Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 7. marts 2019

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat:

Orientering fra medlemmerne om hvad der rør sig. v. alle

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Nationalpark Skjern Å fylder en del for tiden. Borgermødet i Skjern 6. marts var en positiv oplevelse og der var god tid til dialog.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Lodsejere bliver kontaktet for at få fliset læhegn. Det bryder DN sig ikke om, da læhegnene bidrager til biodiversiteten.

Der er ros til Herning Kommune for at have høj naturkapital (http://www.biodiversitet.nu/naturkapital). Der er et arrangement om bæredygtighed på Herning Bibliotek d. 9. marts hvor DN har en stand. DN planlægger et dialogmøde d. 11. marts mellem Maria Gjerding og Concito.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Signalkrebs og marmorkrebs i vandløbene er et problem. Der er givet tilladelse til at skyde 5 sæler i Karup Å i år. Der er sat sender på et par sæler, så man kan følge deres færden. D.19. maj afholdes lystfiskeriets dag, som er åben for alle. https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/lfd2019

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Ole Olesen træder ud af Grønt Råd. Ny repræsentant i Grønt Råd for DOF er Flemming Thomasen. Flemming er lærer i Skarrild og interesseret i natur og fugle i særdeleshed. Tak til Ole for samarbejdet og velkommen til Flemming.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder med natursyn og syn på biodiversitet i skovene.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Ud over at repræsentere Familielandbruget Midt-Vest, repræsenterer Vagn også Biavlerne. I DK vil man ikke bruge kemiske midler til bekæmpelse af mider hos bierne. Vagn har hørt at loppemidler og ormemidler til hunde kan påvirke insektlivet.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der er repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet i næste uge (uge 11).

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der er plantet 11 ha læplantning i 2019. Plantning sker efter frivillighedens vej og med tilskud. Der bøvles lidt med plantninger som ligger tæt op ad beskyttet natur. Efterlyser mere velvillighed hos kommunerne som skal dispensere til plantninger tæt op af beskyttet natur.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Intet.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Intet.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet arbejder meget med hvordan naturen kan bruges til bevægelse.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Landsbypedelvognen er noget alle landsbyer kan søge om at få besøg af. Betingelsen er at landsbyen stiller med et hold som kan arbejde sammen med pedellen. Ordningen er kun for landsbykontaktudvalgets medlemmer af borgerforeninger. Bookning foregår her http://selvbetjening.info/landsby/

Der bliver lempet på reglerne, så det nu er lettere at sælge signalkrebs.  https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

Herning Kommunes energistrategi - bliv mere grøn - https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/energistrategi

Der er kommet nye skilte op i Søby.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Arbejder med formidling af de 17 verdensmål. Det bliver tema på årskonferencen på Bornholm.

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Der arbejdes på at komme på plads i den nye struktur i Naturstyrelsen.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Forbereder sig på at ordne skovhave til forårssæsonen. Har meldt sig ud af Grøn Følgegruppe til NP. Har sendt ideoplæg til nationalpark sekretariatet om fremtidens klimaforvaltning.

Aqua i Silkeborg samler signalkrebs.

Dorte skal arrangere nordisk permakultur festival i år. Det bliver i Silkeborg i juni.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Intet.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
Roser projektet om Nationalpark Skjern Å for at holde fast i at deltagelse i nationalpark er frivilligt.

Herning Kommune: Dan Overgaard
Sagro har afholdt et vandløbsarrangement, hvor kommunen, de forskellige vandløbslav og entreprenører deltog. Det var et rigtig godt møde som satte fokus på at gøre vandløbslavsformændene stærke. Det blev fundet en repræsentant fra vandløbslavene til Grønt Råd, som skal godkendes af Teknik og Miljø udvalget.

Nationalpark Skjern Å blev skudt i gang med borgermøde 6. marts. Nu skal der startes på dialog med lodsejere.

Problematikken omkring beskyttet natur vs. Skovrejsning er blevet undersøgt. Herning Kommune har ikke anderledes sagsgang end andre kommuner.

Der er sat nye skilte op i Søby Brunkulslejer.

Der skal ansættes en ny formidler i Natur og Grønne Områder. Stillingsopslag kommer snart ud.

Op til toppen.

Nyt kommissorium.

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget et nyt kommissorium for Grønt Råd. Det nye er at politikerne deltager hver gang. Vi forsøger at lave en workshop om et relevant emne hver gang. Der bliver afholdt ekskursion 1 gang årligt. Det er TMU der godkender nye medlemmer.

Herning Idrætsråd bemærker at der er mødepligt til møderne. Det kan være en udfordring, da møderne ligger i arbejdstiden. Jens Bernhard Knudsen svarer, at det er for at sikre at alle hører det samme. Der er altid mulighed for at sende en suppleant.

Karen Louise Smidth ønsker at mødetiden flyttes til uden for arbejdstiden. Poul Ravnsbæk bemærker at det ikke altid giver mening at sende en suppleant.

Ole Rønnow mener at det er positivt at kommer politisk deltagelse på alle møderne.

Op til toppen.

Kommunens naturindsatser i 2018.

Kommunen har lavet en opsamling på de indsatser der er blevet gjort i 2018.  De overordnede linjer blev gennemgået på mødet. 
Rapporten kan ses på kommunens hjemmeside:

Op til toppen.

Plejeplaner for fredede områder.

Der er i 2018 blevet lavet plejeplaner for 3 fredede områder: Hjøllund Bæk, Trehøje Bakke og Haderup Å. Skitsen for hvordan en plejeplan er opbygget blev gennemgået. Den fremtidige planlægning blev drøftet på mødet.

Plejeplanerne kan ses på kommunens hjemmeside: 

Idrætsrådet får forespørgsel fra folk som gerne, frivilligt, vil hjælpe med at beskære træer og læbælter langs sportspladser. Det har kommunen sagt nej til, da det vil tage arbejdet fra nogen som er ansat ved kommunen. Men idrætsrådet oplever at det ikke sker. Det virker modsætningsfyldt.

Ole Rønnow bemærker at Ikast-Brande Kommune har en naturkvalitetsplan hvor naturområderne inddeles i 5 kategorier efter deres naturindhold baseret på en kortlægning hvert 5 år. Spørger om Herning Kommune har noget lignende? Herning Kommunes naturkvalitetsplan inddeler naturen i 3 kategorier. Kortlægningen stammer fra Amtet.

John Milther spørger om der bliver lavet monitering af de fredede områder, så man kan følge effekten af plejen. Hvis man lavede en tilstandsvurdering af arealerne, ville man ved næste revision af plejeplanerne kunne vurdere om naturen udviklede sig. Det bliver ikke gjort pt. John spørger til hvad det vil kræve hvis man skulle monitere fx Gindeskov krat (som er et ex på et fredet område der er lavet plejeplan for): et bud vil være 50-70 timers arbejde.

Jørgen Krøjgaard bemærker at man bør lave tilstandsvurdering fra start af, når man laver en ny plejeplan, ellers kan man jo ikke se udviklingen eller effekten af den pleje man laver.

Dan Overgaard bemærker at vi ikke har mulighed for at måle på alt. Vi måler pt. på ansvarsarterne og udviklingen i Løvbakke dyrehave.

Flemming Thomasen bemærker at naturen er fragmenteret i DK og at det er et problem for mange arter.

Dorte Fløjgaard spørger om der bliver samlet affald i naturen. Kommunen støtter DNs affaldsindsamling, så måske er det mere relevant at DN kontaktes med henblik på at indlede et samarbejde med dem? Ellers er det også muligt at benytte 'gi et praj' app'en, hvor man kan indberette affald i både parker og vejareal.

Se organisationsdiagrammet.

Op til toppen.

Eventuel

Rådet drøftede emner til workshop i Grønt Råd, og kom frem til følgende forslag:

  • Vandløb og vedligeholdelse - projekt fra Billund med pumpning af grundvand for at se på konsekvenser. Oplæg fra MIK. Oplæg fra Herning-Vand
  • Klimatilpasning
  • Ny driftsplan for de kommunale skove
  • Naturpolitik - revision
  • Vådområder og minivådområder
  • LAR-løsninger grønne tage, permeabel asfalt, nedsivning, regnbede osv.
  • Forslag om at Grønt Råd går ud og samler skrald i forbindelse med ekskursion.

Bent efterspørger hurtigere sagsbehandling af projekter med minivådområder. Dan fortæller at Herning Kommune ikke har modtaget nogen ansøgninger. Der er blevet varslet 1 ansøgning, som kommunen er obs. på skal kunne komme hurtigt igennem systemet. Jørgen Krøjgaard fortæller at der ikke er ret mange steder i kommunen man kan lave minivådområder, da der ikke er ret meget fald i åerne i kommunen. Derfor kommer der nok ikke så mange ansøgninger til Herning Kommune.

Anders Rahbæk spørger til om kommunen arbejder med Bæredygtighed. Det er mere de andre afdelinger i kommunen der arbejder med det. Noget vi gør i Natur og Grønne Områder er at arbejde med Vild med vilje. DN bifalder vild med vilje-konceptet for at øge biodiversiteten. Ole Rønnow bemærker, at det er skidt at slå græs lige op til Sct. Hans, da der ligger mange vilde dyr og fugle og skjuler sig i det høje græs lige på det tidspunkt.

Næste møde: Jørgen Krøjgaard vil gerne være med til at skrive dagsorden til næste møde. Emnet bliver formentlig Vandløb og vedligeholdelse. Tove Magnusson har booket forsamlingshuset i Søby Brunkulsmuseum og Jan Svendsen er booket til at fortælle lidt.

Op til toppen.