Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Referat fra møde den 8. januar 2018

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet.

Opdatering på modtagne flygtninge.

Kvoten for 2017 slutter ved udgangen af februar 2018. Der skal efter planen ikke modtages flygtninge i Herning i februar.
Der er modtaget 46 i alt i 2017.
Kvoten for 2018 siger 93 flygtninge til Herning Kommune.

Særligt forløb rettet mod flygtningekvinder. Et samarbejde mellem Herning Kommune og Lærdansk.

Start 1. januar 2018 for 16 syriske kvinder.
20 ugers forløb hvor der arbejdes med holdningsændring og de barrierer, som bevirker, at de ikke kommer i arbejde.
Deres mænd bliver også inddraget i forløbet.
Der satset på arbejde på deltid for disse kvinder, så de bliver selvforsørgende.
Der bliver arbejdet med sygdomsforståelse, kost og motion.
Der inddrages rollemodeller i forløbet.
Det har været en succes i løbet af den første uge. Projektet har været omtalt i radio Midtvest.

Definition af dialogforum fra hjemmesiden.

"Dialogforum på integrationsområdet
Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.
Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.
Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer. De er udpeget af kommunen blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.
Gruppen mødes 3-4 gange om året. Her drøfter de mange emner. Det kan for eksempel være flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider.
Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. "

Der kom forslag om, at der til hvert møde skulle fortælles om en positiv historie - på skift.
Til næste møde laves brainstorm på emner, som kunne være et tema, hvor der efterspørges løsningsforslag.
Der var forslag om at udbrede mulighed for at komme med input/spørgsmål på hjemmesiden eller via facebook. F.eks. fravær, social kontrol og kriminalitet.
Dette drøftes på næste møde.
Der kom også forslag om at mødes med dialogforum fra andre kommuner for at sparre. 

Bordet rundt.

Tove uddelte en folder om FVU-uddannelsen