Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Medlemmer af Grønt Råd

Grønt Råd består af følgende medlemmer:

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Karsten Johansen, Friluftsrådet 
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Tove Magnussen, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
 • Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Jens-Bernhard Knudsen (V), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune

Kommissorium for Grønt Råd

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Teknik- og Miljøudvalget inden for natur- og friluftsområdet således at der sikres en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Grønt Råd kan udtale sig om projekter, der søges tilskud til via Grønne Partnerskaber.

Grønt Råd er skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).

Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt, hvoraf ét afholdes som en ekskursion. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursionen, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Teknik og Miljøudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde 07-01-2019 og er gældende fra denne dato.

Kommende møder

Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Der er planlagt møder på følgende datoer:

 • 16. september

 • 25. november

Referat fra mødet 3. juni 2021

Mødet blev afholdt i Museum Midtjyllands lokaler på Vestergade 20, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: 

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museets direktør har sagt op, hun skal være udstillingschef for de kongelige museer i København.  Man regner med at kunne ansætte en ny direktør til 1. okt. Den 25. juni åbnes en ny oldtidsudstilling ved Bølling Sø.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Der laves efteruddannelseshold på naturvejlederuddannelsen. Herning Kommune blev opfordret til at sende formidlere af sted på kursus.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

I DN arbejder man med småsager og et projekt ved Holling Sø sammen med Herning Kommune. Sammen med DNs afdelinger i Holstebro og Ringkøbing arbejders med Naturnationalpark Stråsø. Der er for nylig afholdt Årsmøde. Naturens dag er ved at blive planlagt. DN er desuden blevet kontaktet af en børnehave som søger hjælp til at lave vild natur.

Dansk Skovforening: John Milther

Arbejder fortsat med klima og biodiversitet i skovene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Til åbent landbrug vil man forsøge et nyt koncept med flere små arrangementer, som skal gøre mødet med landbruget mere personligt. Man arbejder med nedbringning af CO2-aftryk. Landboforeningen mener at der skal tænkes nyt i forhold til afgræsningspleje.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er ingen tilskudskroner til læplantning i øjeblikket. Derfor bliver der ikke plantet ret mange læhegn. Der er dog planlagt plantning af 200 ha skov i regionen. Lodsejere vil gerne plante.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Døvling bæk har dårlig vandkvalitet, og der arbejdes på et projekt, som ikke påvirker vandføringsevnen. Der er megen fokus på nationalparker. Når man ikke har styr på hvad man må og ikke må i en nationalpark, så ønsker Torben ikke en nationalpark. Torben mener ikke at 'Giv et praj' virker ikke godt nok. Han har eksempler på at de løsninger der bliver lavet på baggrund af henvendelser ikke er gode.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Fortæller at han deltager i Grønt Råd for at lytte, og derfor ikke har noget med til runden. Rådet er nedsat for at give råd til Teknik og Miljøudvalget.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der er blevet skudt 105 mårhunde i Herning. Kommunen har støttet med fælder og kameraer. I forbindelse med at der skulle laves shelter og MTB-baner i Vinding Sørvad, er jægerne blevet inddraget. I forbindelse med projektet i Gjellerup Enge ønsker borgerforening og borgere at blive inddraget. Et par svaner i en sø I Hammerum har fået ødelagt deres rede. Ole spørger om der kan gøres noget for at hjælpe? Jægerfestival er udsat til 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

I forbindelse med udpegningen af naturnationalparkerne er man træt af at biavlerne bliver udelukket. Vagn savner faglighed i debatten. (ref. Det er staten der laver rammerne for de nye naturnationalparker) I forbindelse med ny landbrugsreform, mangler der også faglighed. Som kommentar til Hammerum Herreds Plantningsforening, mener Vagn at der er meget skov i området. Vagn mener desuden at 'Giv et praj' virker godt og at der bliver reageret hurtigt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Fortæller at der er afsat ekstra midler til oprensning af okkerbassiner, og at de hurtigt bliver brugt.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Løvbakkerne

Karen Louise Smidth fra Naturvejlederforeningen har spurgt til hvad der sker af formidling og tiltag i området omkring Løvbakkerne. Dan Overgaard gennemgik de forskellige tiltag på området:

Et nyt skovområde omkring Bakkegården er ved at blive plantet og udviklet. Det kommer til at indeholde forskellige former for skov, biodiversitet og CO2-lagring og der planlægges formidling i området ligesom det gamle læskur viv blive brugt som madpakkehus. Tidligere formidler i Løvbakkerne Niels Søndergaard hjælper med historik og revitalisering af gammel æblehave. Biavlerne må bruge Bakkegården til deres aktiviteter. En skoleklasse har været med til at plante dele af skoven og de har foreslået navne til skoven. Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget at skovens navn bliver Bakkelunden. Der er blevet gravet vandhuller og anlagt volde som bliver fine steder til varmeelskende dyr og insekter.

Astrologiforeningen får lagt fast belægning under solen (en installation) og der er ved at blive lavet MTB-spor i Gullestrup.

I dyrehaven går der pt. 33 dyr i en rudel, hvoraf 2 er kalve fra sidste år. Der er blevet lavet en prøvegravning i den nordlige del for at se om der er basis for at etablere et vandhul så dyrene kan finde naturligt vand. I dag får de serveret vand i drikkekar. Rådnepladsen har været tom i nogen tid, den søges anvendt igen.

Handicaplågen ved den store P-plads er blevet serviceret og virker nu som den skal.

Skoleforvaltningen, Genbrug og Affald og Natur og Grønne Områder har lavet et forløb som er med i "Åben Skole Kataloget". Der er 4 forskellige tilbud, der forløber over 2 uger: Pt. har der været 14 dage med fokus på madspild, madaffald og fødevaretab: 4 klasser har været i Præstbjerg og 1 klasse har været i Løvbakkerne. Der er fokus på at få Præstbjerg bragt mere i spil.

Der udvikles "Natureventyr" som er fortællinger der kan hentes på en app, og som skal gøre skovturen mere spændende for børnefamilier. Målgruppen er mindre børn i alderen 3-9 år. Der udkommer 3 eventyr i juli og 4 mere op til efterårsferien.

Pop-up-gåture har være populære.

Et samarbejde med borgerforeningen i Sinding-Ørre er med til at åbne et nyt stisystem i området. Der bliver lavet skilte som sættes op i området. Der er åbning d. 3. juli.

Karen Louise Smidth bemærkede at der virker dødt i Løvbakke Naturcenter og at den almindelige naturvejledning i Herning Kommune er ikke særlig vild, og hun mener der burde gøres mere. Dan svarede at Skoleafdelingen har prioriteret at får så meget formidling ud til skolerne fremfor at få skolerne ud til Løvbakkerne. Martin bemærker at der også bør formidles til voksne. Måske et emne til en kommende dagsorden: hvordan prioriteres naturformidlingen i kommunen?

Til til toppen.

Bæredygtig Herning

Bæredygtig Herning er en forening til understøttelse af bæredygtighed i Herning Kommune. Thea Lyng Thomsen og Morten Rønde Rasmussen fortalte om foreningen og det arbejde de har sat i gang.

 

Bæredygtig Herning er en forening som blev stiftet i august 2020. De holder til i lokalerne ved siden af Museum Midtjylland. Ud over Bæredygtig Hernings kontor vil der også blive et åbent kontorfællesskab og lokalerne skal fungere som udstillingsvindue for produkter som medlemmerne af foreningen producerer.

Bæredygtig Herning arbejder med facilitering af netværk. Man søger at forankre tiltag og skabe samarbejder lokalt. Man skal have bæredygtighed ind i kernen af det man gør og det er ikke nødvendigvis nye ting man skal gøre for at blive mere bæredygtig.

Bæredygtig Herning arbejder med natur og biodiversitet. Der er faktisk meget natur omkring Herning, men det er ikke særlig omtalt. Der er mange der efterspørger muligheder for klimakompensation. Kan det være i form af skovrejsning eller ved etablering af vådområder? Kan man gentænke hvordan arealerne bliver anvendt? Kan det gøres smukkere, renere og med mere produktion?

Oplægget fra Bæredygtig Herning affødte en god debat om at landbruget også er en del af løsningen. Grøn forretning er et godt ord. Skal landbrugsjord vige for klimakompenserende tiltag? Eller skal man søge at holde landbrugsproduktionen på dyrkningsfladen og friholde naturen, som på den måde får plads? Karsten Johannesen fra Friluftsrådet fortalte om sine erfaringer med at lave institutions- og virksomhedskontrakter. Anders Rahbek fra Hammerum Herreds Plantningsforening bemærkede at man skal tænke sig godt om, for vi har kun den plads vi har. Har man først sat solceller op, kan pladsen ikke bruges til andet.

John Milther fra Skovforeningen spurgte til hvordan man sikrer sig imod greenwashing, når det tales om klimakompensation? Bæredygtig Herning er opmærksomme på problematikken og har derfor indgået et samarbejde med et universitet for at sikre gode reelle løsninger. Derudover arbejder de også på at få firmaer som ønsker at klimakompensere, til at ændre på egne vaner og dermed nedsætte udledningen.

Vagn Mouritzen fra Familielandbruget Midt-Vest mente at landbrugsarealet er blevet mindre og at årsagen til at mængden af insekter er faldet ikke skyldes pesticider og insekticider, men nærmere at antallet af biler og trafik er steget. Biler og trafik dræber insekter og agerhøns. Vagn savner saglighed i debatten og spørger om man ser på de rigtige parametre.

Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland spurgte om Bæredygtig Herning arbejder ud over kommunegrænsen. Det gør man ikke pt, men Collective Impact (ref: Realdania-projekt som arbejder med multifunktionel arealanvendelse og lokale samarbejder om at skabe forandringer) har forsøgt med noget lignende, som man lader sig inspirere af.

Til til toppen.

Danmarks Vildeste Kommune

Herning kommune har tilmeldt sig miljøministeriets konkurrence om at blive DK's Vildeste Kommune. Det er der 92 kommuner i Danmark der har gjort. Konkurrencen starter i april 2021 og forløber indtil slutningen af 2022. Herning kommune har angivet i tilmeldingsmaterialet at vi vinder fordi: "Vi har ambitioner, vi skaber rammerne, vi sikrer varighed gennem samarbejde og vi er vilde."

Konkurrencen går ud på at sikre plads til sjældne arter og god natur, det vi under et betegner biodiversitet. Metoden går frem efter 'Brandmandens lov', som går ud på at sikre det uerstattelige. Vi skal passe på naturværdierne hvor de er. Man kan godt genoprette natur, og det gør vi også, men det bliver sjældent lige så godt som det oprindeligt var. Princippet i kommunens tiltag følger tesen: vild-vildere-vildest - alle tiltag tæller. Store som små projekter gavner naturen og vil blive vist på vores kommende hjemmeside, hvor man kan følge konkurrencen.

Siden hedder Vild Med Natur - Herning Kommune

Efterfølgende drøftede Grønt Råd hvordan de enkelte organisationer kan bidrage til konkurrencen. I drøftelsen indgik søerne ved motorvejen mangler liv, i søer i parker kan man undlade at klippe ned til vandspejlet, man kan holde åbent hus på naturprojekterne, grøn inspirationsdag er vild, formidling på sociale medier. Ole Rønnow fra Jægerforbundet opfordrede til at bruge jægerfestivallen i 2022 som udstillingsvindue.

Til til toppen.

Næste møde

Til planlægning af næste møde, vil en af medlemmerne i Grønt Råd blive opfordret til at hjælpe.

Til til toppen.

Referat fra mødet 26. november 2020

Referat fra Grønt Råds møde den 26. november 2020.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ikke mødt:
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Alle fortæller hvad der rør sig i deres egen organisation og som har relevans for rådets medlemmer.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Processen omkring Nationalpark Skjern Å har ændret retning, så man nu forsøger at etablere 2 naturnationalparker. Friluftsrådet er medinitiativtager dette.

Dansk Skovforening: John Milther

Skovforeningen arbejder stadig på at synliggøre skovenes effekt på biodiversitet og klima og CO2. Der er flere projekter i gang hvor firmaer planter skov for at mindske CO2-udledning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Dorte er blevet inviteret med i et inspirationsudvalg under Familielandbruget. Udvalget skal udvikle events.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Årets rågeregulering er blevet gjort op. 53 jægere har på reguleringsjagt skudt 1752 rågeunger. Herning Kommunen har bevilliget 50.000 kr til mårhundefælder og vildtkameraer. Der er i 2020 skudt eller fanget 77 mårhunde. Knudmosejagten er aflyst pga. corona. Jægerforbundet har oplevet at utilfredse jægere har ringet ind i forbindelse med at Herning Kommune har givet lov til fri teltning i kommunens skove. Jægerforbundet er blevet opmærksomme på at der i forbindelse med etablering af søer og oprensning af søer bliver sat vilkår om at der ikke må fodres og sættes ænder ud. Jægerforbundet mener det er en overimplementering af reglerne. Der efterlyses asfalt på en strækning af Momhøjvej som i dag er belagt med grus. Mange bruger vejen som cykelvej. Der planlægges Jægerfestival i Løvbakkerne lørdag den 12. juni 2021. Man håber på 1500 gæster. Grønt Råd opfordres til at deltage og fortælle om deres arbejde. Overskuddet fra dagen skal gå til knæk cancer.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

der sker ikke så meget, da der ikke er tilskud til læplantning pt. Der er interesserede lodsejere. Nykredit har afsat en pulje til private på 11,5 mio kr til skovrejsning.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Oplyser at der findes en lokalafdeling af naturvejledere som fungerer som fagligt netværk for naturvejledere i Midtjylland. Stiller spørgsmål ved hvorfor de nyansatte i kommunen kaldes formidlere og ikke naturvejledere. Naturvejlederforeningen giver en god efteruddannelse.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Landboforeningen mener at der snart skal tænkes alternativt i forbindelse med afgræsning af natur og grønne områder, da det ikke er rentabelt for dyreholder. Der bliver talt meget om at der mangler natur i landskabet. Landbruget vil gerne lave små biotoper, men tør ikke da det måske kan give restriktioner som følge af ændret national og evt. international lovgivning i fremtiden.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Arkæologerne på museet har set på hvilke planterester der findes i udgravningerne. Disse undersøgelser kan være med til at sige noget om det historiske natursyn. Planteresterne er knyttet til de mennesker der boede i områderne ca. 5000 år før Kr. Fx finder man meget pil i området omkring Snejbjerg og ålegræs er også blevet hentet ind fra fjordene. Omkring Aulum ses fugtigbundsarterne birk og rødel. Til foråret regner man med at have et katalog klar.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ved budgetforliget vedtog Byrådet at fordoble midlerne til oprensning af okkerbassiner. Fri teltning var et initiativ som opstod i forbindelse med at sommeren skulle holdes hjemme grundet Corona. Vandrådene har sendt deres indstillinger ind til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget roser vandrådenes indsats med at blive enige om indsatserne og har godkendt indstillingerne. Jens Bernhard redegjorde for sagsgangen omkring den tilladelse der er givet til etablering af minkgrav ved Vind. På nuværende tidspunkt vil der dog ikke blive gravet mink ned på denne placering.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Efterårets store nyhed er at 4 års atlasundersøgelse er blevet til en bog: Fugleatlas 3. Fuglelivet i DK har det i princippet godt. Skovfuglene er flyttet vestpå. Formentlig pga. ændringer i skovbruget i retning mod mere løv/blandingsskov. Agerbrugsfuglene er her stadig, men er gået tilbage. Og så er det kommet flere nye arter til.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Der har været travlt ifm. minkgraven i Vind. Lokalafdelingen er medunderskriver på et skrift til DN-hovedkontoret om at man ønsker en naturnationalpark i området ved Stråsø. Kommunens arbejde med fældning af træer på HP Hansensenvej har givet en række opkald til foreningen. Der bliver arbejdet på at få en sommerfugleambasadør i Herning-området. Det er en person som vil kunne guide virksomheder til at øge biodiversiteten på deres arealer fx omlægning af græsplæner til flere blomster. Foreningen laver, i samarbejde med DOF, et skrift med forslag til hvad man kan gøre i området omkring Holling Sø for at bevare noget af den natur der er opstået i området. Foreningen glæder sig over at Herning Kommune nu er med i Klimakommune+.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der blev budt velkommen til ny repræsentant for Friluftsrådet, Karsten Johansen. Det bliver i øjeblikket undersøgt hvordan boligudvikling og natur kan kombineres i området omkring Holing Sø. Kommunen hører gerne om andre syn. På HP Hansensvej er egetræerne blevet passet for at de skal udvikle sig til store fuldkronede træer siden de blev plantet i 1972. Det der er mærket op derude, er træer der skal ses på. Træerne er ikke fældet endnu, og det er ikke alle der skal fældes. Det bliver set som noget positivt at folk kender træernes værdi. Der er ved at blive forberedt en politisk sag omkring drift og pleje af træerne.

Op til toppen af siden.

Præsentation af nye medarbejdere

Rune Sørensen, skovfoged i Natur og Grønne Områder. Rune overtager Poul Kroghs stilling. Rune har været naturmedarbejde i Natur og Grønne områder.

Elsebeth Houe, formidler Natur og Grønne Områder. Elsebeth er uddannet lærer og har en baggrund som naturskoleleder ved NST. Hun skal primært arbejde med formidling af natur- og parkpolitik og være projektleder på Riverfisher.

Trine Munch Skovdal, formidler i Genbrug og Affald. Trine har en baggrund som biolog og naturvejleder. Hun arbejder medformidling af affalds- og genbrugsområdet.

Op til toppen af siden.

Vandhåndtering i Storå, klimatilpasning og vandparkering.

Oversvømmelser i Storådalen er et problem ikke bare i Holstebro, men også på de lavtliggende vandløbsnære marker. Der er store perspektiver i at diskutere arealanvendelse og muligheder for at tilbageholde vand i oplandet til Storå. Det er værd at bemærke at løsningen på problemet ofte findes andre steder end der hvor problemet er.

Herning Kommune deltager i et EU-finansieret projekt som hedder Coast2coast. Det er alle kommuner i Region Midt og regionen der samarbejder om projektet under titlen: 'En klimarobust Region'. Projektet går ud på at samle viden, vurdere virkemidler, skabe dialog, undersøge hvilke støttemuligheder der findes, monitere på projekter og formidling. Herning og Holstebro Kommuner deltager i et delprojekt om at bringe landmanden ind i løsningen.

Den lokale vandhåndtering omkring Herning er indtil videre udmøntet i 3 klimatilpasningsprojekter i Birk, Lillelund engpark og Spinkebjerg. Yderligere 4 projekter er på tegnebrættet, men endnu ikke udmøntet. Disse projekter sigter på at sikre værdierne i Herning og vil ikke løse problemerne med oversvømmelser i Holstebro.

Op til toppen af siden.

Vildere natur og mere biodiversitet.

Bæredygtighed var et stort tema i byrådets budgetforhandlinger og det endelige budgetforlig. Der blev med forliget afsat 2 mio. kr. til skovrejsning over de næste 4 år. Det blev vedtaget at der skal arbejdes for etablering af en Naturnationalpark ved Vind Hede og Stråsø Plantage i samarbejde med de berørte kommuner og Naturstyrelsen. Endelig ønsker byrådet at kommunen har fokus på mulige centrale puljer til fremme af biodiversitet, som kunne være interessante for kommunen at søge.

Fokus på temaet i de nationale medier gør samtidig at kommunen oplever en øget interesse for emnet. Rådet drøfter hvorledes der kan arbejdes med emnet og medlemmerne i Grønt Råd opfordres til at fortælle om hvad de selv gør for at sikre biodiversiteten.

Natursyn er en udfordring. Mange ser det ikke, når man lader blomsterne blomstre. Det bliver til gengæld ofte set som værende ikke pænt, når græsset bliver langt. Man ser flere steder at grøftekanten bliver klippet af private, når græsset bliver langt. Landbruget er tilbageholdende med at lade deres arealer blive vilde, af frygt for at det så vil udvikle sig til beskyttet natur og dermed lægge begrænsninger på muligheden for at dyrke og udvide.

Der er et ønske om at få flere vilde arealer med flere blomster. Der er meget græs i Herning. Vejareal ved Vildbjerg, hvor der er blevet sået blomster frem for græs bliver rost. Faunastriberne som Landbruget samarbejder med jægerne, DN, DOF mfl. om, bliver rost. Vild med vilje er ikke blot at lade græsset gro. Der bør investeres i at få lavet noget der er egnet til ikke at blive klippet. Grønt Råd anbefaler at man finder nogle egnede arealer og går i gang.

Måske er der sket en udvikling i holdningen til vild med vilje inden for de seneste år. Kommunen kunne vælge at italesætte hvad vild med vilje er, og man kunne vælge at gå foran og vise borgerne hvordan det kan gøres.

Det er vigtigt at sørge for formidling. Rådet opfordrer til at der bliver etableret demonstrationsprojekter som kan vise borgerne hvordan de selv kan gøre i deres egen have. Det er nemmere at forstå, hvis man laver mindre parceller med forskellige metoder. Det vil virke endnu stærkere, hvis det blev gjort inde i byerne, der hvor borgerne er. Man vil skulle gøre det for formidlingens skyld, ikke for naturens skyld.

Kommunens rundkørsler blev foreslået som steder det kunne være interessante at lave mere vilde. Som et bud på hvad foreningerne selv kan gøre fortalte John Milther at Skovforeningen har inviteret DN på skovvandring i Birkebæk Plantage mhp. at skabe dialog om hvordan naturen kan få mere plads i skoven.

Op til toppen af siden.

Eventuelt.

Herunder planlægning af næste møde.

Martin Winther Olsen hjælper med planlægningen af næste møde.

Karen Louise Smidth foreslog at et punkt på et kommende møde kunne handle om planerne for udvikling af Løvbakkerne.

Dorte Fløjgaard foreslog et oplæg om Klimakommune+. 

Op til toppen af siden.

Referat fra mødet 3. september 2020

Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset, Løvbakkevej 32, 7400 Herning, samt som ekskursion til Gullestrup og Lind.

Dagsorden:

Deltagere:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
 • Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
 • Dansk Skovforening: John Milther
 • Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
 • Friluftsrådet: Karsten Johannesen
 • Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
 • Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
 • Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
 • Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
 • Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Afbud:

 • Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
 • Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
 • Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
 • Landsbykontaktudvalget: Lærke Neset

Ikke mødt:

 • Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Referat:

Bordet rundt

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Positivt med nye folk på vandløbsområdet. Fremhæver at vejrabatter på landet bør klippes for at sikre gode oversigtsforhold.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Idrætsrådet har i den seneste tid haft fokus på corona og udeliv.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Intet.

Dansk Skovforening: John Milther

Skovforeningen følger debatten omkring urørt skov. Foreningen undrer sig over at man skal have urørt skov også i de private skove. Foreningen mener ikke man behøver urørt skov for at have natur. Et eksempel, hvor urørt skov, ifølge foreningen, ikke vil føre til mere natur og biodiversitet, er glansbladet hæg, som er en invasiv planter der breder sig i skovene. Vi bør fælde flere af dem, især modertræerne.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der skal vælges ny formand i forbundet. Corona har medført mange aflyste arrangementer. Forbundet har modtaget corona-støtte fra staten. Man er lokalt i gang med at etablere gydebanker i Karup Å.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har været en del udfordringer forbundet med corona. Jægerne oplever stigende priser på jagttegn og jagtleje ved de kommunale arealer. Derfor undrer det når der i Herning Kommune skal bruges 3 mio. kr. til MTB, som jo er en sport, hvor der ikke er brugerbetaling. Jægerforbundet mener det er flot at kommunen giver midler MTB-sporten. I vandrådsarbejdet oplever Ole at der er udfordringer i forhold til oprensning af okkerbassiner. Ole takkede afgående skovfoged ved Herning Kommune, Paul Krogh, for samarbejdet.  

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Der er travlt i foreningen. Knud Erik efterlyser tilbagemelding når sager er afsluttede. DN ønsker at Herning Kommune melder sig som Klima Kommune+. Der afholdes naturens dag den 13. sept. i Løvbakkerne https://www.dn.dk/arrangementer/18430-knud-erik-christensen/.

Friluftsrådet: Karsten Johannesen

Friluftsrådet planlægger at afholde generalforsamling den 27. okt. 2020.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Der er kommet et nyt udkast til bæverhandlingsplan. Der er ikke de store ændringer i forhold til den eksisterende. Landboforeningen forudser store opgaver i den forbindelse. Der arbejdes på landsplan med nye regler omkring de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ikke mange berørte lodsejere i Herning Kommune. I vandrådet for Ringkøbing Fjord er man næsten i mål med opgaven.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Det har været en speciel sommer for naturvejlederne pga. corona. Der har været en del arrangementer under temaet "vores natur". Der er naturens dag d. 13. I den forbindelse debatteres det blandt naturvejlederne om man skal eller ikke skal afholde dagen, mhp. Corona. Men mange folk kommer ud til naturformidlingen fordi det er naturen der er åben når andet lukker ned pga. corona.

Herning Kommune: Dan Overgaard

Paul Kroghs afløser er startet pr. 1. sept. og hedder Rune Elnegaard Sørensen. Der er ansat 2 formidlere i Teknik og Miljø, en i Genbrug og Affald og en i Natur og Grønne Områder. De vil 

blive præsenteret på næste møde i Grønt Råd. Tilbagemelding på sager gives, hvis man er part. Er man ikke part i sagen, kan man søge aktindsigt.

Op til toppen.

Præsentation af nye vandløbsmedarbejdere i Natur og Grønne Områder.

Michael Gramkow kommer fra en stilling i Skive kommune. Skal arbejde med vandplansprojekter.

Dagmar Fog Bjerre kommer fra en stilling i Hedensted Kommune. Skal arbejde med vedligehold i Storå samt minivådområder.

Kim Iversen kommer fra en stilling i Dansk Center for Vildlaks (DCV). Skal arbejde med vedligehold i Skjern Å, Von Å mm.

Esben Krøjgaard kommer fra DRIFT, og er fortsat ansat der. Skal være tilsynsmedarbejder i vandløb, samt være tilknyttet naturplejen i den nordlige del af kommunen.

Op til toppen.

Status på Vandrådsarbejdet, v. Daniel Lindvig.

Arbejdet med vandløb og miljømål er bundet op på vandplanerne. Vandrådene er med til at byde ind med hvordan målene kan opnås. Der er i kommunen en række vandløb som ikke lever op til målene. Der måles på smådyr, fisk og vandplanter. Tiltagene kan handle om at lægge gydegrus ud, fjerne spærringer og lave genslyngninger. Generelt handler det om at skabe bedre fysiske forhold.

Vandrådets opgave er et finde ud af hvordan pengene bruges bedst muligt. Det lykkedes godt når man snakker om det i vandrådene. Fristerne for vandrådene er blevet skubbet, pga. Corona. Læs mere her:

Limfjorden

https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Ringkøbing Fjord

https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019

I Vandrådet for Ringkøbing Fjord er det kommunen der er kommet med indsatser, vandrådene har prioriteret indsatserne.

Dorte Fløjgaard spurgte: Separering af regnvand fra private ejendomme, giver det ikke mere vand i åerne? Svar: Det er tænkt ind i planlægningen. Regnvand skal håndteres på egen grund, så det er smart at lave LAR-løsninger. Der kommer ikke mere vand i vandløbet, det skal bare ikke forbi rensningsanlægget først.

John Milter spurgte: Bliver der målt på microplast? Svar: nej, ikke så vidt vides.

Op til toppen.

Status på nationalpark-arbejdet v. Louise Berg Hansen

Arbejdet med nationalpark Skjern Å har, pga. corona, ligget stille i den første del af 2020, men er nu så småt i gang igen. Der bliver gennemført lodsejerdialog i 4 forskellige delområder: Værnengene, Dejbjerg, Vorgod Å og Bjørslev Plantage samt Søby Brunkulslejer. Når der er et samlet overblik, vil projektområdet blive revideret.

Der er kort inden sommerferien blevet trykt en folder om arbejdet hen imod en nationalpark. Der bliver i øjeblikket arbejdet på en film som også skal fortælle om projektet.

Regeringen har kort inden sommerferien offentliggjort to nye naturnationalparker. I naturnationalparkerne skal der sikres plads til vildere og mere urørt natur. De 2 naturnationalparker ligger på statsejet jord. Nedenstående skema gennemgår forskellen på nationalparker, naturparker og naturnationalparker.

Forskel på parker
Kategori Nationalparker Naturparker Naturnationalparker
Antal 5 14 2 på vej
Statslig støtte Ja Nej Ja
Samlet areal 231.550 ha Cirka 142.000 ha 1.900 ha
Organisering Nationalparkfond Bestyrelse og Råd Adm. af Friluftsrådet. Drives af kommune eller NST Naturstyrelsen
Bindende Ja Nej Ja
Beskyttet natur Intet krav Krav om 50 % 100 % 
Offentligt/privat areal Begge Begge Kun offentligt

Karen-Louise Smidth bemærker at der også findes Geoparker som har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer.

Op til toppen.

Eventuel

Knud Erik Christensen fra DN vil gerne hjælpe med at lave dagsorden til næste møde, som er den 26. november.

Op til toppen.

Ekskursion: Drøftelse af MTB-spor. 

Kommunen ønsker at bygge MTB-spor af flere årsager. Kommunen vil gerne understøtte de lokale folk som gerne vil bruge arealerne og særligt når de lokale tilbyder at hjælpe med at bygge sporet og vedligeholde det. Kommunen vil gerne kunne adskille færdslen, så MTB-ryttere og gående kan færdes sikkert i området. Ved at bygge et MTB-spor af høj kvalitet, sikrer man at MTB-kørerne gerne vil benytte det og dermed undgår at køre i andre mindre egnede områder. Der er afsat 3 mio. kr. over de næste 3 år og der er stor politiks bevågenhed på netop MTB-spor, fordi de kan skabe bevægelse og dermed øge sundheden for borgerne.

Området ved Gullestrup er valgt, fordi det er et område som ikke benyttes af særlig mange i forvejen. Naturindholdet i området er lavt og af lav kvalitet og det ligger tæt op ad en befærdet vej, så der er relativt megen trafikstøj i området. Området består af jordbakker og støjvolde som er menneskeskabte. Voldene kan bruges til MTB-spor og på den måde give et spor med højdeforskelle. Det er et mål at få skabt et ca. 10 km langt MTB-spor som er sjovt og varieret at køre på for både begyndere og garvede kørere. Sporet skal gradueres. 

I Lind fik Grønt Råd mulighed for at se et eksisterende MTB-spor. Fin Lau fra klubben "de små klinger" fortalte at klubben står for at bygge og vedligeholde sporet som er 8 km langt. Klubben har 110 medlemmer. Klubben har en samarbejdsaftale med Herning Kommune om brug af arealet, byggeri af spor og faciliteter samt vedligehold. Klubben har en tæller i området som registrerer hvor mange der bruger sporet. De seneste 3 måneder er der i gennemsnit kørt ca. 50 personer igennem dagligt.

Ole Rønnow fra Danmarks Jægerforbund bemærker at det er fint med et spor til MTB-kørsel, men undrer sig over at mag politisk afsætter midler til en sport og kræver brugerbetaling for andre brugergrupper, fx jægere og lystfiskere som betaler jagtleje og fisketegn.

Charles Damholt fra Herning Idrætsråd spørger hvad man gør for at får MTB-kørerne til at melde sig ind i en klub? Fin Lau fortæller at sporet i Lind er for alle og at der kommer folk fra både Herning og andre steder i landet som benytter det. Klubben arrangerer spor-arbejdsdage, og her vil man gerne have folk til at møde op. Der findes en Facebook-gruppe for MTB-kørere i Herning-området (7400 MTB), som har ca. 700 medlemmer. Den er et forsøg på at nå ud til de kørere som ikke er organiseret i en klub.

Op til toppen.

Referat fra mødet 27. februar 2020

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, kl. 15-17 i lokale E0.14.

Dagsorden:

 • Præsentation af Udvalgsformand Joan Hansen
 • Bordet rundt
 • Vandrådsarbejdet
 • Status på nationalparkarbejdet
 • Løvbakkerne - status
 • Helårsgræsning - status
 • Eventuelt

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt - forlod mødet efter Joans oplæg
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ikke mødt:

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Præsentation af Udvalgsformand Joan Hansen

Joan præsenterede sig selv og TMUs arbejde med naturen i Herning Kommune. Joan pointerede, at Jens Bernhard Knudsen og Erling Præstekjær er Rådets direkte indgang til Teknik- og Miljøudvalget. Joan præsenterede kort de områder, som TMU er ansvarlige for. Naturpolitikken, Friluftslivsstrategi, myndighedsbehandling inden for både vand- og naturområdet samt formidling.

Byrådet har ved seneste budgetforlig sat fokus på formidling og skal til budgetkonferencen i april have et oplæg om, hvordan fremtidens formidling kan laves. Formidlingen blev drøftet på Grønt Råds møde i november 2019.

I budgetforliget peges også på, at det kunne være en mulighed at lave en naturpark i området omkring Stråsø og Vind Hede. Dette er ved at blive undersøgt. Riverfisher er også i fokus, og i budgetforliget er der afsat penge til at etablere og drive et nyt havørredens hus ved Karup Å. Fiskeriet i Skjern Å er blevet styrket ved, at Karstoft Å er blevet lukket op for fiskepassage, og der er lavet faciliteter, som understøtter dette i Sdr. Felding.

Herning Kommune er god til naturpolitik, det har DN peget på i en undersøgelse af kommunernes naturpolitikker. Naturpolitikken har eksisteret siden 2008 og rummer 10 mål, som dækker fra biodiversitet, vandløb, moser, heder, skove, bynær natur til kulturhistorie, friluftsliv og formidling. Hvert år bliver der lavet en opsamling på de indsatser, der er gjort, ligesom der peges på kommende indsatser.

Joans gennemgang gav anledning til en kommentar fra Torben Gram om, at indsatser i vandløb skal gennemtænkes, så de ikke kommer til at betyde yderligere problemer med afvanding.

Karen-Louise Smidth efterspurgte politikernes holdning til god formidling. Joan kunne oplyse at det er budgetforligspartierne, der skal forholde sig til, hvordan formidlingen skal styrkes fremover og beder om Grønt Råds tålmodighed indtil dette er blevet drøftet på budgetkonferencen i april 2020. Pengene (0,5 mil. kr.) der er afsat på budgetforliget til forbedret formidling, er til brug til næste år (2021).

Dorte Fløjgaard efterspurgte, om der plantes flere træer for at hindre oversvømmelser. Dorte efterspurgte en langsigtet plan. Joan oplyste at der plantes flere nye skove og oplyste at Teknik- og Miljøudvalget har fokus på emnet.

Anders Rahbek påpegede at landevejene trænger til renovering efter det våde vintervejr. Forvaltningen gør det så godt som muligt. Vinterberedskabet betales efter behov, så der er ikke uforbrugte midler, selvom der ikke har været sne.

Til toppen af siden.

Bordet rundt  

Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Ole deltager i vandrådsarbejdet. Kommunen har bevilliget penge til fælder og kameraer til bekæmpelse af mårhunde. Jægerforbundet opfordrer til, at kommunen indgår i dialog med jægerne, når der planlægges nye MTB-spor.

Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
Nyt medlem i Grønt Råd i stedet for Bent Rasmussen. DN vil gerne være mere aktive og synlige. Knud Erik nævner en række arrangementer, som DN enten står for eller deltager i, se dem på DNs hjemmeside: https://herning.dn.dk/arrangementer/
DN er opmærksom på mårhundeproblematikken.

Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
Okker er et problem, især i Karup Å-systemet. Der efterlyses en mere effektiv rensning enten med okkerbassiner eller minivådområder. Mere effektiv kantskæring efterlyses også. Per uddelte en oversigt over mulige tiltag i vandløbene i Karup Å systemet. Det er Ivan Andersen, som er formand for vandplejeudvalget i Karup Å, der har lavet oversigten. Den vedlægges som bilag. Den 17. maj er der lystfiskeriets dag. 6.-7. juni er der lystfiskefestival i Skarrild.

Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
DOF ønsker ligesom Jægerforbundet at blive inddraget, når der skal planlægges nye MTB-spor i naturen. Det er godt at folk kommer ud, men fuglene bliver forstyrret. Ved god planlægning og intelligente ruter kan alle tilgodeses.

John Milther, Dansk Skovforening
Delte bogen Klima-skoven ud. Den handler om, hvad skov kan gøre for CO2-optag.

Erik Kjærgaard Pedersen, Friluftsrådet
Ved det kommende årsmøde kommer der ny struktur i Friluftsrådet. Erik træder ved denne lejlighed ud af Friluftsrådet og dermed også Grønt Råd.

Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
Tilskudsordningen til læplantning nedlægges. Anders bemærker samtidigt at plantning op til §3 er svært at få lov til.

Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
Landboforeningen arbejder med at finde arealer til jordfordeling. Ønsker mulighed for at lave flere sandfang. Der kommer et arrangement, hvor landbruget inviterer til spisning.

Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland
Museets arbejde med deres formidlingsprofil skal nu sættes i gang. På Tekstilmuseet arbejdes der med formidling af kulturhistorien i landskabet. Her er der mulighed for at museet og kommunen kan samarbejde. Udgravningerne er flere steder blevet lukket pga. vand.

Charles Damholt, Herning Idrætsråd
Der er oprettet et advisory board om "Bevæg dig for livet" som kommunen også deltager i.

Lærke Neseth, Landsbykontaktudvalget
Landsbykontaktudvalget har drøftet de forskellige puljer, der kan søges hos kommunen: Borgersamarbejdspuljen, Naturplejepuljen og Forskønnelsespuljen.

Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
Opfordre til, at de nye formidlere i Herning Kommune kommer på naturvejleder-uddannelsen. Opponere imod, at kommunen ikke længere har en naturvejleder. Hun mener der mangler indhold og faglighed i formidlingen i kommunen.

Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
Intet.

Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
De oversvømmelser der opleves pt, giver opbakning til, at der skal gøres noget ved vandløbene, så vandet kan komme væk. Det har landbruget arbejdet på de sidste 20 år. Vandparkering på vandmættet jord virker ikke. En sandpude i Ringkøbing Fjord bevirker, at afvanding i Skjern Å ikke fungerer.

Jens Bernhard Knudsen, Teknik og Miljøudvalget
Repræsenterer Teknik- og Miljøudvalget. Har ikke noget nyt, men vil gerne høre Grønt Råds drøftelser.

Dan Overgaard, Herning Kommune
Der har været afholdt Vandløbsmøde hos Herning-Ikast Landboforening med deltagelse af vandløbslaugene, samt Herning og Ikast-Brande Kommune. Okkeranlæg har ikke være mulige at oprense i 2019 pga. vejret. Kommunen har underskrevet brev fra de midt- og vestjyske kommuner til ministeren om mårhundeindsatsplan. Problemet er større end hidtil antaget. Museet vil blive inddraget i formidling. Ansøgninger om skov/læhegn i forbindelse med §3, vil altid bero på en konkret vurdering.

Til toppen af siden.

Vandrådsarbejde ved Daniel Lindvig

De fysiske forhold i vandløbene skal forbedres. Der bevilliges midler fra EU til at lave indsatserne for. Vandrådene er med til at planlægge, hvordan disse midler skal bruges. Der skal sikres god økologisk tilstand i vandløbene, og der bliver målt på smådyr, vandplanter og fisk. Indsatserne kan være åbning af rørlagte strækninger, udlægning af gydegrus, etablering af sandfang og fjernelse af spærringer.

Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som er i risiko for ikke at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale i 2027. For oplandet til Ringkøbing Fjord er der 25 millioner kr. plus erstatninger, Limfjorden 75 millioner og Nissum Fjord 16,5 millioner. Pengene skal fordeles, så man får mest muligt ud af dem.

Anbefalingerne skal afleveres inden sommerferien, og så kommer der en politisk behandling derefter. Vil man vide mere om de 3 vandråd i Herning Kommune, kan man besøge følgende hjemmesider:

Limfjorden: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Nissum Fjord: https://www.holstebro.dk/vandraad

Ringkøbing Fjord: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019

Det er Folketinget, der har bestilt vandrådsarbejdet.

Der bliver spurgt til, hvordan projekterne påvirker vandføringsevnen? Projekter kan både give bedre afvanding, men også ringere. Det kommer helt an på projektet. Der bliver altid lavet konsekvensberegning på alle projekter. Torben Gram mener, at der bør være mere fokus på vandføringsevnen i forbindelse med alle projekterne. 

Til toppen af siden.

Status på nationalparkarbejdet ved Louise Berg Hansen

I løbet af efteråret 2019 er der afholdt samtaler med 206 lodsejere langs med Skjern Å. Formålet med samtalerne har været at tilvejebringe viden om lodsejernes holdning til projektet, de forskellige elementer i visionen og afdække lodsejernes eventuelle spørgsmål og bekymringer. Lodsejerne er ud fra de svar, de har givet på en række nøglespørgsmål, blevet inddelt i de tre kategorier "Interesseret", "afventer at høre mere" og "ikke interesseret". To ud af tre lodsejere er positive eller vil gerne høre mere.

Flere lodsejere nævner, at jordfordeling i mange tilfælde kunne være nøglen til at komme videre i processen.

Samtidig er flere lodsejere skeptiske over for myndighederne og ikke har tillid til, at nationalparkloven også i fremtiden vil være underlagt f.eks. lokalplaner, landsplandirektivet osv. Derudover er der en generel modvilje mod at lade produktionsjord indgå i nationalparken, ligesom nogle lodsejere fortæller, at de har følt sig presset af naboer til at afvise at indgå i en nationalpark.

I første halvdel af 2020 vil der blive arbejdet videre med lodsejerdialogen i delområderne "Tipperne og Værnengene", "Dejbjerg", "Vorgod Å, Bjørslev Å og Von Å" samt "Søby og Rind Å".

Naturstyrelsen og Forsvaret ejer store arealer indenfor projektområdet. Sekretariatet har længe været i dialog både Naturstyrelsen og Forsvaret. Begge har udvist interesse for at blive holdt orienteret om projektet.

I efteråret 2019 er der desuden udarbejdet en kernefortælling for arbejdet med nationalparken. Denne kernefortælling vil blive formidlet som folder og film.

Torben Gram udtrykte bekymring for, om afvandingen vil blive forringet, hvis Skjern Å bliver nationalpark. Afvandingen vil ikke blive påvirket af, at området evt. bliver udpeget som nationalpark. En nationalpark har ingen myndighed, og alle tiltag og indsatser i området vil fortsat skulle tillades efter den gældende lovgivning.

Til toppen af siden.

Løvbakkerne - status

Løvbakke Dyrehave blev indviet i 2013. Formålet med at oprette dyrehaven er 2 delt: 1) Dyrene skal øge biodiversiteten i skoven, 2) Publikum får mulighed for at opleve hjortevildtet tæt på. Dyrehaven bliver fulgt for at kunne dokumentere udviklingen i biodiversiteten.

Bestanden af dådyr tæller pt. ca. 40-45 dyr. Der er de seneste 3 år kun født få kalve. Årsagen er ikke klarlagt, men kan skyldes flere ting: Manglende dominerende hjort, mineralmangel eller giftige planter på arealerne. Fænomenet med manglende kalve er kendt fra andre dyrehaver.

Rådnepladsen er et sted i dyrehaven, hvor materiale fra opbrækning samt trafikdræbte dyr placeres. Ådsler er en mangelvare i naturen, derfor bidrager området til at øge biodiversiteten. I 2019 blev der fundet en sjælden rovbille netop her. Der er desuden fundet herkulesmyrer i området med stormfældede træer, ligesom hele området er levested for den rødlistede ternet møgbille.

Dyrenes påvirkning på træerne følges løbende. Disse data viser, at de fleste træer mellem 50 og 200 cm er døde. Kimplanter og mindre træer får kun lov at komme op, hvis de står i fodpose af stikkende buske eller liggende grantræer, eller hvis vi har lavet frahegning (og det har vi gjort flere steder). De store træer er ikke påvirkede.

Besøgstal viser, at der årligt kommer ca. 60-70.000 besøgende i udstillingslokalet ved naturskolen.

Til toppen af siden.

Helårsgræsning - drøftelse

For at sikre bedre naturværdier og større biodiversitet, på kommunale afgræssede arealer, arbejdes der på at etablere større græsningsfenner og helårsgræsning. I første omgang forsøger vi et par udvalgte steder.

 • Helårsgræsning er en efterligning af vild natur.
 • Jo større naturarealer desto større er potentialet for vild natur med naturlige processer og vilde planteædere.
 • Vild natur er den mest omkostningseffektive måde at forvalte biodiversiteten på.

Ved helårsgræsning skal dyreantallet tilpasses arealet, så der er mad til dyrene året rundt. Det betyder, at der vil være færre dyr på arealet om sommeren, end man er vandt til at se, når der er sommergræsning. Derved får planterne bedre mulighed for at vokse op og sætte blomst, hvilket er til gavn for insektfaunaen. Til gengæld vil der være perioder om vinteren, hvor de græssende dyr skal ty til vedplanter og bark for at finde føde, ligesom arealerne ofte er mere fugtige. Dermed kan man blive udfordret på dyrevelfærd.

På mødet fortalte kommunen om planerne for et par områder. Grønt Råd drøftede opmærksomhedspunkter omkring helårsgræsning.

Antallet af dyr skal passe til arealet. Dyrene skal levere naturpleje. Kød er et sekundært produkt. Kommunen har kontakt til dyreholdere, som ønsker at have dyr til at græsse naturområder af under disse vilkår.

Dan nævnte at det kunne være interessant, at starte kogræsserlaug op, som frivillige kan køre videre med. Hvis Grønt Råd hører om nogen der kunne være interesserede, hører vi gerne om det.

Til toppen af siden.

Eventuelt

Ole Rønnow hjælper med dagsordenen til mødet den 18. juni 2020

Til toppen af siden.

Referat fra mødet 28. november 2019

Mødet blev afholdt på Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, 7400 Herning kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Bordet rundt
 • Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset
 • Workshop om formidlingen
 • Eventuelt (10 min)

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson

Ikke mødt:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Hvad rør sig i din forening/organisation, og som kan have interesse for medlemmerne i Grønt Råd?

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har netop været afholdt Knudemose-jagt for 25. år i træk. Der er i år reguleret ca.1500 råger i foråret. Mårhund på dagsordenen i Jægerforbundet. Der er skudt over 4500 mårhunde på landsplan. Der er stadig mange mårhunde i landskabet. Jægerne mangler hjælp til opgaven. Herning Kommune har støttet økonomisk. Jagtlejen er blevet hævet i Herning Kommune og det ærgrer jægerne sig over, da de er den eneste brugergruppe der betaler for at benytte skovene. Grøn Følgegruppe til nationalparkudvalget, samt nationalparkudvalget har været på bustur til området omkring Søby og Skjern Å. Det gav god vidensdeling, hvor natur og kultur i Herning Kommune blev synligt.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen

DN har været på udflugt til Søby Brunkulsleje og konstaterer at der er en særlig natur i dette område. Der har været afholdt årsmøde i DN og Mathias Jørgensen, Herning Kommune fortalte om formidling i kommunen. Veluxfonden har bevilliget penge til DN til bekæmpelse af mårhund. Der arbejdes på at etablere et samarbejde om bekæmpelse af mårhund med jægerforbundet. Der kan formentlig hentes flere penge fra fonde. Knud Erik Kristensen er blevet valgt som ny formand for DN. Han har fokus på mere formidling om DN. Bent regner med at trække sig fra Grønt Råd. Der kommer en ny repræsentant.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er lavet en del gydebanker i Karstoft Å og Karup Å i samarbejde med HK. Skarven udgør stadig et problem for fiskene i åerne.

Dansk Skovforening: John Milther

I skovene arbejder man på at få budskabet ud om at skovene kan være med til at afhjælpe de problemer (klima og biodiversitet) der tales om pt. Mange har svært ved at forstå hvad det er man gør i skovene. Skovejere med aftale hos HedeDK får årligt en oversigt over indestående vedmasse, kulstofkonto samt opgørelse over biodiversitet - bilag vedlægges. Det er en historie som skovforeningen arbejder på at formidle.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Har haft arrangement sammen med DN for at se hvad der kan gøres i forhold til CO2. Det våde efterår giver lidt bøvl med høst af afgrøderne. Flere steder kan jord på vejene give udfordringer, indtil der bliver ryddet op. Ønsker bedre fejning af cykelstierne når der ligger blade. Det bliver glat og det er farligt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Friluftsrådet laver ny struktur med lokalråd med formand, kommuneansvarlige og temagrupper.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Arbejder på at forberede lodsejerne i området på hvad der skal ske i området tæt ved drikkevandsboringer (BNBO). Nyt vandråd starter op igen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet arbejder med en formidlingsplan for næste år. De har set på hvem der er brugere. Planen er at målrette udstillinger og tilbud til brugerne. Det skal være indholdet som bærer. Der er lavet et katalog for kommunen som pt. omfatter 51 arrangementer i 2020, som spænder bredt i indhold, bl.a. rollator-byvandringer.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Intet nyt.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Er også del af Permakultur DK som arbejder på at få godkendt en uddannelse.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Vejrabatterne er meget bløde i øjeblikket. Kommunen lagde engang skærver i rabatten, det gør de ikke så ofte mere, derfor bliver der meget mudder i vejkanten, når biler og lastbiler kører derud. Der er meget vand i landskabet og det er frustrerende. Stiller spørgsmål ved om der er stor nok fokus på afledning af vand i kommunen. Der er steder der ikke er blevet grødeskåret i 20 år, da der ikke er plads. Mener man må skabe pladsen.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Teknik og Miljøudvalget har truffet beslutning om at rulle tiltagene med Vild Med Vilje delvist tilbage. Det skal være et enigt borgerønske om det og det vil ikke blive brugt som besparelse. Der er lyttet til Grønt Råds anbefalinger.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der er indvielse i Løvbakkehuset kl. 13. d. 29. nov. 2019. Der startes nyt vandrådsarbejde op, hvor kommunen deltager i 3 råd:  Nissum fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Svar til Torben Gram: vi skal balancere imellem beskyttelse og benyttelse. Vandløbene tager den sammen mængde vand som de altid har gjort, men der er mere vand i øjeblikket. Der bliver grødeskåret alle de steder vi skal jf. regulativerne. Der findes regulativer som trænger til at blive opdateret. Der er fra politisk side fokus på FN's verdensmål, bæredygtighed, klima, som har fyldt meget i budgetforliget i år.

Til toppen af siden.

Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset

Besøg i det nye undervisningslokale i Løvbakkehuset. Mathias Jørgensen (Herning Kommune) fortalte om formidlingen og samarbejdet om at danne det nye Løvbakkehus. Afdelingen for Genbrug og Affald har stået for byggeriet. Natur og Grønne Områder har lavet udstillingen som handler om affald i naturen. Arealerne omkring huset er indrettet med LAR-bede (lokal afledning af regnvand) og eksempler på hvordan man kan indrette sin have, ligesom der er eksempler på hvor hurtige affald nedbrydes i naturen.

Huset er til undervisning, skoler og foreninger. I udgangspunktet er huset ikke åbent for private/offentligheden. Huggehuset står åbent for private.

Martin Winter Olesen bemærker at udstillingen og omgivelserne i høj grad henvender sig til det voksne publikum. Og det er ofte denne gruppe der har behov for viden om genanvendelse og indretning af haven. Vagn Mouritsen bemærker at det er de store skoleklasser og gymnasierne der har behov for undervisning.

Dorte Fløjgaard opfordrer til at man anvender LAR-løsninger i privat regi.

Karen-Louise Smidt efterlyser undervisningsmateriale og beskrivelser af undervisningsforløb. Der findes ikke noget på kommunens hjemmeside om dette. Det bliver bemærket at den undervisning som Genbrug og Affald indtil nu har lavet på genbrugspladsen, flyttes til det nye hus. Derudover er naturvejlederen i Center for Børn og Læring i gang med at udarbejde undervisningsmateriale.

Til toppen af siden.

Workshop om formidlingen

Dan Overgaard fortalte overordnet om målene for kommunens formidling og budgetforliget. Formålet med workshoppen er at Grønt Råd giver indspark til forvaltningen om hvordan formidlingen kan forbedres. I budgetforliget står der:

Herning Kommune byder på rige muligheder for oplevelser og bevægelse i naturen, ligesom en række kulturhistoriske seværdigheder er udflugtsmål. Formidlingen af natur og kulturhistorie kan med fordel højnes. Forligspartierne ønsker undersøgt, om formidlingsopgaverne i relation til for eksempel Løvbakkerne og Søby kan løses på en ny og bedre måde. Målet er at øge kvaliteten af formidlingen af de herligheder, Herning-egnen byder på.

Grønt Råd blev delt i mindre grupper, hvor de drøftede 4 spørgsmål. Stikord fra drøftelserne er angivet her, og vil blive inddraget i det oplæg som forvaltningen skal lave til budgetkonferencen i foråret 2020.

Hvordan definerer du formidling (af natur og kultur)?

 • Personlig og engageret er vigtigt - for dem der formidler og dem der formidles til.
 • Vi har svaret - de skal have viden - kreativitet.
 • Læring og indsigt, fællesskab mm. Skriftlig, mundtlig, hjemmeside, osv.
 • Udadvendt dialog, føle, røre, tekst, billeder, lyd - formidlingsgreb.
 • Budskab og modtagergruppe. Faglighed. Hvem henvender vi os til. Løvbakkerne er vigtig som formidlingssted, men står pt. lidt stille. Formidlerne skal ud af kommunekontoret og være der hvor folk er.
 • Fag-faglighed er vigtig, men formidling er også en faglighed i sig selv. Det bliver flere steder glemt.

Hvorfor er formidling vigtig?

 • Cyklus og sammenhænge i samfundet og i ens eget liv.
 • Forståelsen for naturen - nogen lever af den, nogen nyder den.
 • Viden er vigtig.

Hvilken værdi skaber formidlingen? Hvilke elementer er vigtigt i formidlingen?

 • Skoler og institutioner, snak og dialog, ambassadører og budskabsformidling.
 • Brugerne af formidlingen.
 • Den gode fortæller kan måske findes i interesseorganisationerne.
 • Facebook - annoncering af arrangementer er vigtig.
 • Aktualitet, hvad rør sig lige nu.
 • Saglighed er vigtig.
 • Forslag om at samle forskellige fagligheder (DN og landbruget fx).
 • Sociale medier rammer forskellige aldersgrupper.
 • Arrangementer i skoletid vs. Fritid.
 • Formidler som er tilknyttet Løvbakkerne er her kun få dage om ugen.
 • Forslag om at bruge løvbakkehuset som møde-lokalitet - med tilbud om at få lidt undervisning og genbrug og affald, i en pause, fx
 • Forslag om at lave kursus til almindelige haveejere om at arbejde med naturen i stedet for imod.
 • Flytte formidling ud - til fx grundejerforeninger.

Hvordan kan samarbejdet mellem kommunen og interesseorganisationerne styrkes?

 • Ønsker at kommunen er mere aktivt koordinerende omkring hvem der kan bruges i interesseorganisationerne. Herning Kommune har allerede en koordinerende funktion i "playmaker" Åben skole. Se hjemmesiden - link. Tænk på at bruge de ting der findes i forvejen.
 • Man skal sikre at det er fakta der bliver formidlet - påpasselighed med holdninger.
 • Husk Natur-spot-siden (http://www.naturspot.nu/), hvor foreninger kan lægge arrangementer ind og få dem markedsført.
 • Studerende kan måske bruges. Museet har erfaring. Det koster en del sidemandsoplæring. Det kræver tid.

Til toppen af siden.

Eventuelt (10 min)

Dagsordenspunkter til næste møde, Hvem hjælper med at planlægge?

Løvbakke Dyrehave -Grønt Råd er ambassadører

Karen-Louise vil gerne hjælpe med at lave dagsorden.

Møderække i 2020 - forslag til datoer:

 • Torsdag d. 27. februar kl. 15-17
 • Torsdag d. 11. juni kl. 15-17 - kan evt. holdes i Jagtforeningens klublokaler i Gjellerup
 • Torsdag d. 3. september kl. 15-17
 • Torsdag d. 26. november kl. 15-17

Til toppen af siden.