Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 1. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-A30-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Valg af formand og næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Handicaprådet i Herning Kommune vælger rådet selv sin formand blandt medlemmerne af rådet.

I Herning Kommune har der i al den tid, der har eksisteret et Handicapråd, været valgt såvel en formand som en næstformand, hvilket har fungeret praktisk og hensigtsmæssigt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Handicaprådet vælger formand og næstformand.

Beslutning

Birgit Jonasseen blev valgt som ny formand for Handicaprådet.

Anne Marie Søe Nørgaard blev genvalgt som næstformand for Handicaprådet.

 

Der blev fra DHs side utrykt utilfredshed med, at Byrådet har valgt repræsentanter, som ikke sidder i Herning Byråd.

 

Der kom forslag frem om, at der til 1. møde i en ny valgperiode blev indbudt suppleanter, som man kunne få en fælles introduktion.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Introduktion af det nye Handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Stabschef Karin Locander vil på mødet give en introduktion til rådets arbejde med udgangspunkt i udgivelsen "Handicapråd - Den god praksis", som er udgivet januar 2018 af KL og DH. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Oplægget vedlagt referatet.

 

Det blev aftalt, at formandskabet holder møde med Karin Locander forud for udarbejdelse af dagsorden til møderne i Handicaprådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Praksis for udsendelse af dagsordner til Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg og råd bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Handicaprådets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag elektronisk.

 

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på www.herning.dk. Dagsordner til Handicaprådet udsendes digitalt ca. 1 uge inden mødet.

 

Udvalgene og rådene bestemmer selv sin praksis.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at praksis fastholdes - subsidiært at bilag / dagsorden også sendes i papir.

 

Beslutning

Repræsentanterne fra DH incl. suppleanterne får dagsorden sendt i papir.

Repræsentanterne fra Herning Byråd incl. suppleanterne får dagsorden sendt elektronisk.

Referater sendt til alle elektronisk.

 

 

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2018:

 

Torsdag d. 12. april 2018

Torsdag d. 14. juni 2018

Torsdag d. 30. august 2018

Torsdag d. 4. oktober 2018

Torsdag d. 22. november 2018

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.


Mødeplanen blev godkendt på Handicaprådets møde 23. november 2017.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødet den 14. juni 2018 flyttes til den 7. juni 2018.

Mødet den 12. april 2018 flyttes til den 5. april 2018.

 

Øvrige datoer godkendt.

 

Sagsnr.: 00.13.10-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter til arbejdsgruppe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har nedsat en arbejdsgruppe, som er samlet, når der er nye anlæg på vej. Arbejdsgruppen kaldes Tilgængelighedsgruppen.

Sagsfremstilling

By, Erhverv og Kultur vil gerne have repræsentanter med i arbejdsgruppen fra såvel det nye Ældreråd som det nye Handicapråd.

Handicaprådet anmodes derfor om at udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet udpeger 2 repræsentanter til Tilgængelighedsgruppen.

Beslutning

Fra Handicaprådet udpeges Bent Ole Nielsen til gruppen.

Herudover ønsker Henrik Henriksen, som er tidligere medlem i Handicaprådet, fortsat at indgå i arbejdsgruppen.

 

 

Sagsnr.: 27.42.00-A30-1-18 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter udpeges for en 4-årig periode, der følger byrådets valgperiode.


Handicaprådet skal således foretage ny udpegning af repræsentant til bestyrelsen for perioden 2018 - 2022.

I de foregående perioder har Elisabeth Kjærgaard, Høreforeningen, haft Handicaprådets plads i bestyrelsen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet udpeger ny repræsentant til bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Beslutning

Handicaprådet udpegede Bent Ole Nielsen som ny repræsentant til bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland sender invitation til konference om den nære psykiatri.

Sagsfremstilling

Konferencen holdes den 7. marts 2018 kl. 16-19 i Jysk Park, Silkeborg. Konferencen er gratis.

Konferencen vil byde på indlæg fra psykiatriens forskellige stemmer og dialog om retningen for den nære psykiatri.

Program foreligger i februar.

 

Invitationen er stilet til formanden for Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Birgit Jonassen tilmeldes konferencen.

Karlo Brondbjerg er tilmeldt konferencen.

 

Ejnar Tang undersøger hos udbyderen, hvorfor DH ikke har modtaget invitationen direkte.

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Det Centrale Handicapråds årsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 10. april 2018 i Odense.

Sagsfremstilling

Temaet på årsmødet er hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap.

Dagen byder på spændende oplæg og workshops.

Program følger senere.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Birgit Jonassen og Anne Marie Søe Nørgaard tilmeldes årsmødet.

John Munk vender tilbage, hvis han ønsker at blive tilmeldt.

 

Det er efterfølgende oplyst, at konferencen er udsat - der er ikke fastsat ny dato.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Jonassen takkede for valget som formand og ser frem til et godt samarbejde i Handicaprådet.