Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 26. november 2020

Referat fra Grønt Råds møde den 26. november 2020.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ikke mødt:
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Alle fortæller hvad der rør sig i deres egen organisation og som har relevans for rådets medlemmer.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Processen omkring Nationalpark Skjern Å har ændret retning, så man nu forsøger at etablere 2 naturnationalparker. Friluftsrådet er medinitiativtager dette.

Dansk Skovforening: John Milther

Skovforeningen arbejder stadig på at synliggøre skovenes effekt på biodiversitet og klima og CO2. Der er flere projekter i gang hvor firmaer planter skov for at mindske CO2-udledning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Dorte er blevet inviteret med i et inspirationsudvalg under Familielandbruget. Udvalget skal udvikle events.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Årets rågeregulering er blevet gjort op. 53 jægere har på reguleringsjagt skudt 1752 rågeunger. Herning Kommunen har bevilliget 50.000 kr til mårhundefælder og vildtkameraer. Der er i 2020 skudt eller fanget 77 mårhunde. Knudmosejagten er aflyst pga. corona. Jægerforbundet har oplevet at utilfredse jægere har ringet ind i forbindelse med at Herning Kommune har givet lov til fri teltning i kommunens skove. Jægerforbundet er blevet opmærksomme på at der i forbindelse med etablering af søer og oprensning af søer bliver sat vilkår om at der ikke må fodres og sættes ænder ud. Jægerforbundet mener det er en overimplementering af reglerne. Der efterlyses asfalt på en strækning af Momhøjvej som i dag er belagt med grus. Mange bruger vejen som cykelvej. Der planlægges Jægerfestival i Løvbakkerne lørdag den 12. juni 2021. Man håber på 1500 gæster. Grønt Råd opfordres til at deltage og fortælle om deres arbejde. Overskuddet fra dagen skal gå til knæk cancer.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

der sker ikke så meget, da der ikke er tilskud til læplantning pt. Der er interesserede lodsejere. Nykredit har afsat en pulje til private på 11,5 mio kr til skovrejsning.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Oplyser at der findes en lokalafdeling af naturvejledere som fungerer som fagligt netværk for naturvejledere i Midtjylland. Stiller spørgsmål ved hvorfor de nyansatte i kommunen kaldes formidlere og ikke naturvejledere. Naturvejlederforeningen giver en god efteruddannelse.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Landboforeningen mener at der snart skal tænkes alternativt i forbindelse med afgræsning af natur og grønne områder, da det ikke er rentabelt for dyreholder. Der bliver talt meget om at der mangler natur i landskabet. Landbruget vil gerne lave små biotoper, men tør ikke da det måske kan give restriktioner som følge af ændret national og evt. international lovgivning i fremtiden.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Arkæologerne på museet har set på hvilke planterester der findes i udgravningerne. Disse undersøgelser kan være med til at sige noget om det historiske natursyn. Planteresterne er knyttet til de mennesker der boede i områderne ca. 5000 år før Kr. Fx finder man meget pil i området omkring Snejbjerg og ålegræs er også blevet hentet ind fra fjordene. Omkring Aulum ses fugtigbundsarterne birk og rødel. Til foråret regner man med at have et katalog klar.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ved budgetforliget vedtog Byrådet at fordoble midlerne til oprensning af okkerbassiner. Fri teltning var et initiativ som opstod i forbindelse med at sommeren skulle holdes hjemme grundet Corona. Vandrådene har sendt deres indstillinger ind til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget roser vandrådenes indsats med at blive enige om indsatserne og har godkendt indstillingerne. Jens Bernhard redegjorde for sagsgangen omkring den tilladelse der er givet til etablering af minkgrav ved Vind. På nuværende tidspunkt vil der dog ikke blive gravet mink ned på denne placering.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Efterårets store nyhed er at 4 års atlasundersøgelse er blevet til en bog: Fugleatlas 3. Fuglelivet i DK har det i princippet godt. Skovfuglene er flyttet vestpå. Formentlig pga. ændringer i skovbruget i retning mod mere løv/blandingsskov. Agerbrugsfuglene er her stadig, men er gået tilbage. Og så er det kommet flere nye arter til.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Der har været travlt ifm. minkgraven i Vind. Lokalafdelingen er medunderskriver på et skrift til DN-hovedkontoret om at man ønsker en naturnationalpark i området ved Stråsø. Kommunens arbejde med fældning af træer på HP Hansensenvej har givet en række opkald til foreningen. Der bliver arbejdet på at få en sommerfugleambasadør i Herning-området. Det er en person som vil kunne guide virksomheder til at øge biodiversiteten på deres arealer fx omlægning af græsplæner til flere blomster. Foreningen laver, i samarbejde med DOF, et skrift med forslag til hvad man kan gøre i området omkring Holling Sø for at bevare noget af den natur der er opstået i området. Foreningen glæder sig over at Herning Kommune nu er med i Klimakommune+.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der blev budt velkommen til ny repræsentant for Friluftsrådet, Karsten Johansen. Det bliver i øjeblikket undersøgt hvordan boligudvikling og natur kan kombineres i området omkring Holing Sø. Kommunen hører gerne om andre syn. På HP Hansensvej er egetræerne blevet passet for at de skal udvikle sig til store fuldkronede træer siden de blev plantet i 1972. Det der er mærket op derude, er træer der skal ses på. Træerne er ikke fældet endnu, og det er ikke alle der skal fældes. Det bliver set som noget positivt at folk kender træernes værdi. Der er ved at blive forberedt en politisk sag omkring drift og pleje af træerne.

Op til toppen af siden.

Præsentation af nye medarbejdere

Rune Sørensen, skovfoged i Natur og Grønne Områder. Rune overtager Poul Kroghs stilling. Rune har været naturmedarbejde i Natur og Grønne områder.

Elsebeth Houe, formidler Natur og Grønne Områder. Elsebeth er uddannet lærer og har en baggrund som naturskoleleder ved NST. Hun skal primært arbejde med formidling af natur- og parkpolitik og være projektleder på Riverfisher.

Trine Munch Skovdal, formidler i Genbrug og Affald. Trine har en baggrund som biolog og naturvejleder. Hun arbejder medformidling af affalds- og genbrugsområdet.

Op til toppen af siden.

Vandhåndtering i Storå, klimatilpasning og vandparkering.

Oversvømmelser i Storådalen er et problem ikke bare i Holstebro, men også på de lavtliggende vandløbsnære marker. Der er store perspektiver i at diskutere arealanvendelse og muligheder for at tilbageholde vand i oplandet til Storå. Det er værd at bemærke at løsningen på problemet ofte findes andre steder end der hvor problemet er.

Herning Kommune deltager i et EU-finansieret projekt som hedder Coast2coast. Det er alle kommuner i Region Midt og regionen der samarbejder om projektet under titlen: 'En klimarobust Region'. Projektet går ud på at samle viden, vurdere virkemidler, skabe dialog, undersøge hvilke støttemuligheder der findes, monitere på projekter og formidling. Herning og Holstebro Kommuner deltager i et delprojekt om at bringe landmanden ind i løsningen.

Den lokale vandhåndtering omkring Herning er indtil videre udmøntet i 3 klimatilpasningsprojekter i Birk, Lillelund engpark og Spinkebjerg. Yderligere 4 projekter er på tegnebrættet, men endnu ikke udmøntet. Disse projekter sigter på at sikre værdierne i Herning og vil ikke løse problemerne med oversvømmelser i Holstebro.

Op til toppen af siden.

Vildere natur og mere biodiversitet.

Bæredygtighed var et stort tema i byrådets budgetforhandlinger og det endelige budgetforlig. Der blev med forliget afsat 2 mio. kr. til skovrejsning over de næste 4 år. Det blev vedtaget at der skal arbejdes for etablering af en Naturnationalpark ved Vind Hede og Stråsø Plantage i samarbejde med de berørte kommuner og Naturstyrelsen. Endelig ønsker byrådet at kommunen har fokus på mulige centrale puljer til fremme af biodiversitet, som kunne være interessante for kommunen at søge.

Fokus på temaet i de nationale medier gør samtidig at kommunen oplever en øget interesse for emnet. Rådet drøfter hvorledes der kan arbejdes med emnet og medlemmerne i Grønt Råd opfordres til at fortælle om hvad de selv gør for at sikre biodiversiteten.

Natursyn er en udfordring. Mange ser det ikke, når man lader blomsterne blomstre. Det bliver til gengæld ofte set som værende ikke pænt, når græsset bliver langt. Man ser flere steder at grøftekanten bliver klippet af private, når græsset bliver langt. Landbruget er tilbageholdende med at lade deres arealer blive vilde, af frygt for at det så vil udvikle sig til beskyttet natur og dermed lægge begrænsninger på muligheden for at dyrke og udvide.

Der er et ønske om at få flere vilde arealer med flere blomster. Der er meget græs i Herning. Vejareal ved Vildbjerg, hvor der er blevet sået blomster frem for græs bliver rost. Faunastriberne som Landbruget samarbejder med jægerne, DN, DOF mfl. om, bliver rost. Vild med vilje er ikke blot at lade græsset gro. Der bør investeres i at få lavet noget der er egnet til ikke at blive klippet. Grønt Råd anbefaler at man finder nogle egnede arealer og går i gang.

Måske er der sket en udvikling i holdningen til vild med vilje inden for de seneste år. Kommunen kunne vælge at italesætte hvad vild med vilje er, og man kunne vælge at gå foran og vise borgerne hvordan det kan gøres.

Det er vigtigt at sørge for formidling. Rådet opfordrer til at der bliver etableret demonstrationsprojekter som kan vise borgerne hvordan de selv kan gøre i deres egen have. Det er nemmere at forstå, hvis man laver mindre parceller med forskellige metoder. Det vil virke endnu stærkere, hvis det blev gjort inde i byerne, der hvor borgerne er. Man vil skulle gøre det for formidlingens skyld, ikke for naturens skyld.

Kommunens rundkørsler blev foreslået som steder det kunne være interessante at lave mere vilde. Som et bud på hvad foreningerne selv kan gøre fortalte John Milther at Skovforeningen har inviteret DN på skovvandring i Birkebæk Plantage mhp. at skabe dialog om hvordan naturen kan få mere plads i skoven.

Op til toppen af siden.

Eventuelt.

Herunder planlægning af næste møde.

Martin Winther Olsen hjælper med planlægningen af næste møde.

Karen Louise Smidth foreslog at et punkt på et kommende møde kunne handle om planerne for udvikling af Løvbakkerne.

Dorte Fløjgaard foreslog et oplæg om Klimakommune+. 

Op til toppen af siden.