Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 2. juli 2020
Mødested: Hotel Eyde - mødelokale 1

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 14.00.08-A00-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

COVID-19 - aktuel status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

COVID-19 - Status på den aktuelle situation.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona

Sagsresume

Det forventede regnskab for første kvartal 2020 viser et merforbrug på serviceområde 16, Børn og Familie på 2,156 mio. kr. Der arbejdes på en handleplan for budgetoverholdelse med særligt fokus på Døgn og Familiestøtte Herning, Tjørringhus og Mejeriet.


Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts på udvalgsmødet den 3. juni.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 16, Børn- og Familie viser en samlet forventet afvigelse på -2,1 mio. kr. Mindreforbruget på det rammestyrede område udgør 0,6 mio. kr., og merforbruget på selvforvaltning udgør -2,7 mio. kr.


På selvforvaltningsområdet afviger blandt andet Døgn og Familiestøtte Herning negativt i forhold til budgettet. Der ses derfor nu på sammenhængen mellem takstniveauer og udgiftsstruktur for de specialiserede døgntilbud. Det gælder især driften på Tjørringhus, hvor der konstateres en ubalance mellem budget og forbrug.


Der er gennemført en proces med blandt andet inddragelse af MED-udvalget med henblik på håndtering af ubalancen på Tjørringhus.
Børne- og Familieudvalgte bliver på møde den 1. juli præsenteret for en handleplan for budgetoverholdelse.


På tidspunktet for udsendelse af Handicaprådets dagsorden er handleplanen for budgetoverholdelse endnu ikke afsluttet. Handleplanen, der fremlægges for Børne- og Familieudvalget den 1. juli, eftersendes til Handicaprådet forud for rådets møde den 2. juli og fremlægges endvidere på mødet. Efter fagudvalgets behandling sendes sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. august og Byrådet den 25. august. Et høringssvar fra Handicaprådet vil tilgå sagen ved politisk behandling i august.


Det bemærkes, at på budgetopfølgningstidspunktet pr. 31. marts var områdets økonomi upåvirket af Covid-19. I de efterfølgende måneder har først nedlukning og siden delvis genåbning medført meget store ændringer i driften i Børn og Unge og betydet en ny hverdag for blandt andet skoler, dagtilbud og ambulante og specialiserede tilbud. Hvordan disse ændringer påvirker økonomien på både kort og længere sigt, var ikke muligt at forudsige ved udgangen af første kvartal, og det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed. Omfanget af Covid-19 relaterede udgifter og indtægter vil slå stærkere igennem i den kommende budgetopfølgning.


Økonomi


Nyt budget

Forventet regnskab

Forventet resultat

Pct-vis afvigelse


004 Børn og unge drift

1.541.007

1.526.764

14.26210 Dagtilbud

395.146

392.213

2.937

0,7%


12 Skoleområdet

871.925

858.532

13.408

1,5%


16 Børn og familie

273.936

276.018

-2.082

-0,8%


Hovedtotal

1.541.007

1.526.764

14.262Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at handleplan for budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie drøftes med henblik afgivelse af eventuelt høringssvar.

Beslutning

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget af 1. juli 2020, punkt 82, blev omdelt vedlagt kopa af udtalelse af 30. juni 2020 fra medarbejdersiden i lokalMED D'gm-og Familiestøtte Herning.

Drøftet. Der afgives høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Nedlæggelse af botilbuddet Fortuna

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalg blev på mødet den 18. august 2016 (punkt nr. 90) præsenteret for en business case for udvidelse af pladskapaciteten i Handicap og Psykiatri. I den business case fremgik et forslag om udvidelse af botilbuddet Mosaikken, med henblik på blandt andet at skabe nye boliger som erstatning for fire boliger i botilbuddet Fortuna, hvor de fysiske rammer er utidssvarende.

Udvidelsen af Mosaikken med otte pladser forventes færdig primo 2021, og som konsekvens heraf fremsætter forvaltningen forslag om nedlæggelse af de fire boliger i botilbuddet Fortuna.


Forslaget blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. juni 2020 (sag nr 66), hvor det blev besluttet at sende forslaget til høring i Handicaprådet. Handicaprådet anmodes derfor om høringssvar til forslaget, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets videre behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Generelt om nedlæggelse af botilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge botilbud, som er etableret efter servicelovens § 108. Når nedlæggelse af botilbud indebærer, at beboere må flytte, har beboerne krav på et opsigelsesvarsel på tre måneder. Beboerne har ret til at få en anden bolig stillet til rådighed, svarende til den bolig som de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Kommunen skal desuden yde et beløb til dækning af indskud til beboere, hvis hidtidige botilbud nedlægges.


Beslutningen om at nedlægge et botilbud kan således træffes af Kommunalbestyrelsen. Beslutningen om, hvor beboerne tilbydes en ny bolig, er en myndighedsbeslutning, som foretages af visitationsudvalget i Handicap og Psykiatri, på baggrund af en vurdering fra rådgiverne i visitationen og i samarbejde med beboerne og deres pårørende.


Beslutninger om at nedlægge botilbud skal desuden behandles i et af de tværkommunale samarbejdsfora vedrørende social- og specialundervisningsområdet, dvs. i DASSOS eller Forretningsudvalget.


Generelt om nedlæggelse af aflastningstilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge aflastningstilbud efter servicelovens §84. Borgere har ret til at få en andet aflastningsplads stillet til rådighed, svarende til det, de er berettiget til i henhold til kommunens afgørelse. Beslutninger om at nedlægge aflastningstilbud skal ikke behandles i et tværkommunalt samarbejdsforum.


Forslag om nedlæggelse af Botilbuddet Fortuna

Botilbuddet Fortuna ligger på Herluf Trolles Vej i den sydlige del af Herning. Tilbuddet blev opført i år 2000 som daghjem og aflastningsboliger til borgere med udviklingshæmning. Fortuna har i dag tre boliger, som er etableret som længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, og en aflastningsbolig, som er etableret efter servicelovens § 84. Tilbuddets målgruppe er primært unge med behov for en pædagogisk tilgang, som er målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser.


Bygningen er ikke tidssvarende ift. boligstandard og arbejdsmiljøforhold og er ikke velegnet til målgruppen:

  • Bygningen består af etværelses boliger, som ikke har selvstændige køkkenfaciliteter, og som har toilet- og badefaciliteter uden direkte adgang fra boligerne.
  • Bygningens gulvkonstruktion gør, at der er meget lydt i bygningen.
  • Bygningen har ikke det nødvendige antal flugtveje til medarbejderne.


Dertil kommer, at en driftsenhed med så få pladser generelt ikke er økonomisk rentabel.


Botilbuddet Mosaikkens boliger og pædagogiske indsats er velegnede for Fortunas målgruppe. Kapacitetsudvidelsen på Mosaikken er til dels skabt med henblik på at erstatte kapaciteten på Fortuna. Fortunas nuværende beboere kan således, efter konkret individuel vurdering og visitation, tilbydes en bolig på Mosaikken.


Forvaltningen foreslår derfor, at Fortuna nedlægges i forbindelse med åbningen af de nye boliger på Mosaikken.


Ny arbejdsplads for Fortunas medarbejdere

Ved nedlæggelse af Fortuna vil Fortunas medarbejdere flytte arbejdssted til Mosaikken. Medarbejderne er orienteret om dette. For at sikre en god proces for medarbejderne, drøftes nedlæggelsen af Fortuna i Fortunas og Mosaikkens MED-udvalg, med fokus på alle relevante arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.


Økonomi

Fortunas driftsbudget for 2021 er ca. 8,5 mio. kr. Ved nedlæggelse af Fortuna overføres Fortunas driftsbudget til Mosaikken. Det finansierer fire af Mosaikkens otte nye pladser.


Som følge af forventede stordriftsfordele vil der i Mosaikkens samlede budget for de otte nye pladser for 2021, herunder driftsbudgettet fra Fortuna, blive indregnet en besparelse på 6%. Det skal bidrage til handicap- og psykiatriområdets generelle budgetoverholdelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Drøftet.

Der afgives ikke høringssvar.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En gennemgang af Ankestyrelsens klagestatistik for 2019.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt deres statistik for de sager, de har behandlet i 2019. Set i forhold til resten af landet har Herning Kommune en omgørelsesprocent, der er tre procentpoint højere end landsgennemsnittet set over alle områder.


På servicelovens område har Herning Kommune haft en omgørelsesprocent på 39 %, hvilket er to procentpoint under landsgennemsnittet.


Serviceloven indeholder en række bestemmelser, der behandles i Børn og Unge. Hvis man alene ser på de bestemmelser, der behandles på voksenområdet, så er omgørelsesprocenten for Herning er omgørelsesprocenten 35 %. Landsgennemsnittet på samme område kan ikke ses af de tal vi har fra Ankestyrelsen.


Under kategorien øvrige er der en omgørelsesprocent på 0 % hvis man alene ser på det der hidrører fra Social, Sundhed og Beskæftigelses område.


Antallet af klager, som Ankestyrelsen har modtaget fra Herning Kommune udgør en relativ lille mængde set i forhold til indbyggertallet i Herning Kommune. I alt udgøre Herning Kommunes sager ved Ankestyrelsen 1,05 % af de modtagne sager i 2019. Befolkningstallet i Herning Kommune udgør 1,51 % af landets indbyggertal.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 17. juni 2020, pkt. 68:

at ankestatistikken tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og for Ældrerådet.Social- og Sundhedsudvalget, 17. juni 2020, pkt. 68:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-20 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Tilgængelighed - lydfyr med vibration

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Danske DøvBlinde har henvendt sig til samtlige kommunale handicapråd, med en opmærksomhed vedr. tilgængelighed.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske DøvBlinde opfordre kommunen til

  • At etablere flere lydfyr - med vibration
  • Ved udskiftning af lysfyr eller lydfyr at vælge model med vibration


Henvendelsen er vedlagt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Herning Kommune opfordres til at anvende lydfyr med vibration ved fremtidige renoveringer / udskiftninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

  • Handicaprådets formand udtrykker undring over, at Handicaprådet ikke er inddraget i den endelige proces i ft. valg af automatisk fastspændingsudstyr i busser.
  • Opfordring til Herning Kommune om at søge om midler fra tilgængelighedspuljen 2020 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  • Materiale fra Frivillighedsrådet blev uddelt.
 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev givet en orientering om status for anvendelse af de sommerpakker, som Folketinget har vedtaget.