Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Referat fra mødet 21. juni 2018

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Fraværende:
Dansk Skovforening: John Milther
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: 
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Renovering af stierne i Knudmosen v/Lise Kjær Poulsen

Kommunen forvalter mange stier. Alene i Knudmosen er der ca. 17 km stier.  Knudmosen er en afgravet højmose, og her er naturligt vådt. Kommunen har lavet et oplæg til en måde at forvalte stierne på, Knudmosen bliver brugt som eksempel. Stierne bliver våde, fedtede og nogle steder helt umulige at forcere. Der er flere forskellige løsningsmodeller. Man kan dræne, bygge boardwalks, lægge grus ud mm. Det er et spørgsmål om økonomi, hvilke løsninger der vælges til de enkelte strækninger.

Administrationen foreslår en tredeling af stiniveauer. En kerne af stier som (næsten) altid er tørre (A). En mellemkategori af stier, hvor man dele af året vil skulle bruge gummistøvler (B). Og en "off-road"-kategori, hvor man altid må regne med at gummistøvler er nødvendige (C).

Tredelingen i sti-niveauer skal følges op af skilte og piktogrammer ude på arealerne.

Håbet er at det samlet giver større brugertilfredshed.

Forslaget har været forelagt TMU.

Tove Magnusson påpeger at ordet off-road kan indbyde til uønsket aktivitet. Lise svarer at formuleringerne ikke er endelige endnu, og at kommunen er opmærksomme på problematikken.

Ole Rønnow påpeger at stier skal placeres intelligent, så de ikke forstyrrer vildtet unødigt. Lise svarer at der pt. ikke er tale om nye stier, men anerkender problematikken.

Til til toppen.

Bordet Rundt v/Alle

Herning Kommune: Dan Overgaard og Lene Kimø

Dan og Lene præsenterede sig som hhv. ny afdelingsleder og ny chef i Teknik og Miljø.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet bruger tid på Naturråd og Nationalpark Skjern Å. Man mangler folk til at repræsentere sig ved Landsskuet.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Der er kommet ny præsident i DN. Hun lover at arbejde på øget samarbejde med landbruget.

Der har være møde med Herning-Ikast Landboforening, for at sikre et bedre samarbejde. Der arbejdes på etablering af faunapletter.

Man er i DN ked at indskrænkningen af Natura 2000-områderne. DN foreslår at våde marker langs åer og vandløb kan blive til natur. Foreslår punkt på dagsordenen til næste møde om Grønt DK-kort.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Der har lige være afholdt Skjern Å lystfiskerfestival. Der var stor deltagelse, og det ser ud til at der bliver et overskud som vil gå til vandpleje.

Sælerne i Karup Å optager mange lystfiskere. Der er set fiskende sæler helt oppe ved Hagebro. Lystfiskerturismen vurderes at blive påvirket på sigt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der bliver hejst mange nye grøn-spire-flag og spring-ud-i-naturen-flag. Mange vælger at få begge flag. Der bliver også hejst blå flag, en ordning som har eksisteret i 31 år.

Friluftsrådet deltager på Harrild Hede dagen, den 27. august, med en stand.

Planlægger et Naturens dag-arrangement på Lønborg Hede 9. Sept.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Hede Danmark kommer fremover til at stå for ansøgningen til plantning. Ansøgningsprocessen er ret kompliceret, og det gør at der ikke bliver plantet så meget som ønsket. De læhegn der bliver plantet nu indeholder flere forskellige planter af hensyn til øget diversitet.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Er i gang med at planlægge et arrangement med DN.

Man samarbejder med jobcenteret om øgede jobmuligheder i landbruget.

Der er pt. en undersøgelse i gang ang. markvandinger.

Der er Åbent Landbrug d. 16. september. Som noget nyt vil man i år forsøge med en kobling til natur.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Ikke noget nyt fra landsbykontaktudvalget.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Har være med til at afholde naturvejlederkonference for over 200 naturvejledere på Livø. Der har være Grøn Inspirationsdag i Herning Kommune. Det er en dag for børneinstitutioner i kommunen. Der deltog over 1500 børn.

Herning Kommune afholder 1. juli et arrangement om myrer. Det er et samarbejde med Zoologisk Museum som ønsker hjælp til at få indsamlet myrer i Vestjylland.

Til til toppen.

Lillelund Engpark, hvad skal der ske nu? v/Søren Brandt

Der er netop lavet en ny folder, Søren delte den ud til rådet. Området er blevet omdannet fra flad græsmark til område med plads til vand i en ca. 6 ha stor klimasø med tilhørende forbassiner. Forbassinerne skal opsamle eventuelle forureninger inden de kommer til den store sø.

Der går får i en ny indhegning omkring søen. Hjertestien bliver asfalteret hele vejen rundt. Det er ikke en badesø, da det er overfladevand den fyldes af. Da der bliver ledt vand til søen fra mange sider, så det vil reelt aldrig blive sikkert at skøjte på søen. Herning Gymnasium vil de kommende år holde øje med udviklingen i biologien i og omkring i søen.

Anders Rahbæk spørger til et klimaprojekt i Hammerum. Han vil gerne vide om der er tænkt på stier i det område. Det er Herning Vand der ejer arealet, så kommunen har ikke med det projekt at gøre. Søren Brandt vil gerne tage ideen med til Herning Vand.

Ole Rønnow spørger om hvem der skal vedligeholde området. Søen er lavet så dyb for at den ikke skal gro til. Der er sandfang som er lette at oprense. Det er Herning Vand der står for driften af klimasøen og Herning Kommune der sørger for driften af de omgivne arealer.

Til til toppen.

Søby Brunkulslejer, Status på pleje og formidlingsprojekt v/Mathias Utoft Jør-gensen

Indvielsen er flyttet til 24. august, da Elmers hus ikke er færdigt endnu. Der bliver arbejdet med udsigter og stier. Man er færdig med at lave rydningerne langs Brunkulsvej og stierne er etableret. Der bliver skabt adgang til AFLD, så man kan komme til at se ud fra deres udsigtshøj. Der er lavet udsigts og fugle-tårne i området. Der kommer formidling i form af skilte i området.

Til til toppen.

Riverfisher - status v/Mathias Utoft Jørgensen

Projektet handler om lystfiskerturisme. Det er et tværkommunalt turismeprojekt, som Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Herning Kommuner samarbejder om. Målet er at gøre turismen i områderne omkring Skjern Å og Karup Å større. Projektet er med til at styrke den lokale egnsudvikling gennem flere besøgende lystfiskere, som får øjnene op for de unikke fiskemuligheder og oplevelser lokalt.

Man arbejder i 4 indsatser:

  1. Markedsføring - også til udlandet
  2. Erhvervsudvikling - større og mindre virksomheder langs åen som, bed and breakfast, købmænd, hoteller, grejbutikker osv. bliver involveret.
  3. Vandløbsprojekter - Herning Kommune har i projektet afsat ekstraordinære midler til vandløbsprojekter.
  4. Infrastruktur - plakater, kort og fysiske installationer langs åen. Laksens hus ved Skjern en succes.

Ole Rønnow påpeger at sæler og skarver er fredede, og det er lidt ærgerligt at fredningen skal spænde ben for at der kan reguleres, til sundt niveau. Adaptiv forvaltning er måske en mulighed her? Adaptiv forvaltning er en metode til forvaltning af arter og naturområder, hvor man tilpasser indgreb efter bestandsudvikling.

Læs mere om adaptiv forvaltning.

Til til toppen.

Nyt fra naturrådet v. Grønt Råds repræsentanter i naturrådet

Punktet udsættes til næste gang.

Til til toppen.

Nationalpark Skjern Å, status v/Louise Berg Hansen

Efter kommunalvalget blev det besluttet at Ringkøbing Skjern Kommune skulle nedsætte et §17, stk. 4-udvalg. Udvalgets formål er at sikre at Nationalpark Skjern Å bliver Danmarks 6. nationalpark.

Udvalget er sammensat af 11 medlemmer, som er valgt af Ringkøbing Skjern Kommunes Byråd. Udvalget består af Borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester Kristian Andersen, samt Søren Christensen fra Vestjysk Landboforening, Tage Madsen fra Danmarks Naturfredningsforening og Benny Pedersen fra Friluftsrådet. Herning Kommune har en plads i udvalget, den besættes af 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen. Derudover er følgende borgerrepræsentanter nu udpeget: Lars Foged, Skjern, Jes Nissen, Borris, Leif Theilgaard, Ringkøbing og Claus Tobler, Videbæk.

Udvalget har holdt sit første møde, et døgnseminar, hvor formålet var at skabe en fælles ramme at arbejde ud fra. Det første ordinære udvalgsmøde blev holdt tirsdag d. 19. juni 2018.

Danmarks sportsfiskerforbund og Danmarks jægerforening har kritiseret udvalgets sammensætning. De mener sig forbigået og ønsker en plads i udvalget. Der har været et møde imellem Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, og 4 repræsentanter for Danmarks Jægerforbund. På mødet gjorde Hans Østergaard klart, at der ikke var flere pladser i udvalget, men at Nationalpark udvalget ønsker at inddrage interessenter i processen.

Derfor vil der blive taget initiativ til et samlet Grønt Råd, som vil blive inddraget i processen. Der vil blive afholdt et informationsmøde d. 4. juli i Ringkøbing. Invitationer til dette, vil blive sendt ud snarest muligt til alle repræsentanter i Grønt Råd i Herning og Ringkøbing-Skjern kommune.

Danmarks Jægerforbund bemærker at det er svært at skabe opbakning til projektet i baglandet, når man ikke har indflydelse. Man ønsker, sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, at nationalpark-udvalget udvides med minimum 2 pladser.

Et af kritikpunkterne er at man ikke har hørt noget fra nationalparksekretariatet siden december, hvor der blev afholdt dialogmøder med organisationerne. Der er ikke sendt info ud siden dec., fordi der ikke har været noget nyt at berette om. Arbejdet har siden årsskiftet centreret sig om at få nedsat nationalpark-udvalget. Der er informeret fra dette arbejde via pressemeddelelser.

Jørgen Krøjgaard Bemærker at Søren Christensen måske kommer i undertal når han skal repræsentere landbrugets interesser.

Dan Overgaard konstaterer at der er stor interesse for emnet, og opfordrer til at interesserede deltager i info-mødet d. 4. juli.

Til til toppen.

Signalkrebs ny folder v. Louise Berg Hansen

 

Herning Kommune har, som led i en informationskampagne, lavet en folder om signalkrebs. Folderen er sammen med et informationsbrev, blevet sendt til mere end 200 bredejere til vandløb med signalkrebs. I brevet blev bredejerne oplyst om at signalkrebs er en uønsket art i vandløbene og at kommunen opfordrer bredejere til at fiske signalkrebs op. For at gøre dette på lovlig vis, skal man søge en dispensation hos Fiskeristyrelsen. Kommunen er pt. bekendt med at der er 4 bredejere der har søgt om dispensation.

Der planlægges et offentligt arrangement med fokus på signalkrebs, d. 1. september 2018. Yderligere information om tid og sted, vil blive meldt ud senere.

Til til toppen.

Dagsordenspunkter til næste møde

Rådet foreslår følgende punkter til næste møde, som er 30. august 2018:

  • Naturrådet - John Milther fremlægger Naturrådets anbefalinger
  • Nationalpark Skjern Å - Anne Mette Bang Rasmussen inviteres som Hernings repræsentant for udvalget til at fortælle om status for udvalgets arbejde.
  • Skiltning i naturen, regler og principper
  • Natura 2000-afgrænsning, hvis noget nyt.

Forslag til punkter på Marts-mødet 2019: Opfølgning på undersøgelse om tilgængelighed v. Erik Pedersen

Til til toppen.

Eventuelt.

Grønt Råd har modtaget en anmodning om optagelse i Grønt Råd fra Permakultur Herning. Permakultur Herning er en gren af Permakultur Danmark. Foreningen har 1200 medlemmer. Dorte Fløjgaard ønsker at holde kommunen op på, at Grønt Råd er en rådgivende instans for kommunen.

Grønt Råd besluttede at Dorte bliver inviteret med i Rådet.

Anders Rahbæk har ros til kommunen for hurtig sagsbehandling i en sag om registrering af §3-natur.

Karen-Louise fortalte om at hun er involveret i en tv-udsendelse til DR K. Ole Rønnow ønsker at link til opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave sendes med.

Se opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave.

Til til toppen.