Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 og budget 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om aktuelle økonomisager.

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2012 og forårsopfølgningen 2013, som er behandlet i Byrådet den 14. maj 2013.


Herudover en status på budgetlægningen for 2014 med fokus på høringsprocessen.


Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen
kl. 16.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Dato for orienteringsmøde i september måned meldes ud straks den er kendt.

 

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Høring af forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har i løbet af 2012 arbejdet med at sikre den bedst mulige visitation til træningsydelser efter Lov om social Service § 86.


Der har været igangsat en proces med at sikre klare arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen og træningsforløbene, ligesom der har været fokus på registrering og dokumentation med henblik på en bedre styring af området. Arbejdet har haft til formål at optimere indsatsen og sikre den bedst mulige service overfor borgerne.
I den forbindelse har Sundhed og Ældre udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for træningsydelserne.


Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service (SEL) § 86 fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har som led i arbejdet med at sikre såvel hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen på træningsområdet som styring af området, udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning. Det pointeres, at der ikke er tale om den genoptræning, som regionen varetager.

 

Lovgrundlaget for genoptræning og træning er anført i nedenstående:

Jf. Lov om Social Service § 86 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Jf. Lov om Social Service § 86, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Sundhed og Ældre fremlægger forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:  

1. Genoptræning

2. Startpakke

3. Vedligeholdelsestræning A

4. Vedligeholdelsestræning B

 

Genoptræning jf. lov om Social Service (SEL) § 86 har til formål at sikre borgere genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehus indlæggelse. Der er typisk tale om ældre borgere, som har bevægelses- og /eller aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse. Ydelsen er midlertidig og bevilges typisk i 1 – 3 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Startpakken bevilges efter SEL § 86, stk. 2 om vedligeholdende træning. Ydelsen har til formål at motivere borgeren til træning og skabe tillid og selvtillid hos borgeren til at udnytte egne ressourcer. Ydelsen bevilges 1-3 gange, hvorefter der tages stilling til fremtidig indsats.

 

Vedligeholdelsestræning A bevilges efter SEL § 86, stk. 2. Ydelsen tildeles borgere, som har brug for målrettet og vedligeholdende træning for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau, men typisk kan afsluttes indenfor 3 måneder. Kendetegnende for borgerne er, at de vil kunne fastholde egen mestring med en målrettet træningsindsats. Ydelsen bevilges 1- 2 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Vedligeholdelsestræning B bevilges efter SEL § 86, stk.2. Ydelsen tildeles borgere, som har behov for forlængelse af målrettet og vedligeholdende træning (A) for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau. Til forskel fra A-pakken er der her tale om borgere, som har længerevarende behov/komplekse problemstillinger og typisk får hjælp til personlig pleje jf. SEL § 83.

Kendetegnende for kvalitetsstandarderne er, at de integrerer tanken om ”Ansvar for det gode liv”, hvor der er fokus på borgerens ressourcer med henblik på at gøre borgeren så selvhjulpen så muligt.

 

Teamleder ved Træning og Aktivitet, Allis Lunde, deltager under behandlingen af punktet kl. 16.20

Økonomi

De fremlagte forslag til kvalitetsstandarder beskriver det nuværende serviceniveau og kan derfor udmøntes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder for Genoptræning, Startpakke, Vedligeholdelsestræning A og Vedligeholdelsestræning B drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Birgits forslag til høringssvar blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om resultater fra pilotprojekt "afprøvning af intelligente senge"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede midler til afprøvning af intelligente senge (møde d. 18.04.12, punkt 52).

 

Intelligente senge er plejesenge, hvor madrassen kan køres op i siddende position og herefter drejes madrassen enten manuelt eller med brug af fjernbetjening, så kroppen vender vinkelret på sengekanten.  

 

Hermed gives en afrapportering på afprøvning af intelligente senge.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i perioden november 2012 - februar 2013 afprøvet 2 halvautomatiske senge og 3 fuldautomatiske senge (grundet der blev indkøbt en fuldautomatisk seng til en specifik borger uden for projektets økonomi). Afprøvningen blev forsinket grundet lang leveringstid på sengene.

 

Med et vist forbehold for usikkerheden i det lille datagrundlag er den overordnede konklusion på afprøvning af sengene, at den halvautomatiske seng med manuelt drej vil forbedre grundet færre vrid, stræk og træk:

 • forflytningssituationen for borgeren (mere smidig og glidende forflytning)

 • det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen (reduktion af træk i borgeren vil mindske antallet af konfliktsituationer mellem borger og medarbejder)

 • det fysiske arbejdsmiljø grundet muligheder for at mindske nedslidning og dermed mulighed for at reducere i sygefraværet på længere sigt

 
Den fuldautomatiske seng med automatiseret drej kan medvirke til:

 • borgerens uafhængighed af hjælp til forflytningssituationen samt bedre forflytningssituationen

 • færre fysiske belastninger for personalet

 • at reducere i antallet af besøg hos den enkelte borger

 
Umiddelbart vurderes der dog ikke at være mange borgere indenfor Sundhed og Ældre, der vil kunne indgå i målgruppen. Derfor vil en fuldautomatisk seng snarest blive afprøvet af borgere indenfor Handicap og Psykiatriområdet.
 
Sundhed og Ældre anbefaler på baggrund af projektets resultater,

 • At Sundhed og Ældre arbejder videre med kriterierne for bevilling af sengene. Disse revideres efter 1 år med henblik på relevante tilpasninger. Det lille datagrundlag har givet indikationer på kriterier for bevilling, men der er behov for en fortsat videreafprøvning af sengene for at kunne præcisere brugen af sengene yderligere.

 • At der med baggrund i en videreafprøvning prioriteres indkøb af senge med funktioner svarende til den halvautomatiske seng til brug i Sundhed og Ældre.

 • At sengene herefter indgår som ethvert andet hjælpemiddel i hjælpemiddeldepotets udvalg.

 • At der afsættes tid til, at personalet gives en generel introduktion til sengene og at der gives mulighed for afprøvning af sengens funktioner, inden den bliver flyttet ud til en borger.

 • At undervisningen gives til alle vagtlag og faggrupper.

 

Rapport fra projektgruppen vedlægges.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der gives hermed en orientering om status på indberettede utilsigtede hændelser i 2012.

 

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og for at forebygge nye hændelser.

 

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed,

 • der ikke skyldes patientens sygdom

 • der er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

I 2011 bar antallet af rapporteringer præg af, at det var en ny opgave, der skulle implementeres. Målet for 2012 var derfor et større fokus på området med henblik på en mere fyldestgørende rapportering.

 

Årsrapporten for 2012 viser blandt andet at:

 • Der er ialt rapporteret 494 hændelser i 2012. I 2011 var tallet 236 hændelser.

 • Hovedparten af de rapporterede hændelser er indenfor Sundhed og Ældre. Det er også her, den største stigning er sket.

 • Fordelt på hændelsestype er der flest indrapporteringer i forhold til medicin, idet 67% af de indrapporterede hændelser vedrører medicin. I alt 331 hændelser drejede sig i 2012 om medicinhåndtering, hvilket set i forhold til det samlede antal skønnede medicinhåndteringer i Herning Kommune svarer til 0,33 promille.

 

Som et nyt tiltag for at understøtte patientsikkerhedsarbejdet blev der i 2012 udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til rapporteringspligtige i Herning Kommune. Formålet med nyhedsbrevene er, at:

 • styrke patientsikkerheden

 • bidrage til læring og videndeling

 • informere om seneste nyt inden for patientsikkerhed og UTH

 

Endvidere er der gennemført en besøgsrunde hos de private leverandører med henblik på at fortælle om patientsikkerhed og deres forpligtigelse til at rapportere utilsigtede hændelser.

 

Målet for 2013 vil være en fortsat videreudvikling af patientsikkerhedsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2012.

Beslutning

Årsrapporten tages til efterretning.

Handicaprådet mener, at det er godt med fokus på medicinområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Inge Dankjær Sørensen  

Fusion af specialiserede tilbud i Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På baggrund af de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, igangsatte Herning Kommune en strukturanalyse 2012-2013. Analysen mundede ud i rapporten: ”Det specialiserede socialområde. Strukturanalyse 2012 – 2013. April 2013.
Formålet med analysen: ”Etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på de specialiserede socialområde, som skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer”.
 
En af strukturanalysens anbefalinger er fusion mellem Tjørringhus og Agerbo og fusion mellem Familiebehandlingen Herning, incl. Nordlys og Børne- og Ungecenter Toften, således at de decentrale tilbud i Center for Børn og Forebyggelse fremover organiseres i 3 enheder:

 1. Et tilbud til familier, børn og unge med handicap (fremover benævnt Handicapcenter Herning)

 2. Et tilbud til familier og børn indenfor almen-området (fremover benævnt Børne- og Familiecenter Herning)

 3. Et tilbud til unge (Hedebocentret).

 

På baggrund af strukturanalysens anbefalinger er der udarbejdet beskrivelser af fusion mellem Agerbo og Tjørringhus samt fusion mellem Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecenter Toften.

 

Udgangspunktet i beskrivelserne er sikring af økonomisk og faglig bæredygtighed, samt at de kommende tilbud får en volumen, som gør, at der fortsat er mulighed for udviklingstiltag. Herunder, at plejefamilier tilknyttes institutionerne og således opkvalificeres fagligt. Der er fokus på stordriftfordele, ny samarbejdsformer og samordning af ydelser.

 

Som det fremgår af beskrivelserne, har fusionerne en lang række fordele:

 • En indgang til tilbud i aldersgruppen.

 • Indsatser til aldersgruppen målrettes i højere grad, end det er tilfældet i dag.

 • Effektiv udnyttelse af bygningsmasse, busser/biler andet grej samt effektiv udnyttelse af kapacitet (indsatser).

 • Synergi-effekt i forhold til ledelse.

 • Størrelsen giver robusthed i forhold til økonomi.

 • Sikrer faglig udvikling.

 • Giver medarbejdere tryghed i ansættelsen.


Fusionerne påtænkes at være gennemført pr. 1. januar 2014

 

Eventuelt høringssvar tilsendes bofse@herning.dk senest den 29. maj 2013.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Handicaprådet gav udtryk for, at det er et flot stykke arbejde.

Birgit laver et kort høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Strukturanalysen på det specialiserede socialområde er afsluttet med præsentationen på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Efter analysen er arbejdet med implementering af de 17 anbefalinger igangsat. Det er overladt til fagudvalgene, at træffe beslutning om de mange enkeltelementer, som indgår i anbefalingerne. Der er mange der berøres af ændringerne og de vil blive inddrage i de processer som nu sættes i gang. Ligeledes skal der være høring i MED - udvalgene på en række af de konkrete forslag. Det er et arbejde, som allerede sat i gang eller igangsættes inden for de næste måneder.
 
Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. De spor går igen i de 4 del rapporter. Resumé og konklusioner samles i en hovedrapport, der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen på det specialiserede socialområde er afsluttet med præsentationen på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Der er 17 anbefalinger, hvor implementeringen allerede er gået i gang eller igangsættes inden for de næste måneder.
 
Baggrund for strukturanalysen var de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, hvor der frem til 2014 skal findes besparelse på i alt 4,5 % fordelt med 2,5 mio. kr. på børn og ungeområdet og 10,5 mio. kr. på voksenområdet.
 
Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. De spor gå igen i de rapporter, som du kan finde link til på denne side. Resumé og konklusioner samles i en hovedrapport, der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder.
 
Strukturanalysen hovedkonklusionerne er:
 
Organisering

 • Der er siden 2007 foretaget en række organisatoriske ændringer – ikke mindst efter den økonomiske opbremsning i 2010.

 

 • Løsningen på vores udfordringer skal ikke kun findes i vores organisering, men i lige så høj grad i fælles målsætninger og kultur.

 

 • Området er overordnet set velorganiseret, i et børne- og ungeområde og et voksenområde

 
Samarbejdet på tværs af organisationen skal styrkes. Det er et helt centralt og gennemgående element på alle områder og kernen i en styrkelse af vores borgerfokus.
 
Uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal styrkes, for de unge 16 – 25 årige, som ikke kan profitere af de almene tilbud. Det anbefales, at samle alle kommunale opgave vedr. særligt tilrettelagt uddannelse og beskæftigelse under Beskæftigelsesafdelingen. Målgruppen er unge 16 – 25 årige, som ikke i tilstrækkeliggrad profiterer af almene tilbud og støttetiltag. Der skal foretages en nærmere vurdering af UU – centeret og Ungdomscenter Knudmosens organisatoriske tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen.
 
Der er en række konkrete forslag til konkrete fusioner, sammenlægning og nedlæggelse af tilbud. Der er som nævnt allerede sket mange ændringer inden for de seneste år, det viser at organisationen er i konstant fornyelse. Analysen har således også vist nogle nye og andre potentialer, som skal analyseres nærmer før der kan tages stilling til ændringerne.
 
Det har fra analysens start været forudsat, at der skulle hentes væsentlige økonomiske rationaler ved at lade tilbuddene koncentrere sig om deres kerneopgaver og overlade de såkaldte service facilityopgaver til andre. Hermed menes, rengøring, madservice, vedligeholdelse, vintertjeneste m.v.
 
Det er et meget komplekst område, det økonomiske rationale er usikkert og de serviceopgaver, der løses på tilbudsniveau, er ofte en integreret del af både det liv, der leves på en institution og sammenfiltret med tilbuddenes primære kerneopgaver. Disse mange usikkerheder er baggrunden for, at direktionen har besluttet at løfte analysen af service facility management ud af strukturanalysen og i gangsætte en selvstændig udredning.
 
Borgerfokus

 • Vi har opbygget et fragmenteret og specialiseret system, med mange indgange.

 

 • Borgerne oplever, at der ofte mangler sammenhæng og helhed i indsatsen.

 

 • Vi kan ikke organisere os ud af snitfladeproblemerne. Der skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen.

 
Borgerfokus handler om, at skærpe ledere og medarbejderes fokus på borgerens møde med kommunen. Det drejer sig om god service, korrekt behandling og flow. Men det drejer sig i lige så høj grad om, at borgeren skal mødes med forventninger og krav om at bruge de ressourcer, som er hos borgeren, hos pårørende, i netværket og i lokalsamfundet.

Direktionen har igangsat et selvstændigt projekt forankret i Børn og Unge hhv. Social, Sundhed og Beskæftigelse. 

Økonomi

 • De besparelser, der følger af takstreduktionerne, er udmøntet i budget 2013 og 2014.

 

 • Finanskrisen, sanktionslovgivningen og udgiftsudviklingen, har skærpet vores fokus på budgetoverholdelse. Det skal fastholdes.

 

 • Takstreduktioner er kun ét styringsværktøj – og næppe det bedste. Løsningen af den økonomiske udfordring skal findes i kombination mellem organisering, visitation og økonomisk styring.

 

 • Bevillingsreglerne, serviceområdeopdelingen og den myndigheds- og ansvarsfordeling, der følger heraf, giver en negativ incitamentsstruktur. Det er udgiftsdrivende og giver samarbejdsproblemer.

 
Udmøntningen af de besparelser sker ved, at gennemføre de konkrete anbefalinger til organisatoriske ændringer, sammenlægning af institutioner m.v. som fremgår af strukturanalysen. Men det sker i lige så høj grad i kraft af de opstramninger der gennem de seneste år er sket ved, at der har været et skarpt politisk fokus på budgetoverholdelse, organisationsændringer, strammere visitation og opfølgning. De takstreduktioner der er gennemført i Herning, men også andre kommuner betyder faldende udgifter til køb.
 
Det anbefales, at der skabes bedre sammenhæng mellem administration og drift på serviceområderne. Det vil sige, at der skal åbnes op for, at flytte udgifter fra drift til administration, forudsat det betyder, at de samlede driftsudgifter kan reduceres.
 
Der skal sikres udgiftsneutralitet i samarbejdsfeltet mellem serviceområderne. Kassetænkning skal reduceres, så det ikke kan betale sig at vælte udgifter fra et område til et andet.
 
Der skal arbejdes systematisk med synlighed i taksterne og takstdifferentiering.
 
Det anbefales, at udvikle og implementere effektbaseret økonomistyring. Det betyder, at vi skal være bedre til, at dokumentere effekten af det vi laver. De aktiviteter vi udfører, skal give positive forandringer for brugere og for samfundet. Det kan bl.a. ske gennem udvikling af evidensbaserede metoder og effektmåling, men dokumentationen må ikke udvikle sig til rent bureaukrati. Anbefalingen indgår i det serviceeftersyn direktionen har igangsat af styringsmodellen.

Udmøntning af forslagene
Analysens resultater skal betragtes som et første oplæg til politisk behandling og efterfølgende udmøntning gennem konkrete beslutningsforslag. Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart realiseres, andre er allerede realiseret eller i gang med at blive realiseret, endelig kræver nogle anbefalinger, at der iværksættes en nærmere udredning.
 
Resultaterne af analysen er i første omgang præsenteret og drøftet i de berørte fagudvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget. Der er ved at blive udarbejdet en implementeringsplan, og de konkrete beslutningsforslag fremlægges i de respektive fagudvalg. 

Der har været inddraget rigtigt mange interessenter i analysearbejdet. Det har været voldsomt inspirerende og præger i høj grad resultaterne. Tak for de mange bidrag og den store interesse.

 

Bilagsmaterialet til dette punkt er så omfangsrigt, at det vil være dyrt og tidskrævende at udskrive det. Det anbefales derfor, at I læser materialet på nettet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har foreløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:

 

[image]

 

Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet sender bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget

Beslutning

Birgit laver udkast til høringssvar. Foreslår at ordlyden ændres til "fuld tilgængelighed for alle".

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Evt. afholdelse af orienteringsmøde forud for udpegning af repræsentanter til det nye Handicapråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På sidste møde i Handicaprådet blev det besluttet at undersøge lokalemuligheder for afholdelse af stormøde forud for udpegning af repræsentanter til Handicaprådets funktionsperiode 2014 - 2017.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttet på møde den 15. april, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for afholdelse af orienteringsmøde/stormøde som optakt til udpegningen af repræsentanter til Handicaprådets funktionsperioden 2014 - 2017.

 

Forvaltningen har kontaktet Herning Kongrescenter, hvor det tilsvarende møde i 2009 blev afholdt.

 

Jvf. drøftelserne på sidste møde er mulighederne for at afholde mødet i september måned drøftet med Herning Kongrsecenter.

 

Kongrescentrets tilbud - samt mulige datoforslag - medsendes dagsordenen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at det afklares, hvilken dato mødet skal holdes,
at indholdet i mødet drøftes, herunder evt. oplægsholdere.
at deltagerkredsen fastlægges.

Beslutning

Birgit foreslog flere oplægsholdere:

Poul Erik Pedersen fra Danske Handicapråd som dirigent.

Erik Kaastrup-Hansen som indlægsholder - oplæg om handicapråd.

Evt. en konsulent fra Center for Ligebehandling.

Handicaprådet var enige om, at mødet holdes på Aulum Fritidscenter.

Birgit finder en dato, hvor Poul Erik Pedersen og Aulum Fritdiscenter er ledige. Birgit sender en mail rundt, når datoen kendes.

 

Deltagerkreds til mødet:

Bestyrelsen i Danske Handicapråd, 2 repræsentanter fra handicaporganisationerne, repræsentanter fra handicapidræt og fra skolernes centerafdelinger, politikkere og embedsmænd.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Birgit oplyste, at hun og Eva Spelling samt repræsentanter fra Ældrerådet deltager i en arbejdsgruppe om velfærdsteknologi.

 

Den 6. juni deltager Henrik Henriksen og Birgit i et møde om flytning af Biblioteket til Østergade.

 

Birgit deltager i et råd vedrørende Gødstrup Sygehus om tilgængelighed og indretning.

 

Den 26. juni deltager Birgit i et møde med Bent Hansen om sundhedsplanen, herunder træning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Høring af kravspecifikationer på stomihjælpemidler og katetre