12.50.

 

Der er i foråret 2012 rettet forespørgsel til Knudmoseskolen fra sagsbehandlere i Børne- og Familieafdeling og i Handicap og Psykiatri samt forældre til kommende elever - med ønske om, at der fra skoleåret 2012-13 oprettes et eftermiddagstilbud primært for at tilgodese hjemmeboende elever med udearbejdende forældre.

 

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af et eftermiddagstilbud  i henhold til Servicelovens § 36 på Ungdomscenter Knudmosen.
 
Målgruppen er unge, der frekventerer Knudmoseskolen. Tilbuddet er tiltænkt hjemmeboende unge med udearbejdende forældre. Tilbuddet varer fra undervisningstidens ophør til forældre kommer fra arbejde.
 
Tilbuddets formål er at:

 • Give de unge mulighed for at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter i en ”tilrettelagt og beskyttet sammenhæng”.

 • Medvirke til at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede.

 • Sikre at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for at beholde bopæl hos forældrene.

 
Takst:
3 modeller er ”i spil”. Beregningerne er forudsat min. 10 elever i ordningen:

 • Model 1: Åbningstid skoledage: Fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Takst: kr. 145,- pr. dag.

 • Model 2: Åbent alle hverdage fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Uge 7 og 42 samt 3 dage før påske m.v. I alt 15 dage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Takst: kr. 167,- pr. dag.

 • Model 3: Åbent alle hverdage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Tilbuddet er lukket 3 uger i sommerferien. Takst: kr. 203,- pr. dag.


Der er ikke besluttet nogen egenbetaling i forhold til klubtilbuddet.

I løbet af skoleåret forventes det at nå op på 10 elever.

KnudmoseKollegiet har i skoleåret 2012/2013 pt. 72 elever indskrevet pr. 1. august 2012.


Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 80:

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012

at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.


Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 80:

Punktet udsat


Direktøren for Børn og Unge indstiller, 8. august 2012, pkt. 93:

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012

at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.Børne- og Familieudvalget, 8. august 2012, pkt. 93: 

Indstilling godkendt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-12 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Handicappris 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes Handicapråd har de sidste 3 år uddelt en Handicappris på 10.000 kr.

 

Handicaprådet skal tage stilling til, om der også i 2012 skal uddeles en Handicappris og prisens størrelse.

Sagsfremstilling

I de sidste 3 år har Handicaprådet ved Herning Kommune i forbindelse med FN's internationle dag for personer med handicap den 3. december uddelt en Handicappris.

 

Kandidater til prisen har været igangsætter, grupper, klub som gør noget for handicappede, en person, ildsjæl, idrætsforening som yder en særlig indsats eller andet.

 

I Herning Folkeblad og lokalavisen annonceres der i september og oktober måned efter kandidater.

 

Der skal vælges bedømmelsesudvalg og dato for at finde frem til, hvem der skal modtage Handicapprisen 2012 blandt de indkomne kandidater.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at der også i år uddeles en Handicappris,

 

at kriterierne for at kunne blive kandidat til Handicapprisen 2012 drøftes,

 

at datoen for prisuddelingen fastsættes.

Beslutning

Borgmester Lars Krarup uddeler en Handicappris 2012 den 5. december 2012.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelse fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

 • Arbejdsgruppen vedrørende Gødstrup Sygehus er inviteret til 1. spadestik den 25. september 2012.

 • Fra Handicaprådet deltager Henrik, Birgit og Bent Ole i temamøde om "tilgængelighed for alle" som afholdes i september.

 • Formanden er inviteret til møde med ombudsmanden den 3. november 2012 vedrørende de nye regler på Børn og Unge området.

 • Handicaprådet blev orienteret om situationen på Bytoften.