Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Grønt Råd består af følgende medlemmer:

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Erik Kjærgaard Pedersen, Friluftsrådet
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Tove Magnussen, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
 • Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Jens-Bernhard Knudsen (V), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Teknik- og Miljøudvalget inden for natur- og friluftsområdet således at der sikres en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Grønt Råd kan udtale sig om projekter, der søges tilskud til via Grønne Partnerskaber.

Grønt Råd er skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).

Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt, hvoraf ét afholdes som en ekskursion. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursionen, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Teknik og Miljøudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde 07-01-2019 og er gældende fra denne dato.


Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Der er planlagt møder på følgende datoer:

 • 27. februar

 • 18. juni

 • 3. september

 • 26. november

Mødet blev afholdt på Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, 7400 Herning kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Bordet rundt
 • Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset
 • Workshop om formidlingen
 • Eventuelt (10 min)

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson

Ikke mødt:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Hvad rør sig i din forening/organisation, og som kan have interesse for medlemmerne i Grønt Råd?

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har netop været afholdt Knudemose-jagt for 25. år i træk. Der er i år reguleret ca.1500 råger i foråret. Mårhund på dagsordenen i Jægerforbundet. Der er skudt over 4500 mårhunde på landsplan. Der er stadig mange mårhunde i landskabet. Jægerne mangler hjælp til opgaven. Herning Kommune har støttet økonomisk. Jagtlejen er blevet hævet i Herning Kommune og det ærgrer jægerne sig over, da de er den eneste brugergruppe der betaler for at benytte skovene. Grøn Følgegruppe til nationalparkudvalget, samt nationalparkudvalget har været på bustur til området omkring Søby og Skjern Å. Det gav god vidensdeling, hvor natur og kultur i Herning Kommune blev synligt.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen

DN har været på udflugt til Søby Brunkulsleje og konstaterer at der er en særlig natur i dette område. Der har været afholdt årsmøde i DN og Mathias Jørgensen, Herning Kommune fortalte om formidling i kommunen. Veluxfonden har bevilliget penge til DN til bekæmpelse af mårhund. Der arbejdes på at etablere et samarbejde om bekæmpelse af mårhund med jægerforbundet. Der kan formentlig hentes flere penge fra fonde. Knud Erik Kristensen er blevet valgt som ny formand for DN. Han har fokus på mere formidling om DN. Bent regner med at trække sig fra Grønt Råd. Der kommer en ny repræsentant.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er lavet en del gydebanker i Karstoft Å og Karup Å i samarbejde med HK. Skarven udgør stadig et problem for fiskene i åerne.

Dansk Skovforening: John Milther

I skovene arbejder man på at få budskabet ud om at skovene kan være med til at afhjælpe de problemer (klima og biodiversitet) der tales om pt. Mange har svært ved at forstå hvad det er man gør i skovene. Skovejere med aftale hos HedeDK får årligt en oversigt over indestående vedmasse, kulstofkonto samt opgørelse over biodiversitet - bilag vedlægges. Det er en historie som skovforeningen arbejder på at formidle.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Har haft arrangement sammen med DN for at se hvad der kan gøres i forhold til CO2. Det våde efterår giver lidt bøvl med høst af afgrøderne. Flere steder kan jord på vejene give udfordringer, indtil der bliver ryddet op. Ønsker bedre fejning af cykelstierne når der ligger blade. Det bliver glat og det er farligt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Friluftsrådet laver ny struktur med lokalråd med formand, kommuneansvarlige og temagrupper.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Arbejder på at forberede lodsejerne i området på hvad der skal ske i området tæt ved drikkevandsboringer (BNBO). Nyt vandråd starter op igen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet arbejder med en formidlingsplan for næste år. De har set på hvem der er brugere. Planen er at målrette udstillinger og tilbud til brugerne. Det skal være indholdet som bærer. Der er lavet et katalog for kommunen som pt. omfatter 51 arrangementer i 2020, som spænder bredt i indhold, bl.a. rollator-byvandringer.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Intet nyt.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Er også del af Permakultur DK som arbejder på at få godkendt en uddannelse.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Vejrabatterne er meget bløde i øjeblikket. Kommunen lagde engang skærver i rabatten, det gør de ikke så ofte mere, derfor bliver der meget mudder i vejkanten, når biler og lastbiler kører derud. Der er meget vand i landskabet og det er frustrerende. Stiller spørgsmål ved om der er stor nok fokus på afledning af vand i kommunen. Der er steder der ikke er blevet grødeskåret i 20 år, da der ikke er plads. Mener man må skabe pladsen.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Teknik og Miljøudvalget har truffet beslutning om at rulle tiltagene med Vild Med Vilje delvist tilbage. Det skal være et enigt borgerønske om det og det vil ikke blive brugt som besparelse. Der er lyttet til Grønt Råds anbefalinger.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der er indvielse i Løvbakkehuset kl. 13. d. 29. nov. 2019. Der startes nyt vandrådsarbejde op, hvor kommunen deltager i 3 råd:  Nissum fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Svar til Torben Gram: vi skal balancere imellem beskyttelse og benyttelse. Vandløbene tager den sammen mængde vand som de altid har gjort, men der er mere vand i øjeblikket. Der bliver grødeskåret alle de steder vi skal jf. regulativerne. Der findes regulativer som trænger til at blive opdateret. Der er fra politisk side fokus på FN's verdensmål, bæredygtighed, klima, som har fyldt meget i budgetforliget i år.

Til toppen af siden.

Affald i naturen og nyt formidlingssted - Løvbakkehuset

Besøg i det nye undervisningslokale i Løvbakkehuset. Mathias Jørgensen (Herning Kommune) fortalte om formidlingen og samarbejdet om at danne det nye Løvbakkehus. Afdelingen for Genbrug og Affald har stået for byggeriet. Natur og Grønne Områder har lavet udstillingen som handler om affald i naturen. Arealerne omkring huset er indrettet med LAR-bede (lokal afledning af regnvand) og eksempler på hvordan man kan indrette sin have, ligesom der er eksempler på hvor hurtige affald nedbrydes i naturen.

Huset er til undervisning, skoler og foreninger. I udgangspunktet er huset ikke åbent for private/offentligheden. Huggehuset står åbent for private.

Martin Winter Olesen bemærker at udstillingen og omgivelserne i høj grad henvender sig til det voksne publikum. Og det er ofte denne gruppe der har behov for viden om genanvendelse og indretning af haven. Vagn Mouritsen bemærker at det er de store skoleklasser og gymnasierne der har behov for undervisning.

Dorte Fløjgaard opfordrer til at man anvender LAR-løsninger i privat regi.

Karen-Louise Smidt efterlyser undervisningsmateriale og beskrivelser af undervisningsforløb. Der findes ikke noget på kommunens hjemmeside om dette. Det bliver bemærket at den undervisning som Genbrug og Affald indtil nu har lavet på genbrugspladsen, flyttes til det nye hus. Derudover er naturvejlederen i Center for Børn og Læring i gang med at udarbejde undervisningsmateriale.

Til toppen af siden.

Workshop om formidlingen

Dan Overgaard fortalte overordnet om målene for kommunens formidling og budgetforliget. Formålet med workshoppen er at Grønt Råd giver indspark til forvaltningen om hvordan formidlingen kan forbedres. I budgetforliget står der:

Herning Kommune byder på rige muligheder for oplevelser og bevægelse i naturen, ligesom en række kulturhistoriske seværdigheder er udflugtsmål. Formidlingen af natur og kulturhistorie kan med fordel højnes. Forligspartierne ønsker undersøgt, om formidlingsopgaverne i relation til for eksempel Løvbakkerne og Søby kan løses på en ny og bedre måde. Målet er at øge kvaliteten af formidlingen af de herligheder, Herning-egnen byder på.

Grønt Råd blev delt i mindre grupper, hvor de drøftede 4 spørgsmål. Stikord fra drøftelserne er angivet her, og vil blive inddraget i det oplæg som forvaltningen skal lave til budgetkonferencen i foråret 2020.

Hvordan definerer du formidling (af natur og kultur)?

 • Personlig og engageret er vigtigt - for dem der formidler og dem der formidles til.
 • Vi har svaret - de skal have viden - kreativitet.
 • Læring og indsigt, fællesskab mm. Skriftlig, mundtlig, hjemmeside, osv.
 • Udadvendt dialog, føle, røre, tekst, billeder, lyd - formidlingsgreb.
 • Budskab og modtagergruppe. Faglighed. Hvem henvender vi os til. Løvbakkerne er vigtig som formidlingssted, men står pt. lidt stille. Formidlerne skal ud af kommunekontoret og være der hvor folk er.
 • Fag-faglighed er vigtig, men formidling er også en faglighed i sig selv. Det bliver flere steder glemt.

Hvorfor er formidling vigtig?

 • Cyklus og sammenhænge i samfundet og i ens eget liv.
 • Forståelsen for naturen - nogen lever af den, nogen nyder den.
 • Viden er vigtig.

Hvilken værdi skaber formidlingen? Hvilke elementer er vigtigt i formidlingen?

 • Skoler og institutioner, snak og dialog, ambassadører og budskabsformidling.
 • Brugerne af formidlingen.
 • Den gode fortæller kan måske findes i interesseorganisationerne.
 • Facebook - annoncering af arrangementer er vigtig.
 • Aktualitet, hvad rør sig lige nu.
 • Saglighed er vigtig.
 • Forslag om at samle forskellige fagligheder (DN og landbruget fx).
 • Sociale medier rammer forskellige aldersgrupper.
 • Arrangementer i skoletid vs. Fritid.
 • Formidler som er tilknyttet Løvbakkerne er her kun få dage om ugen.
 • Forslag om at bruge løvbakkehuset som møde-lokalitet - med tilbud om at få lidt undervisning og genbrug og affald, i en pause, fx
 • Forslag om at lave kursus til almindelige haveejere om at arbejde med naturen i stedet for imod.
 • Flytte formidling ud - til fx grundejerforeninger.

Hvordan kan samarbejdet mellem kommunen og interesseorganisationerne styrkes?

 • Ønsker at kommunen er mere aktivt koordinerende omkring hvem der kan bruges i interesseorganisationerne. Herning Kommune har allerede en koordinerende funktion i "playmaker" Åben skole. Se hjemmesiden - link. Tænk på at bruge de ting der findes i forvejen.
 • Man skal sikre at det er fakta der bliver formidlet - påpasselighed med holdninger.
 • Husk Natur-spot-siden (http://www.naturspot.nu/), hvor foreninger kan lægge arrangementer ind og få dem markedsført.
 • Studerende kan måske bruges. Museet har erfaring. Det koster en del sidemandsoplæring. Det kræver tid.

Til toppen af siden.

Eventuelt (10 min)

Dagsordenspunkter til næste møde, Hvem hjælper med at planlægge?

Løvbakke Dyrehave -Grønt Råd er ambassadører

Karen-Louise vil gerne hjælpe med at lave dagsorden.

Møderække i 2020 - forslag til datoer:

 • Torsdag d. 27. februar kl. 15-17
 • Torsdag d. 11. juni kl. 15-17 - kan evt. holdes i Jagtforeningens klublokaler i Gjellerup
 • Torsdag d. 3. september kl. 15-17
 • Torsdag d. 26. november kl. 15-17

Til toppen af siden.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Bordet Rundt
 • Præsentation af ny formidler I Natur og Grønne Områder, Mathias Jørgensen
 • Dagens tema: Vild med vilje
 • Næste møde

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson

Fraværende:

Dansk Skovforening: John Milther
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: 
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Jens Bernhard Knudsen

Intet

Erling Præstekjær

Intet

Ole Rønnow

NP-borgermøde i tirsdags gik ikke helt godt. Indlæggene var lidt for indforståede. Grønt Råd er ambassadør for Løvbakke Dyrehave. Savner formidling af de gode historier. Der er god natur i Herning Kommune, håber at Grønt Råd kommer med på råd, når der skal laves ny naturpolitik.

Erik Pedersen

Friluftsrådet deltog på Harrild Hede dag med en stand. Der var mange besøgende, også langt væk fra. Der er Naturens Dag d. 8. sept. med arrangementer mange steder i regionen.

Vagn Mouritzen

Intet

Torben Gram

Grødeskæring: Der er udfordringer med at komme ned til vandløbene, når der står afgrøder. Opfordrer til, at man fortæller, at det er muligt at følge arbejdsplanen på kommunens hjemmeside, så lodsejeren kan skabe adgangsvej til entreprenøren, når det er tid til at få skåret grøde.

Flemming Thomasen

DOF følger med i de nye politiske retninger efter folketingsvalget. Er spændt på, hvordan det kommer til at gå med nye ministre på området.

Karen-Louise Smidth

Naturvejlederforeningen er for folk, som arbejder, som naturvejledere. Foreningen er tæt forbundet med naturvejlederuddannelsen. Syntes at Herning Kommune burde opgradere naturformidlingen. Der er generelt mange naturvejledere ansat i kommunerne, men der er ikke mange naturvejledere ansat i Herning Kommune. Opfordrer til at nyansatte formidlere i Natur og Grønne Områder og Center for Børn og Læring bliver hjulpet til at få naturvejlederuddannelsen.

Jørgen Krøjgaard  

Der er åbent landbrug d. 15. sept. 2019 60 steder i landet.

Anders Rahbæk

Læplantningsforeningen har søgt støtte til 17 ha plantning og afventer tilsagn. Skovrejsning i HK: Kommunen skal give grønt lys, inden man kan søge i Naturstyrelsen. Har fået at vide, at der ikke er tid til at behandle sagen.

Per Fredskild

Lystfiskerne oplever, at der bliver overrendt langs åerne pga. fiskeri efter signalkrebs. Mener der er risiko for spredning af sygdomme. Der er set en sæl i Hagebro for en måned siden, og der er skudt en i Viborg Kommune. Der er afholdt Karup Å konkurrence med 276 deltagere i år. Arrangementet gav et overskud på 80.000 kr., som vil blive brugt til gydegrus i hovedløb og sideløb til Karup Å. Gydegrus lægges ud i samarbejde med kommunen.

Bent Rasmussen

Har fulgt sagen om affald i Rind Plantage. Det er en kedelig sag. Der er Naturens Dag den 8. sept. og DN står for svampeture og laver, i samarbejde med TV2, et arrangement med landsindsamling for skovplantning.

Dorte Fløjgaard

Har afholdt en festival i sommer for 150 mennesker ved Himmelbjerggaarden. Permakultur Herning er ved at udvikle en madskovhave ved Kulturgården.

Martin Olesen

Museet har oplevet et stigende besøgstal hen over sommeren. Det er glædeligt, at folk gerne vil se den nye udstilling. Ang. skovrejsning: Museet ser også kommunens svar, da museet er hørringsberettiget. Ser helst at sagerne kommer samlet, da det ellers er en tung opgave at løse.

Paul Ravnsbæk  

Skoven ved Løvbakkerne har 30 års fødselsdag. Herning Kommune og Naturstyrelsen laver en aftenvandring i skoven for at fejre dette.

Dan Overgaard  

Byggeriet og den fremtidige formidling ved Løvbakkerne fylder meget. Der arbejdes med at skabe et øget samarbejde med Naturstyrelsen, som ejer skoven omkring. Der er indgået et samarbejde med Genbrug og Affald samt Center for Børn og Læring for i fællesskab at løfte formidlingen og brugen af det nye hus i Løvbakkerne. Beklager hvis det har betydet stilhed derude, men der kommer til at ske meget fremover. Skovrejsning: Fristen for ansøgning er blevet rykket, så den ligger tidligere på året. Vi har en medarbejder, der op til ansøgningsfristen udelukkende har arbejdet med det, så det bliver bestemt prioriteret, og vi når det indefor fristen. Kommunen har tidligere udvidet skovrejsningsarealet, og er interesseret i skovrejsning. Det skal nævnes, at det ikke er sikkert, at der opnås tilskud til skovrejsning gennem den den statslige ordning, det afhænger af de givne betingelser i bekendtgørelse for tilskud til skovrejsning. Det er dog fortsat muligt at lave skovrejsning, også uden tilskud. Kommunens sagsbehandling beror altid på en konkret vurdering, og vi har eksempler på, at der fra kommunens side er givet tilladelse til skovrejsning i områder, der er udpeget som skovrejsning uønsket.

Til til toppen.

Præsentation af ny formidler I Natur og Grønne Områder, Mathias Jørgensen

Mathias har været ansat i kommunen i andre stillinger, så han kender kommunen godt. Formidlingen vil blive knyttet op på kommunens naturpolitik, parkpolitik samt friluftslivsstrategi. Indsatserne vil centrere sig om følgende:

 • Årshjul (Klar ved årets start) - projekter, events, årstider, muligheder mv.
 • Ad hoc formidling - projekter, drift, tendenser mv.
 • Skilte og friluftskortet
 • Indvielser og arrangementer
 • Koordinering og netværk

Samarbejdet med ildsjælene i foreninger og organisationer ønskes udvidet og styrket. Mathias viste en lille film om et nyt stryg i Karup Å, som er blevet som et samarbejde mellem kommunerne Herning og Viborg, sportsfiskeforeninger samt regionen. Filmen illustrerer hvordan samarbejde mellem flere aktører kan formidles.  

Karen Louise Smidth spurgte til hvad der skal ske med den direkte formidling. Det vil Herning Kommune meget gerne inddrage frivillige og ildsjæle i, og der opfordres til, at alle repræsentanter i Grønt Råd tager til en snak med Mathias. Der tænkes i at oprette et formidlerkorps, som man kender det fra flere nationalparker. Bent Rasmussen nævnte at DN gerne vil invitere Mathias til deres årsmøde. Ole Rønnow pointerede at det var vigtigt at naturformidlere og naturvejledere er tovholdere og styrer formidlingen. Karen Louise nævnte at Miljø også skal formidles i Løvbakkerne og nævnte at Kommunen tidligere har haft et formidlernetværk. Martin Olesen takkede ja til invitation om dialog og netværk og spurgte om det var med vilje at natur ikke indgik i stillingsbetegnelsen? Svaret er ja, fordi der skal formidles mere end natur.

Til til toppen.

Dagens tema: Vild med Vilje

Vild med Vilje er indført som et led i en besparelsesrunde. Kommunen har oplevet at få mange klager på nogle områder, mens andre lokaliteter har givet ros fra borgerne. Kommunen står over for at skulle evaluere, og derfor vil vi gerne høre Grønt Råds synspunkter.

Grønt Råd er generelt positivt stillet overfor at lave Vild med Vilje på grønne arealer. Der opfordres til, at der bliver slået stier i arealerne, så man kan færdes der, og at denne klipning igangsættes i det tidlige forår, så man undgår at skade jordboende vildt omkring Sct. Hans, hvor klipning ofte ses.

Generelt mener Grønt Råd, at formidlingen nok skulle have været ude tidligere, så borgerne ikke oplever det som en forglemmelse, når der ikke bliver klippet græs som hidtil. Det blev foreslået, at man orienterer borger- og grundejerforeninger med en plan over, hvad der skal ske for 2020.

Tørken sidste år har svækket græsset mange steder, hvilket har givet mange mælkebøtter og tidsler i år. Det er uheldigt på arealer tæt ved boligområder, hvor folk oplever at store mængder af mælkebøttefrø og tidselfrø blæser ind i deres haver fra kommunale vilde arealer.

Det blev drøftet, hvad man gør, hvis der kommer eng-brandbæger på arealet. Planten er giftig for især heste, hvis de spiser den, og særligt hvis arealet bliver brugt til at lave hø på. Derfor er planten ofte uønsket. Samtidig er den en værdifuld ressource for insekter og sommerfugle, bl.a. blodplet (sort/rød sommerfugl), som lever af eng-brandbæger i larvestadiet.

Det blev foreslået, at man kunne overdrage pasningen af grønne arealer til de beboere, der er naboer til arealerne. Det er en model, man har set på vejområdet.

Til til toppen.

Næste møde

Næste møde er den 28. november 2019.

Forslag til emner til næste møde:

 • Naturpolitik
 • Skrald i naturen
 • Løvbakke formidlingscenter, samarbejde mellem Genbrug og Affald, Formidling og Naturstyrelsen

Dorte Fløjgaard meldte sig til at hjælpe med at planlægge næste møde.

Til til toppen.


Mødet blev afholdt i forsamlingshuset på Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning. Tak til Museet for lån af lokaler.

Dagsorden:

 • Søby Brunkulsmuseum.
 • Bordet rundt.
 • Temadrøftelse
 • Eventuelt

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Suppleant
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Afbud:

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Velkommen til Torben Gram, nyt medlem i Grønt Råd for vandløbslaugene. Torben præsenterede sig selv.

Oplæg om museet og historien om Søby Brunkulslejer, v. Jan Svendsen.

Jan er guide på Brunkulsmuseet. Museet er en selvejende institution, som får tilskud fra kommunen. Der er indtægter fra billetsalg, guidede ture og salg i butikken.

Jan fortalte om, hvordan museet er opstået. Museet formidler kulturhistorien og naturhistorien i området omkring brunkullene.

Jan efterspurgte modeller, tegninger eller lign. for brunkulssøerne samt udstoppede dyr, som museet kan bruge i deres udstilling.

Der kommer årligt ca. 18.000 gæster på museet.

Martin Winther Olesen fortalte, at Museum Midtjylland ligger inde med materialer fra den udgravning, som Moesgaard Museum lavede i området. Der er mulighed for at udveksle. Louise Berg Hansen formidler kontakten.

Op til toppen af siden.

Bordet rundt.

Hvad rør sig hos den enkelte forening/organisation?

Bent Rasmussen, DN: 58 landmænd har lavet Faunastriber i år. Ros fra DN. 18. maj var der et arrangement, på biblioteket i Herning, med deltagelse af politikere. 25. maj var der politisk møde i Skarrild. Samarbejdet mellem DN og Landbruget resulterer i en række arrangementer rundt om i landet. DN mener at Herning Kommune bør registreres som klimakommune. CO2 udledningen er faldet.

Paul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland: Man venter på en ny regering.

Karen Louise Smidth, Naturvejlederforeningen: Der er fokus på verdensmålene og hvordan, man kan arbejde med dem.

Per Fredskild, Sportsfiskerforbundet: Der er afholdt Lystfiskeriets dag i Skarrild. Der blev fanget mange fisk, det var en god dag. Karup Å konkurrencen bliver i år holdt i Skive Kommune i aug. Der plejer at komme ca. 300 pers. Overskuddet går til vandpleje, bl.a. gydebanker. Der bliver ikke sat fisk ud i Karup Å.

Tove Magnusson, Landsbykontaktudvalget: Der er ikke flere penge til at gennemføre Helhedsplanen for Søby. Elmers Hus mangler at blive gjort færdigt, der bør gøres noget.

Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening: intet

Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland: Der er travlt i arkæologien pga. gang i byggeriet.

Ole Rønnøw: Er der ikke penge i Grønt Råds partnerskaber til Elmers Hus? Reguleringskorps mod mårhund. 7 kameraer er indkøbt med støtte fra kommunen. Mangler hjælp fra DN og DOF i kampen mod mårhund. Deltog på DN og L&F arrangement 6. juni, et godt arrangement. Der er lige blevet klippet græs i Hammerum, det er skidt for vildt og fugle. Bedre at lade det stå. Erkender at det er et svært emne med mange holdninger.

Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening: Der er plantet efter pga. tørke sidste år. Planterne klarer sig godt nu. Ny ordning til læplantning, som ligner tidligere ordninger. Der kan ikke plantes tættere end 30 m til §3, og det er en udfordring for flere. Skovrejsning i Herning Kommune er svært myndighedsmæssigt. Lodsejerne vil gerne.

Torben Gram, Vandløbslaugene: Venter spændt på laks i Karstoft Å og Døvling bæk efter åbning ved Skarrild Hus. Opmåling af koter er bekosteligt, måske det kan gøres smartere.

Erling Præstekær: Der er i øjeblikket politisk fokus på busser og Vild med Vilje. Toves bemærkning om Elmers Hus, vil blive taget med.

Vagn Mouritsen, Familielandbruget: Undrer sig over, hvorfor man ikke må rejse skov. Biavlerne: Er kommet lidt i miskredit, honningbier bliver opfattet negativt. Biavlere må ikke stille stader op på Ovstrup Hede. AAU undersøger, om der er noget om snakken. Faunastriber: Der bliver sået noget andet i dag, end det der oprindeligt var aftalt. Det er ikke til insekter, men mere til vildt. Opfordrer til, at de 20.000 kr., som kommunen har givet, bliver brugt til at så striber på kommunens egen jord i stedet og med fokus på insekter.

Steen Lundgaard, Herning Idrætsråd:  Der er lavet et opgørelse over Outdooridræt i kommunerne. Herning Kommune ligger i top ti blandt landets kommuner.

Flemming Thomasen, DOF: Vildt-striber og Vild med Vilje er positivt. Det hjælper også fuglene. Undrer sig over hvorfor grøftekanterne bliver klippet så tæt. Det er ærgerligt.

John Milter, Skovforeningen: Man venter på en ny regering. Tilbagemelding på bemærkning fra sidste møde om læhegn som blev tyndet: 350 km læhegn er tyndet. Det gav 70.000 m3 flis. Klimadebat: Flis er en brændselstype, som kan bruges i stedet for olie, det er co2 neutralt at fyrre med flis. Urørt skov giver ikke brændsel til varmeværkerne, det skal man tage med i diskussionen af klima.

Herning Kommune: DN har lavet en undersøgelse af, hvilke kommuner der har en naturpolitik. HK ligger blandt landets 5 bedste samtidig med, at vi formår at balancere benyttelse og beskyttelse. Vild med Vilje: Der er sendt 800 breve ud til naboer og kommunen modtager både positive og negative tilbagemeldinger. Vil senere på året lave dialogmøder rundt i kommunen for at få taget snakken med de lokale. Vild med Vilje er en udmøntning af en politisk besluttet besparelse på kommunens drift af grønne områder. Stederne til kunne tilpasses med tiden. Elmers Hus: Der har været store udfordringer i forbindelse med projektet. Dan Overgaard vil undersøge, hvad der mangler. Skovrejsning: Herning Kommune har for et par år siden udvidet områderne med positiv og neutral skovrejsning i kommuneplanen. Det er dog fortsat muligt at plante skov i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås tilskud. Tilskudsordningerne er blevet ændret, så det ikke er så attraktivt længere. Dan vil se på, om der kan gøres noget for at hjælpe sagsbehandlingen.

Op til toppen af siden.

Temadrøftelse om vandløb, vedligeholdelse og kommunikation

Markvanding og påvirkning af omkringliggende natur.

Oplæg om resultaterne fra en undersøgelse af modelberegnede og faktiske konsekvenser ved at pumpe grundvand op til markvanding v. Helle Borum fra Sagro.

Sagro har fokus på markvanding. Landbruget har brug for vandet i tørre perioder for at sikre afgrøderne. Geologien kan betyde, at man, når man pumper vand op, kan komme til at påvirke natur, som ligger i nærheden. I Billund har man data fra en stor grundvandssænkning, hvor der bliver pumpet vand bort fra et område, som man vil bygge på. Man har sammenholdt de faktiske målinger med de modelberegnede konsekvenser. Sammenligninger, viser at modelberegningen forudsiger en større sænkning end den, der skete i virkeligheden. Resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til alle områder. Måske vil det være smart at arbejder mere med pejlemålinger, så man kan få direkte bevis for hvad en pumpning kan betyde. Sagro vil lægge op til, at man får lavet nogle projekter rundt omkring i landet, som kan være med til at belyse emnet.

DN: Vi (lokalt) mangler af og til argumenter for markboringer. Efterlyser adgang til data, som blev fremlagt. Sagro vil gerne dele data. DN vil formentlig arbejde for en temadag om emnet. Det skal bemærkes, at der pumpes fra de øvre lag, når det pumpes til markvanding.

Kommunikation imellem borgere, lodsejere og kommunen.

Gennemgang af Giv-et-praj app og hjemmeside. Orientering om vandløbstilsynsmedarbejder og nye funktioner på hjemmesiden, som giver overblik over vandløbsvedligeholdelsen. Vi tager en drøftelse af, hvordan kommunikationen imellem borgere, lodsejere og kommunen kan gøres bedrev. Charlotte Højbjerre, Herning Kommune.

Dialogmøder mellem Herning-Ikast Landboforening, Herning Kommune, vandløbslaug og vandløbsentreprenører var en god oplevelse. Formen vil blive gentaget. Dialogmødet resulterede desuden i at Vandløbslaugene fik en repræsentant med i Grønt Råd.

Charlotte gennemgik Herning Kommunes hjemmeside og viste, hvor man kan se regulativer, vedligeholdelsesplaner og hvilke måder, man kan komme i kontakt med kommunen. Herning Kommune har 800 km offentlige vandløb, som kommunen vedligeholder.

Arbejdsplaner=grødeskæringsplaner. Kontakt til de 4 vandløbsmedarbejdere kan ligeledes findes på hjemmesiden. Der er lavet et nyt tiltag på hjemmesiden, hvor man kan finde oplysninger om konkrete steder.

Slideshow sendes ud sammen med referatet.

"Giv et praj" er den løsning, man kan bruge til at sende henvendelser om andre ting - huller i vejen og så videre.

Dan bemærkede at der er mange interesser, omkring vandløbene. Det er vigtigt, at man tager fat i kommunen så problematikkerne kan blive løst hurtigst muligt.

Vandløbstilsynsmedarbejder. Der er fundet en dygtig person til opgaven, der starter op i begyndelsen af august.

Ros til muligheden for at følge med på hjemmesiden. Dejligt at kunne se, når arbejdsplanen er udført.

Er det svært at finde den gode entreprenør? Det tager lang tid for entreprenøren at komme ind i opgaven, så der er altid en indkøringsperiode, når der kommer ny entreprenør på området.

Mejekurv vs. Leslåning - Der er forskellige ønsker i de forskellige vandløbssystemer. Det kan justeres, hvilken metode der anvendes hvor.

Landboforeningen vil sende info om den digitale arbejdsplan ud i et nyhedsbrev efter sommerferien.

Sandfang skal tømmes systematisk i forhold til, hvor ofte de sander til. De fleste tømmes en gang årlig, nogle 2 gange. Der kunne arbejdes med flere sandfang. Udfordringen er, at det er svært at finde steder, hvor det opgravede sand kan placeres.

Op til toppen af siden.

Eventuelt

Nye emner til drøftelse i Grønt Råd.

Forslag om et møde i Løvbakkerne, når det nye byggeri er færdigt.

Vild med Vilje - giver det mening?, hvor?, hvor ikke?. Klipning af grøftekanter. Bent Rasmussen, DN, hjælper med dagsorden.

Op til toppen af siden.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat:

Orientering fra medlemmerne om hvad der rør sig. v. alle

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Nationalpark Skjern Å fylder en del for tiden. Borgermødet i Skjern 6. marts var en positiv oplevelse og der var god tid til dialog.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Lodsejere bliver kontaktet for at få fliset læhegn. Det bryder DN sig ikke om, da læhegnene bidrager til biodiversiteten.

Der er ros til Herning Kommune for at have høj naturkapital (http://www.biodiversitet.nu/naturkapital). Der er et arrangement om bæredygtighed på Herning Bibliotek d. 9. marts hvor DN har en stand. DN planlægger et dialogmøde d. 11. marts mellem Maria Gjerding og Concito.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Signalkrebs og marmorkrebs i vandløbene er et problem. Der er givet tilladelse til at skyde 5 sæler i Karup Å i år. Der er sat sender på et par sæler, så man kan følge deres færden. D.19. maj afholdes lystfiskeriets dag, som er åben for alle. https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/lfd2019

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Ole Olesen træder ud af Grønt Råd. Ny repræsentant i Grønt Råd for DOF er Flemming Thomasen. Flemming er lærer i Skarrild og interesseret i natur og fugle i særdeleshed. Tak til Ole for samarbejdet og velkommen til Flemming.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder med natursyn og syn på biodiversitet i skovene.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Ud over at repræsentere Familielandbruget Midt-Vest, repræsenterer Vagn også Biavlerne. I DK vil man ikke bruge kemiske midler til bekæmpelse af mider hos bierne. Vagn har hørt at loppemidler og ormemidler til hunde kan påvirke insektlivet.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der er repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet i næste uge (uge 11).

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der er plantet 11 ha læplantning i 2019. Plantning sker efter frivillighedens vej og med tilskud. Der bøvles lidt med plantninger som ligger tæt op ad beskyttet natur. Efterlyser mere velvillighed hos kommunerne som skal dispensere til plantninger tæt op af beskyttet natur.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Intet.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Intet.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet arbejder meget med hvordan naturen kan bruges til bevægelse.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Landsbypedelvognen er noget alle landsbyer kan søge om at få besøg af. Betingelsen er at landsbyen stiller med et hold som kan arbejde sammen med pedellen. Ordningen er kun for landsbykontaktudvalgets medlemmer af borgerforeninger. Bookning foregår her http://selvbetjening.info/landsby/

Der bliver lempet på reglerne, så det nu er lettere at sælge signalkrebs.  https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

Herning Kommunes energistrategi - bliv mere grøn - https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/energistrategi

Der er kommet nye skilte op i Søby.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Arbejder med formidling af de 17 verdensmål. Det bliver tema på årskonferencen på Bornholm.

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Der arbejdes på at komme på plads i den nye struktur i Naturstyrelsen.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Forbereder sig på at ordne skovhave til forårssæsonen. Har meldt sig ud af Grøn Følgegruppe til NP. Har sendt ideoplæg til nationalpark sekretariatet om fremtidens klimaforvaltning.

Aqua i Silkeborg samler signalkrebs.

Dorte skal arrangere nordisk permakultur festival i år. Det bliver i Silkeborg i juni.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Intet.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
Roser projektet om Nationalpark Skjern Å for at holde fast i at deltagelse i nationalpark er frivilligt.

Herning Kommune: Dan Overgaard
Sagro har afholdt et vandløbsarrangement, hvor kommunen, de forskellige vandløbslav og entreprenører deltog. Det var et rigtig godt møde som satte fokus på at gøre vandløbslavsformændene stærke. Det blev fundet en repræsentant fra vandløbslavene til Grønt Råd, som skal godkendes af Teknik og Miljø udvalget.

Nationalpark Skjern Å blev skudt i gang med borgermøde 6. marts. Nu skal der startes på dialog med lodsejere.

Problematikken omkring beskyttet natur vs. Skovrejsning er blevet undersøgt. Herning Kommune har ikke anderledes sagsgang end andre kommuner.

Der er sat nye skilte op i Søby Brunkulslejer.

Der skal ansættes en ny formidler i Natur og Grønne Områder. Stillingsopslag kommer snart ud.

Op til toppen.

Nyt kommissorium.

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget et nyt kommissorium for Grønt Råd. Det nye er at politikerne deltager hver gang. Vi forsøger at lave en workshop om et relevant emne hver gang. Der bliver afholdt ekskursion 1 gang årligt. Det er TMU der godkender nye medlemmer.

Herning Idrætsråd bemærker at der er mødepligt til møderne. Det kan være en udfordring, da møderne ligger i arbejdstiden. Jens Bernhard Knudsen svarer, at det er for at sikre at alle hører det samme. Der er altid mulighed for at sende en suppleant.

Karen Louise Smidth ønsker at mødetiden flyttes til uden for arbejdstiden. Poul Ravnsbæk bemærker at det ikke altid giver mening at sende en suppleant.

Ole Rønnow mener at det er positivt at kommer politisk deltagelse på alle møderne.

Op til toppen.

Kommunens naturindsatser i 2018.

Kommunen har lavet en opsamling på de indsatser der er blevet gjort i 2018.  De overordnede linjer blev gennemgået på mødet. 
Rapporten kan ses på kommunens hjemmeside:

Op til toppen.

Plejeplaner for fredede områder.

Der er i 2018 blevet lavet plejeplaner for 3 fredede områder: Hjøllund Bæk, Trehøje Bakke og Haderup Å. Skitsen for hvordan en plejeplan er opbygget blev gennemgået. Den fremtidige planlægning blev drøftet på mødet.

Plejeplanerne kan ses på kommunens hjemmeside: 

Idrætsrådet får forespørgsel fra folk som gerne, frivilligt, vil hjælpe med at beskære træer og læbælter langs sportspladser. Det har kommunen sagt nej til, da det vil tage arbejdet fra nogen som er ansat ved kommunen. Men idrætsrådet oplever at det ikke sker. Det virker modsætningsfyldt.

Ole Rønnow bemærker at Ikast-Brande Kommune har en naturkvalitetsplan hvor naturområderne inddeles i 5 kategorier efter deres naturindhold baseret på en kortlægning hvert 5 år. Spørger om Herning Kommune har noget lignende? Herning Kommunes naturkvalitetsplan inddeler naturen i 3 kategorier. Kortlægningen stammer fra Amtet.

John Milther spørger om der bliver lavet monitering af de fredede områder, så man kan følge effekten af plejen. Hvis man lavede en tilstandsvurdering af arealerne, ville man ved næste revision af plejeplanerne kunne vurdere om naturen udviklede sig. Det bliver ikke gjort pt. John spørger til hvad det vil kræve hvis man skulle monitere fx Gindeskov krat (som er et ex på et fredet område der er lavet plejeplan for): et bud vil være 50-70 timers arbejde.

Jørgen Krøjgaard bemærker at man bør lave tilstandsvurdering fra start af, når man laver en ny plejeplan, ellers kan man jo ikke se udviklingen eller effekten af den pleje man laver.

Dan Overgaard bemærker at vi ikke har mulighed for at måle på alt. Vi måler pt. på ansvarsarterne og udviklingen i Løvbakke dyrehave.

Flemming Thomasen bemærker at naturen er fragmenteret i DK og at det er et problem for mange arter.

Dorte Fløjgaard spørger om der bliver samlet affald i naturen. Kommunen støtter DNs affaldsindsamling, så måske er det mere relevant at DN kontaktes med henblik på at indlede et samarbejde med dem? Ellers er det også muligt at benytte 'gi et praj' app'en, hvor man kan indberette affald i både parker og vejareal.

Se organisationsdiagrammet.

Op til toppen.

Eventuel

Rådet drøftede emner til workshop i Grønt Råd, og kom frem til følgende forslag:

 • Vandløb og vedligeholdelse - projekt fra Billund med pumpning af grundvand for at se på konsekvenser. Oplæg fra MIK. Oplæg fra Herning-Vand
 • Klimatilpasning
 • Ny driftsplan for de kommunale skove
 • Naturpolitik - revision
 • Vådområder og minivådområder
 • LAR-løsninger grønne tage, permeabel asfalt, nedsivning, regnbede osv.
 • Forslag om at Grønt Råd går ud og samler skrald i forbindelse med ekskursion.

Bent efterspørger hurtigere sagsbehandling af projekter med minivådområder. Dan fortæller at Herning Kommune ikke har modtaget nogen ansøgninger. Der er blevet varslet 1 ansøgning, som kommunen er obs. på skal kunne komme hurtigt igennem systemet. Jørgen Krøjgaard fortæller at der ikke er ret mange steder i kommunen man kan lave minivådområder, da der ikke er ret meget fald i åerne i kommunen. Derfor kommer der nok ikke så mange ansøgninger til Herning Kommune.

Anders Rahbæk spørger til om kommunen arbejder med Bæredygtighed. Det er mere de andre afdelinger i kommunen der arbejder med det. Noget vi gør i Natur og Grønne Områder er at arbejde med Vild med vilje. DN bifalder vild med vilje-konceptet for at øge biodiversiteten. Ole Rønnow bemærker, at det er skidt at slå græs lige op til Sct. Hans, da der ligger mange vilde dyr og fugle og skjuler sig i det høje græs lige på det tidspunkt.

Næste møde: Jørgen Krøjgaard vil gerne være med til at skrive dagsorden til næste møde. Emnet bliver formentlig Vandløb og vedligeholdelse. Tove Magnusson har booket forsamlingshuset i Søby Brunkulsmuseum og Jan Svendsen er booket til at fortælle lidt.

Op til toppen.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i mødelokale E0.14 (lokalet ligger i stueetagen) kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Punkt 1 - Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune.
 • Punkt 2 - Bordet rundt.
 • Punkt 3 - Grønt Råds fremtid v. Dan Overgaard, Herning Kommune.
 • Punkt 4 - Status for vandløbsvedligeholdelsen v. Dan Overgaard, Herning Kommune.
 • Punkt 5 - Punkter til næste møde.
 • Punkt 6 - Evt. herunder møderække for 2019.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Herning Idrætsråd: Anders Buhl
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Jens Bernhard Knudsen, Teknik og Miljøudvalget
Erling Præstekjær, Teknik og Miljøudvalget

Afbud:

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Punkt 1) Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum I Aarhus

'Naturen i Danmark har det skidt', kan man ofte læse i medierne. Men hvordan står det egentlig til derude? Og hvordan står det til i Herning Kommune?

Biolog og naturhistoriker Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum Aarhus giver et indblik i udviklingen i naturens tilstand i Danmark generelt og lokalt i Herning Kommune og han kommer med et par gode forslag til, hvordan man som kommune kan arbejde målrettet med biodiversitet. Det er nemlig ikke alle løsninger, der virker lige godt, hvis man virkelig vil gøre en indsats for den truede natur.

15 juni-fonden har bevilliget midler til Naturhistorisk Museum. Midlerne skal gå til formidling af biodiversitet til kommunerne.

6. masseuddøen

Status i Danmark er at biodiversiteten er under pres. Arter uddør i højt tempo. Vi er midt i den 6. masseuddøen (ex: meteornedslag som forårsagede dinosaurens uddøen kaldes en masseuddøen), som er den første masseuddøen som er forårsaget af en anden art, nemlig mennesket. Naturen mangler plads. Undersøgelse i Tyskland viser at insektbiomassen i løbet af 27 år er faldet med 75 %. Undersøgelsen viser ikke om det er sjældne eller almindelige arter der er forsvundet. Noget tyder på at det er
de store insekter der er forsvundet. De store insekter danner fødegrundlag for en række arter længere oppe i fødekæden, som i dag er sjældne eller uddøde.

For lidt pleje/for megen pleje 

Mange af vores beskyttede naturområder er græsset helt i bund. Så selvom plantearterne er tilstede, så mangler der blomster som danner fødegrundlag for mange insekter. For lidt pleje kan også være et problem, da lokaliteter med lavtvoksende små planter kan gro til.

Mange skove bliver drevet effektivt, her er der ikke plads til mange forskellige arter. 

Landskabssyn i DK

Af historiske grunde er det ikke tilladt at have græssende dyr i skovene. Det er ikke naturligt. Hvis man ser tilbage til sidste mellemistid, så landskabet anderledes ud.

Dengang fandtes der store græssende dyr og store rovdyr. Deres gøren og laden giver nogle påvirkninger på landskabet. Mange af disse processer findes i dag ikke længere i naturen.

Sommerfuglen brun pletvinge er i tilbagegang. Den lever i skovlysninger, som er en mangelvare i DK.

Der er også arter som vender tilbage: havørn er i fremgang. Forklaringen er at gæs er i fremgang og de er mad for havørne. Havørne efterstræbes heller ikke længere i samme grad som tidligere.

Lille blåpil er en guldsmed som har været anset for uddød, men som er i fremgang. Årsagen er formentlig renere vandkvalitet i åer og søer.

Naturkapital 

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en rangering af landets kommuner, ud fra hvor godt naturindhold den enkelte kommune har. Herning Kommune ligger nr. 43 (ud af 89) med 24 point ud af 100 mulige. Vind Hede står frem på bioscore-kortet som et fint område med mange sjældne og truede arter. Vårkobjælde har sin største forekomst i DK, netop her. Der findes også arter som cypresulvefod og ensianblåfugl. Orange jordbi er fundet tæt på kommunegrænsen ved Vind Hede - den er sjælden og findes helt sikkert på Vind.

Rune Engelbreths bog "Vildere vidder i Dansk natur" foreslår Vind-Stråsø-området som vildt reservat. Området er senest blevet udpeget som 1 ud af 15 steder i den danske naturkanon.

Naturhistorisk Museum i Aarhus arbejder med 5 principper for biodiversitet:

 • Variation - jo mere varieret området er, jo bedre.
 • Mad og vand - arterne skal have noget at leve af
 • Plads - jo større, jo bedre. Men lidt har også ret
 • Giv tid - det tager tid for den vilde natur at finde vej og indvandre til området
 • Giv slip - naturen kan godt selv

Gode råd: Flere blomstrende grøftekanter, vildere klimatilpasning. Store træer er vigtige levesteder for rigtig mange arter.

Multifunktionalitet er biodiversitetens død - vi vil gerne bruge arealerne til flere formål, men arter som er specialiserede kan ofte ikke overleve på arealer der også bliver anvendt til andre formål.

Elementer som kommunen med fordel kan tage fat i:

 • Træpolitik
 • Bynatur

Ole Rønnow bemærker at det er svært at få lov at gøre noget for naturen, da der er mange regler som kan spænde ben. Udsåning af blomster, etablering ag vandhuller i natur, risiko for N-påvirkning på områder udlagt til ny natur kan spænde ben for udvidelse af husdyrbrug.

Emil Skovgaard Brandtoft bemærker at udsåning af blomster er et dårligt redskab til at gøre noget for de sjældne arter. Blomsterne kan godt agere føderessource for de voksne individer, men laverne vil ofte mangle føde. Det er ligeledes problematisk at blomsterstriberne bliver pløjet op efter få år. Undersøgelser viser at effekten af faunastriber er, at der ikke er ret stor forskel på insektfaunaen i en dyrket mark og i en faunastribe.

Faunastriber løser ikke problemet med at der mangler kvalitetslevesteder.
Ole Olesen bemærker at det er problematisk med automatisk oprensning af regnvandsbassinger.

I øvrigt mener han det er godt vi har reglerne i naturbeskyttelsesloven.
John Milther bemærker at det at der bliver dyrket skov i Danmark betyder at skovarealet siden 1800, hvor fredskovspligten blev indført, er steget. Skovene har i dag et multifunktionalitetssigte, og biodiversitet er en del af det.

Tilbage til dagsorden

Punkt 2) Bordet rundt

Erik Kjærgaard Petersen - Friluftsrådet. Har fokus på hvordan formidling af natur og friluftsliv kan gøres bedre.

Ole Rønnow - Danmarks Jægerforbund. Mårhund breder sig og bliver anset som et problem, da den tager æg, fisk og sågar rålam. Jægerrådet i Herning vil forsøge at etablere et korps af jægere som kan være med til at regulere mårhund.

Ole deltager desuden i Grøn Følgegruppe til Nationalpark Skjern Å. Der er god stemning i følgegruppen og på mødet i november var der gode diskussioner. Ole mener at følgegruppen skal være gode til at nævne Herning kommunes andel i nationalparkarbejdet.

Ros til Natur og Grønne Områder for god hjælp til udvikling af hundeskov i Gjellerup.

Per Fredskild - Danmarks Sportsfiskerforbund. Deltager i møde med Aarhus Uni om sæler i Karup Å d. 30. nov.

Vagn Mouritzen - Familielandbruget Midt-Vest. Læhegn langs vejene bliver ikke klippet godt nok ind. Opfordrer kommunen til at gøre noget. Undrer sig over regler angående flytning af jord.

Ole Olesen - Dansk Ornitologisk Forening. Er i gang med evaluering af atlasundersøgelsen. Det ser ud til at der er fremgang for ynglende arter. Der kommer en bog om projektet, når databehandlingen er afsluttet.

John Milther - Dansk Skovforening. Intet.

Jørgen Krøjgaard - Herning-Ikast Landboforening. Klimaforandringer og hvordan det håndteres er højt på dagsordenen. Hegnsproblematikken med manglende klipning af hegn er taget op i forhold til landmændene.

Dan Overgaard - Herning Kommune. Der har været afholdt indvielse af nye skilte og stiforløb i Søby. Dan takker for højt engagement fra lodsejerne i Søby. Anbefaler at man bruger Giv et praj-appen, når man oplever et problem som kommunen kan løse.

Spred gerne budskabet. Kommunens vejledning til Giv-et-praj.

Bent Rasmussen - Danmarks Naturfredningsforening. Man snakker meget om biodiversitet i DN. Det Grønne Danmarkskort er fint behandlet på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Efterlyser et lignende overblik på Herning Kommunes hjemmeside.

Skjern Å Nationalpark er et spændende projekt og Bent vil gerne høre mere om det.

Karen-Louise Smidth - Naturvejlederforeningen. Naturvejlederforeningen er blevet gode til på landsplan at lave tv-formidling. Vild Mad er også et stort emne på uddannelsen.

Karen-Louise har været med i et tv-program på DR-K om heder og landskabsmalerier.

I næste uge (uge 49) vil der være et juleevent i de geometriske haver i Herning.

Kommunen er i gang med at lave et nyt kort over Præstbjerg Naturcenter.

Tove Magnusson - Landsbykontaktudvalget. Der har lige været afholdt møde i udvalget og store emner var mobildækning og busnedlæggelser. Tove foreslår at et af møderne i 2019 lægges i Søby. Bemærker endvidere at aflæsning af jord er et problem som de lokalt oplever i Søby.

Anders Buhl - Idrætsrådet. Idrætsrådet har lavet en stor foreningsundersøgelse. Foreningslivet er under pres. Frivilligt arbejde er svært at skaffe. Flere aktiviteter foregår udendørs. Idrætsrådet vil gerne være med til at give viden om naturen til de nye brugere. Roser giv et praj-løsningen.

Dorte Fløjgård - Permakultur Herning. Foreningen har lavet en skovhave, som man er velkommen til at komme og se.

Erling Præstekjær - Teknik og Miljøudvalget. Ser sig som et lyttende organ. Opfordrer til at man bruger Giv et praj.

Jens Bernhard Knudsen - Teknik og Miljøudvalget. Bemærker at politikerne gerne vil være med til Grønt Råds møder lidt oftere, for at få bedre føling med hvad der foregår i rådet. Er glad for tilbagemeldingerne fra rådet.

Tilbage til dagsorden

Punkt 3) Grønt Råds fremtid v. Dan Overgaard, Herning Kommune

Administrationen ønsker at få mere værdi ud at Grønt Råd. Teknik og Miljøudvalget følger med i rådets arbejde da udvalget får referatet fra møderne til orientering. Tonerne fra naturrådet og vandrådene er gode og den vej kan med fordel forfølges.

Ole Rønnow bemærker at det er meget positivt at grønne organisationer og erhvervsorganisationer kan blive enige om så mange ting. Ole har selv deltaget i naturrådet og i Grøn Følgegruppe (til Nationalpark Skjern Å-Udvalget).

Dorte Fløjgaard bemærker at hun er gået ind i rådet for få indflydelse på kommunens arbejde.

Ole Olesen efterlyser et kommissorium som beskriver hvad Grønt Råd skal beskæftige sig med.

Bent Rasmussen bemærker at politikerne har manglet i rådet.

Jens Bernhard Knudsen bemærker at ligeværdighed i rådet er vigtigt. Som man har set det i vandråd og naturråd.

John Milther sagde at noget af det stærke i naturrådet var at der var ligelig  fordeling mellem natur og erhverv. Forvaltningen var katalysator for rådets arbejde. Der var et mål og en given opgave med en deadline. Hvis rådet skal have en opgave af politikerne, skal Grønt Råd på banen før politikerne tager den endelige beslutning. Bemærker i øvrigt at generel sagsbehandling ikke skal foregå på Grønt Råds-møderne.

Jens Bernhard Knudsen bemærker at beslutningerne ligger i TMU.

Erling Præstegård bemærker at politikerne som er tilstede i Grønt Råd er lyttende og tager input med retur til Teknik og Miljøudvalget.

Ole Rønnow spørger til om vi er gode nok til at udnytte diverse puljer som grønne råd kan søge?

Dan bemærkede at det er vigtigt at deltagerne i Grønt Råd mødet op til møderne. Er man forhindret kan man sende en suppleant.

Tilbage til dagsorden

Punkt 4) Status for vandløbsvedligeholdelsen v. Dan Overgaard, Herning Kommune

Der blev afholdt møde i Landbrugsrådet den 26. nov, hvor der blev givet kort status for vandløbsvedligeholdelsen. Kommunen administrere 750 km vandløb. Der har i 2018 været 6 henvendelser om grødeskæring og13 henvendelser om sandfang. Det er nogen gange svært at komme af med opgravet sand. Sagro og kommunen har aftalt at der skal sikres et bedre samarbejde med vandløbslaugene for at få en bedre vandløbsvedligeholdelsen.

Kommunen har i 2018 haft en tilsynsmand som har lavet tilsyn i åerne. Det har fungeret fint. Den tørre sommer har desuden gjort at der ikke har været problemer med oversvømmelser i år.

Tilbage til dagsorden

Punkt 5) Punkter til næste møde

John Milter vil gerne være med til at lave dagsorden til næste møde. John bliver indkaldt.

Forslag til punkter:
- Skovrejsning og krav til afstand til natur.

Tilbage til dagsorden

Punkt 6) Evt. herunder møderække for 2019

Datoer for møder i 2019:

 • 7. marts 2019
 • 13. juni 2019 - forslag om at mødet holdes i Søby.
 • 5. september 2019
 • 28. november 2019

Tilbage til dagsorden


Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.