Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.  

Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer. De er udpeget af kommunen blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.

Gruppen mødes 3-4 gange om året. Her drøfter de mange emner. Det kan for eksempel være flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider. 

Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. 

Dialogforummet består af følgende medlemmer:

  • Fatna Mounach
  • Arulanantharajah Thillainadarasa
  • Monika Belal
  • Zeljka Secerbegovic

Formand for Dialogforum er Social og Jobindsatschef Bente Hjorth. Desuden deltager Lis Nielsen og Lotte Mikkelsen (sekretær) fra Herning Kommune samt Tove Engedal, som er leder hos Lær Dansk.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

Orientering ved Bente Hjorth.

2018: Kvoten var 44 - justeret til 15.

Der er ankommet 11 flygtninge.

2019: Kvoten er 28.

Kan justeres.

Ankomne pr. 1/7 - i alt 4 voksne og 4 børn.

Fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Syrien.

 

Bente uddelte ny organisationsplan for Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

Bente orienterede om, at der nu søges en pulje hos SIRI for at få flere kvinder med indvandrebaggrund i arbejde.

Projektet går ud på at få kvinder på offentlig forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

Der er i alt afsat 69 mill. kr. Ansøgningsfristen er den 30. juni.

Der arbejdes i øjeblikket med beskrivelse af målgruppe, metode mv.

Det forventes, at 25 kommuner kan få del i puljen.

Forhåbentlig er der kommet svar til næste møde. 

FVU - status.

Orientering ved Tove Engedal.

Forberedende Voksen undervisning - relevant for at forbedre sine sprogkundskaber.

Træning af læsning og skrivning - gennem tale.

Vejlederen vil gene deltage i møder om undervisningen, som kan foregå andre steder end på Lær Dansk.

Lær Dansk arbejder sammen med Plads til Forskel og fra august 2019 er der fredag formiddag undervisning på Fruehøj.

Et hold skal minimum være på 12 personer.

Der er både dag-, aften- og eftermiddagshold.

FVU er frivilligt - selvvalgt.

Status Lærdansk Herning - herunder konsekvenser af deltagerbetaling på Danskundervisning.

Orientering ved Tove Engedal.

Gælder for alle, som ikke er flygtninge. Altså primært arbejdssøgende.

Pris 2000 kr. pr. modul.

Antallet af elever på Lær Dansk er derfor faldet væsentligt.

Sangfællesskab på Lærdansk.

Orientering ved Tove Engedal.

Lær Dansk har et internationalt kor - alle kan deltage.

TrygFonden og Sangens Hus står bag.

Frivillige får en korleder-uddannelse.

Koret er blandet - danske og ikke etniske-danske.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

Kvoten for 2019 er for Herning Kommune 28 personer. Der regnes fra 1. marts 2019.

For 2018 var tallet oprindeligt 44, det blev så ændret til 15. Der er modtaget 11 personer i 2018.

I 2017 var tallet 42.

I 2016 var tallet 125.

I 2015 var tallet 174.

 

FVU - status og det opsøgende arbejde

FVU er et tilbud udover danskundervisningen til alle udlændinge. Deltagerne

er ofte tidligere elever på Lær Dansk.

Arul har været aktiv i forhold til at informere om FVU.

Der er undervisning på Lær Dansk samt i blandt andet Brændgårdparken og på flere virksomheder.

Der er undervisning på flere niveauer, som passer til deltagernes hverdag.

Der er 4 trin på FVU. Deltagernes testes før start for at finde deres starttrin.

Der er nu også undervisning i matematik på FVU.

 

Særligt tilrettelagte kvinde- og mandeforløb for flygtninge.

Projektet er et kønsopdelt beskæftigelsesrettet forløb.

Det startede i 2018 for kvinder, som havde stort fravær på Lær Dansk. Efter forløbet er fremmødet på Lær Dansk steget betydeligt.

Alle deltagerne er nu meget tættere på arbejdsmarkedet.

I forløbet har der været motion i form af styrketræning og mange af deltagerne er nu fri for en del skavanker. I projektet har der været tilknyttet en fysioterapeut.

Deltagerne har lavet mad med elever på Lind Skole, de har været i praktikker og har afsluttet forløbet med en sprogtest. De har nu alle lavet et CV.

Der er startet et nyt hold i efteråret 2018.

Der er også startet hold kun for mænd, hvoraf flere nu har job. De har blandt andet tilbragt tid sammen i en kolonihave.

Projektet har været i landsdækkende nyheder.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet.

Opdatering på modtagne flygtninge.

Kvoten for 2017 slutter ved udgangen af februar 2018. Der skal efter planen ikke modtages flygtninge i Herning i februar.
Der er modtaget 46 i alt i 2017.
Kvoten for 2018 siger 93 flygtninge til Herning Kommune.

Særligt forløb rettet mod flygtningekvinder. Et samarbejde mellem Herning Kommune og Lærdansk.

Start 1. januar 2018 for 16 syriske kvinder.
20 ugers forløb hvor der arbejdes med holdningsændring og de barrierer, som bevirker, at de ikke kommer i arbejde.
Deres mænd bliver også inddraget i forløbet.
Der satset på arbejde på deltid for disse kvinder, så de bliver selvforsørgende.
Der bliver arbejdet med sygdomsforståelse, kost og motion.
Der inddrages rollemodeller i forløbet.
Det har været en succes i løbet af den første uge. Projektet har været omtalt i radio Midtvest.

Definition af dialogforum fra hjemmesiden.

"Dialogforum på integrationsområdet
Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.
Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.
Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer. De er udpeget af kommunen blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.
Gruppen mødes 3-4 gange om året. Her drøfter de mange emner. Det kan for eksempel være flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider.
Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. "

Der kom forslag om, at der til hvert møde skulle fortælles om en positiv historie - på skift.
Til næste møde laves brainstorm på emner, som kunne være et tema, hvor der efterspørges løsningsforslag.
Der var forslag om at udbrede mulighed for at komme med input/spørgsmål på hjemmesiden eller via facebook. F.eks. fravær, social kontrol og kriminalitet.
Dette drøftes på næste møde.
Der kom også forslag om at mødes med dialogforum fra andre kommuner for at sparre. 

Bordet rundt.

Tove uddelte en folder om FVU-uddannelsen


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet.

Senest udmeldt flygtningekvote.

I 2017 er der et skøn på landsplan på ca. 4000 og i 2018 på 3000 flygtninge.

Herning Kommune skal modtage 47 flygtninge i 2017, som går fra marts 2017 til februar 2018. Oprindeligt var tallet 167.
Der er modtaget 36 i perioden. Herudover kommer familiesammenførte.

Oversigt over fordeling pr. kommune sendes med referatet.

Danmark har sagt nej til modtagelse af kvotefamilier, som landene selv er med til at udpege. Disse flygtninge sidder rundt om i verden i flygtningelejre. Integrationsindsatsen er forlænget fra 3 til 5 år.

Valget den 21. november 2017.

Der holdes valgmøde på Lær Dansk den 1. november kl. 12.15.
Tove deltager for Dialogforum, da Bente er forhindret.

Elever på Lær Dansk vil deltage som en del af undervisningen. De frivillige fra Dansk Røde Kors er også inviteret. På valgmødet vil der være fokus på Kommunalvalget.

Hver kandidat får 2 minutters oplæg, hvorefter der vil være spørgsmål.
Paneldeltagerne har mulighed for at høre et kort oplæg om Lær Dansk fra kl. 11.45.

Der er positive tilbagemeldinger fra mange partier. Herning Folkeblad er inviteret.

Klasserne på Lær Dansk skal forberede spørgsmål til panelet i forhold til lokalpolitik.

Der vil ikke være tolke til stede på valgmødet.
Invitation til mødet er vedlagt.

Lær Dansk afholder udgiften, så der søges ikke om midler hos Etniske Minoriteter.

Hvordan kan Dialogforum være mere synlige?

Efter en længere drøftelse blev der konkluderet følgende:

Gagendran og Fatna tager kontakt til Brian på Biblioteket om at dialogforum gerne vil deltage i kulturdag i en eller anden form. De vil foreslå et møde i nærmeste fremtid.

De melder retur til dialogforum, hvis der er ting, som skal afklares.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Projekt Ny Start - arbejdskraft til ældreplejen

EGU-elever ansættes til ældreplejen - ældrechef Lis Bukholt og beskæftigelseschef Carsten Lagoni har drøftet behovet for arbejdskraft i ældreplejen. Der bliver et stort behov for medarbejdere fra 2020.

Beskæftigelsesudvalget har bevilget midler til projektet.

Der er i øjeblikket 10 personer, som er i gang med uddannelsen.

Projektet har fokus på at sikre den rette kompetente arbejdskraft. Da de flygtninge, der skal udgøre denne arbejdskraft ofte kommer med forskellige forudsætninger, vil de individuelle forløb blive sammensat ud fra den enkeltes helt konkrete behov. Det betyder, at de forskellige elementer i forløbet rent tidsmæssigt kan variere.

Der kan både være tale om holdundervisning samt individuelle aktiviteter ud fra Sundhed- og Ældres konkrete behov samt den enkeltes forudsætninger.

De deltagende borgere følges tæt via projektets virksomhed.

Uddannelses-projektet følges i dialogforum.

Referat fra Fokusgruppeinterview på Institut for Menneskerettigheder.

Orientering om flygtningegruppers udfordringer med digital kommunikation med det offentlige.

De store udfordringer opleves ved Login til Jobnet.

Der er mange udfordringer på grund af manglende forståelse for it.

Dialogforum i Herning Kommune har ikke haft tiltag med fokus på digital kommunikation.

På LærDansk undervises i IT, herunder NemId og Jobnet.

På Lær Dansk er der også hjælp fra frivillige til digital kommunikation.

Når undersøgelsen kommer med resultatet skal dialogforum anvise steder, hvor der kan fås hjælp til digital kommunikation. F.eks. Borgerservice og Biblioteket.

Valget den 21. november 2017

Materiale fra Rådet for Etniske Minoriteter om ansøgning af midler til arrangementer forud for valget sendes ud til medlemmerne af dialogforum.

Lær Dansk påtænker at afholde et valgmøde en eftermiddag - forud for kommunalvalget. - den 25. oktober 2017 eller den 1. november 2017.

Dialogforum tilknyttes som arrangør på valgmødet hos Lær Dansk. Det skal så være et åbent møde for øvrige interesserede.

Opgaven hos dialogforum er så at udbrede budskabet om mødet.

I undervisningen på Lær Dansk orienteres om, at valget er en del af demokratiet.

Bydelsmødrene har materiale om valget - incl. demokratispillet.

Dialogforum får besked, når datoen er fastsat.

Ferieafholdelse

Flygtninge i Danmark har ikke ret til ferie.

Hvis firmaet eller sprogskolen har lukket, så holder man fri.

Er man i praktik og virksomheden ikke lukker, så skal man i praktik.

Lær Dansk har lukket i uge 28-29-30.

Hvis man rejser ud af landet, kan man ikke få udbetalt sin ydelse.

Dette gælder for borgere på integrationsydelse.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Opdatering på ankomne flygtninge.

Kvoten for 2016 slutter 28/2-17.
Ud af de 135 som kvoten er på modtager vi 125. Kvoten var oprindelig 308, mem den er nedreguleret til 135.

Integrationsuddannelsen (IGU) - hvordan gør vi i Herning Kommune?

Der er i øjeblikket et arbejde i gang med at etablere pladser i forhold til Integrationsuddannelsen.

Der er startet et samarbejde med Sundhed og Ældre. Dette samarbejde skaber pladser i forhold til IGU.

Projekt Ny fremtid sættes på næste dagsorden. Lis, Bente og Tove vil orientere om det nye projekt.

Nyt fra Lær Dansk

De frivillige gør en stor indsats på Lær Dansk. Der ansættes en person på Lær Dansk, som primært arbejder med de frivillige.

De frivillige tænkes også brugt som supplement i undervisningen samt opgradering af erhvervsmentorer - som kobles på praktikdelen.
Netværksfamilier gør også en stor indsats i forhold til de nye flygtninge. Arbejdet indebærer 2 timer hver 14. dag.

Der er venteliste for at få en netværksfamilie, så her er stor efterspørgsel på frivillige.

I Herning Folkeblad den 26. januar er der en stor artikel om flygtninge, som går på Lær Dansk.

Repatriering.

Repatriering gælder kun for flygtninge. Ansøgningen skal godkendes af Dansk Flygtningehjælp.

I øjeblikket er der i Herning Kommune 1 person fra Thailand og 2 personer fra Sri Lanka, som vil repatriere.

1 person fra Tjetjenien overvejer rekognoscering, det vil sige max. 8 ugers ophold.

I 2016 repatrierede 3 personer til Somalia.

De aktuelle satser kan ses på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Opdatering på ankomne flygtninge.

Landstallet er justeret fra Udlændingestyrelsen i 2016 og 2017.

For 2016 er landstallet justeret på følgende tidspunkter 1/4-15 til 12.000, den 1/12-15 til 17.000 og den 1/6-16 til mellem 9.500-13.500 flygtninge.

Den 1/8-16 er tallet igen justeret til 7.500.

For Herning er antallet nu 135 i stedet for 308 oprindeligt.

Indtil 1/10 er der i Herning Kommune modtaget 100 personer og i november måned forventes yderligere 4 personer. Der resterer 31 personer af kvoten, som gælder indtil 1/3-17.

For 2017 er landstallet fastsat til 8.500. Kvoten for Herning Kommune er 167 personer.

Som følge af justeringen bliver behovet for midlertidige modtageboliger i Herning revurderet. Flere placeringsmuligheder bliver sat på stand-by. Der er ikke købt boliger til formålet i Herning Kommune, da det i forvejen er kommunalt ejede bygninger.

Asylcentret på Beredskabsgården i Herning blev lukket den 3. oktober. Beboerne er fordelt på andre asylcentre.

Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers reglen blev forklaret - det er meget individuelt.

En enlig på integrationsydelse modtager 6010 kr. brutto.

På Sprogskolen er der åben rådgivning med personale fra integrationsgruppen hver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Der er også en cafe med frivillige, som kan rådgive, hvis der er spørgsmål af forskellig karakter.

Der opleves meget uro hos de nyankomne på grund af de økonomiske stramninger.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

I Herning Kommune har vi endnu ingen på IGU.

Der er besluttet, at det er en 3 årig forsøgsordning. Målgruppen er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i aldersgruppen 18-40 år.

Kravet er, at personerne har haft folkeregisteradresse i mindre end 5 år i Danmark.

IGU er en 2 årig uddannelse. Uddannelsen kan være dagpengeberettiget.

Uddannelsen består af en skole-del og praktik-del.

Lovgivningen er vedtaget.

Hvordan Herning Kommune vil anvende den nye uddannelse, vil der blive orienteret om på næste møde.


På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Opdatering på ankomne flygtninge

Kvoten for 2016 er fortsat 308 nye flygtninge til Herning Kommune. Der er modtaget 49 pr. 1. juni 2016.

Status på flygtningepraktik

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Lær Dansk og Herning Kommune. Som udgangspunkt er der tale om 2 dages praktik/løntilskud og 3 dages danskundervisning.

Senere i forløbet kan modellen ændres til en 3/2 model eller en model, hvor du er i praktik/løntilskud 5 dage og går til dansk om aftenen.

Der bliver undervist i branchesprog, og der arbejdes på at finde frem til det gode match.

Status på frivilligt arbejde - nu med erhvervsmentorer

Der er indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors om en ny ide - om erhvervsmentorer. Erhvervsmentorerne har til opgave at tale med de frivillige om arbejdsmarkedet og generelt det at begå sig på virksomheder. Denne viden skal de så formidle videre.


Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Afdelingsleder
Tlf.: 96284104
Mobil: 29378993
Send e-mail til bic@herning.dk

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.