Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

28. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2021.

Beslutning

Referatet godkendt.

Se dog pkt. 32 og 35 - her vil være visse præciseringer.

 

29. Generel økonomiorientering

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Generel økonomiorientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens regnskab for 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 20. april 2021. Der gives en orientering om resultatet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Endvidere gives en generel orientering om økonomien for 2021 samt om budgetprocessen for budget 2022.


Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling


Regnskab 2020:


Regnskabsresultatet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre viste et samlet merforbrug på 10,408 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførsler til 2021 er foretaget i henhold til styringsprincipperne, hvilket betyder at Sundhed og Ældre overfører en andel af merforbruget på 9,333 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførselssagen blev det i øvrigt besluttet at tilføre 8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Overførslerne er finansieret af midler, der ved regnskabsafslutningen 2020 ellers ville tilgå de likvide aktiver, og kan disponeres frit af Social- og Sundhedsudvalget.


Økonomi 2021:


Årets første politiske budgetopfølgning for 2021 er foretaget pr. 31. marts 2021. Fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget finder sted den 19. maj. Der orienteres om resultatet af behandlingen.


Det forventede regnskab 2021 for Ældrerådets budget er opgjort til følgende:Det korrigerede budget 2021 er reduceret med et overført merforbrug fra 2020 på 36.000 kr. Det opgjorte forventede regnskab for 2021 på 104.000 kr. vil medføre at en andel på 12.000 kr. af merforbruget vil blive hentet i 2021.


Budget 2022:


Budgetforslaget for 2022 bliver ligeledes behandlet på fagudvalgsmødet i maj. som noget nyt i år starter budgethøringsperioden umiddelbart efter budgetmaterialet er blevet præsenteret for byrådet på et møde den 22. juni 2021. Høringsperioden løber således i perioden 23. juni - 8. september 2021. Der afholdes et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede den 25. august 2021. Nærmere information om orienteringsmødet vil blive udsendt på mail.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Demografiudviklingen samt udviklingen på hjælpemiddelområdet blev drøftet.

Den økonomiske ramme for Ældrerådet blev drøftet.

 

30. Høring omkring kvalitetsstandarder i Ældrerådet

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Høring omkring kvalitetsstandarder i Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den årlige revision af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Ældre sendes til høring hos Ældrerådet, der holder møde den 26. maj 2021 og til Handicaprådet, der holder møde den 20. maj 2021

Social- og Sundhedsudvalget har førstebehandlet sagen den 21. april 2021, og det forventes, at andenbehandlingen kan ske 16. juni 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.


Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.


Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.


Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.


Årlig revision

Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarderne. Ændringerne har ingen betydning for serviceniveauet.

Bilag 1 viser en oversigt over de kvalitetsstandarder, der er omfattet af revisionen for 2021.


I tre af kvalitetsstandarderne er hjælp til håndtering af affaldssortering tilføjet som en del af den praktiske hjælp. Disse tre indgår i den samlede kvalitetsstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg, og som er vedlagt i bilag 2 sammen med andre kvalitetsstandarder, hvor der er ændringer til.


Ny kvalitetsstandard for ydelsen: Hovedrengøring

På baggrund af Ankestyrelsens praksis er der udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard på ydelsen hovedrengøring. Med Ankestyrelsens praksis blev det klart, at kommunens nuværende kvalitetsstandard for praktisk hjælp ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bevilling af hovedrengøring. Der er derfor udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard, hvor ydelsen beskrives som hovedrengøringsopgaver, der er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet. Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilget hjælp til rengøring af. Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse mv.. Kvalitetsstandarden vedhæftes som bilag.


Ydelsen bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hovedrengøring og forudsætter, at borgeren allerede er bevilget praktisk hjælp.


Det forventes, at der årligt bevilges hovedrengøring til cirka 1.700 borgere og at den årlige udgift til levering af hovedrengøring udgør cirka 1 mio. kroner. Udgiften afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 21. april 2021 (punkt nr. 26) og forventes at 2. behandle sagen den 16. juni 2021


Fristen for at aflevere høringssvar er 3. juni 2021.


Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar senest den 3. juni 2021.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet udarbejdede følgende høringssvar:

"Ældrerådet har på møde den 26. maj 2021 fået forelagt sagen om kvalitetsstandarder.


Ældrerådet finder det posititvt, at ydelsen hovedrengøring nu kan bevilges. Betegnelsen for ydelsen bør dog ændres til udvidet rengøring.


Ældrerådet finder materialet yderst anvendeligt og vil bakke op om en bred formidling af materialet til ældre borgere generelt. Herved kan der undgås misforståelser omkring det politisk vedtagne serviceniveau."


Birgitte Nystrup Andersen opfordrede til at rette henvendelse til Visitationsenheden, hvis medlemmer af Ældrerådet bliver kontaktet af borgere, som er utilfredse. Henvendelsen må gerne rettes direkte til Birgitte Nystrup Andersen på mail: vieba@herning.dk


Ældrerådet vil få en beskrivelse af de 4 definitioner (1-4) i FællesSprog.

Bilag

  • Bilag 1 - Oversigt over reviderede kvalitetsstandarder - 2021
  • Bilag 2 til høring i Handicapråd og Ældreråd
 

31. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil er blevet kontaktet af Mie Toft i forhold til start af søndagscaférne. Det blev besluttet, at der startes i august - på den sædvanlige søndag. Enkelte starter først i september.

Mie melder dette ud på hjemmesiden.


Bodil er blevet kontaktet telefonisk af en borger, som ville klage over, at Bodil anbefalede, at aktivitetscentrene startede op.


Bodil har deltaget i flere møder om kulturugen i juni.

Der er planlagt 4 eftermiddage med sang og musik for ældre - Alhuset, Aktiv Centret, Gullestrup-Hallen og Søglimt.

Bodil foreslog yderligere et arrangement på Aktiv Centret, da der nu er tæt på udsolgt. Bodil aftaler dato med Aktiv Centret.


Bodil har fået mail fra Ældrerådet i Holstebro. Der holdes ikke fremmødevalg i Holstebro, som Ælderådet tidligere var stillet i udsigt.


Bodil har sendt nyhedsbrevet fra Anne Ramsgaard til Ældrerådets medlemmer.


Bodil foreslog, at Ældrerådet på et kommende møde kunne få en orientering om de nye VR-briller.

 

32. Repræsentantskabsmøde 2021

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021 - efterfølgende er det flyttet til den 16. juni.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde mandag den 16. juni 2021 kl. 11.00-16.30 i Odense.

(Der er registrering og kaffe fra kl. 10.00) .


Grundet coronasituationen bliver Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i år mindre end normalt. Det er således kun stemmeberettigede repræsentanter samt afgående og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, som kan tilmeldes repræsentantskabsmødet. Hvis det mod forventning ikke er muligt at afholde et fysisk repræsentantskabsmøde den 16. juni, vil der blive fundet en alternativ mulighed for afvikling.

Program vedlagt.


Bodil har på møde den 21. april 2021 orienteret om, at hun er blevet forhinrdret i at deltage, da repræsentantskabsmødet er flyttet til den 16. juni 2021 i Odense. Efterfølgende har Hans Ejner også meddelt, at han ikke kan deltage den 16. juni i Odense.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger en suppleant for Bodil Markmøller og Hans Ejner Juulsen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Angela som er den 3. tilmeldte er også forhindret på den nye dato. Der blev derfor valgt 3 nye deltagere: Jens-Henry, Margit og Mads. Hanne K. blev valgt som suppleant.


På repræsentantskabsmødet skal der tages stilling til Danske Ældreråds forslag om kontingentstigning.

Der er pt. kun en kandidat til formandskabet - Inger Møller.


 

33. Status på åbning af aktivitetscentre, - huse og søndagscafeer

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Status på åbning af aktivitetscentre, - huse og søndagscafeer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på møde den 24. marts fået en orientering om åbning af aktivitetscentre og -huse i en coronatid.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på mødet den 21. april besluttet, at Ældrerådet er repræsenteret således:


Aktivitetscenter Koloritten

Edith Blynning

Aktiv Centret Brorsonsvej

Hanne Kirkegaard

Holtbjerg Aktivitetshus

Svend Erik Jensen

Lind Aktivitetscenter

Niels Hedegaard

Fuglsangsøcentret

Inge Holm

Toftebo Aktivitetscenter

Jens-Henry Jensen

Aktivitetscentret Rosenlund

Mads Videbæk

Aktivitetshuset Ågården

Bodil Markmøller

Aktivitetshuset Kastaniegården

Hans Ejner Juulsen

Sunds Aktiv Center

Margit Ørndrup

Aktivhuset 7'eren

Margit Ørndrup

Engholmcentret

Bodil Markmøller


Centerrådene har initiativet til at indkalde til møde.


På dette møde skal drøftes, hvorledes repræsentanterne er indraget de forskellige steder.

Samtidig skal status på åbning af søndagscafeerne drøftes.


Indstilling

Formanden indstiller,

at åbning af aktivitetscentre og -huse drøftes
at åbning af søndagscafeer drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende centre har kontaktet Ældrerådets repræsentant. De fleste steder er der inviteret til møde:

Koloritten, Aktiv Centret, Holtbjerg, Toftebo, Rosenlund, Kastaniegården, Sunds Aktiv Center og 7'eren.

De resterende centre har ikke haft kontakt til Ældrerådets repræsentant.


Søndagscaférne åbnes i august - enkelte i september - som nævnt under pkt. 31.

 

34. Orientering om ældrerådsvalget 2021

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om ældrerådsvalget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådets arbejdsgruppe, som arbejder med ældrerådsvalget 2021, har holdt 2 møder - den 14. april og den 10. maj 2021.

Sagsfremstilling

På mødet vil arbejdsgruppen, som består af Bodil, Hans Ejner, Hanne K. og Edith, orientere om det videre arbejde forud for afholdelse af ældrerådsvalget i efteråret 2021.


Det er den 10. maj 2021 vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget , at der annonceres i Herning Folkeblad om opstilling som kandidat den 4. og den 25. august 2021.

Fristen for at aflevere kandidatlisten er den 13. september 2021.

Der kan afgives stemmer i perioden fra den 27. september til den 11. oktober 2021.

Stemmerne optælles den 26. oktober og resultatet offentliggøres.

Indstilling

Formanden indstiller,

at arbejdsgruppens oplæg til det videre forløb forud for valget tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Arbejdsgruppen har udsendt Nyhedsbrev 1 til Ældrerådets medlemmer med opfordring om at sende til relevante kontakter.

Bodil har sendt nyhedsbrevet til de 4 seniorrådsformænd, Frivilligcentret, Fællesbo, Røde Kors Herning-afdelingen og de 3 lokalafdelinger i Ældresagen.


Det blev foreslået, at nyhedsbrevene kommer på herning.dk som link.

Bodil/Hans Ejner kontakter Anne Ramsgaard eller Elin Mogensen med forespørgsel om at udsende mail med link til nyhedsbrevet til samtlige brugere på centrene.


Svend Erik sender nyhedsbrevet til Faglige Seniorer.


Hvert ældrerådsmedlem får 10 eksemplarer af nyhedsbrevet med posten. Kan bruges til ophæng/uddeling.

 

35. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagsudvalget:

Angela har kontaktet Jørgen Christensen i forhold til musik den 1. oktober.

Angela har aftale med provst Anders Bonde om oplæg på temadagen.

Angela sender udkast til program til Lotte.

Lotte sender sanghæfte til Angela som fil.

 

36. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik orienterede om artikel i Herning Folkeblad om fejl i byggeriet på Lindegården.

Der blev spurgt til om Ældrerådet er repræsenteret via brugerpårørenderådet i forhold til tilbygning på Vesterled.

Bodil og Hans Ejner vil drøfte de 2 ting på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.


Angela orienterede om, at der holdes møde den 27. maj i Seniorråd Øst. VR-briller skal afprøves og en repræsentant fra Flink ejendommme deltager i forhold til byggeri af ældreboliger.


Bodil orienterede om, at der arrangeres Skt. Hans på Torvet den 23. juni.


 

37. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 23. juni kl. 9.30 på Rådhuset.

 

38. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.