Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

72. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 23. august 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

73. Udbud af Urologiprodukter

Sagsnr.: 83.00.00-19-17 Sagsbehandler: Marc Masana  

Udbud af Urologiprodukter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udbuddet gennemføres af Kolding Kommune på vejene af 14 kommuner, herunder Herning. Der laves en 4 årig aftale, som kan opsiges efter 2 år. Aftalens værdi anslås til ca. 140 mio. kr. samlet set, hvoraf Herning Kommunes andel er knap 7 mio. kr.

 

Der er sat skrappe krav til kvalitet, for eksempel at visse varer ikke må indeholder ftalater mv.

 

Herudover vurderes der på kvalitet ud fra indleverede vareprøver.

 

Pris vægter 65%, mens kvalitet vægter 35%.

 

Vores kommunale sygeplejerske mener sortimentet er dækkende for Herning Kommunes behov.

 

Der er 5 dages levering som standard. Herudover er det muligt at lave hastebestillinger, som skal leveres næste dag.

 

Der tillægges ikke leveringsomkostninger, og kommunen samt borgeren selv kan bestille via forskellige kanaler, herunder telefon og leverandørens hjemmeside.

 

For at beskytte borgerens personoplysninger, indgås der databehandleraftale mellem den enkelte kommune, og den vindende leverandør.

 

Frist for høringssvar er 1. oktober 2017 kl. 15.00. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at afgivelse af høringssvar drøftes og eventuelt udarbejdes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet har ingen kommentarer til udbudsmaterialet.

Ældrerådet udtrykker tilfredshed med, at der samarbejdes med andre kommuner om opgaven.

 

 

74. Lukning af busruter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Lukning af busruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har tidligere fremsendt indsigelse til Herning Kommune vedrørende lukning af regionale busruter.

 

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune orienterer hermed om, at vedlagte skrivelse er sendt til Region Midtjylland.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet bør være opmærksomme på området i fremtiden.

 

Bilag

 • Skrivelse sendt til Region Midtjylland
 

75. Orientering om budgetforlig

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om budgetforlig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden vil på mødet orientere om det indgåede budgetforlig.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Det er positivt, at der ikke skal ske besparelser i Herning Kommune.

 

Der er tilført midler til ældreområdet - 7 mill. kr.

 

Der kom på mødet forslag frem om at øge normeringen på plejehjemmene - det vil eventuelt kunne tiltrække arbejdskraft.

 

Ældrerådet efterlyser en langsigtet plan for ældreromådet med særlig fokus på demens og plejeboligbehov.

 

 

 

 

Bilag

 • Budgetforlig-2018
 

76. Evaluering

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I folderen om Ældrerådet er der nævnt, hvad Ældrerådet er lykkedes med i den foregående periode. Disse ting fremgår også på Herning Kommunes hjemmeside om Ældrerådet.

 

På mødet skal eventuelle tiltag drøftes, hvor Ældrerådet har haft indflydelse.

De fremkomne tiltag, skal fremgå på hjemmesiden efter årsskiftet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende punkter var der enighed om at nævne som områder, hvor Ældrerådet har gjort en forskel.

 

 • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre kommunens hjemmeside for ældre.
 • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet.
 • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er i perioden etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendepolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom lov på området.
 • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administereres ude på de enkelte plejecentre.
 • Ældreådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handiappede.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget.
 • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temdag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

 

Derudover følger Ældrerådet udviklingen og tiltag for ældre i hele kommunen.

 

 

 

77. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Leif har været til møde i Døveforeningens seniorklub.  Der opleves store problemer i kommunikation med det offentlige.

Ole Arndal fra Center for Kommunikation vil deltage på næste møde i Ældrerådet for at orientere om mulighederne på området.

 

På mødet i november vil Ældrerådet få en orientering om ordningen BPA - Borgerstyret Personlig Assistance.

 

Leif er inviteret til møde for etniske danskere i oktober måned.

 

Den 24. oktober er der optælling til ælderådsvalget. Ældrerådet deltager med 11 personer.

 

 

Der afholdes møde for frivillige i søndagscafeerne den 28. november kl. 9-13 på FuglsangsøCentret.

Tilmelding på hjemmesiden eller hos Lotte.

 

 

 

 

78. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil er kontaktet af K.B. Nielsen fra Ringkøbing om indtrædelse i en arbejdsgruppe om Kom godt hjem - i samarbejde med Hospitalsenheden Vest.

Projektet skal være igang fra 2017 - 2019. Indsatsen handler om arbejdet med udskrivning fra sygehus til eget hjem. Der skal aflægges rapport til regionsældrerådet, når projektet er færdigt.

Bodil melder retur efter valget, når vi ved hvem som er med i Ældrerådet.

 

Selvhjælp Herning holder temaaften om sorg den 2. november kl. 19.00 på Frivilligcentret, Fredensgade 14, Herning.

Tilmelding på kontakt@selvhjaelpherning.dk eller på 53 58 65 88.

 

 

 

 

 

79. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Opslag om temadagen er lagt på Herning Kommunes facebook-side.

 

Der er en omtale i Herning Bladet den 27. september 2017 om temadagen og ældrerådsvalget.

 

Bodil melder retur, hvis der skal hjælp til på temadagen.

 

 

 

80. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 25. oktober kl. 9.30

 

81. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.