Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 28. november 2019

Mødet blev afholdt på Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, 7400 Herning kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Bordet rundt
 • Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset
 • Workshop om formidlingen
 • Eventuelt (10 min)

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson

Ikke mødt:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Hvad rør sig i din forening/organisation, og som kan have interesse for medlemmerne i Grønt Råd?

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har netop været afholdt Knudemose-jagt for 25. år i træk. Der er i år reguleret ca.1500 råger i foråret. Mårhund på dagsordenen i Jægerforbundet. Der er skudt over 4500 mårhunde på landsplan. Der er stadig mange mårhunde i landskabet. Jægerne mangler hjælp til opgaven. Herning Kommune har støttet økonomisk. Jagtlejen er blevet hævet i Herning Kommune og det ærgrer jægerne sig over, da de er den eneste brugergruppe der betaler for at benytte skovene. Grøn Følgegruppe til nationalparkudvalget, samt nationalparkudvalget har været på bustur til området omkring Søby og Skjern Å. Det gav god vidensdeling, hvor natur og kultur i Herning Kommune blev synligt.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen

DN har været på udflugt til Søby Brunkulsleje og konstaterer at der er en særlig natur i dette område. Der har været afholdt årsmøde i DN og Mathias Jørgensen, Herning Kommune fortalte om formidling i kommunen. Veluxfonden har bevilliget penge til DN til bekæmpelse af mårhund. Der arbejdes på at etablere et samarbejde om bekæmpelse af mårhund med jægerforbundet. Der kan formentlig hentes flere penge fra fonde. Knud Erik Kristensen er blevet valgt som ny formand for DN. Han har fokus på mere formidling om DN. Bent regner med at trække sig fra Grønt Råd. Der kommer en ny repræsentant.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er lavet en del gydebanker i Karstoft Å og Karup Å i samarbejde med HK. Skarven udgør stadig et problem for fiskene i åerne.

Dansk Skovforening: John Milther

I skovene arbejder man på at få budskabet ud om at skovene kan være med til at afhjælpe de problemer (klima og biodiversitet) der tales om pt. Mange har svært ved at forstå hvad det er man gør i skovene. Skovejere med aftale hos HedeDK får årligt en oversigt over indestående vedmasse, kulstofkonto samt opgørelse over biodiversitet - bilag vedlægges. Det er en historie som skovforeningen arbejder på at formidle.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Har haft arrangement sammen med DN for at se hvad der kan gøres i forhold til CO2. Det våde efterår giver lidt bøvl med høst af afgrøderne. Flere steder kan jord på vejene give udfordringer, indtil der bliver ryddet op. Ønsker bedre fejning af cykelstierne når der ligger blade. Det bliver glat og det er farligt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Friluftsrådet laver ny struktur med lokalråd med formand, kommuneansvarlige og temagrupper.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Arbejder på at forberede lodsejerne i området på hvad der skal ske i området tæt ved drikkevandsboringer (BNBO). Nyt vandråd starter op igen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet arbejder med en formidlingsplan for næste år. De har set på hvem der er brugere. Planen er at målrette udstillinger og tilbud til brugerne. Det skal være indholdet som bærer. Der er lavet et katalog for kommunen som pt. omfatter 51 arrangementer i 2020, som spænder bredt i indhold, bl.a. rollator-byvandringer.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Intet nyt.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Er også del af Permakultur DK som arbejder på at få godkendt en uddannelse.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Vejrabatterne er meget bløde i øjeblikket. Kommunen lagde engang skærver i rabatten, det gør de ikke så ofte mere, derfor bliver der meget mudder i vejkanten, når biler og lastbiler kører derud. Der er meget vand i landskabet og det er frustrerende. Stiller spørgsmål ved om der er stor nok fokus på afledning af vand i kommunen. Der er steder der ikke er blevet grødeskåret i 20 år, da der ikke er plads. Mener man må skabe pladsen.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Teknik og Miljøudvalget har truffet beslutning om at rulle tiltagene med Vild Med Vilje delvist tilbage. Det skal være et enigt borgerønske om det og det vil ikke blive brugt som besparelse. Der er lyttet til Grønt Råds anbefalinger.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der er indvielse i Løvbakkehuset kl. 13. d. 29. nov. 2019. Der startes nyt vandrådsarbejde op, hvor kommunen deltager i 3 råd:  Nissum fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Svar til Torben Gram: vi skal balancere imellem beskyttelse og benyttelse. Vandløbene tager den sammen mængde vand som de altid har gjort, men der er mere vand i øjeblikket. Der bliver grødeskåret alle de steder vi skal jf. regulativerne. Der findes regulativer som trænger til at blive opdateret. Der er fra politisk side fokus på FN's verdensmål, bæredygtighed, klima, som har fyldt meget i budgetforliget i år.

Til toppen af siden.

Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset

Besøg i det nye undervisningslokale i Løvbakkehuset. Mathias Jørgensen (Herning Kommune) fortalte om formidlingen og samarbejdet om at danne det nye Løvbakkehus. Afdelingen for Genbrug og Affald har stået for byggeriet. Natur og Grønne Områder har lavet udstillingen som handler om affald i naturen. Arealerne omkring huset er indrettet med LAR-bede (lokal afledning af regnvand) og eksempler på hvordan man kan indrette sin have, ligesom der er eksempler på hvor hurtige affald nedbrydes i naturen.

Huset er til undervisning, skoler og foreninger. I udgangspunktet er huset ikke åbent for private/offentligheden. Huggehuset står åbent for private.

Martin Winter Olesen bemærker at udstillingen og omgivelserne i høj grad henvender sig til det voksne publikum. Og det er ofte denne gruppe der har behov for viden om genanvendelse og indretning af haven. Vagn Mouritsen bemærker at det er de store skoleklasser og gymnasierne der har behov for undervisning.

Dorte Fløjgaard opfordrer til at man anvender LAR-løsninger i privat regi.

Karen-Louise Smidt efterlyser undervisningsmateriale og beskrivelser af undervisningsforløb. Der findes ikke noget på kommunens hjemmeside om dette. Det bliver bemærket at den undervisning som Genbrug og Affald indtil nu har lavet på genbrugspladsen, flyttes til det nye hus. Derudover er naturvejlederen i Center for Børn og Læring i gang med at udarbejde undervisningsmateriale.

Til toppen af siden.

Workshop om formidlingen

Dan Overgaard fortalte overordnet om målene for kommunens formidling og budgetforliget. Formålet med workshoppen er at Grønt Råd giver indspark til forvaltningen om hvordan formidlingen kan forbedres. I budgetforliget står der:

Herning Kommune byder på rige muligheder for oplevelser og bevægelse i naturen, ligesom en række kulturhistoriske seværdigheder er udflugtsmål. Formidlingen af natur og kulturhistorie kan med fordel højnes. Forligspartierne ønsker undersøgt, om formidlingsopgaverne i relation til for eksempel Løvbakkerne og Søby kan løses på en ny og bedre måde. Målet er at øge kvaliteten af formidlingen af de herligheder, Herning-egnen byder på.

Grønt Råd blev delt i mindre grupper, hvor de drøftede 4 spørgsmål. Stikord fra drøftelserne er angivet her, og vil blive inddraget i det oplæg som forvaltningen skal lave til budgetkonferencen i foråret 2020.

Hvordan definerer du formidling (af natur og kultur)?

 • Personlig og engageret er vigtigt - for dem der formidler og dem der formidles til.
 • Vi har svaret - de skal have viden - kreativitet.
 • Læring og indsigt, fællesskab mm. Skriftlig, mundtlig, hjemmeside, osv.
 • Udadvendt dialog, føle, røre, tekst, billeder, lyd - formidlingsgreb.
 • Budskab og modtagergruppe. Faglighed. Hvem henvender vi os til. Løvbakkerne er vigtig som formidlingssted, men står pt. lidt stille. Formidlerne skal ud af kommunekontoret og være der hvor folk er.
 • Fag-faglighed er vigtig, men formidling er også en faglighed i sig selv. Det bliver flere steder glemt.

Hvorfor er formidling vigtig?

 • Cyklus og sammenhænge i samfundet og i ens eget liv.
 • Forståelsen for naturen - nogen lever af den, nogen nyder den.
 • Viden er vigtig.

Hvilken værdi skaber formidlingen? Hvilke elementer er vigtigt i formidlingen?

 • Skoler og institutioner, snak og dialog, ambassadører og budskabsformidling.
 • Brugerne af formidlingen.
 • Den gode fortæller kan måske findes i interesseorganisationerne.
 • Facebook - annoncering af arrangementer er vigtig.
 • Aktualitet, hvad rør sig lige nu.
 • Saglighed er vigtig.
 • Forslag om at samle forskellige fagligheder (DN og landbruget fx).
 • Sociale medier rammer forskellige aldersgrupper.
 • Arrangementer i skoletid vs. Fritid.
 • Formidler som er tilknyttet Løvbakkerne er her kun få dage om ugen.
 • Forslag om at bruge løvbakkehuset som møde-lokalitet - med tilbud om at få lidt undervisning og genbrug og affald, i en pause, fx
 • Forslag om at lave kursus til almindelige haveejere om at arbejde med naturen i stedet for imod.
 • Flytte formidling ud - til fx grundejerforeninger.

Hvordan kan samarbejdet mellem kommunen og interesseorganisationerne styrkes?

 • Ønsker at kommunen er mere aktivt koordinerende omkring hvem der kan bruges i interesseorganisationerne. Herning Kommune har allerede en koordinerende funktion i "playmaker" Åben skole. Se hjemmesiden - link. Tænk på at bruge de ting der findes i forvejen.
 • Man skal sikre at det er fakta der bliver formidlet - påpasselighed med holdninger.
 • Husk Natur-spot-siden (http://www.naturspot.nu/), hvor foreninger kan lægge arrangementer ind og få dem markedsført.
 • Studerende kan måske bruges. Museet har erfaring. Det koster en del sidemandsoplæring. Det kræver tid.

Til toppen af siden.

Eventuelt (10 min)

Dagsordenspunkter til næste møde, Hvem hjælper med at planlægge?

Løvbakke Dyrehave -Grønt Råd er ambassadører

Karen-Louise vil gerne hjælpe med at lave dagsorden.

Møderække i 2020 - forslag til datoer:

 • Torsdag d. 27. februar kl. 15-17
 • Torsdag d. 11. juni kl. 15-17 - kan evt. holdes i Jagtforeningens klublokaler i Gjellerup
 • Torsdag d. 3. september kl. 15-17
 • Torsdag d. 26. november kl. 15-17

Til toppen af siden.