Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 22. marts 2018

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E0.14. kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow 
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen 
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Fraværende:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
På kredsmødet var der en del snak om vildsvin. Der er bekymring omkring spredning af svinepest, både ved vildsvin der vandrer ind i Danmark fra syd, men også ved danske jægere der rejser ud for at jage vildsvin og som vil kunne komme til at bringe smitte hjem. Det er noget jægerforbundet tager alvorligt.

Er skuffet over at jægerforeningen ikke er repræsenteret i det politiske udvalg på 11 mand der er blevet nedsat i Ringkøbing-Skjern Kommune og som skal arbejde med Nationalpark Skjern Å. Ole savner desuden engagement fra Herning Kommunes politikere i sagen om en evt. kommende Nationalpark.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Faunastribe-projektet er en succes. Der er mange kommuner der er gået med i projektet. Der bliver lavet tællinger af insekter i forbindelse med projektet. De viser at der er flere insekter i de områder, hvor der er faunastriber. Det er dog problematisk hvis striberne bliver pløjet ned hvert år.

Der er blevet lavet faunastriber omkring flere regnvandsbassiner og det er noget man vil arbejde videre med. Ole Olesen tilføjer at regnvandsbassinerne i Aulum bliver renset op hvert år. Det er problematisk da der på den måde forsvinder en masse guldsmedelarver og andre insekter.

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Glæder sig til at komme ud og tælle fugle i løbet af foråret. Atlasdataindsamling er slut, og datasættet er godt. Nu skal der laves databehandling.

Dansk Skovforening: John Milther
Intet nyt

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Åge V. Jensens Naturfonde har meddelt biavlerne at de ikke længere vil have bistader stillet op på Ovstrup Hede, som er privatejet. Vagn mener at det er forkert at forbyde biavl i naturområdet, da lyngen vil blive dårligt bestøvet. Biavlerforeningen forventer at kunne få aftaler med private om at stille bistader op på arealer uden for Ovstrup Hede, så bierne alligevel kan finde vej til lyngen.

Vagn nævner at oprensning af vandløb har ikke fungeret optimalt i 2017. Han ønsker at få at vide hvem der er entreprenør. Vagn opfordrer til at kommunen ansætter en å-mand som kan have den direkte kontakt med entreprenørerne, ligesom de har i Ikast-Brande. Forvaltningen har efterfølgende kontaktet Vagn og givet ham uddybende forklaring på de spørgsmål han havde omkring forvaltningen af vandløb herunder entreprenører, vedligeholdelse mm.

Vagn mener at der vil komme bæver op i Karstoft Å, hvis man lukker op for spærringen ved Skarrild Hus (jf. punkt 5).

Vagn mener, at der er for mange krondyr i landskabet, og at jægerne burde bortskyde nogle flere. Ole Olesen oplyser at der på Ovstrup Hede er igangsat et stort forskningsprogram omkring kronvildt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Erik har været til seminar omkring samspillet mellem grønne råd og naturråd. Der var lidt betænkelighed omkring, at ikke alle naturråd var kommet i gang med arbejdet. Erik har desuden været til møde omkring sundhed i naturen. Friluftsrådet uddeler pt. "grønne spirer"- og "spring ud i naturen"-flag til daginstitutioner.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
På regionsniveau plantes der nu i Skjern og i Herning. Landsforeningen for plantning har store udfordringer i forhold til tilskudsordningerne som gør, at der ikke er ret mange der søger om tilplantning. Det er ærgerligt, fordi der bliver tænkt på biodiversitet i plantesammensætningen. Der bliver dog plantet 4 ha i Herning-området i 2018.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Jørgen har deltaget i vandlavsmøde. Der er god tilfredshed og god dialog med kommunen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er travlt på museet. Museet åbner ny udstilling om tekstilbyen Herning ca. 1. juni. Der er desuden meget aktivitet omkring Herning, hvilket medfører at der er mange arkæologiske forundersøgelser der skal laves ude i landskabet.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Intet nyt.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Der er nedsat en række faglige grupper i Naturvejlederforeningen. Der fungerer rigtig godt, og det er nemt at finde folk til sparring.

Op til toppen af siden.

Kort nyt fra kommunen - Erik Skibsted, Herning Kommune

Ole Rønnow - Grønt Råd fungerer godt. Er der noget Grønt Råd kan gøre for at hjælpe kommunen og udvalget?
Johannes Videbæk - det er ganske interessant at læse referater fra grønt råds møder. Dialog og kommunikation er vigtig.
Erling Præstekjær - Enig med Johannes. Sidder også med i landsbykontaktudvalget. Her får man en god indsigt i hvad der rør sig lokalt. Det er også vigtigt, det skaber dialog. 
Der er tilfredshed med den måde Grønt Råd arbejder på. Politikerne ved at der er mulighed for at bringe sager til Grønt Råd.

Op til toppen af siden.

Overfladevand i Herning og hvordan træer/skov i en 20 års plan kan afhjælpe grundvand og overfladevand i uhensigtsmæssig form, både på marker og i by /Dorte Fløjgaard 

Dorte Fløjgaard har taget en efteruddannelse indenfor permakultur, og har på den baggrund fundet frem til Grønt Råd. Dorte fortalte om sin viden.

Træer suger meget vand, 80 L om dagen det bliver til 29.000 L om året. Vandstanden i landskabet er stigende, og træer ude i landskabet dør fordi vandstanden stiger. Byerne vokser og medfører at der er mere overfladevand der skal findes plads til.

Dorte er fortaler for, at der bliver plantet mere skov i Herning Kommune, for at mindske grundvandstanden. Hun foreslår at der plantes træbælter på nordsiden af marker og langs motorveje.

Martin Winther spørger om de læhegn der bliver plantet i dag har denne effekt. Anders Rahbek svarer at det mest er buske og ikke så mange store træer der bliver brugt. Han tvivler derfor på at effekten er den samme.

Jørgen Krøjgaard påpeger at der tilbage i tiden (1954) ikke var mange træer i landskabet. Dorte svarer at hun ikke kender grundvandstanden tilbage i tiden, så det er svært at se om der er en sammenhæng.

Emnet blev drøftet. Herning Kommune arbejder allerede på at få rejst nye og særligt bynære skove. Bl.a. er der planlagt ny bynær skov i Sunds.

Op til toppen af siden.

Borgersamarbejdspuljen v/Nichlas Bøge Øgendahl, Herning Kommune 

Borgersamarbejdspuljen for 2018 er blevet fordelt. I nedenstående skema kan man se hvilke foreninger der har modtaget midler i 2018, og hvad deres projekter går ud på.

Borgersamarbejdspuljen
Ansøger Projektbeskrivelse
Kølkær og Omegns Beboerforening Tilbygning til "rådhuset" på torvet i Kølkær
Udvalget for kunst ved Ilskov Kontaktråd "Kone" skulptur ved madpakkehus
Herning Golf Klub Blomstrende rough med "Magurti Mix"
Feldborg Krolfklub Petanque bane
Vildbjerg søpark Rep. af stien og græs ved ridehallen
Tanderupkær Beboerforening Renovering af legeplads og sø-areal
Sandet Borgerforening Vippe på legeplads
Hammerum-Gjellerup Borgerforening Hundeskov
Høgild Borger- og Idrætsforening og Beboerhus Ny legeplads ved Høgild Beboerhus
FDF Vind Shelter ved eksisterende bålhus
Aulum Gymnastikforening Discgolfbane ved Aulum Lystanlæg

Ole Olesen spørger, hvorfor man giver tilskud til nye legepladser, når Kommunen netop har fået en række legepladser nedlagt. Svaret er at de nye legepladser kun får tilskud til anlæg, mens borgerforeningerne selv påtager sig ansvaret for driften af legepladsen, herunder løbende sikkerhedstilsyn samt en årlig legepladskontrol.

Ole Rønnow roser Kommunen for den hjælp der er ydet i forhold til etablering af en ny hundeskov i Gjellerup. Han peger også på, at det er en fordel for projektet, at borgerforeningen selv skal bidrage til projektet.

Man vil kunne søge penge fra borgersamarbejdspuljen igen til næste år.

Op til toppen af siden.

Vandløbsrestaurering ved Skarrildhus v/Camilla Nielsen, Herning Kommune 

Der er nogle gamle opstemninger omkring Skarrildhus, som spærrer for fiskenes opgang i vandløbet. Opstemningen har tidligere været brugt til elproduktion til en tekstilfabrik. Der blev i 1992 etableret et omløbsstryg, men det fungerer ikke optimalt, så derfor er området udpeget i vandområdeplanen til restaurering. Ved at fjerne denne spærring, vil der blive fri passage i 88 km vandløb opstrøms for Skarrildhus.

Møllesøen i parken ved Skarrildhus vil blive bevaret. Det gamle omløbsstryg fjernes. Vandløbet lægges tilbage i en tidligere vandløbsslynge. Landskabet omkring møllesøen, turbinehuset og parken ved Skarrildhus vil blive bevaret, ved at pumpe vand fra vandløbet ind i møllesøen.

Det er mange forskellige interesser i området, som man skal forholde sig til. Der er beskyttet natur, beskyttet vandløb, åbeskyttelseslinje, fredning, Natura 2000-område, fredskov, bilag IV-arter og andre særlige arter (odder, flagermus, flodklaseskærm, vandstær, bjergvipstjert og sort spætte). Alle disse interesser skal sikres på den ene eller anden måde, før projektet kan realiseres.

Op til toppen af siden.

Naturråd - orientering fra rådets deltagere v/Jørgen Krøjgaard 

Naturrådet er trådt i arbejdstøjet. 4 medlemmer af Grønt Råd deltager i Naturrådet: Jørgen Krøjgaard, Karen-Louise Smidth, Ole Rønnow og John Milther.

Der har været et introduktionsmøde på Harrild Hede Naturcenter. Her var holdningerne og meningerne meget langt fra hinanden. Siden har der været holdt et døgnmøde på Skarrildhus, hvor det blev klarlagt hvad opgaven gik ud på. Her blev der snakket tæt ind til opgaven, og holdningerne er ikke længere så langt fra hinanden.

Der er sat 3 mødedage mere af i kalenderen. Der er god dialog og god kemi. Udkommet af rådets arbejde bliver formentlig en række retningslinjer som kommunerne skal følge, når der skal laves grønt DK-kort. Der vil formentlig ikke blive tegnet streger på et kort.

Ole Rønnow fremhæver, at det er et stort areal for rådet at dække. Der er ikke let at have kendskab til al natur i sådan et stort område som dækker de 4 kommuner: Viborg, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern.

Op til toppen af siden.

Invasive arter: signalkrebs, spiræa og store pileurter v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Signalkrebs: Der er blevet lavet en informationsfolder om signalkrebs, og hvad man kan gøre for at mindske dens udbredelse. Folderen bliver sendt til lodsejere langs de åer i Herning Kommune, hvor der findes signalkrebs. Kommunen forventer at sende materialet ud i starten af maj. For at sætte fokus på signalkrebsen som problemart, planlægges et offentligt arrangement i starten af september, formentlig ved Rind Å.

Rævehalespiræa: Herning Kommune har i øjeblikket en praktikant, som har til opgave at gentage en gammel kortlægning af udbredelsen af rævehale-spiræa. Formålet med at gentage kortlægningen er, at se om problemet med arten er stigende. Samtidig undersøges udbredelsen af arten i flere vandløbssystemer, for at belyse omfanget af problemet. Ud over kortlægningen, vil der blive taget kontakt til nabokommuner, for at hører om deres erfaringer med arten.

Store Pileurter: Kommunen ønsker et overblik over hvor de store pileurter vokser. Registrering sker ved brug af giv-et-praj-til Herning Kommune-appen, som alle opfordres til at bruge. Appen kan hentes i Appstore eller Android Market og hedder: "Giv-et-praj til Herning Kommune" Der er de seneste år iværksat forskellige bekæmpelsestiltag imod de store pileurter. Disse tiltag fortsættes også i 2018.

Op til toppen af siden.

Naturindsatsen i Herning Kommune i 2017 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Herning Kommune laver hvert år en status over den samlede indsats på naturområdet. Statussen indgår som en del af kommunens grønne regnskab, og tager udgangspunkt i kommunens 10 naturpolitikmål. Den samlede status blev sendt ud som bilag til dagsordenen, og kan ses via dette link.

En oversigt over gennemførte tiltag i 2017 og planlagte tiltag for 2018 kan ses her:

Naturindsatsen i Herning Kommune
Mål Gennemført 2017 Planlagt 2018
Biodiversitet Brun pletvinge - Lindebjerg Bakkeø
Grøn Mosaikguldsmed - Skov Olesen Pl.
Invasive arter - bekæmpelse
Naturkvalitetsplan
Smådyr i Løvbakkerne
Vandløb Vandhuller til løgfrø
Okkeranlæg
Hesteskosøer
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Fortsat løgfrø-indsats
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Ådale, enge og moser Afgrænsning - 5,5 m hegn
Nedskæring via nytteindsats
Nye hegn
Skove Ny kommunal skov - 15,5 ha
Ny privat skov - 45 ha
Registrering af evighedstræer
Heder og overdrev Hedepleje på 329 ha Afbrænding af div. heder
Rydning
Agerlandet 8 projekter har fået tilskud
Faunapletter
Tilskudspuljen fortsætter
Faunapletter fortsætter
Bynær natur Lillelund Engpark
Blomsterenge
Indfaldsveje med blomsterløg
Beplantning
Renovering i parker
Kulturarv Metaldetekterfund
Pleje af fortidsminder
Pleje af fortidsminder
Friluftsliv Riverfisher
Søby Brunkulslejer
Renovering af stier
Præstbjerg Naturcenter
Løvbakkerne
Gødstrup Sø
Renovering af stier i Knudmosen
Friluftskort
Formidling Kjeltringebal
Naturen som social løftestang
Grøn inspirationsdag
Musiklegeplads Grandprix
Skjern Å dag
Naturen som social løftestang
Formidling i Søby Brunkulslejer

Op til toppen af siden.

Naturindsatsplaner for 2018 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Ud over de planlagte tiltag, som blev beskrevet i punkt 8, er der i 2018 planlagt følgende tiltag for naturen i kommunen:

• Stirenovation i Knudmosen
• Hedeafbrænding, Oustrup Hede, Stoubæk Krat, Sandfeldgård Pl. og Rødding Pl.
• Nye hegn til afgræsning, bl.a. ved Fjederholt Å
• Pleje som opfølgning på plejeplaner i Stoubæk og Gindeskov Krat
• Plejeplaner for fredningerne i Hjøllund Bæk, Trehøje og Haderup
• Kortlægning af markfirben
• Kortlægning af smådyr i Dyrehaven
• Kortlægning af levesteder for flagermus
• Etablering af flere blomsterenge

Op til toppen af siden.

Eventuelt herunder ønsker til næste mødes dagsorden

Rådet sagde tak til Erik Skibsted og ønskede ham held og lykke med det nye job.

Op til toppen af siden.