Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Medlemmer af dialogforummet

Dialogforummet består af følgende medlemmer:

  • Fatna Mounach
  • Arulanantharajah Thillainadarasa
  • Monika Belal
  • Zeljka Secerbegovic

Formand for Dialogforum er Social og Jobindsatschef Bente Hjorth. Desuden deltager Lis Nielsen og Lotte Mikkelsen (sekretær) fra Herning Kommune samt Tove Engedal, som er leder hos Lær Dansk.

Referat af møde den 18. november 2019

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

I 2018 var kvoten 44, men det blev nedjusteret til 15 og det endelig antal, som kom var 11 personer.

I 2019 er kvoten 28 - kvoten løber frem til 31. januar 2020. Der er pr. 1. december kommet 12 personer - fra Syrien, Eritrea og Sri Lanka.

Nyt kvindeprojekt med start 1. januar 2020.

Projektet Kvinder i Beskæftigelse er et 3-årigt projekt. Det er et samarbejde med Lær Dansk og det omfatter kvinder, som har været ledige og på overførselsindkomst i 4 ud af de seneste 5 år. Det omfatter både flygtninge og indvandrere.

Projektet starter 1. januar 2020 og der er i efteråret 2019 bevilget midler til projektet fra SIRI.

Informationsmøde den 20. november om Multikulturel dag, som holdes i februar 2020.

Der var enighed om, at Dialogforum ikke deltager med en stand.

Arul vil tage folderen fra Dialogforum med til Multikulturel dag - den 1. februar 2020

Sangfællesskabet på Lær Dansk.

På Lær Dansk er der hver mandag fra kl. 16.30 - 18 et blandet kor - Sangfællesskabet. Det er TrygFonden, som har støttet projektet, som er åbent for alle.

Referat af møde den 13. juni 2019

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

Orientering ved Bente Hjorth.

2018: Kvoten var 44 - justeret til 15.

Der er ankommet 11 flygtninge.

2019: Kvoten er 28.

Kan justeres.

Ankomne pr. 1/7 - i alt 4 voksne og 4 børn.

Fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Syrien.

 

Bente uddelte ny organisationsplan for Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

Bente orienterede om, at der nu søges en pulje hos SIRI for at få flere kvinder med indvandrebaggrund i arbejde.

Projektet går ud på at få kvinder på offentlig forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

Der er i alt afsat 69 mill. kr. Ansøgningsfristen er den 30. juni.

Der arbejdes i øjeblikket med beskrivelse af målgruppe, metode mv.

Det forventes, at 25 kommuner kan få del i puljen.

Forhåbentlig er der kommet svar til næste møde. 

FVU - status.

Orientering ved Tove Engedal.

Forberedende Voksen undervisning - relevant for at forbedre sine sprogkundskaber.

Træning af læsning og skrivning - gennem tale.

Vejlederen vil gene deltage i møder om undervisningen, som kan foregå andre steder end på Lær Dansk.

Lær Dansk arbejder sammen med Plads til Forskel og fra august 2019 er der fredag formiddag undervisning på Fruehøj.

Et hold skal minimum være på 12 personer.

Der er både dag-, aften- og eftermiddagshold.

FVU er frivilligt - selvvalgt.

Status Lærdansk Herning - herunder konsekvenser af deltagerbetaling på Danskundervisning.

Orientering ved Tove Engedal.

Gælder for alle, som ikke er flygtninge. Altså primært arbejdssøgende.

Pris 2000 kr. pr. modul.

Antallet af elever på Lær Dansk er derfor faldet væsentligt.

Sangfællesskab på Lærdansk.

Orientering ved Tove Engedal.

Lær Dansk har et internationalt kor - alle kan deltage.

TrygFonden og Sangens Hus står bag.

Frivillige får en korleder-uddannelse.

Koret er blandet - danske og ikke etniske-danske.

Referat fra møde den 24. januar 2019

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

Kvoten for 2019 er for Herning Kommune 28 personer. Der regnes fra 1. marts 2019.

For 2018 var tallet oprindeligt 44, det blev så ændret til 15. Der er modtaget 11 personer i 2018.

I 2017 var tallet 42.

I 2016 var tallet 125.

I 2015 var tallet 174.

 

FVU - status og det opsøgende arbejde

FVU er et tilbud udover danskundervisningen til alle udlændinge. Deltagerne

er ofte tidligere elever på Lær Dansk.

Arul har været aktiv i forhold til at informere om FVU.

Der er undervisning på Lær Dansk samt i blandt andet Brændgårdparken og på flere virksomheder.

Der er undervisning på flere niveauer, som passer til deltagernes hverdag.

Der er 4 trin på FVU. Deltagernes testes før start for at finde deres starttrin.

Der er nu også undervisning i matematik på FVU.

 

Særligt tilrettelagte kvinde- og mandeforløb for flygtninge.

Projektet er et kønsopdelt beskæftigelsesrettet forløb.

Det startede i 2018 for kvinder, som havde stort fravær på Lær Dansk. Efter forløbet er fremmødet på Lær Dansk steget betydeligt.

Alle deltagerne er nu meget tættere på arbejdsmarkedet.

I forløbet har der været motion i form af styrketræning og mange af deltagerne er nu fri for en del skavanker. I projektet har der været tilknyttet en fysioterapeut.

Deltagerne har lavet mad med elever på Lind Skole, de har været i praktikker og har afsluttet forløbet med en sprogtest. De har nu alle lavet et CV.

Der er startet et nyt hold i efteråret 2018.

Der er også startet hold kun for mænd, hvoraf flere nu har job. De har blandt andet tilbragt tid sammen i en kolonihave.

Projektet har været i landsdækkende nyheder.

Referat fra møde den 8. januar 2018

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet.

Opdatering på modtagne flygtninge.

Kvoten for 2017 slutter ved udgangen af februar 2018. Der skal efter planen ikke modtages flygtninge i Herning i februar.
Der er modtaget 46 i alt i 2017.
Kvoten for 2018 siger 93 flygtninge til Herning Kommune.

Særligt forløb rettet mod flygtningekvinder. Et samarbejde mellem Herning Kommune og Lærdansk.

Start 1. januar 2018 for 16 syriske kvinder.
20 ugers forløb hvor der arbejdes med holdningsændring og de barrierer, som bevirker, at de ikke kommer i arbejde.
Deres mænd bliver også inddraget i forløbet.
Der satset på arbejde på deltid for disse kvinder, så de bliver selvforsørgende.
Der bliver arbejdet med sygdomsforståelse, kost og motion.
Der inddrages rollemodeller i forløbet.
Det har været en succes i løbet af den første uge. Projektet har været omtalt i radio Midtvest.

Definition af dialogforum fra hjemmesiden.

"Dialogforum på integrationsområdet
Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.
Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.
Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer. De er udpeget af kommunen blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.
Gruppen mødes 3-4 gange om året. Her drøfter de mange emner. Det kan for eksempel være flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider.
Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. "

Der kom forslag om, at der til hvert møde skulle fortælles om en positiv historie - på skift.
Til næste møde laves brainstorm på emner, som kunne være et tema, hvor der efterspørges løsningsforslag.
Der var forslag om at udbrede mulighed for at komme med input/spørgsmål på hjemmesiden eller via facebook. F.eks. fravær, social kontrol og kriminalitet.
Dette drøftes på næste møde.
Der kom også forslag om at mødes med dialogforum fra andre kommuner for at sparre. 

Bordet rundt.

Tove uddelte en folder om FVU-uddannelsen