Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 30. august 2018

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, lok. E0.14
kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Runden v. alle.

Der blev budt velkommen til nyt medlem i Grønt Råd, Dorte Fløjgaard
fra Permakultur Herning.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet havde en stand på Landsskuet i Herning. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager

Kronvildt har i løbet af sommeren manglet føde i skovene og er flere
steder brudt igennem hegn ind på marker. Er spændt på at se hvordan
fuglebestandene reagerer på tørken.

Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak 
Har netop haft et arrangement i samarbejde med landboforening og et dambrug med recirkulering. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. Der afholdes Naturens Dag i Løvbakkerne d. 8. september tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/37621

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Man kan nu søge om tilladelse til at skyde sæler i Karup Å, der er skudt 5 sæler pr. 30. aug. 2018. Glædeligt for lystfiskerne. Der har været problemer med for varmt vand i åerne, så fiskeriet har været lukket flere steder i landet. 255 deltog i Karup Å konkurrence som forventes at give et overskud på ca. 65.000kr, som vil gå til fiskepleje og udlæg af gydegrus i Karup Å systemet.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen samler pt. info om tørkeskader. Det ser ud til at større træer går fri.
Nyplantninger og nykulturer har nok taget skade flere steder.
Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter volder problemer. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner. Problemet består i at kommunerne kræver at skoven skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. John undrer sig over at et intensivt dyrket areal er at foretrække frem for et skovareal, som jo, efter etablering, ikke sprøjtes. John lægger op til at emnet kan diskuteres på næste Grønt Råds møde. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning
og tage den med til næste møde.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Landbruget har manglet vand i løbet af sommeren, så der er blevet vandet med grundvand. Familielandbruget nærer håb om at man politisk vil godkende vandforbruget.
Opfordrer til at både kommunen og private får klippet hegn langs vejene.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der var Harrild Hede dag i søndags (26. aug. 2018), hvor friluftsrådet havde en stand. Mange efterspurgte hvor man finder vandreruter, og Erik roste kommunen friluftskort. Omskifteligt vejr betød at der ikke var så mange deltagere som ønsket.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Grundet procedure var der en del plantninger, som ikke blev udført sidste år. De er nu blevet plantet i år. Der er søgt om 17 ha nye hegn, så viljen er tilstede hos landbruget.
Er spændt på at har hvor mange steder der er tørkeskader.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Afholder Åbent landbrug hvor landbrug, hvor landbrug og natur kobles. Datoen er d. 16. sept. 2018 I Sørvad: aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er møde om formidling i det åbne land i morgen. Der har været åben udgravning i Ørre i løbet af sommeren. Der vil blive opkøbt arealer så de kulturhistoriske spor i området kan bevares.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Jensen
Indvielse i Søby Brunkulslejer af udsigtspunkt og stier var en succes.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Herning Kommune havde en stand på Landsskuet i Herning og Karen-Louise er glad for det tema om friluftskortet, som man havde valgt. Der har været indvielse af udsigter og nye stianlæg i Søby Brunkulslejer. Der kommer flere infoskilte op, ligesom Elmers Hus med toiletter og lidt formidling bliver færdigt i løbet af efteråret. Der vil blive opgraderet på formidlingen på Præstbjerg Naturcenter i det kommende år. I Løvbakkerne er der afsat midler til en ny naturskolebygning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Dorte har stiftet Permakultur Herning. Permakultur handler om hvordan haver og jord kan dyrkes. Vil gerne være med til at skabe gode initiativer i Herning.

Til toppen af siden.

Skiltning i naturen, regler og principper v. Lennarth Skov Espersen, Herning Kommune

Naturbeskyttelsesloven har bestemmelser der regulerer reklameskilte i naturen. Formålet med NBL er at give folk adgang til det åbne land. I kap. 4 er der regler om hvordan og hvornår man må færdes i naturen. Lennart gennemgik reglerne for færdsel i skov. Der er forskel på reglerne i private og offentlige skove.

Veje og stier defineres ved permanente menneskeskabte færdselsbaner.
Skovejer har mulighed for at sætte skilte op som kan regulere færdslen i skoven.
Det er kommunen der er myndighed på området. Er man som skovejer i tvivl, kan man spørge kommunen.

Lennarth gennemgik ligeledes reglerne om færdsel i det åbne land. Generelt må man færdes på ikke dyrkede arealer. Hvis der er låger og stenter ind til et græsset areal, må man også gå der. Ejer kan forbyde færdsel, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige brug af arealet.

Hvor man må færdes til fods, er det også tilladt at færdes med kørestol og barnevogn. Det er kommunen der er myndighed på området, så hvis man er i tvivl, kan man kontakte kommunen.

Skræmmeskilte bliver betragtet som at forhindre offentlighedens adgang. Det er ikke lovligt. Adgangsregulerende skilte er ok, hvis de gengiver reglerne korrekt.
Anders Rahbæk fortæller at man af og til laver læhegn med tilskud der betyder at der er adgang til færdsel for gående langs hegnet.
Kommunen har af og til sager om ulovlig skiltning i naturen.
John Milther anfører at langt de fleste opfører sig pænt i naturen og i skovene. John roser kommunen for at have de offentlige skove, hvor adgangen er bedre end i de private. Private skovejere har som regel ikke noget imod at man færdes på deres ejendom. 

Erik Kjærgaard Pedersen fortæller at man på http://www.ois.dk kan se hvem der ejer skoven. Hvis man spørger pænt, får man ofte lov.

Til toppen af siden.

Status på årets vandløbsvedligeholdelse/Grødeskæring v. Louise Berg Hansen

Der har ikke været ret mange henvendelser i løbet af sommeren, da der ikke har været ret meget vand i vandløbene. Man er i gang med grødeskæring og følger planen.
Der har været holdt møder med de vandløbslaug der har ønsket det, forud for grødeskæringssæsonen. Der er ansat en ny medarbejder til at udføre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen. Han er så småt ved at være i gang.

Til toppen af siden.

Rapport fra Friluftsrådet om tilgængelighed v/ Erik Pedersen

Punktet rykkes til næste møde, da Erik Pedersen blev forhindret i at deltage i mødet.

Til toppen af siden.

Naturrådets anbefalinger v. John Milther

Flere af grønt Råds medlemmer (Ole Rønnow, John Milther, Jørgen Krøjgaard og Karen-Louise Smidth) var repræsenteret i Naturrådet, som bestod af både erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Politikere sad med som observatører.

Der var en fast defineret opgave som rådet skulle løse, men rammerne var frie. Rådet skulle komme med anbefalinger til hvordan kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort.
Anbefalingerne kan findes her: ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/
det-lokale-naturraad-i-herning,-ikast-brande,-ringkoebing-skjern-og-viborg-kommuner

Naturrådet har fået gode tilkendegivelser fra de observerende politikerne på at anbefalingerne vil blive fulgt. Det grønne Danmarkskort skal laves og implementeres i den næste kommuneplan.

Den største hurdle, som rådet oplevede, var omkring potentiel natur. Det var her der var størst interessekonflikt i naturrådet. For at udpege dette lag, er det vigtigt at videns grundlaget er godt. Naturrådet har fået tilbagemelding fra Erhvervsminister Rasmus Jarlov om at der arbejdes på at forbedre kortgrundlaget. Der har været en god proces omkring arbejdet. Man endte med at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som sammenfattede de endelige anbefalinger.

Martin Winther Olsen spørger hvorfor rekreative hensyn ikke er med i anbefalingerne?
Svar er at, det handlede om beskyttelse af natur. Opgaven var at få mere natur, ikke at få flere ud og se det. Det var rådet enige om.

Naturrådet ønsker at fortsætte. Det er en fordel at personkredsen er den samme. Kommunerne bestemmer om rådet fortsætter. Pt. er rådet nedlagt.

Til toppen af siden.

Nationalpark Skjern Å og udvalgsarbejdet v. Anne Mette Bang Rasmussen

Anne Mette er udpeget som repræsentant i Ringkøbing Skjern Kommunes udvalg for nationalpark Skjern Å. Herning Kommunes byråd vil arbejde for at inddrage borgere og lodsejere i skabelsen af en nationalpark. Anne Mette vil fokusere på ikke at lave de samme fejl som sidst man forsøgte at skabe Nationalpark Skjern Å. Måske ved at indarbejde en klimavinkel i projektet. Anne Mette bliver ofte spurgt om det er realistisk. Til det svare hun: Nationalparkerne i Danmark skal spejle den danske na tur, men i de nuværende parker mangler der store åer, enge og floddelta. Det vil Skjern Å kunne bidrage med.

Nationalparkudvalget har nedsat en Grøn Følgegruppe. Anne Mette håber at arbejdet i Den Grønne Følgegruppe kan blive lige så godt og konstruktivt som arbejdet i Naturrådet. Det er vigtigt for Anne Mette at Grøn Følgegruppe får mulighed for at bidrage til arbejdet med udvikling af Nationalparken.
En nationalpark kræver areal og jordfordeling ses som en del af løsningen. Evt. via fonde. Kommunerne har pt. ikke midler til jordopkøb.
Vision for en Nationalpark er vigtig. Når der skal trækkes grænser for Nationalparken, så skal lodsejerne være med i arbejdet.
Dorte Fløjgaard spørger om geografien er den samme som sidst. Anne Mette svarer at det ved man ikke endnu, og det er vigtigt at lodsejere bliver inddraget i grænsedragningen.
Dorte spørger om de kulturinstanser der var involveret sidst, også er med i den nye proces. Det kan man heller ikke sige på nuværende tidspunkt. De
kan tilkendegive interesse for at være med. Anne Mette bemærker at natur er et stort og bærende element i en Nationalpark, men kulturdelen er også vigtig.

Det er vigtigt for Anne Mette at lodsejerne går med i en Nationalpark frivilligt. Anne Mette anerkender også den frygt der er for, at der kan komme ændringer som følge af nationalparken.
Jægerforbundet er positivt stillet over for en Nationalpark, men har er skeptiske overfor fonde, da det ofte giver flere restriktioner i form af begrænset jagt og adgang.
Jægerforbundet mener at etableringen af Grøn Følgegruppe er et godt tiltag.

Til toppen af siden.

Grønt Råd i fremtiden v. Dorte Fløjgaard og Ole Rønnow

Formålet med Grønt Råd er beskrevet på kommunens hjemmeside, hvor der står:
Grønt Råd er skabt for at skabe lokal forankring. Rådet drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter. Grønt Råd har også til opgave at rådgive. Rådet rådgiver blandt andet forvaltningen Natur og Miljø, Byrådet samt Teknik- og Miljøudvalget.

Det sker primært inden for emnet 'natur'. Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra Grønne Partnerskaber, der er en landsdækkende pulje.

Ole spørger: er vi gode nok til det? Og bør vi konkretiserer hvem der kan være medlem? Måske mangler Turismeforening, men kan alle være medlem?

John Milther savner at Grønt Råd kan bruges til at lave anbefalinger. Rådet har pt. kun orienterende karakter. Kan det bruges til noget mere? Dorte Fløjgaard ser Grønt Råd som en guldgrube af informationer.

Anders Rahbek bemærker at rådet jo ikke et besluttende organ.

John Milther påpeger at rådet jo kan bruges som rådgivende, men bliver det gjort ret tit?

Forvaltningen har af og til fremlagt særlige sager, for at få rådets holdning til et projekt tidligt i fasen.

Martin Winther Olsen kan godt lide at rådet ikke har mandat til at beslutte noget. Samtidig mener han at det er værdifuldt at hører andres meninger.
Det blev besluttet at emnet tages op igen på næste møde.

Til toppen af siden.

Punkter til næste mødes dagsorden v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner bliver det krævet at ny skov skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. Hvorfor er et intensivt dyrket areal at foretrække frem for et skovareal. Emnet drøftes. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning og tage den med til mødet.

  • Grønt Råds fremtid. Herunder kommissorium, hvem kan deltage og hvad skal rådets opgaver være.
  • Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Emil Skovgaard Brandtoft fra naturhistorisk Museum I Aarhus

Til toppen af siden.