Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 5. september 2019

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Bordet Rundt
 • Præsentation af ny formidler I Natur og Grønne Områder, Mathias Jørgensen
 • Dagens tema: Vild med vilje
 • Næste møde

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson

Fraværende:

Dansk Skovforening: John Milther
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: 
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Jens Bernhard Knudsen

Intet

Erling Præstekjær

Intet

Ole Rønnow

NP-borgermøde i tirsdags gik ikke helt godt. Indlæggene var lidt for indforståede. Grønt Råd er ambassadør for Løvbakke Dyrehave. Savner formidling af de gode historier. Der er god natur i Herning Kommune, håber at Grønt Råd kommer med på råd, når der skal laves ny naturpolitik.

Erik Pedersen

Friluftsrådet deltog på Harrild Hede dag med en stand. Der var mange besøgende, også langt væk fra. Der er Naturens Dag d. 8. sept. med arrangementer mange steder i regionen.

Vagn Mouritzen

Intet

Torben Gram

Grødeskæring: Der er udfordringer med at komme ned til vandløbene, når der står afgrøder. Opfordrer til, at man fortæller, at det er muligt at følge arbejdsplanen på kommunens hjemmeside, så lodsejeren kan skabe adgangsvej til entreprenøren, når det er tid til at få skåret grøde.

Flemming Thomasen

DOF følger med i de nye politiske retninger efter folketingsvalget. Er spændt på, hvordan det kommer til at gå med nye ministre på området.

Karen-Louise Smidth

Naturvejlederforeningen er for folk, som arbejder, som naturvejledere. Foreningen er tæt forbundet med naturvejlederuddannelsen. Syntes at Herning Kommune burde opgradere naturformidlingen. Der er generelt mange naturvejledere ansat i kommunerne, men der er ikke mange naturvejledere ansat i Herning Kommune. Opfordrer til at nyansatte formidlere i Natur og Grønne Områder og Center for Børn og Læring bliver hjulpet til at få naturvejlederuddannelsen.

Jørgen Krøjgaard  

Der er åbent landbrug d. 15. sept. 2019 60 steder i landet.

Anders Rahbæk

Læplantningsforeningen har søgt støtte til 17 ha plantning og afventer tilsagn. Skovrejsning i HK: Kommunen skal give grønt lys, inden man kan søge i Naturstyrelsen. Har fået at vide, at der ikke er tid til at behandle sagen.

Per Fredskild

Lystfiskerne oplever, at der bliver overrendt langs åerne pga. fiskeri efter signalkrebs. Mener der er risiko for spredning af sygdomme. Der er set en sæl i Hagebro for en måned siden, og der er skudt en i Viborg Kommune. Der er afholdt Karup Å konkurrence med 276 deltagere i år. Arrangementet gav et overskud på 80.000 kr., som vil blive brugt til gydegrus i hovedløb og sideløb til Karup Å. Gydegrus lægges ud i samarbejde med kommunen.

Bent Rasmussen

Har fulgt sagen om affald i Rind Plantage. Det er en kedelig sag. Der er Naturens Dag den 8. sept. og DN står for svampeture og laver, i samarbejde med TV2, et arrangement med landsindsamling for skovplantning.

Dorte Fløjgaard

Har afholdt en festival i sommer for 150 mennesker ved Himmelbjerggaarden. Permakultur Herning er ved at udvikle en madskovhave ved Kulturgården.

Martin Olesen

Museet har oplevet et stigende besøgstal hen over sommeren. Det er glædeligt, at folk gerne vil se den nye udstilling. Ang. skovrejsning: Museet ser også kommunens svar, da museet er hørringsberettiget. Ser helst at sagerne kommer samlet, da det ellers er en tung opgave at løse.

Paul Ravnsbæk  

Skoven ved Løvbakkerne har 30 års fødselsdag. Herning Kommune og Naturstyrelsen laver en aftenvandring i skoven for at fejre dette.

Dan Overgaard  

Byggeriet og den fremtidige formidling ved Løvbakkerne fylder meget. Der arbejdes med at skabe et øget samarbejde med Naturstyrelsen, som ejer skoven omkring. Der er indgået et samarbejde med Genbrug og Affald samt Center for Børn og Læring for i fællesskab at løfte formidlingen og brugen af det nye hus i Løvbakkerne. Beklager hvis det har betydet stilhed derude, men der kommer til at ske meget fremover. Skovrejsning: Fristen for ansøgning er blevet rykket, så den ligger tidligere på året. Vi har en medarbejder, der op til ansøgningsfristen udelukkende har arbejdet med det, så det bliver bestemt prioriteret, og vi når det indefor fristen. Kommunen har tidligere udvidet skovrejsningsarealet, og er interesseret i skovrejsning. Det skal nævnes, at det ikke er sikkert, at der opnås tilskud til skovrejsning gennem den den statslige ordning, det afhænger af de givne betingelser i bekendtgørelse for tilskud til skovrejsning. Det er dog fortsat muligt at lave skovrejsning, også uden tilskud. Kommunens sagsbehandling beror altid på en konkret vurdering, og vi har eksempler på, at der fra kommunens side er givet tilladelse til skovrejsning i områder, der er udpeget som skovrejsning uønsket.

Til til toppen.

Præsentation af ny formidler I Natur og Grønne Områder, Mathias Jørgensen

Mathias har været ansat i kommunen i andre stillinger, så han kender kommunen godt. Formidlingen vil blive knyttet op på kommunens naturpolitik, parkpolitik samt friluftslivsstrategi. Indsatserne vil centrere sig om følgende:

 • Årshjul (Klar ved årets start) - projekter, events, årstider, muligheder mv.
 • Ad hoc formidling - projekter, drift, tendenser mv.
 • Skilte og friluftskortet
 • Indvielser og arrangementer
 • Koordinering og netværk

Samarbejdet med ildsjælene i foreninger og organisationer ønskes udvidet og styrket. Mathias viste en lille film om et nyt stryg i Karup Å, som er blevet som et samarbejde mellem kommunerne Herning og Viborg, sportsfiskeforeninger samt regionen. Filmen illustrerer hvordan samarbejde mellem flere aktører kan formidles.  

Karen Louise Smidth spurgte til hvad der skal ske med den direkte formidling. Det vil Herning Kommune meget gerne inddrage frivillige og ildsjæle i, og der opfordres til, at alle repræsentanter i Grønt Råd tager til en snak med Mathias. Der tænkes i at oprette et formidlerkorps, som man kender det fra flere nationalparker. Bent Rasmussen nævnte at DN gerne vil invitere Mathias til deres årsmøde. Ole Rønnow pointerede at det var vigtigt at naturformidlere og naturvejledere er tovholdere og styrer formidlingen. Karen Louise nævnte at Miljø også skal formidles i Løvbakkerne og nævnte at Kommunen tidligere har haft et formidlernetværk. Martin Olesen takkede ja til invitation om dialog og netværk og spurgte om det var med vilje at natur ikke indgik i stillingsbetegnelsen? Svaret er ja, fordi der skal formidles mere end natur.

Til til toppen.

Dagens tema: Vild med Vilje

Vild med Vilje er indført som et led i en besparelsesrunde. Kommunen har oplevet at få mange klager på nogle områder, mens andre lokaliteter har givet ros fra borgerne. Kommunen står over for at skulle evaluere, og derfor vil vi gerne høre Grønt Råds synspunkter.

Grønt Råd er generelt positivt stillet overfor at lave Vild med Vilje på grønne arealer. Der opfordres til, at der bliver slået stier i arealerne, så man kan færdes der, og at denne klipning igangsættes i det tidlige forår, så man undgår at skade jordboende vildt omkring Sct. Hans, hvor klipning ofte ses.

Generelt mener Grønt Råd, at formidlingen nok skulle have været ude tidligere, så borgerne ikke oplever det som en forglemmelse, når der ikke bliver klippet græs som hidtil. Det blev foreslået, at man orienterer borger- og grundejerforeninger med en plan over, hvad der skal ske for 2020.

Tørken sidste år har svækket græsset mange steder, hvilket har givet mange mælkebøtter og tidsler i år. Det er uheldigt på arealer tæt ved boligområder, hvor folk oplever at store mængder af mælkebøttefrø og tidselfrø blæser ind i deres haver fra kommunale vilde arealer.

Det blev drøftet, hvad man gør, hvis der kommer eng-brandbæger på arealet. Planten er giftig for især heste, hvis de spiser den, og særligt hvis arealet bliver brugt til at lave hø på. Derfor er planten ofte uønsket. Samtidig er den en værdifuld ressource for insekter og sommerfugle, bl.a. blodplet (sort/rød sommerfugl), som lever af eng-brandbæger i larvestadiet.

Det blev foreslået, at man kunne overdrage pasningen af grønne arealer til de beboere, der er naboer til arealerne. Det er en model, man har set på vejområdet.

Til til toppen.

Næste møde

Næste møde er den 28. november 2019.

Forslag til emner til næste møde:

 • Naturpolitik
 • Skrald i naturen
 • Løvbakke formidlingscenter, samarbejde mellem Genbrug og Affald, Formidling og Naturstyrelsen

Dorte Fløjgaard meldte sig til at hjælpe med at planlægge næste møde.

Til til toppen.