Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Grønt Råd består af følgende medlemmer:

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Bent Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Erik Kjærgaard Pedersen, Friluftsrådet
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Tove Magnussen, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
 • Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Jens-Bernhard Knudsen (V), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Teknik- og Miljøudvalget inden for natur- og friluftsområdet således at der sikres en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Grønt Råd kan udtale sig om projekter, der søges tilskud til via Grønne Partnerskaber.

Grønt Råd er skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).

Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt, hvoraf ét afholdes som en ekskursion. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursionen, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Teknik og Miljøudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde 07-01-2019 og er gældende fra denne dato.


Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Der er planlagt møder på følgende datoer:

 • 13. juni 2019 - forslag om at mødet holdes i Søby.
 • 5. september 2019
 • 28. november 2019

Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat:

Orientering fra medlemmerne om hvad der rør sig. v. alle

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Nationalpark Skjern Å fylder en del for tiden. Borgermødet i Skjern 6. marts var en positiv oplevelse og der var god tid til dialog.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Lodsejere bliver kontaktet for at få fliset læhegn. Det bryder DN sig ikke om, da læhegnene bidrager til biodiversiteten.

Der er ros til Herning Kommune for at have høj naturkapital (http://www.biodiversitet.nu/naturkapital). Der er et arrangement om bæredygtighed på Herning Bibliotek d. 9. marts hvor DN har en stand. DN planlægger et dialogmøde d. 11. marts mellem Maria Gjerding og Concito.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Signalkrebs og marmorkrebs i vandløbene er et problem. Der er givet tilladelse til at skyde 5 sæler i Karup Å i år. Der er sat sender på et par sæler, så man kan følge deres færden. D.19. maj afholdes lystfiskeriets dag, som er åben for alle. https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/lfd2019

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Ole Olesen træder ud af Grønt Råd. Ny repræsentant i Grønt Råd for DOF er Flemming Thomasen. Flemming er lærer i Skarrild og interesseret i natur og fugle i særdeleshed. Tak til Ole for samarbejdet og velkommen til Flemming.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder med natursyn og syn på biodiversitet i skovene.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Ud over at repræsentere Familielandbruget Midt-Vest, repræsenterer Vagn også Biavlerne. I DK vil man ikke bruge kemiske midler til bekæmpelse af mider hos bierne. Vagn har hørt at loppemidler og ormemidler til hunde kan påvirke insektlivet.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der er repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet i næste uge (uge 11).

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der er plantet 11 ha læplantning i 2019. Plantning sker efter frivillighedens vej og med tilskud. Der bøvles lidt med plantninger som ligger tæt op ad beskyttet natur. Efterlyser mere velvillighed hos kommunerne som skal dispensere til plantninger tæt op af beskyttet natur.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Intet.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Intet.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet arbejder meget med hvordan naturen kan bruges til bevægelse.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Landsbypedelvognen er noget alle landsbyer kan søge om at få besøg af. Betingelsen er at landsbyen stiller med et hold som kan arbejde sammen med pedellen. Ordningen er kun for landsbykontaktudvalgets medlemmer af borgerforeninger. Bookning foregår her http://selvbetjening.info/landsby/

Der bliver lempet på reglerne, så det nu er lettere at sælge signalkrebs.  https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

Herning Kommunes energistrategi - bliv mere grøn - https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/energistrategi

Der er kommet nye skilte op i Søby.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Arbejder med formidling af de 17 verdensmål. Det bliver tema på årskonferencen på Bornholm.

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Der arbejdes på at komme på plads i den nye struktur i Naturstyrelsen.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Forbereder sig på at ordne skovhave til forårssæsonen. Har meldt sig ud af Grøn Følgegruppe til NP. Har sendt ideoplæg til nationalpark sekretariatet om fremtidens klimaforvaltning.

Aqua i Silkeborg samler signalkrebs.

Dorte skal arrangere nordisk permakultur festival i år. Det bliver i Silkeborg i juni.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Intet.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
Roser projektet om Nationalpark Skjern Å for at holde fast i at deltagelse i nationalpark er frivilligt.

Herning Kommune: Dan Overgaard
Sagro har afholdt et vandløbsarrangement, hvor kommunen, de forskellige vandløbslav og entreprenører deltog. Det var et rigtig godt møde som satte fokus på at gøre vandløbslavsformændene stærke. Det blev fundet en repræsentant fra vandløbslavene til Grønt Råd, som skal godkendes af Teknik og Miljø udvalget.

Nationalpark Skjern Å blev skudt i gang med borgermøde 6. marts. Nu skal der startes på dialog med lodsejere.

Problematikken omkring beskyttet natur vs. Skovrejsning er blevet undersøgt. Herning Kommune har ikke anderledes sagsgang end andre kommuner.

Der er sat nye skilte op i Søby Brunkulslejer.

Der skal ansættes en ny formidler i Natur og Grønne Områder. Stillingsopslag kommer snart ud.

Op til toppen.

Nyt kommissorium.

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget et nyt kommissorium for Grønt Råd. Det nye er at politikerne deltager hver gang. Vi forsøger at lave en workshop om et relevant emne hver gang. Der bliver afholdt ekskursion 1 gang årligt. Det er TMU der godkender nye medlemmer.

Herning Idrætsråd bemærker at der er mødepligt til møderne. Det kan være en udfordring, da møderne ligger i arbejdstiden. Jens Bernhard Knudsen svarer, at det er for at sikre at alle hører det samme. Der er altid mulighed for at sende en suppleant.

Karen Louise Smidth ønsker at mødetiden flyttes til uden for arbejdstiden. Poul Ravnsbæk bemærker at det ikke altid giver mening at sende en suppleant.

Ole Rønnow mener at det er positivt at kommer politisk deltagelse på alle møderne.

Op til toppen.

Kommunens naturindsatser i 2018.

Kommunen har lavet en opsamling på de indsatser der er blevet gjort i 2018.  De overordnede linjer blev gennemgået på mødet. 
Rapporten kan ses på kommunens hjemmeside:

Op til toppen.

Plejeplaner for fredede områder.

Der er i 2018 blevet lavet plejeplaner for 3 fredede områder: Hjøllund Bæk, Trehøje Bakke og Haderup Å. Skitsen for hvordan en plejeplan er opbygget blev gennemgået. Den fremtidige planlægning blev drøftet på mødet.

Plejeplanerne kan ses på kommunens hjemmeside: 

Idrætsrådet får forespørgsel fra folk som gerne, frivilligt, vil hjælpe med at beskære træer og læbælter langs sportspladser. Det har kommunen sagt nej til, da det vil tage arbejdet fra nogen som er ansat ved kommunen. Men idrætsrådet oplever at det ikke sker. Det virker modsætningsfyldt.

Ole Rønnow bemærker at Ikast-Brande Kommune har en naturkvalitetsplan hvor naturområderne inddeles i 5 kategorier efter deres naturindhold baseret på en kortlægning hvert 5 år. Spørger om Herning Kommune har noget lignende? Herning Kommunes naturkvalitetsplan inddeler naturen i 3 kategorier. Kortlægningen stammer fra Amtet.

John Milther spørger om der bliver lavet monitering af de fredede områder, så man kan følge effekten af plejen. Hvis man lavede en tilstandsvurdering af arealerne, ville man ved næste revision af plejeplanerne kunne vurdere om naturen udviklede sig. Det bliver ikke gjort pt. John spørger til hvad det vil kræve hvis man skulle monitere fx Gindeskov krat (som er et ex på et fredet område der er lavet plejeplan for): et bud vil være 50-70 timers arbejde.

Jørgen Krøjgaard bemærker at man bør lave tilstandsvurdering fra start af, når man laver en ny plejeplan, ellers kan man jo ikke se udviklingen eller effekten af den pleje man laver.

Dan Overgaard bemærker at vi ikke har mulighed for at måle på alt. Vi måler pt. på ansvarsarterne og udviklingen i Løvbakke dyrehave.

Flemming Thomasen bemærker at naturen er fragmenteret i DK og at det er et problem for mange arter.

Dorte Fløjgaard spørger om der bliver samlet affald i naturen. Kommunen støtter DNs affaldsindsamling, så måske er det mere relevant at DN kontaktes med henblik på at indlede et samarbejde med dem? Ellers er det også muligt at benytte 'gi et praj' app'en, hvor man kan indberette affald i både parker og vejareal.

Se organisationsdiagrammet.

Op til toppen.

Eventuel

Rådet drøftede emner til workshop i Grønt Råd, og kom frem til følgende forslag:

 • Vandløb og vedligeholdelse - projekt fra Billund med pumpning af grundvand for at se på konsekvenser. Oplæg fra MIK. Oplæg fra Herning-Vand
 • Klimatilpasning
 • Ny driftsplan for de kommunale skove
 • Naturpolitik - revision
 • Vådområder og minivådområder
 • LAR-løsninger grønne tage, permeabel asfalt, nedsivning, regnbede osv.
 • Forslag om at Grønt Råd går ud og samler skrald i forbindelse med ekskursion.

Bent efterspørger hurtigere sagsbehandling af projekter med minivådområder. Dan fortæller at Herning Kommune ikke har modtaget nogen ansøgninger. Der er blevet varslet 1 ansøgning, som kommunen er obs. på skal kunne komme hurtigt igennem systemet. Jørgen Krøjgaard fortæller at der ikke er ret mange steder i kommunen man kan lave minivådområder, da der ikke er ret meget fald i åerne i kommunen. Derfor kommer der nok ikke så mange ansøgninger til Herning Kommune.

Anders Rahbæk spørger til om kommunen arbejder med Bæredygtighed. Det er mere de andre afdelinger i kommunen der arbejder med det. Noget vi gør i Natur og Grønne Områder er at arbejde med Vild med vilje. DN bifalder vild med vilje-konceptet for at øge biodiversiteten. Ole Rønnow bemærker, at det er skidt at slå græs lige op til Sct. Hans, da der ligger mange vilde dyr og fugle og skjuler sig i det høje græs lige på det tidspunkt.

Næste møde: Jørgen Krøjgaard vil gerne være med til at skrive dagsorden til næste møde. Emnet bliver formentlig Vandløb og vedligeholdelse. Tove Magnusson har booket forsamlingshuset i Søby Brunkulsmuseum og Jan Svendsen er booket til at fortælle lidt.

Op til toppen.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i mødelokale E0.14 (lokalet ligger i stueetagen) kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Punkt 1 - Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune.
 • Punkt 2 - Bordet rundt.
 • Punkt 3 - Grønt Råds fremtid v. Dan Overgaard, Herning Kommune.
 • Punkt 4 - Status for vandløbsvedligeholdelsen v. Dan Overgaard, Herning Kommune.
 • Punkt 5 - Punkter til næste møde.
 • Punkt 6 - Evt. herunder møderække for 2019.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Herning Idrætsråd: Anders Buhl
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Jens Bernhard Knudsen, Teknik og Miljøudvalget
Erling Præstekjær, Teknik og Miljøudvalget

Afbud:

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Punkt 1) Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum I Aarhus

'Naturen i Danmark har det skidt', kan man ofte læse i medierne. Men hvordan står det egentlig til derude? Og hvordan står det til i Herning Kommune?

Biolog og naturhistoriker Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum Aarhus giver et indblik i udviklingen i naturens tilstand i Danmark generelt og lokalt i Herning Kommune og han kommer med et par gode forslag til, hvordan man som kommune kan arbejde målrettet med biodiversitet. Det er nemlig ikke alle løsninger, der virker lige godt, hvis man virkelig vil gøre en indsats for den truede natur.

15 juni-fonden har bevilliget midler til Naturhistorisk Museum. Midlerne skal gå til formidling af biodiversitet til kommunerne.

6. masseuddøen

Status i Danmark er at biodiversiteten er under pres. Arter uddør i højt tempo. Vi er midt i den 6. masseuddøen (ex: meteornedslag som forårsagede dinosaurens uddøen kaldes en masseuddøen), som er den første masseuddøen som er forårsaget af en anden art, nemlig mennesket. Naturen mangler plads. Undersøgelse i Tyskland viser at insektbiomassen i løbet af 27 år er faldet med 75 %. Undersøgelsen viser ikke om det er sjældne eller almindelige arter der er forsvundet. Noget tyder på at det er
de store insekter der er forsvundet. De store insekter danner fødegrundlag for en række arter længere oppe i fødekæden, som i dag er sjældne eller uddøde.

For lidt pleje/for megen pleje 

Mange af vores beskyttede naturområder er græsset helt i bund. Så selvom plantearterne er tilstede, så mangler der blomster som danner fødegrundlag for mange insekter. For lidt pleje kan også være et problem, da lokaliteter med lavtvoksende små planter kan gro til.

Mange skove bliver drevet effektivt, her er der ikke plads til mange forskellige arter. 

Landskabssyn i DK

Af historiske grunde er det ikke tilladt at have græssende dyr i skovene. Det er ikke naturligt. Hvis man ser tilbage til sidste mellemistid, så landskabet anderledes ud.

Dengang fandtes der store græssende dyr og store rovdyr. Deres gøren og laden giver nogle påvirkninger på landskabet. Mange af disse processer findes i dag ikke længere i naturen.

Sommerfuglen brun pletvinge er i tilbagegang. Den lever i skovlysninger, som er en mangelvare i DK.

Der er også arter som vender tilbage: havørn er i fremgang. Forklaringen er at gæs er i fremgang og de er mad for havørne. Havørne efterstræbes heller ikke længere i samme grad som tidligere.

Lille blåpil er en guldsmed som har været anset for uddød, men som er i fremgang. Årsagen er formentlig renere vandkvalitet i åer og søer.

Naturkapital 

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en rangering af landets kommuner, ud fra hvor godt naturindhold den enkelte kommune har. Herning Kommune ligger nr. 43 (ud af 89) med 24 point ud af 100 mulige. Vind Hede står frem på bioscore-kortet som et fint område med mange sjældne og truede arter. Vårkobjælde har sin største forekomst i DK, netop her. Der findes også arter som cypresulvefod og ensianblåfugl. Orange jordbi er fundet tæt på kommunegrænsen ved Vind Hede - den er sjælden og findes helt sikkert på Vind.

Rune Engelbreths bog "Vildere vidder i Dansk natur" foreslår Vind-Stråsø-området som vildt reservat. Området er senest blevet udpeget som 1 ud af 15 steder i den danske naturkanon.

Naturhistorisk Museum i Aarhus arbejder med 5 principper for biodiversitet:

 • Variation - jo mere varieret området er, jo bedre.
 • Mad og vand - arterne skal have noget at leve af
 • Plads - jo større, jo bedre. Men lidt har også ret
 • Giv tid - det tager tid for den vilde natur at finde vej og indvandre til området
 • Giv slip - naturen kan godt selv

Gode råd: Flere blomstrende grøftekanter, vildere klimatilpasning. Store træer er vigtige levesteder for rigtig mange arter.

Multifunktionalitet er biodiversitetens død - vi vil gerne bruge arealerne til flere formål, men arter som er specialiserede kan ofte ikke overleve på arealer der også bliver anvendt til andre formål.

Elementer som kommunen med fordel kan tage fat i:

 • Træpolitik
 • Bynatur

Ole Rønnow bemærker at det er svært at få lov at gøre noget for naturen, da der er mange regler som kan spænde ben. Udsåning af blomster, etablering ag vandhuller i natur, risiko for N-påvirkning på områder udlagt til ny natur kan spænde ben for udvidelse af husdyrbrug.

Emil Skovgaard Brandtoft bemærker at udsåning af blomster er et dårligt redskab til at gøre noget for de sjældne arter. Blomsterne kan godt agere føderessource for de voksne individer, men laverne vil ofte mangle føde. Det er ligeledes problematisk at blomsterstriberne bliver pløjet op efter få år. Undersøgelser viser at effekten af faunastriber er, at der ikke er ret stor forskel på insektfaunaen i en dyrket mark og i en faunastribe.

Faunastriber løser ikke problemet med at der mangler kvalitetslevesteder.
Ole Olesen bemærker at det er problematisk med automatisk oprensning af regnvandsbassinger.

I øvrigt mener han det er godt vi har reglerne i naturbeskyttelsesloven.
John Milther bemærker at det at der bliver dyrket skov i Danmark betyder at skovarealet siden 1800, hvor fredskovspligten blev indført, er steget. Skovene har i dag et multifunktionalitetssigte, og biodiversitet er en del af det.

Tilbage til dagsorden

Punkt 2) Bordet rundt

Erik Kjærgaard Petersen - Friluftsrådet. Har fokus på hvordan formidling af natur og friluftsliv kan gøres bedre.

Ole Rønnow - Danmarks Jægerforbund. Mårhund breder sig og bliver anset som et problem, da den tager æg, fisk og sågar rålam. Jægerrådet i Herning vil forsøge at etablere et korps af jægere som kan være med til at regulere mårhund.

Ole deltager desuden i Grøn Følgegruppe til Nationalpark Skjern Å. Der er god stemning i følgegruppen og på mødet i november var der gode diskussioner. Ole mener at følgegruppen skal være gode til at nævne Herning kommunes andel i nationalparkarbejdet.

Ros til Natur og Grønne Områder for god hjælp til udvikling af hundeskov i Gjellerup.

Per Fredskild - Danmarks Sportsfiskerforbund. Deltager i møde med Aarhus Uni om sæler i Karup Å d. 30. nov.

Vagn Mouritzen - Familielandbruget Midt-Vest. Læhegn langs vejene bliver ikke klippet godt nok ind. Opfordrer kommunen til at gøre noget. Undrer sig over regler angående flytning af jord.

Ole Olesen - Dansk Ornitologisk Forening. Er i gang med evaluering af atlasundersøgelsen. Det ser ud til at der er fremgang for ynglende arter. Der kommer en bog om projektet, når databehandlingen er afsluttet.

John Milther - Dansk Skovforening. Intet.

Jørgen Krøjgaard - Herning-Ikast Landboforening. Klimaforandringer og hvordan det håndteres er højt på dagsordenen. Hegnsproblematikken med manglende klipning af hegn er taget op i forhold til landmændene.

Dan Overgaard - Herning Kommune. Der har været afholdt indvielse af nye skilte og stiforløb i Søby. Dan takker for højt engagement fra lodsejerne i Søby. Anbefaler at man bruger Giv et praj-appen, når man oplever et problem som kommunen kan løse.

Spred gerne budskabet. Kommunens vejledning til Giv-et-praj.

Bent Rasmussen - Danmarks Naturfredningsforening. Man snakker meget om biodiversitet i DN. Det Grønne Danmarkskort er fint behandlet på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Efterlyser et lignende overblik på Herning Kommunes hjemmeside.

Skjern Å Nationalpark er et spændende projekt og Bent vil gerne høre mere om det.

Karen-Louise Smidth - Naturvejlederforeningen. Naturvejlederforeningen er blevet gode til på landsplan at lave tv-formidling. Vild Mad er også et stort emne på uddannelsen.

Karen-Louise har været med i et tv-program på DR-K om heder og landskabsmalerier.

I næste uge (uge 49) vil der være et juleevent i de geometriske haver i Herning.

Kommunen er i gang med at lave et nyt kort over Præstbjerg Naturcenter.

Tove Magnusson - Landsbykontaktudvalget. Der har lige været afholdt møde i udvalget og store emner var mobildækning og busnedlæggelser. Tove foreslår at et af møderne i 2019 lægges i Søby. Bemærker endvidere at aflæsning af jord er et problem som de lokalt oplever i Søby.

Anders Buhl - Idrætsrådet. Idrætsrådet har lavet en stor foreningsundersøgelse. Foreningslivet er under pres. Frivilligt arbejde er svært at skaffe. Flere aktiviteter foregår udendørs. Idrætsrådet vil gerne være med til at give viden om naturen til de nye brugere. Roser giv et praj-løsningen.

Dorte Fløjgård - Permakultur Herning. Foreningen har lavet en skovhave, som man er velkommen til at komme og se.

Erling Præstekjær - Teknik og Miljøudvalget. Ser sig som et lyttende organ. Opfordrer til at man bruger Giv et praj.

Jens Bernhard Knudsen - Teknik og Miljøudvalget. Bemærker at politikerne gerne vil være med til Grønt Råds møder lidt oftere, for at få bedre føling med hvad der foregår i rådet. Er glad for tilbagemeldingerne fra rådet.

Tilbage til dagsorden

Punkt 3) Grønt Råds fremtid v. Dan Overgaard, Herning Kommune

Administrationen ønsker at få mere værdi ud at Grønt Råd. Teknik og Miljøudvalget følger med i rådets arbejde da udvalget får referatet fra møderne til orientering. Tonerne fra naturrådet og vandrådene er gode og den vej kan med fordel forfølges.

Ole Rønnow bemærker at det er meget positivt at grønne organisationer og erhvervsorganisationer kan blive enige om så mange ting. Ole har selv deltaget i naturrådet og i Grøn Følgegruppe (til Nationalpark Skjern Å-Udvalget).

Dorte Fløjgaard bemærker at hun er gået ind i rådet for få indflydelse på kommunens arbejde.

Ole Olesen efterlyser et kommissorium som beskriver hvad Grønt Råd skal beskæftige sig med.

Bent Rasmussen bemærker at politikerne har manglet i rådet.

Jens Bernhard Knudsen bemærker at ligeværdighed i rådet er vigtigt. Som man har set det i vandråd og naturråd.

John Milther sagde at noget af det stærke i naturrådet var at der var ligelig  fordeling mellem natur og erhverv. Forvaltningen var katalysator for rådets arbejde. Der var et mål og en given opgave med en deadline. Hvis rådet skal have en opgave af politikerne, skal Grønt Råd på banen før politikerne tager den endelige beslutning. Bemærker i øvrigt at generel sagsbehandling ikke skal foregå på Grønt Råds-møderne.

Jens Bernhard Knudsen bemærker at beslutningerne ligger i TMU.

Erling Præstegård bemærker at politikerne som er tilstede i Grønt Råd er lyttende og tager input med retur til Teknik og Miljøudvalget.

Ole Rønnow spørger til om vi er gode nok til at udnytte diverse puljer som grønne råd kan søge?

Dan bemærkede at det er vigtigt at deltagerne i Grønt Råd mødet op til møderne. Er man forhindret kan man sende en suppleant.

Tilbage til dagsorden

Punkt 4) Status for vandløbsvedligeholdelsen v. Dan Overgaard, Herning Kommune

Der blev afholdt møde i Landbrugsrådet den 26. nov, hvor der blev givet kort status for vandløbsvedligeholdelsen. Kommunen administrere 750 km vandløb. Der har i 2018 været 6 henvendelser om grødeskæring og13 henvendelser om sandfang. Det er nogen gange svært at komme af med opgravet sand. Sagro og kommunen har aftalt at der skal sikres et bedre samarbejde med vandløbslaugene for at få en bedre vandløbsvedligeholdelsen.

Kommunen har i 2018 haft en tilsynsmand som har lavet tilsyn i åerne. Det har fungeret fint. Den tørre sommer har desuden gjort at der ikke har været problemer med oversvømmelser i år.

Tilbage til dagsorden

Punkt 5) Punkter til næste møde

John Milter vil gerne være med til at lave dagsorden til næste møde. John bliver indkaldt.

Forslag til punkter:
- Skovrejsning og krav til afstand til natur.

Tilbage til dagsorden

Punkt 6) Evt. herunder møderække for 2019

Datoer for møder i 2019:

 • 7. marts 2019
 • 13. juni 2019 - forslag om at mødet holdes i Søby.
 • 5. september 2019
 • 28. november 2019

Tilbage til dagsorden


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, lok. E0.14
kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Runden v. alle.

Der blev budt velkommen til nyt medlem i Grønt Råd, Dorte Fløjgaard
fra Permakultur Herning.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet havde en stand på Landsskuet i Herning. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager

Kronvildt har i løbet af sommeren manglet føde i skovene og er flere
steder brudt igennem hegn ind på marker. Er spændt på at se hvordan
fuglebestandene reagerer på tørken.

Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak 
Har netop haft et arrangement i samarbejde med landboforening og et dambrug med recirkulering. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. Der afholdes Naturens Dag i Løvbakkerne d. 8. september tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/37621

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Man kan nu søge om tilladelse til at skyde sæler i Karup Å, der er skudt 5 sæler pr. 30. aug. 2018. Glædeligt for lystfiskerne. Der har været problemer med for varmt vand i åerne, så fiskeriet har været lukket flere steder i landet. 255 deltog i Karup Å konkurrence som forventes at give et overskud på ca. 65.000kr, som vil gå til fiskepleje og udlæg af gydegrus i Karup Å systemet.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen samler pt. info om tørkeskader. Det ser ud til at større træer går fri.
Nyplantninger og nykulturer har nok taget skade flere steder.
Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter volder problemer. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner. Problemet består i at kommunerne kræver at skoven skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. John undrer sig over at et intensivt dyrket areal er at foretrække frem for et skovareal, som jo, efter etablering, ikke sprøjtes. John lægger op til at emnet kan diskuteres på næste Grønt Råds møde. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning
og tage den med til næste møde.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Landbruget har manglet vand i løbet af sommeren, så der er blevet vandet med grundvand. Familielandbruget nærer håb om at man politisk vil godkende vandforbruget.
Opfordrer til at både kommunen og private får klippet hegn langs vejene.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der var Harrild Hede dag i søndags (26. aug. 2018), hvor friluftsrådet havde en stand. Mange efterspurgte hvor man finder vandreruter, og Erik roste kommunen friluftskort. Omskifteligt vejr betød at der ikke var så mange deltagere som ønsket.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Grundet procedure var der en del plantninger, som ikke blev udført sidste år. De er nu blevet plantet i år. Der er søgt om 17 ha nye hegn, så viljen er tilstede hos landbruget.
Er spændt på at har hvor mange steder der er tørkeskader.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Afholder Åbent landbrug hvor landbrug, hvor landbrug og natur kobles. Datoen er d. 16. sept. 2018 I Sørvad: aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er møde om formidling i det åbne land i morgen. Der har været åben udgravning i Ørre i løbet af sommeren. Der vil blive opkøbt arealer så de kulturhistoriske spor i området kan bevares.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Jensen
Indvielse i Søby Brunkulslejer af udsigtspunkt og stier var en succes.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Herning Kommune havde en stand på Landsskuet i Herning og Karen-Louise er glad for det tema om friluftskortet, som man havde valgt. Der har været indvielse af udsigter og nye stianlæg i Søby Brunkulslejer. Der kommer flere infoskilte op, ligesom Elmers Hus med toiletter og lidt formidling bliver færdigt i løbet af efteråret. Der vil blive opgraderet på formidlingen på Præstbjerg Naturcenter i det kommende år. I Løvbakkerne er der afsat midler til en ny naturskolebygning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Dorte har stiftet Permakultur Herning. Permakultur handler om hvordan haver og jord kan dyrkes. Vil gerne være med til at skabe gode initiativer i Herning.

Til toppen af siden.

Skiltning i naturen, regler og principper v. Lennarth Skov Espersen, Herning Kommune

Naturbeskyttelsesloven har bestemmelser der regulerer reklameskilte i naturen. Formålet med NBL er at give folk adgang til det åbne land. I kap. 4 er der regler om hvordan og hvornår man må færdes i naturen. Lennart gennemgik reglerne for færdsel i skov. Der er forskel på reglerne i private og offentlige skove.

Veje og stier defineres ved permanente menneskeskabte færdselsbaner.
Skovejer har mulighed for at sætte skilte op som kan regulere færdslen i skoven.
Det er kommunen der er myndighed på området. Er man som skovejer i tvivl, kan man spørge kommunen.

Lennarth gennemgik ligeledes reglerne om færdsel i det åbne land. Generelt må man færdes på ikke dyrkede arealer. Hvis der er låger og stenter ind til et græsset areal, må man også gå der. Ejer kan forbyde færdsel, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige brug af arealet.

Hvor man må færdes til fods, er det også tilladt at færdes med kørestol og barnevogn. Det er kommunen der er myndighed på området, så hvis man er i tvivl, kan man kontakte kommunen.

Skræmmeskilte bliver betragtet som at forhindre offentlighedens adgang. Det er ikke lovligt. Adgangsregulerende skilte er ok, hvis de gengiver reglerne korrekt.
Anders Rahbæk fortæller at man af og til laver læhegn med tilskud der betyder at der er adgang til færdsel for gående langs hegnet.
Kommunen har af og til sager om ulovlig skiltning i naturen.
John Milther anfører at langt de fleste opfører sig pænt i naturen og i skovene. John roser kommunen for at have de offentlige skove, hvor adgangen er bedre end i de private. Private skovejere har som regel ikke noget imod at man færdes på deres ejendom. 

Erik Kjærgaard Pedersen fortæller at man på http://www.ois.dk kan se hvem der ejer skoven. Hvis man spørger pænt, får man ofte lov.

Til toppen af siden.

Status på årets vandløbsvedligeholdelse/Grødeskæring v. Louise Berg Hansen

Der har ikke været ret mange henvendelser i løbet af sommeren, da der ikke har været ret meget vand i vandløbene. Man er i gang med grødeskæring og følger planen.
Der har været holdt møder med de vandløbslaug der har ønsket det, forud for grødeskæringssæsonen. Der er ansat en ny medarbejder til at udføre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen. Han er så småt ved at være i gang.

Til toppen af siden.

Rapport fra Friluftsrådet om tilgængelighed v/ Erik Pedersen

Punktet rykkes til næste møde, da Erik Pedersen blev forhindret i at deltage i mødet.

Til toppen af siden.

Naturrådets anbefalinger v. John Milther

Flere af grønt Råds medlemmer (Ole Rønnow, John Milther, Jørgen Krøjgaard og Karen-Louise Smidth) var repræsenteret i Naturrådet, som bestod af både erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Politikere sad med som observatører.

Der var en fast defineret opgave som rådet skulle løse, men rammerne var frie. Rådet skulle komme med anbefalinger til hvordan kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort.
Anbefalingerne kan findes her: ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/
det-lokale-naturraad-i-herning,-ikast-brande,-ringkoebing-skjern-og-viborg-kommuner

Naturrådet har fået gode tilkendegivelser fra de observerende politikerne på at anbefalingerne vil blive fulgt. Det grønne Danmarkskort skal laves og implementeres i den næste kommuneplan.

Den største hurdle, som rådet oplevede, var omkring potentiel natur. Det var her der var størst interessekonflikt i naturrådet. For at udpege dette lag, er det vigtigt at videns grundlaget er godt. Naturrådet har fået tilbagemelding fra Erhvervsminister Rasmus Jarlov om at der arbejdes på at forbedre kortgrundlaget. Der har været en god proces omkring arbejdet. Man endte med at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som sammenfattede de endelige anbefalinger.

Martin Winther Olsen spørger hvorfor rekreative hensyn ikke er med i anbefalingerne?
Svar er at, det handlede om beskyttelse af natur. Opgaven var at få mere natur, ikke at få flere ud og se det. Det var rådet enige om.

Naturrådet ønsker at fortsætte. Det er en fordel at personkredsen er den samme. Kommunerne bestemmer om rådet fortsætter. Pt. er rådet nedlagt.

Til toppen af siden.

Nationalpark Skjern Å og udvalgsarbejdet v. Anne Mette Bang Rasmussen

Anne Mette er udpeget som repræsentant i Ringkøbing Skjern Kommunes udvalg for nationalpark Skjern Å. Herning Kommunes byråd vil arbejde for at inddrage borgere og lodsejere i skabelsen af en nationalpark. Anne Mette vil fokusere på ikke at lave de samme fejl som sidst man forsøgte at skabe Nationalpark Skjern Å. Måske ved at indarbejde en klimavinkel i projektet. Anne Mette bliver ofte spurgt om det er realistisk. Til det svare hun: Nationalparkerne i Danmark skal spejle den danske na tur, men i de nuværende parker mangler der store åer, enge og floddelta. Det vil Skjern Å kunne bidrage med.

Nationalparkudvalget har nedsat en Grøn Følgegruppe. Anne Mette håber at arbejdet i Den Grønne Følgegruppe kan blive lige så godt og konstruktivt som arbejdet i Naturrådet. Det er vigtigt for Anne Mette at Grøn Følgegruppe får mulighed for at bidrage til arbejdet med udvikling af Nationalparken.
En nationalpark kræver areal og jordfordeling ses som en del af løsningen. Evt. via fonde. Kommunerne har pt. ikke midler til jordopkøb.
Vision for en Nationalpark er vigtig. Når der skal trækkes grænser for Nationalparken, så skal lodsejerne være med i arbejdet.
Dorte Fløjgaard spørger om geografien er den samme som sidst. Anne Mette svarer at det ved man ikke endnu, og det er vigtigt at lodsejere bliver inddraget i grænsedragningen.
Dorte spørger om de kulturinstanser der var involveret sidst, også er med i den nye proces. Det kan man heller ikke sige på nuværende tidspunkt. De
kan tilkendegive interesse for at være med. Anne Mette bemærker at natur er et stort og bærende element i en Nationalpark, men kulturdelen er også vigtig.

Det er vigtigt for Anne Mette at lodsejerne går med i en Nationalpark frivilligt. Anne Mette anerkender også den frygt der er for, at der kan komme ændringer som følge af nationalparken.
Jægerforbundet er positivt stillet over for en Nationalpark, men har er skeptiske overfor fonde, da det ofte giver flere restriktioner i form af begrænset jagt og adgang.
Jægerforbundet mener at etableringen af Grøn Følgegruppe er et godt tiltag.

Til toppen af siden.

Grønt Råd i fremtiden v. Dorte Fløjgaard og Ole Rønnow

Formålet med Grønt Råd er beskrevet på kommunens hjemmeside, hvor der står:
Grønt Råd er skabt for at skabe lokal forankring. Rådet drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter. Grønt Råd har også til opgave at rådgive. Rådet rådgiver blandt andet forvaltningen Natur og Miljø, Byrådet samt Teknik- og Miljøudvalget.

Det sker primært inden for emnet 'natur'. Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra Grønne Partnerskaber, der er en landsdækkende pulje.

Ole spørger: er vi gode nok til det? Og bør vi konkretiserer hvem der kan være medlem? Måske mangler Turismeforening, men kan alle være medlem?

John Milther savner at Grønt Råd kan bruges til at lave anbefalinger. Rådet har pt. kun orienterende karakter. Kan det bruges til noget mere? Dorte Fløjgaard ser Grønt Råd som en guldgrube af informationer.

Anders Rahbek bemærker at rådet jo ikke et besluttende organ.

John Milther påpeger at rådet jo kan bruges som rådgivende, men bliver det gjort ret tit?

Forvaltningen har af og til fremlagt særlige sager, for at få rådets holdning til et projekt tidligt i fasen.

Martin Winther Olsen kan godt lide at rådet ikke har mandat til at beslutte noget. Samtidig mener han at det er værdifuldt at hører andres meninger.
Det blev besluttet at emnet tages op igen på næste møde.

Til toppen af siden.

Punkter til næste mødes dagsorden v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner bliver det krævet at ny skov skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. Hvorfor er et intensivt dyrket areal at foretrække frem for et skovareal. Emnet drøftes. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning og tage den med til mødet.

 • Grønt Råds fremtid. Herunder kommissorium, hvem kan deltage og hvad skal rådets opgaver være.
 • Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Emil Skovgaard Brandtoft fra naturhistorisk Museum I Aarhus

Til toppen af siden.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Fraværende:
Dansk Skovforening: John Milther
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: 
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Renovering af stierne i Knudmosen v/Lise Kjær Poulsen

Kommunen forvalter mange stier. Alene i Knudmosen er der ca. 17 km stier.  Knudmosen er en afgravet højmose, og her er naturligt vådt. Kommunen har lavet et oplæg til en måde at forvalte stierne på, Knudmosen bliver brugt som eksempel. Stierne bliver våde, fedtede og nogle steder helt umulige at forcere. Der er flere forskellige løsningsmodeller. Man kan dræne, bygge boardwalks, lægge grus ud mm. Det er et spørgsmål om økonomi, hvilke løsninger der vælges til de enkelte strækninger.

Administrationen foreslår en tredeling af stiniveauer. En kerne af stier som (næsten) altid er tørre (A). En mellemkategori af stier, hvor man dele af året vil skulle bruge gummistøvler (B). Og en "off-road"-kategori, hvor man altid må regne med at gummistøvler er nødvendige (C).

Tredelingen i sti-niveauer skal følges op af skilte og piktogrammer ude på arealerne.

Håbet er at det samlet giver større brugertilfredshed.

Forslaget har været forelagt TMU.

Tove Magnusson påpeger at ordet off-road kan indbyde til uønsket aktivitet. Lise svarer at formuleringerne ikke er endelige endnu, og at kommunen er opmærksomme på problematikken.

Ole Rønnow påpeger at stier skal placeres intelligent, så de ikke forstyrrer vildtet unødigt. Lise svarer at der pt. ikke er tale om nye stier, men anerkender problematikken.

Til til toppen.

Bordet Rundt v/Alle

Herning Kommune: Dan Overgaard og Lene Kimø

Dan og Lene præsenterede sig som hhv. ny afdelingsleder og ny chef i Teknik og Miljø.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet bruger tid på Naturråd og Nationalpark Skjern Å. Man mangler folk til at repræsentere sig ved Landsskuet.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Der er kommet ny præsident i DN. Hun lover at arbejde på øget samarbejde med landbruget.

Der har være møde med Herning-Ikast Landboforening, for at sikre et bedre samarbejde. Der arbejdes på etablering af faunapletter.

Man er i DN ked at indskrænkningen af Natura 2000-områderne. DN foreslår at våde marker langs åer og vandløb kan blive til natur. Foreslår punkt på dagsordenen til næste møde om Grønt DK-kort.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Der har lige være afholdt Skjern Å lystfiskerfestival. Der var stor deltagelse, og det ser ud til at der bliver et overskud som vil gå til vandpleje.

Sælerne i Karup Å optager mange lystfiskere. Der er set fiskende sæler helt oppe ved Hagebro. Lystfiskerturismen vurderes at blive påvirket på sigt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der bliver hejst mange nye grøn-spire-flag og spring-ud-i-naturen-flag. Mange vælger at få begge flag. Der bliver også hejst blå flag, en ordning som har eksisteret i 31 år.

Friluftsrådet deltager på Harrild Hede dagen, den 27. august, med en stand.

Planlægger et Naturens dag-arrangement på Lønborg Hede 9. Sept.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Hede Danmark kommer fremover til at stå for ansøgningen til plantning. Ansøgningsprocessen er ret kompliceret, og det gør at der ikke bliver plantet så meget som ønsket. De læhegn der bliver plantet nu indeholder flere forskellige planter af hensyn til øget diversitet.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Er i gang med at planlægge et arrangement med DN.

Man samarbejder med jobcenteret om øgede jobmuligheder i landbruget.

Der er pt. en undersøgelse i gang ang. markvandinger.

Der er Åbent Landbrug d. 16. september. Som noget nyt vil man i år forsøge med en kobling til natur.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Ikke noget nyt fra landsbykontaktudvalget.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Har være med til at afholde naturvejlederkonference for over 200 naturvejledere på Livø. Der har være Grøn Inspirationsdag i Herning Kommune. Det er en dag for børneinstitutioner i kommunen. Der deltog over 1500 børn.

Herning Kommune afholder 1. juli et arrangement om myrer. Det er et samarbejde med Zoologisk Museum som ønsker hjælp til at få indsamlet myrer i Vestjylland.

Til til toppen.

Lillelund Engpark, hvad skal der ske nu? v/Søren Brandt

Der er netop lavet en ny folder, Søren delte den ud til rådet. Området er blevet omdannet fra flad græsmark til område med plads til vand i en ca. 6 ha stor klimasø med tilhørende forbassiner. Forbassinerne skal opsamle eventuelle forureninger inden de kommer til den store sø.

Der går får i en ny indhegning omkring søen. Hjertestien bliver asfalteret hele vejen rundt. Det er ikke en badesø, da det er overfladevand den fyldes af. Da der bliver ledt vand til søen fra mange sider, så det vil reelt aldrig blive sikkert at skøjte på søen. Herning Gymnasium vil de kommende år holde øje med udviklingen i biologien i og omkring i søen.

Anders Rahbæk spørger til et klimaprojekt i Hammerum. Han vil gerne vide om der er tænkt på stier i det område. Det er Herning Vand der ejer arealet, så kommunen har ikke med det projekt at gøre. Søren Brandt vil gerne tage ideen med til Herning Vand.

Ole Rønnow spørger om hvem der skal vedligeholde området. Søen er lavet så dyb for at den ikke skal gro til. Der er sandfang som er lette at oprense. Det er Herning Vand der står for driften af klimasøen og Herning Kommune der sørger for driften af de omgivne arealer.

Til til toppen.

Søby Brunkulslejer, Status på pleje og formidlingsprojekt v/Mathias Utoft Jør-gensen

Indvielsen er flyttet til 24. august, da Elmers hus ikke er færdigt endnu. Der bliver arbejdet med udsigter og stier. Man er færdig med at lave rydningerne langs Brunkulsvej og stierne er etableret. Der bliver skabt adgang til AFLD, så man kan komme til at se ud fra deres udsigtshøj. Der er lavet udsigts og fugle-tårne i området. Der kommer formidling i form af skilte i området.

Til til toppen.

Riverfisher - status v/Mathias Utoft Jørgensen

Projektet handler om lystfiskerturisme. Det er et tværkommunalt turismeprojekt, som Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Herning Kommuner samarbejder om. Målet er at gøre turismen i områderne omkring Skjern Å og Karup Å større. Projektet er med til at styrke den lokale egnsudvikling gennem flere besøgende lystfiskere, som får øjnene op for de unikke fiskemuligheder og oplevelser lokalt.

Man arbejder i 4 indsatser:

 1. Markedsføring - også til udlandet
 2. Erhvervsudvikling - større og mindre virksomheder langs åen som, bed and breakfast, købmænd, hoteller, grejbutikker osv. bliver involveret.
 3. Vandløbsprojekter - Herning Kommune har i projektet afsat ekstraordinære midler til vandløbsprojekter.
 4. Infrastruktur - plakater, kort og fysiske installationer langs åen. Laksens hus ved Skjern en succes.

Ole Rønnow påpeger at sæler og skarver er fredede, og det er lidt ærgerligt at fredningen skal spænde ben for at der kan reguleres, til sundt niveau. Adaptiv forvaltning er måske en mulighed her? Adaptiv forvaltning er en metode til forvaltning af arter og naturområder, hvor man tilpasser indgreb efter bestandsudvikling.

Læs mere om adaptiv forvaltning.

Til til toppen.

Nyt fra naturrådet v. Grønt Råds repræsentanter i naturrådet

Punktet udsættes til næste gang.

Til til toppen.

Nationalpark Skjern Å, status v/Louise Berg Hansen

Efter kommunalvalget blev det besluttet at Ringkøbing Skjern Kommune skulle nedsætte et §17, stk. 4-udvalg. Udvalgets formål er at sikre at Nationalpark Skjern Å bliver Danmarks 6. nationalpark.

Udvalget er sammensat af 11 medlemmer, som er valgt af Ringkøbing Skjern Kommunes Byråd. Udvalget består af Borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester Kristian Andersen, samt Søren Christensen fra Vestjysk Landboforening, Tage Madsen fra Danmarks Naturfredningsforening og Benny Pedersen fra Friluftsrådet. Herning Kommune har en plads i udvalget, den besættes af 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen. Derudover er følgende borgerrepræsentanter nu udpeget: Lars Foged, Skjern, Jes Nissen, Borris, Leif Theilgaard, Ringkøbing og Claus Tobler, Videbæk.

Udvalget har holdt sit første møde, et døgnseminar, hvor formålet var at skabe en fælles ramme at arbejde ud fra. Det første ordinære udvalgsmøde blev holdt tirsdag d. 19. juni 2018.

Danmarks sportsfiskerforbund og Danmarks jægerforening har kritiseret udvalgets sammensætning. De mener sig forbigået og ønsker en plads i udvalget. Der har været et møde imellem Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, og 4 repræsentanter for Danmarks Jægerforbund. På mødet gjorde Hans Østergaard klart, at der ikke var flere pladser i udvalget, men at Nationalpark udvalget ønsker at inddrage interessenter i processen.

Derfor vil der blive taget initiativ til et samlet Grønt Råd, som vil blive inddraget i processen. Der vil blive afholdt et informationsmøde d. 4. juli i Ringkøbing. Invitationer til dette, vil blive sendt ud snarest muligt til alle repræsentanter i Grønt Råd i Herning og Ringkøbing-Skjern kommune.

Danmarks Jægerforbund bemærker at det er svært at skabe opbakning til projektet i baglandet, når man ikke har indflydelse. Man ønsker, sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, at nationalpark-udvalget udvides med minimum 2 pladser.

Et af kritikpunkterne er at man ikke har hørt noget fra nationalparksekretariatet siden december, hvor der blev afholdt dialogmøder med organisationerne. Der er ikke sendt info ud siden dec., fordi der ikke har været noget nyt at berette om. Arbejdet har siden årsskiftet centreret sig om at få nedsat nationalpark-udvalget. Der er informeret fra dette arbejde via pressemeddelelser.

Jørgen Krøjgaard Bemærker at Søren Christensen måske kommer i undertal når han skal repræsentere landbrugets interesser.

Dan Overgaard konstaterer at der er stor interesse for emnet, og opfordrer til at interesserede deltager i info-mødet d. 4. juli.

Til til toppen.

Signalkrebs ny folder v. Louise Berg Hansen

 

Herning Kommune har, som led i en informationskampagne, lavet en folder om signalkrebs. Folderen er sammen med et informationsbrev, blevet sendt til mere end 200 bredejere til vandløb med signalkrebs. I brevet blev bredejerne oplyst om at signalkrebs er en uønsket art i vandløbene og at kommunen opfordrer bredejere til at fiske signalkrebs op. For at gøre dette på lovlig vis, skal man søge en dispensation hos Fiskeristyrelsen. Kommunen er pt. bekendt med at der er 4 bredejere der har søgt om dispensation.

Der planlægges et offentligt arrangement med fokus på signalkrebs, d. 1. september 2018. Yderligere information om tid og sted, vil blive meldt ud senere.

Til til toppen.

Dagsordenspunkter til næste møde

Rådet foreslår følgende punkter til næste møde, som er 30. august 2018:

 • Naturrådet - John Milther fremlægger Naturrådets anbefalinger
 • Nationalpark Skjern Å - Anne Mette Bang Rasmussen inviteres som Hernings repræsentant for udvalget til at fortælle om status for udvalgets arbejde.
 • Skiltning i naturen, regler og principper
 • Natura 2000-afgrænsning, hvis noget nyt.

Forslag til punkter på Marts-mødet 2019: Opfølgning på undersøgelse om tilgængelighed v. Erik Pedersen

Til til toppen.

Eventuelt.

Grønt Råd har modtaget en anmodning om optagelse i Grønt Råd fra Permakultur Herning. Permakultur Herning er en gren af Permakultur Danmark. Foreningen har 1200 medlemmer. Dorte Fløjgaard ønsker at holde kommunen op på, at Grønt Råd er en rådgivende instans for kommunen.

Grønt Råd besluttede at Dorte bliver inviteret med i Rådet.

Anders Rahbæk har ros til kommunen for hurtig sagsbehandling i en sag om registrering af §3-natur.

Karen-Louise fortalte om at hun er involveret i en tv-udsendelse til DR K. Ole Rønnow ønsker at link til opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave sendes med.

Se opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave.

Til til toppen.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E0.14. kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow 
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen 
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Fraværende:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
På kredsmødet var der en del snak om vildsvin. Der er bekymring omkring spredning af svinepest, både ved vildsvin der vandrer ind i Danmark fra syd, men også ved danske jægere der rejser ud for at jage vildsvin og som vil kunne komme til at bringe smitte hjem. Det er noget jægerforbundet tager alvorligt.

Er skuffet over at jægerforeningen ikke er repræsenteret i det politiske udvalg på 11 mand der er blevet nedsat i Ringkøbing-Skjern Kommune og som skal arbejde med Nationalpark Skjern Å. Ole savner desuden engagement fra Herning Kommunes politikere i sagen om en evt. kommende Nationalpark.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Faunastribe-projektet er en succes. Der er mange kommuner der er gået med i projektet. Der bliver lavet tællinger af insekter i forbindelse med projektet. De viser at der er flere insekter i de områder, hvor der er faunastriber. Det er dog problematisk hvis striberne bliver pløjet ned hvert år.

Der er blevet lavet faunastriber omkring flere regnvandsbassiner og det er noget man vil arbejde videre med. Ole Olesen tilføjer at regnvandsbassinerne i Aulum bliver renset op hvert år. Det er problematisk da der på den måde forsvinder en masse guldsmedelarver og andre insekter.

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Glæder sig til at komme ud og tælle fugle i løbet af foråret. Atlasdataindsamling er slut, og datasættet er godt. Nu skal der laves databehandling.

Dansk Skovforening: John Milther
Intet nyt

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Åge V. Jensens Naturfonde har meddelt biavlerne at de ikke længere vil have bistader stillet op på Ovstrup Hede, som er privatejet. Vagn mener at det er forkert at forbyde biavl i naturområdet, da lyngen vil blive dårligt bestøvet. Biavlerforeningen forventer at kunne få aftaler med private om at stille bistader op på arealer uden for Ovstrup Hede, så bierne alligevel kan finde vej til lyngen.

Vagn nævner at oprensning af vandløb har ikke fungeret optimalt i 2017. Han ønsker at få at vide hvem der er entreprenør. Vagn opfordrer til at kommunen ansætter en å-mand som kan have den direkte kontakt med entreprenørerne, ligesom de har i Ikast-Brande. Forvaltningen har efterfølgende kontaktet Vagn og givet ham uddybende forklaring på de spørgsmål han havde omkring forvaltningen af vandløb herunder entreprenører, vedligeholdelse mm.

Vagn mener at der vil komme bæver op i Karstoft Å, hvis man lukker op for spærringen ved Skarrild Hus (jf. punkt 5).

Vagn mener, at der er for mange krondyr i landskabet, og at jægerne burde bortskyde nogle flere. Ole Olesen oplyser at der på Ovstrup Hede er igangsat et stort forskningsprogram omkring kronvildt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Erik har været til seminar omkring samspillet mellem grønne råd og naturråd. Der var lidt betænkelighed omkring, at ikke alle naturråd var kommet i gang med arbejdet. Erik har desuden været til møde omkring sundhed i naturen. Friluftsrådet uddeler pt. "grønne spirer"- og "spring ud i naturen"-flag til daginstitutioner.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
På regionsniveau plantes der nu i Skjern og i Herning. Landsforeningen for plantning har store udfordringer i forhold til tilskudsordningerne som gør, at der ikke er ret mange der søger om tilplantning. Det er ærgerligt, fordi der bliver tænkt på biodiversitet i plantesammensætningen. Der bliver dog plantet 4 ha i Herning-området i 2018.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Jørgen har deltaget i vandlavsmøde. Der er god tilfredshed og god dialog med kommunen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er travlt på museet. Museet åbner ny udstilling om tekstilbyen Herning ca. 1. juni. Der er desuden meget aktivitet omkring Herning, hvilket medfører at der er mange arkæologiske forundersøgelser der skal laves ude i landskabet.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Intet nyt.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Der er nedsat en række faglige grupper i Naturvejlederforeningen. Der fungerer rigtig godt, og det er nemt at finde folk til sparring.

Op til toppen af siden.

Kort nyt fra kommunen - Erik Skibsted, Herning Kommune

Ole Rønnow - Grønt Råd fungerer godt. Er der noget Grønt Råd kan gøre for at hjælpe kommunen og udvalget?
Johannes Videbæk - det er ganske interessant at læse referater fra grønt råds møder. Dialog og kommunikation er vigtig.
Erling Præstekjær - Enig med Johannes. Sidder også med i landsbykontaktudvalget. Her får man en god indsigt i hvad der rør sig lokalt. Det er også vigtigt, det skaber dialog. 
Der er tilfredshed med den måde Grønt Råd arbejder på. Politikerne ved at der er mulighed for at bringe sager til Grønt Råd.

Op til toppen af siden.

Overfladevand i Herning og hvordan træer/skov i en 20 års plan kan afhjælpe grundvand og overfladevand i uhensigtsmæssig form, både på marker og i by /Dorte Fløjgaard 

Dorte Fløjgaard har taget en efteruddannelse indenfor permakultur, og har på den baggrund fundet frem til Grønt Råd. Dorte fortalte om sin viden.

Træer suger meget vand, 80 L om dagen det bliver til 29.000 L om året. Vandstanden i landskabet er stigende, og træer ude i landskabet dør fordi vandstanden stiger. Byerne vokser og medfører at der er mere overfladevand der skal findes plads til.

Dorte er fortaler for, at der bliver plantet mere skov i Herning Kommune, for at mindske grundvandstanden. Hun foreslår at der plantes træbælter på nordsiden af marker og langs motorveje.

Martin Winther spørger om de læhegn der bliver plantet i dag har denne effekt. Anders Rahbek svarer at det mest er buske og ikke så mange store træer der bliver brugt. Han tvivler derfor på at effekten er den samme.

Jørgen Krøjgaard påpeger at der tilbage i tiden (1954) ikke var mange træer i landskabet. Dorte svarer at hun ikke kender grundvandstanden tilbage i tiden, så det er svært at se om der er en sammenhæng.

Emnet blev drøftet. Herning Kommune arbejder allerede på at få rejst nye og særligt bynære skove. Bl.a. er der planlagt ny bynær skov i Sunds.

Op til toppen af siden.

Borgersamarbejdspuljen v/Nichlas Bøge Øgendahl, Herning Kommune 

Borgersamarbejdspuljen for 2018 er blevet fordelt. I nedenstående skema kan man se hvilke foreninger der har modtaget midler i 2018, og hvad deres projekter går ud på.

Borgersamarbejdspuljen
Ansøger Projektbeskrivelse
Kølkær og Omegns Beboerforening Tilbygning til "rådhuset" på torvet i Kølkær
Udvalget for kunst ved Ilskov Kontaktråd "Kone" skulptur ved madpakkehus
Herning Golf Klub Blomstrende rough med "Magurti Mix"
Feldborg Krolfklub Petanque bane
Vildbjerg søpark Rep. af stien og græs ved ridehallen
Tanderupkær Beboerforening Renovering af legeplads og sø-areal
Sandet Borgerforening Vippe på legeplads
Hammerum-Gjellerup Borgerforening Hundeskov
Høgild Borger- og Idrætsforening og Beboerhus Ny legeplads ved Høgild Beboerhus
FDF Vind Shelter ved eksisterende bålhus
Aulum Gymnastikforening Discgolfbane ved Aulum Lystanlæg

Ole Olesen spørger, hvorfor man giver tilskud til nye legepladser, når Kommunen netop har fået en række legepladser nedlagt. Svaret er at de nye legepladser kun får tilskud til anlæg, mens borgerforeningerne selv påtager sig ansvaret for driften af legepladsen, herunder løbende sikkerhedstilsyn samt en årlig legepladskontrol.

Ole Rønnow roser Kommunen for den hjælp der er ydet i forhold til etablering af en ny hundeskov i Gjellerup. Han peger også på, at det er en fordel for projektet, at borgerforeningen selv skal bidrage til projektet.

Man vil kunne søge penge fra borgersamarbejdspuljen igen til næste år.

Op til toppen af siden.

Vandløbsrestaurering ved Skarrildhus v/Camilla Nielsen, Herning Kommune 

Der er nogle gamle opstemninger omkring Skarrildhus, som spærrer for fiskenes opgang i vandløbet. Opstemningen har tidligere været brugt til elproduktion til en tekstilfabrik. Der blev i 1992 etableret et omløbsstryg, men det fungerer ikke optimalt, så derfor er området udpeget i vandområdeplanen til restaurering. Ved at fjerne denne spærring, vil der blive fri passage i 88 km vandløb opstrøms for Skarrildhus.

Møllesøen i parken ved Skarrildhus vil blive bevaret. Det gamle omløbsstryg fjernes. Vandløbet lægges tilbage i en tidligere vandløbsslynge. Landskabet omkring møllesøen, turbinehuset og parken ved Skarrildhus vil blive bevaret, ved at pumpe vand fra vandløbet ind i møllesøen.

Det er mange forskellige interesser i området, som man skal forholde sig til. Der er beskyttet natur, beskyttet vandløb, åbeskyttelseslinje, fredning, Natura 2000-område, fredskov, bilag IV-arter og andre særlige arter (odder, flagermus, flodklaseskærm, vandstær, bjergvipstjert og sort spætte). Alle disse interesser skal sikres på den ene eller anden måde, før projektet kan realiseres.

Op til toppen af siden.

Naturråd - orientering fra rådets deltagere v/Jørgen Krøjgaard 

Naturrådet er trådt i arbejdstøjet. 4 medlemmer af Grønt Råd deltager i Naturrådet: Jørgen Krøjgaard, Karen-Louise Smidth, Ole Rønnow og John Milther.

Der har været et introduktionsmøde på Harrild Hede Naturcenter. Her var holdningerne og meningerne meget langt fra hinanden. Siden har der været holdt et døgnmøde på Skarrildhus, hvor det blev klarlagt hvad opgaven gik ud på. Her blev der snakket tæt ind til opgaven, og holdningerne er ikke længere så langt fra hinanden.

Der er sat 3 mødedage mere af i kalenderen. Der er god dialog og god kemi. Udkommet af rådets arbejde bliver formentlig en række retningslinjer som kommunerne skal følge, når der skal laves grønt DK-kort. Der vil formentlig ikke blive tegnet streger på et kort.

Ole Rønnow fremhæver, at det er et stort areal for rådet at dække. Der er ikke let at have kendskab til al natur i sådan et stort område som dækker de 4 kommuner: Viborg, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern.

Op til toppen af siden.

Invasive arter: signalkrebs, spiræa og store pileurter v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Signalkrebs: Der er blevet lavet en informationsfolder om signalkrebs, og hvad man kan gøre for at mindske dens udbredelse. Folderen bliver sendt til lodsejere langs de åer i Herning Kommune, hvor der findes signalkrebs. Kommunen forventer at sende materialet ud i starten af maj. For at sætte fokus på signalkrebsen som problemart, planlægges et offentligt arrangement i starten af september, formentlig ved Rind Å.

Rævehalespiræa: Herning Kommune har i øjeblikket en praktikant, som har til opgave at gentage en gammel kortlægning af udbredelsen af rævehale-spiræa. Formålet med at gentage kortlægningen er, at se om problemet med arten er stigende. Samtidig undersøges udbredelsen af arten i flere vandløbssystemer, for at belyse omfanget af problemet. Ud over kortlægningen, vil der blive taget kontakt til nabokommuner, for at hører om deres erfaringer med arten.

Store Pileurter: Kommunen ønsker et overblik over hvor de store pileurter vokser. Registrering sker ved brug af giv-et-praj-til Herning Kommune-appen, som alle opfordres til at bruge. Appen kan hentes i Appstore eller Android Market og hedder: "Giv-et-praj til Herning Kommune" Der er de seneste år iværksat forskellige bekæmpelsestiltag imod de store pileurter. Disse tiltag fortsættes også i 2018.

Op til toppen af siden.

Naturindsatsen i Herning Kommune i 2017 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Herning Kommune laver hvert år en status over den samlede indsats på naturområdet. Statussen indgår som en del af kommunens grønne regnskab, og tager udgangspunkt i kommunens 10 naturpolitikmål. Den samlede status blev sendt ud som bilag til dagsordenen, og kan ses via dette link.

En oversigt over gennemførte tiltag i 2017 og planlagte tiltag for 2018 kan ses her:

Naturindsatsen i Herning Kommune
Mål Gennemført 2017 Planlagt 2018
Biodiversitet Brun pletvinge - Lindebjerg Bakkeø
Grøn Mosaikguldsmed - Skov Olesen Pl.
Invasive arter - bekæmpelse
Naturkvalitetsplan
Smådyr i Løvbakkerne
Vandløb Vandhuller til løgfrø
Okkeranlæg
Hesteskosøer
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Fortsat løgfrø-indsats
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Ådale, enge og moser Afgrænsning - 5,5 m hegn
Nedskæring via nytteindsats
Nye hegn
Skove Ny kommunal skov - 15,5 ha
Ny privat skov - 45 ha
Registrering af evighedstræer
Heder og overdrev Hedepleje på 329 ha Afbrænding af div. heder
Rydning
Agerlandet 8 projekter har fået tilskud
Faunapletter
Tilskudspuljen fortsætter
Faunapletter fortsætter
Bynær natur Lillelund Engpark
Blomsterenge
Indfaldsveje med blomsterløg
Beplantning
Renovering i parker
Kulturarv Metaldetekterfund
Pleje af fortidsminder
Pleje af fortidsminder
Friluftsliv Riverfisher
Søby Brunkulslejer
Renovering af stier
Præstbjerg Naturcenter
Løvbakkerne
Gødstrup Sø
Renovering af stier i Knudmosen
Friluftskort
Formidling Kjeltringebal
Naturen som social løftestang
Grøn inspirationsdag
Musiklegeplads Grandprix
Skjern Å dag
Naturen som social løftestang
Formidling i Søby Brunkulslejer

Op til toppen af siden.

Naturindsatsplaner for 2018 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Ud over de planlagte tiltag, som blev beskrevet i punkt 8, er der i 2018 planlagt følgende tiltag for naturen i kommunen:

• Stirenovation i Knudmosen
• Hedeafbrænding, Oustrup Hede, Stoubæk Krat, Sandfeldgård Pl. og Rødding Pl.
• Nye hegn til afgræsning, bl.a. ved Fjederholt Å
• Pleje som opfølgning på plejeplaner i Stoubæk og Gindeskov Krat
• Plejeplaner for fredningerne i Hjøllund Bæk, Trehøje og Haderup
• Kortlægning af markfirben
• Kortlægning af smådyr i Dyrehaven
• Kortlægning af levesteder for flagermus
• Etablering af flere blomsterenge

Op til toppen af siden.

Eventuelt herunder ønsker til næste mødes dagsorden

Rådet sagde tak til Erik Skibsted og ønskede ham held og lykke med det nye job.

Op til toppen af siden.


Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.