Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

30. Høring omkring kvalitetsstandarder i Ældrerådet

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Høring omkring kvalitetsstandarder i Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den årlige revision af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Ældre sendes til høring hos Ældrerådet, der holder møde den 26. maj 2021 og til Handicaprådet, der holder møde den 20. maj 2021

Social- og Sundhedsudvalget har førstebehandlet sagen den 21. april 2021, og det forventes, at andenbehandlingen kan ske 16. juni 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.


Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.


Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.


Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.


Årlig revision

Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarderne. Ændringerne har ingen betydning for serviceniveauet.

Bilag 1 viser en oversigt over de kvalitetsstandarder, der er omfattet af revisionen for 2021.


I tre af kvalitetsstandarderne er hjælp til håndtering af affaldssortering tilføjet som en del af den praktiske hjælp. Disse tre indgår i den samlede kvalitetsstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg, og som er vedlagt i bilag 2 sammen med andre kvalitetsstandarder, hvor der er ændringer til.


Ny kvalitetsstandard for ydelsen: Hovedrengøring

På baggrund af Ankestyrelsens praksis er der udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard på ydelsen hovedrengøring. Med Ankestyrelsens praksis blev det klart, at kommunens nuværende kvalitetsstandard for praktisk hjælp ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bevilling af hovedrengøring. Der er derfor udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard, hvor ydelsen beskrives som hovedrengøringsopgaver, der er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet. Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilget hjælp til rengøring af. Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse mv.. Kvalitetsstandarden vedhæftes som bilag.


Ydelsen bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hovedrengøring og forudsætter, at borgeren allerede er bevilget praktisk hjælp.


Det forventes, at der årligt bevilges hovedrengøring til cirka 1.700 borgere og at den årlige udgift til levering af hovedrengøring udgør cirka 1 mio. kroner. Udgiften afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 21. april 2021 (punkt nr. 26) og forventes at 2. behandle sagen den 16. juni 2021


Fristen for at aflevere høringssvar er 3. juni 2021.


Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar senest den 3. juni 2021.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet udarbejdede følgende høringssvar:

"Ældrerådet har på møde den 26. maj 2021 fået forelagt sagen om kvalitetsstandarder.


Ældrerådet finder det posititvt, at ydelsen hovedrengøring nu kan bevilges. Betegnelsen for ydelsen bør dog ændres til udvidet rengøring.


Ældrerådet finder materialet yderst anvendeligt og vil bakke op om en bred formidling af materialet til ældre borgere generelt. Herved kan der undgås misforståelser omkring det politisk vedtagne serviceniveau."


Birgitte Nystrup Andersen opfordrede til at rette henvendelse til Visitationsenheden, hvis medlemmer af Ældrerådet bliver kontaktet af borgere, som er utilfredse. Henvendelsen må gerne rettes direkte til Birgitte Nystrup Andersen på mail: vieba@herning.dk


Ældrerådet vil få en beskrivelse af de 4 definitioner (1-4) i FællesSprog.

Bilag

  • Bilag 1 - Oversigt over reviderede kvalitetsstandarder - 2021
  • Bilag 2 til høring i Handicapråd og Ældreråd