Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

29. Generel økonomiorientering

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Generel økonomiorientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens regnskab for 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 20. april 2021. Der gives en orientering om resultatet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Endvidere gives en generel orientering om økonomien for 2021 samt om budgetprocessen for budget 2022.


Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling


Regnskab 2020:


Regnskabsresultatet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre viste et samlet merforbrug på 10,408 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførsler til 2021 er foretaget i henhold til styringsprincipperne, hvilket betyder at Sundhed og Ældre overfører en andel af merforbruget på 9,333 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførselssagen blev det i øvrigt besluttet at tilføre 8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Overførslerne er finansieret af midler, der ved regnskabsafslutningen 2020 ellers ville tilgå de likvide aktiver, og kan disponeres frit af Social- og Sundhedsudvalget.


Økonomi 2021:


Årets første politiske budgetopfølgning for 2021 er foretaget pr. 31. marts 2021. Fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget finder sted den 19. maj. Der orienteres om resultatet af behandlingen.


Det forventede regnskab 2021 for Ældrerådets budget er opgjort til følgende:Det korrigerede budget 2021 er reduceret med et overført merforbrug fra 2020 på 36.000 kr. Det opgjorte forventede regnskab for 2021 på 104.000 kr. vil medføre at en andel på 12.000 kr. af merforbruget vil blive hentet i 2021.


Budget 2022:


Budgetforslaget for 2022 bliver ligeledes behandlet på fagudvalgsmødet i maj. som noget nyt i år starter budgethøringsperioden umiddelbart efter budgetmaterialet er blevet præsenteret for byrådet på et møde den 22. juni 2021. Høringsperioden løber således i perioden 23. juni - 8. september 2021. Der afholdes et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede den 25. august 2021. Nærmere information om orienteringsmødet vil blive udsendt på mail.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Demografiudviklingen samt udviklingen på hjælpemiddelområdet blev drøftet.

Den økonomiske ramme for Ældrerådet blev drøftet.