Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 13. juni 2019

Mødet blev afholdt i forsamlingshuset på Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning. Tak til Museet for lån af lokaler.

Dagsorden:

  • Søby Brunkulsmuseum.
  • Bordet rundt.
  • Temadrøftelse
  • Eventuelt

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Suppleant
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Afbud:

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Velkommen til Torben Gram, nyt medlem i Grønt Råd for vandløbslaugene. Torben præsenterede sig selv.

Oplæg om museet og historien om Søby Brunkulslejer, v. Jan Svendsen.

Jan er guide på Brunkulsmuseet. Museet er en selvejende institution, som får tilskud fra kommunen. Der er indtægter fra billetsalg, guidede ture og salg i butikken.

Jan fortalte om, hvordan museet er opstået. Museet formidler kulturhistorien og naturhistorien i området omkring brunkullene.

Jan efterspurgte modeller, tegninger eller lign. for brunkulssøerne samt udstoppede dyr, som museet kan bruge i deres udstilling.

Der kommer årligt ca. 18.000 gæster på museet.

Martin Winther Olesen fortalte, at Museum Midtjylland ligger inde med materialer fra den udgravning, som Moesgaard Museum lavede i området. Der er mulighed for at udveksle. Louise Berg Hansen formidler kontakten.

Op til toppen af siden.

Bordet rundt.

Hvad rør sig hos den enkelte forening/organisation?

Bent Rasmussen, DN: 58 landmænd har lavet Faunastriber i år. Ros fra DN. 18. maj var der et arrangement, på biblioteket i Herning, med deltagelse af politikere. 25. maj var der politisk møde i Skarrild. Samarbejdet mellem DN og Landbruget resulterer i en række arrangementer rundt om i landet. DN mener at Herning Kommune bør registreres som klimakommune. CO2 udledningen er faldet.

Paul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland: Man venter på en ny regering.

Karen Louise Smidth, Naturvejlederforeningen: Der er fokus på verdensmålene og hvordan, man kan arbejde med dem.

Per Fredskild, Sportsfiskerforbundet: Der er afholdt Lystfiskeriets dag i Skarrild. Der blev fanget mange fisk, det var en god dag. Karup Å konkurrencen bliver i år holdt i Skive Kommune i aug. Der plejer at komme ca. 300 pers. Overskuddet går til vandpleje, bl.a. gydebanker. Der bliver ikke sat fisk ud i Karup Å.

Tove Magnusson, Landsbykontaktudvalget: Der er ikke flere penge til at gennemføre Helhedsplanen for Søby. Elmers Hus mangler at blive gjort færdigt, der bør gøres noget.

Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening: intet

Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland: Der er travlt i arkæologien pga. gang i byggeriet.

Ole Rønnøw: Er der ikke penge i Grønt Råds partnerskaber til Elmers Hus? Reguleringskorps mod mårhund. 7 kameraer er indkøbt med støtte fra kommunen. Mangler hjælp fra DN og DOF i kampen mod mårhund. Deltog på DN og L&F arrangement 6. juni, et godt arrangement. Der er lige blevet klippet græs i Hammerum, det er skidt for vildt og fugle. Bedre at lade det stå. Erkender at det er et svært emne med mange holdninger.

Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening: Der er plantet efter pga. tørke sidste år. Planterne klarer sig godt nu. Ny ordning til læplantning, som ligner tidligere ordninger. Der kan ikke plantes tættere end 30 m til §3, og det er en udfordring for flere. Skovrejsning i Herning Kommune er svært myndighedsmæssigt. Lodsejerne vil gerne.

Torben Gram, Vandløbslaugene: Venter spændt på laks i Karstoft Å og Døvling bæk efter åbning ved Skarrild Hus. Opmåling af koter er bekosteligt, måske det kan gøres smartere.

Erling Præstekær: Der er i øjeblikket politisk fokus på busser og Vild med Vilje. Toves bemærkning om Elmers Hus, vil blive taget med.

Vagn Mouritsen, Familielandbruget: Undrer sig over, hvorfor man ikke må rejse skov. Biavlerne: Er kommet lidt i miskredit, honningbier bliver opfattet negativt. Biavlere må ikke stille stader op på Ovstrup Hede. AAU undersøger, om der er noget om snakken. Faunastriber: Der bliver sået noget andet i dag, end det der oprindeligt var aftalt. Det er ikke til insekter, men mere til vildt. Opfordrer til, at de 20.000 kr., som kommunen har givet, bliver brugt til at så striber på kommunens egen jord i stedet og med fokus på insekter.

Steen Lundgaard, Herning Idrætsråd:  Der er lavet et opgørelse over Outdooridræt i kommunerne. Herning Kommune ligger i top ti blandt landets kommuner.

Flemming Thomasen, DOF: Vildt-striber og Vild med Vilje er positivt. Det hjælper også fuglene. Undrer sig over hvorfor grøftekanterne bliver klippet så tæt. Det er ærgerligt.

John Milter, Skovforeningen: Man venter på en ny regering. Tilbagemelding på bemærkning fra sidste møde om læhegn som blev tyndet: 350 km læhegn er tyndet. Det gav 70.000 m3 flis. Klimadebat: Flis er en brændselstype, som kan bruges i stedet for olie, det er co2 neutralt at fyrre med flis. Urørt skov giver ikke brændsel til varmeværkerne, det skal man tage med i diskussionen af klima.

Herning Kommune: DN har lavet en undersøgelse af, hvilke kommuner der har en naturpolitik. HK ligger blandt landets 5 bedste samtidig med, at vi formår at balancere benyttelse og beskyttelse. Vild med Vilje: Der er sendt 800 breve ud til naboer og kommunen modtager både positive og negative tilbagemeldinger. Vil senere på året lave dialogmøder rundt i kommunen for at få taget snakken med de lokale. Vild med Vilje er en udmøntning af en politisk besluttet besparelse på kommunens drift af grønne områder. Stederne til kunne tilpasses med tiden. Elmers Hus: Der har været store udfordringer i forbindelse med projektet. Dan Overgaard vil undersøge, hvad der mangler. Skovrejsning: Herning Kommune har for et par år siden udvidet områderne med positiv og neutral skovrejsning i kommuneplanen. Det er dog fortsat muligt at plante skov i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås tilskud. Tilskudsordningerne er blevet ændret, så det ikke er så attraktivt længere. Dan vil se på, om der kan gøres noget for at hjælpe sagsbehandlingen.

Op til toppen af siden.

Temadrøftelse om vandløb, vedligeholdelse og kommunikation

Markvanding og påvirkning af omkringliggende natur.

Oplæg om resultaterne fra en undersøgelse af modelberegnede og faktiske konsekvenser ved at pumpe grundvand op til markvanding v. Helle Borum fra Sagro.

Sagro har fokus på markvanding. Landbruget har brug for vandet i tørre perioder for at sikre afgrøderne. Geologien kan betyde, at man, når man pumper vand op, kan komme til at påvirke natur, som ligger i nærheden. I Billund har man data fra en stor grundvandssænkning, hvor der bliver pumpet vand bort fra et område, som man vil bygge på. Man har sammenholdt de faktiske målinger med de modelberegnede konsekvenser. Sammenligninger, viser at modelberegningen forudsiger en større sænkning end den, der skete i virkeligheden. Resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til alle områder. Måske vil det være smart at arbejder mere med pejlemålinger, så man kan få direkte bevis for hvad en pumpning kan betyde. Sagro vil lægge op til, at man får lavet nogle projekter rundt omkring i landet, som kan være med til at belyse emnet.

DN: Vi (lokalt) mangler af og til argumenter for markboringer. Efterlyser adgang til data, som blev fremlagt. Sagro vil gerne dele data. DN vil formentlig arbejde for en temadag om emnet. Det skal bemærkes, at der pumpes fra de øvre lag, når det pumpes til markvanding.

Kommunikation imellem borgere, lodsejere og kommunen.

Gennemgang af Giv-et-praj app og hjemmeside. Orientering om vandløbstilsynsmedarbejder og nye funktioner på hjemmesiden, som giver overblik over vandløbsvedligeholdelsen. Vi tager en drøftelse af, hvordan kommunikationen imellem borgere, lodsejere og kommunen kan gøres bedrev. Charlotte Højbjerre, Herning Kommune.

Dialogmøder mellem Herning-Ikast Landboforening, Herning Kommune, vandløbslaug og vandløbsentreprenører var en god oplevelse. Formen vil blive gentaget. Dialogmødet resulterede desuden i at Vandløbslaugene fik en repræsentant med i Grønt Råd.

Charlotte gennemgik Herning Kommunes hjemmeside og viste, hvor man kan se regulativer, vedligeholdelsesplaner og hvilke måder, man kan komme i kontakt med kommunen. Herning Kommune har 800 km offentlige vandløb, som kommunen vedligeholder.

Arbejdsplaner=grødeskæringsplaner. Kontakt til de 4 vandløbsmedarbejdere kan ligeledes findes på hjemmesiden. Der er lavet et nyt tiltag på hjemmesiden, hvor man kan finde oplysninger om konkrete steder.

Slideshow sendes ud sammen med referatet.

"Giv et praj" er den løsning, man kan bruge til at sende henvendelser om andre ting - huller i vejen og så videre.

Dan bemærkede at der er mange interesser, omkring vandløbene. Det er vigtigt, at man tager fat i kommunen så problematikkerne kan blive løst hurtigst muligt.

Vandløbstilsynsmedarbejder. Der er fundet en dygtig person til opgaven, der starter op i begyndelsen af august.

Ros til muligheden for at følge med på hjemmesiden. Dejligt at kunne se, når arbejdsplanen er udført.

Er det svært at finde den gode entreprenør? Det tager lang tid for entreprenøren at komme ind i opgaven, så der er altid en indkøringsperiode, når der kommer ny entreprenør på området.

Mejekurv vs. Leslåning - Der er forskellige ønsker i de forskellige vandløbssystemer. Det kan justeres, hvilken metode der anvendes hvor.

Landboforeningen vil sende info om den digitale arbejdsplan ud i et nyhedsbrev efter sommerferien.

Sandfang skal tømmes systematisk i forhold til, hvor ofte de sander til. De fleste tømmes en gang årlig, nogle 2 gange. Der kunne arbejdes med flere sandfang. Udfordringen er, at det er svært at finde steder, hvor det opgravede sand kan placeres.

Op til toppen af siden.

Eventuelt

Nye emner til drøftelse i Grønt Råd.

Forslag om et møde i Løvbakkerne, når det nye byggeri er færdigt.

Vild med Vilje - giver det mening?, hvor?, hvor ikke?. Klipning af grøftekanter. Bent Rasmussen, DN, hjælper med dagsorden.

Op til toppen af siden.