Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 3. juni 2021

Mødet blev afholdt i Museum Midtjyllands lokaler på Vestergade 20, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: 

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museets direktør har sagt op, hun skal være udstillingschef for de kongelige museer i København.  Man regner med at kunne ansætte en ny direktør til 1. okt. Den 25. juni åbnes en ny oldtidsudstilling ved Bølling Sø.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Der laves efteruddannelseshold på naturvejlederuddannelsen. Herning Kommune blev opfordret til at sende formidlere af sted på kursus.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

I DN arbejder man med småsager og et projekt ved Holling Sø sammen med Herning Kommune. Sammen med DNs afdelinger i Holstebro og Ringkøbing arbejders med Naturnationalpark Stråsø. Der er for nylig afholdt Årsmøde. Naturens dag er ved at blive planlagt. DN er desuden blevet kontaktet af en børnehave som søger hjælp til at lave vild natur.

Dansk Skovforening: John Milther

Arbejder fortsat med klima og biodiversitet i skovene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Til åbent landbrug vil man forsøge et nyt koncept med flere små arrangementer, som skal gøre mødet med landbruget mere personligt. Man arbejder med nedbringning af CO2-aftryk. Landboforeningen mener at der skal tænkes nyt i forhold til afgræsningspleje.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er ingen tilskudskroner til læplantning i øjeblikket. Derfor bliver der ikke plantet ret mange læhegn. Der er dog planlagt plantning af 200 ha skov i regionen. Lodsejere vil gerne plante.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Døvling bæk har dårlig vandkvalitet, og der arbejdes på et projekt, som ikke påvirker vandføringsevnen. Der er megen fokus på nationalparker. Når man ikke har styr på hvad man må og ikke må i en nationalpark, så ønsker Torben ikke en nationalpark. Torben mener ikke at 'Giv et praj' virker ikke godt nok. Han har eksempler på at de løsninger der bliver lavet på baggrund af henvendelser ikke er gode.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Fortæller at han deltager i Grønt Råd for at lytte, og derfor ikke har noget med til runden. Rådet er nedsat for at give råd til Teknik og Miljøudvalget.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der er blevet skudt 105 mårhunde i Herning. Kommunen har støttet med fælder og kameraer. I forbindelse med at der skulle laves shelter og MTB-baner i Vinding Sørvad, er jægerne blevet inddraget. I forbindelse med projektet i Gjellerup Enge ønsker borgerforening og borgere at blive inddraget. Et par svaner i en sø I Hammerum har fået ødelagt deres rede. Ole spørger om der kan gøres noget for at hjælpe? Jægerfestival er udsat til 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

I forbindelse med udpegningen af naturnationalparkerne er man træt af at biavlerne bliver udelukket. Vagn savner faglighed i debatten. (ref. Det er staten der laver rammerne for de nye naturnationalparker) I forbindelse med ny landbrugsreform, mangler der også faglighed. Som kommentar til Hammerum Herreds Plantningsforening, mener Vagn at der er meget skov i området. Vagn mener desuden at 'Giv et praj' virker godt og at der bliver reageret hurtigt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Fortæller at der er afsat ekstra midler til oprensning af okkerbassiner, og at de hurtigt bliver brugt.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Løvbakkerne

Karen Louise Smidth fra Naturvejlederforeningen har spurgt til hvad der sker af formidling og tiltag i området omkring Løvbakkerne. Dan Overgaard gennemgik de forskellige tiltag på området:

Et nyt skovområde omkring Bakkegården er ved at blive plantet og udviklet. Det kommer til at indeholde forskellige former for skov, biodiversitet og CO2-lagring og der planlægges formidling i området ligesom det gamle læskur viv blive brugt som madpakkehus. Tidligere formidler i Løvbakkerne Niels Søndergaard hjælper med historik og revitalisering af gammel æblehave. Biavlerne må bruge Bakkegården til deres aktiviteter. En skoleklasse har været med til at plante dele af skoven og de har foreslået navne til skoven. Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget at skovens navn bliver Bakkelunden. Der er blevet gravet vandhuller og anlagt volde som bliver fine steder til varmeelskende dyr og insekter.

Astrologiforeningen får lagt fast belægning under solen (en installation) og der er ved at blive lavet MTB-spor i Gullestrup.

I dyrehaven går der pt. 33 dyr i en rudel, hvoraf 2 er kalve fra sidste år. Der er blevet lavet en prøvegravning i den nordlige del for at se om der er basis for at etablere et vandhul så dyrene kan finde naturligt vand. I dag får de serveret vand i drikkekar. Rådnepladsen har været tom i nogen tid, den søges anvendt igen.

Handicaplågen ved den store P-plads er blevet serviceret og virker nu som den skal.

Skoleforvaltningen, Genbrug og Affald og Natur og Grønne Områder har lavet et forløb som er med i "Åben Skole Kataloget". Der er 4 forskellige tilbud, der forløber over 2 uger: Pt. har der været 14 dage med fokus på madspild, madaffald og fødevaretab: 4 klasser har været i Præstbjerg og 1 klasse har været i Løvbakkerne. Der er fokus på at få Præstbjerg bragt mere i spil.

Der udvikles "Natureventyr" som er fortællinger der kan hentes på en app, og som skal gøre skovturen mere spændende for børnefamilier. Målgruppen er mindre børn i alderen 3-9 år. Der udkommer 3 eventyr i juli og 4 mere op til efterårsferien.

Pop-up-gåture har være populære.

Et samarbejde med borgerforeningen i Sinding-Ørre er med til at åbne et nyt stisystem i området. Der bliver lavet skilte som sættes op i området. Der er åbning d. 3. juli.

Karen Louise Smidth bemærkede at der virker dødt i Løvbakke Naturcenter og at den almindelige naturvejledning i Herning Kommune er ikke særlig vild, og hun mener der burde gøres mere. Dan svarede at Skoleafdelingen har prioriteret at får så meget formidling ud til skolerne fremfor at få skolerne ud til Løvbakkerne. Martin bemærker at der også bør formidles til voksne. Måske et emne til en kommende dagsorden: hvordan prioriteres naturformidlingen i kommunen?

Til til toppen.

Bæredygtig Herning

Bæredygtig Herning er en forening til understøttelse af bæredygtighed i Herning Kommune. Thea Lyng Thomsen og Morten Rønde Rasmussen fortalte om foreningen og det arbejde de har sat i gang.

 

Bæredygtig Herning er en forening som blev stiftet i august 2020. De holder til i lokalerne ved siden af Museum Midtjylland. Ud over Bæredygtig Hernings kontor vil der også blive et åbent kontorfællesskab og lokalerne skal fungere som udstillingsvindue for produkter som medlemmerne af foreningen producerer.

Bæredygtig Herning arbejder med facilitering af netværk. Man søger at forankre tiltag og skabe samarbejder lokalt. Man skal have bæredygtighed ind i kernen af det man gør og det er ikke nødvendigvis nye ting man skal gøre for at blive mere bæredygtig.

Bæredygtig Herning arbejder med natur og biodiversitet. Der er faktisk meget natur omkring Herning, men det er ikke særlig omtalt. Der er mange der efterspørger muligheder for klimakompensation. Kan det være i form af skovrejsning eller ved etablering af vådområder? Kan man gentænke hvordan arealerne bliver anvendt? Kan det gøres smukkere, renere og med mere produktion?

Oplægget fra Bæredygtig Herning affødte en god debat om at landbruget også er en del af løsningen. Grøn forretning er et godt ord. Skal landbrugsjord vige for klimakompenserende tiltag? Eller skal man søge at holde landbrugsproduktionen på dyrkningsfladen og friholde naturen, som på den måde får plads? Karsten Johannesen fra Friluftsrådet fortalte om sine erfaringer med at lave institutions- og virksomhedskontrakter. Anders Rahbek fra Hammerum Herreds Plantningsforening bemærkede at man skal tænke sig godt om, for vi har kun den plads vi har. Har man først sat solceller op, kan pladsen ikke bruges til andet.

John Milther fra Skovforeningen spurgte til hvordan man sikrer sig imod greenwashing, når det tales om klimakompensation? Bæredygtig Herning er opmærksomme på problematikken og har derfor indgået et samarbejde med et universitet for at sikre gode reelle løsninger. Derudover arbejder de også på at få firmaer som ønsker at klimakompensere, til at ændre på egne vaner og dermed nedsætte udledningen.

Vagn Mouritzen fra Familielandbruget Midt-Vest mente at landbrugsarealet er blevet mindre og at årsagen til at mængden af insekter er faldet ikke skyldes pesticider og insekticider, men nærmere at antallet af biler og trafik er steget. Biler og trafik dræber insekter og agerhøns. Vagn savner saglighed i debatten og spørger om man ser på de rigtige parametre.

Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland spurgte om Bæredygtig Herning arbejder ud over kommunegrænsen. Det gør man ikke pt, men Collective Impact (ref: Realdania-projekt som arbejder med multifunktionel arealanvendelse og lokale samarbejder om at skabe forandringer) har forsøgt med noget lignende, som man lader sig inspirere af.

Til til toppen.

Danmarks Vildeste Kommune

Herning kommune har tilmeldt sig miljøministeriets konkurrence om at blive DK's Vildeste Kommune. Det er der 92 kommuner i Danmark der har gjort. Konkurrencen starter i april 2021 og forløber indtil slutningen af 2022. Herning kommune har angivet i tilmeldingsmaterialet at vi vinder fordi: "Vi har ambitioner, vi skaber rammerne, vi sikrer varighed gennem samarbejde og vi er vilde."

Konkurrencen går ud på at sikre plads til sjældne arter og god natur, det vi under et betegner biodiversitet. Metoden går frem efter 'Brandmandens lov', som går ud på at sikre det uerstattelige. Vi skal passe på naturværdierne hvor de er. Man kan godt genoprette natur, og det gør vi også, men det bliver sjældent lige så godt som det oprindeligt var. Princippet i kommunens tiltag følger tesen: vild-vildere-vildest - alle tiltag tæller. Store som små projekter gavner naturen og vil blive vist på vores kommende hjemmeside, hvor man kan følge konkurrencen.

Siden hedder Vild Med Natur - Herning Kommune

Efterfølgende drøftede Grønt Råd hvordan de enkelte organisationer kan bidrage til konkurrencen. I drøftelsen indgik søerne ved motorvejen mangler liv, i søer i parker kan man undlade at klippe ned til vandspejlet, man kan holde åbent hus på naturprojekterne, grøn inspirationsdag er vild, formidling på sociale medier. Ole Rønnow fra Jægerforbundet opfordrede til at bruge jægerfestivallen i 2022 som udstillingsvindue.

Til til toppen.

Næste møde

Til planlægning af næste møde, vil en af medlemmerne i Grønt Råd blive opfordret til at hjælpe.

Til til toppen.