Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

13. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2021.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

14. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Anne Marie orienterede om, at Social- og Sundhedsudvalget også skal drøfte opstart af aktivitetscentre og søndagscafeer.

Søren orienterede om, at ordet aktivitetscentre ikke umiddelbart fremgår i genoplukningsplanen, som blev præsenteret den 22. marts 2021.

Efterfølgende et det oplyst, at det er den 6. eller den 20. maj, der må startes på centrene, som tingene ser ud lige nu.

Bodil mener, at starten skal afvente vacciner og at forsamlingsforbuddet bliver ændret. Det overvejes om der skal startes med en gensynsfest af en art.


Bodil spurgte til stigningen i prisen på årskortet pr. september 2021 - kan denne stigning udsættes til 2022? Anne Marie ooplyste, at stigningen er en prisfremskrivning og at det bliver svært at udsætte - da alle skal bidrage - selv om der har været lukket for tilbudene.

Hans Ejner oplyste, at foreninger også får fuldt tilskud fra kommunen selv om aktiviteten har været nedlukket.

Margit oplyste, at pensinoistforeningen i Sunds har valgt at annullere kontingent i 2020 og i stedet betale i 2021.

Margit spurtge om der skal betales for årskort på Søglimt, når centret skal ombygges. Anne Marie oplyste, at brugerkortet kan bruges andre steder imens.

Anne Marie mente, at kræfterne skal bruges på at overveje initiativer, der kan sætte gang i fremmødet - både på centre og søndsagscafeer - særligt efter nedlukningen.


Bodil spurgte til om besparelser på ældreområdet var drøftet på budgetkonferencen. Anne Marie oplyste, at det ikke var et punkt.

Anne Marie oplyste, at der var et underskud på 11 milll. kr. på ældreområdet i 2020 - afventer stadig refusion grundet corona-udgifter.

Søren oplyste, at 2020 er meget atypisk - særligt på ældreområdet. Det er svært at skille udgifterne for corona fra almindelig drift.

Der er områder i regnskabet, som har haft mindre-udgifter også grundet corona.


Svend Erik spurgte til sundhedshuse og Generationernes Hus og de videre planer herfor.

Anne Marie oplyste, at sundhedshuse afventer sundhedsreformen.

Generationernes Hus - nu Generationernes Kvarter er i plejeboligplanen i 2026 og derfor er der afsat midler i anlægsbudgettet. Der er også afsat driftsmidler.


Svend Erik udtrykte forundring over, at Herning ikke skal have et Herning sygehus ( sundhedshus),- som andre kommuner også har.

Anne Marie mener ikke, at der skal etableres et Herning-sygehus, når vi har sygehuset i Gødstrup. Mener stadig at etablering af sundhedhus afventer sundhedsreformen for at fastlægge ydelser, der skal ske i et sundhedshus.


Angela spugte om der var planer om andre tiltag i forhold til demens-udviklingen - også i eget hjem.

Anne Marie oplyste, at der på Kastaniegården ændres 8 pladser til skærmede enheder. Der er også set på Toftebo i forhold til ændring af pladser. På Rehab er der også åbnet et skærmet afsnit til demente som en midlertidig løsning.

Alle plejehjem skal kunne håndtere demente borgere. De skærmede pladser er til udadreagerende og har også fysiske rammer, der er særligt egnede til demente.

Bodil foreslår kommunen overveje at bygge noget særligt til demente - med skærmede pladser, når der skal bygges nyt plejecenter.

Søren oplyste, at ældreboligerne ved Toftebo kan konverteres til skærmede pladser, når disse ombygges i 2024.

Der er sket en stor stigning i efterspørgsel på skærmede pladser. Det er uvist om corona har påvirket efterspørgslen af skærmede pladser. I øvrigt overholdes plejeboliggarantien.

Byrådet skal 1 gang i hver byrådsperiode evaluere plejeboligplanen.


Niels spurgte til planer for nyt plejecenter. Anne Marie svarede, at det er indtænkt i nuværende plejeboligplan - som friplejehjem. Der forventes en afklaring i 2021. Behovet følges løbende. Der er også planlagt et plejehjem i Herning C - Generationernes kvarter.


Bodil spurgte til udfordringen i rekruttering i ældreplejen. Anne Marie oplyste, at udvalget er helt enig i, at det er en stor udfordring både at rekruttere og fastholde personalet.

Området bliver fulgt nøje i udvalget og er et af budgetmålene.

Søren oplyste, at det er langt den største udfordring for ældreområdet. Derfor er der nu ansat 1 fuldtidsansat til at arbejde med opgaven - rekruttering - herunder at gøre området attraktivt. Dette forsøges blandt andet ved at efteruddanne nuværende personale, f.eks Marte Meo.

Hans Ejner spurgte om der kan søges puljer, så voksenlærlingeløn kan gives fra f.eks. 23 år. Søren oplyste, at dette er lovbestemt. Han peger på, at overenskomsterne for området også bør indtænkes som et redskab til bedre rekruttering.

Udfordringen er den samme i hele landet. Desværre er der en lignende udfordring for mange andre områder også.

Hans Ejner oplyste, at der er stor fokus på området, hvilket er positivt.


 

15. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en coronatid

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en coronatid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Medlemmer på kommunens aktivitetscentre og -huse har været meget berørt af corona. Der er gjort ihærdige forsøg på at nå ud til medlemmerne under de to nedlukningsperioder det sidste år. Der er særlig bevågenhed på at nå ud til dem, der måtte have tabt færdigheder på forskellig vis, og som har brug for støtte/træning til at genvinde disse. Forud for den nye sæson ligger en opgave i at motivere og hjælpe hinanden tilbage til det omfang af struktur, aktivitet og fællesskab, der er meningsfuldt for den enkelte.

Sagsfremstilling

Aktivitetscentre og -huse har været berørt af både første og anden bølge af Covid-19-nedlukning.


Under første bølge i foråret 2020 omfattede nedlukningen alle målgrupper på aktivitetscentrene – dvs. både træning, daghjem, personalestøttede aktiviteter og de forebyggende og aktiverende tilbud. Kritisk funktion blev opretholdt og gennemført – dvs. hjemmetræning og telefonisk kontakt og støtte til borgere, som ikke kunne undvære træning, samt telefonopkald, besøg i hjemmet og gåture med borgere, som måtte undvære daghjemsophold og personalestøttet aktivitet.


Under anden bølge i vinteren 2020/21 har der været fokus på, at sundhedsvæsenet er åbent. Erfaringerne fra første bølge viste, at det ikke var hensigtsmæssigt at lukke for visiterede borgere. Det betyder, at aktivitetscentrene har fastholdt tilbud om træning, daghjem og personalestøttet aktivitet og at dette gennemføres under de udmeldte restriktioner om bl.a. afstand, hygiejne og værnemidler. Nedlukningen i anden bølge har udelukkende omfattet forebyggende og aktiverende tilbud. Det vil sige at nedlukningen har ramt medlemmer på aktivitetscentre og -huse, som er tilmeldt aktivitetshold, motionstilbud eller arrangementer af forskellig karakter.


Opstarten af sæson 2020/2021 fra september var tilrettelagt omhyggelig med gradvis opstart for medlemmer, der allerede var knyttet an til de enkelte steder. Hver holdopstart forudsatte omfattende information om hygiejne, antal deltagende i forhold til lokalestørrelse, sprit, afstand, hvilket toilet der måtte anvendes af hvem, bestilling af forplejning i caféen og håndtering i aktivitetslokalet osv. I den første tid blev informationen fulgt op af hjælp og venlig vejledning indtil de nye rutiner vandt indpas. Større hold blev opdelt i mindre med fremmøde hver anden eller tredje uge – og i takt med skærpede restriktioner og om afstandskrav og besøgsrestriktioner på plejecentre blev fundet løsninger med adgang via særlige døre osv. Som følge af pressemødet i december måtte alle indendørs forebyggende og aktiverende tilbud dog lukke helt ned for en tid.


Medlemstallet i sæson 2020/2021 er på grund af omstændighederne faldet markant i forhold til antal medlemmer i sæsonen 2019/2020. Fra starten af sæsonen har været meldt ud, man ikke forventer refusion af medlemskab ved evt. nedlukning. Lind, Fuglsangsø Centret og Holtbjerg har haft et fald i medlemmer på godt 20-22%, Koloritten, Kastaniegården, Rosenlund Aktivitetshus og 7éren har oplevet nedgang på 25-29%, Aktivitetscenter Ågården, Toftebo Centret og Aktiv Centret har oplevet fald på 32-38% og Sunds Aktiv Center har været hårdest ramt med et fald på over 50%.


Aktivitetskoordinatorerne har de seneste måneder haft øje for:

 • Centerrådene.
  De lokale ledere og aktivitetskoordinatorer har undervejs holdt tæt kontakt med centerrådene. For nogen har kontakten til centerrådene været via telefon, nogle har mødtes på Teams/Skype, og enkelte steder har man valgt at mødes med stor afstand.
 • Orientering til medlemmer.
  Tilmeldingssystemet Conventus er blevet brug til at sende beskeder og nyhedsbreve ud – og lokale husaviser er nogle steder blevet udsendt i digital form. På flere aktivitetscentrenes hjemmeside har der været opslag med fx motionstilbud, ansigtsgymnastik, quiz og yoga-øvelser. Igen forudsætter dette adgang via computer. Udfordringen her er dog, at ikke alle medlemmer er på mail eller kan gå på internettet, og nogle borgere vil derved kun modtage orientering via sms eller hvis de får informationen overleveret på anden vis fra andre.
 • Virtuelle aktiviteter.
  Fra enkelte aktivitetscentre har man forsøgt sig med fx online-Yoga eller online-Bankospil med god succes.
 • Video-inspiration.
  Et sted har man lavet video med yogaøvelser og motion – og ”gør-det-selv-inspiration” til fx at lave blomsterdekorationer.
 • Udendørs aktiviteter.
  Opfordring til at gå ture med en anden i god afstand – måske med naboen. For nogen er stavgang - eller at sidde et par stykker udendørs og hækle i en festivalstol, hvor garnet kan være i øl-holderen - en god oplevelse.


Aktivitetscentrene har gennem hele nedlukningen ønsket at sende signalet om, at man altid er velkommen til at kontakte aktivitetskoordinator og ergo-/fysioterapeuter for hjælp til at genvinde tabte færdigheder – og at disse tilbud ikke er under nedlukning. Der er bl.a. forsøgt at række ud via

 • Tryghedsopkald.
  Flere steder har man fra aktivitetscentret været i kontakt med holdlederne for de forskellige aktivitets- og træningshold og opfordret dem til at ringe til de tilmeldte medlemmer på deres hold for at høre, hvordan de enkelte har det – eller lave telefonkæder, hvis det gav mening. Tryghedsopkaldene har bl.a. været anledning til, at nogle har kunne opfordret hinanden til fælles gå-ture. Et af formålene har også været at skabe opmærksomhed på, om nogen i corona-tiden har oplevet at tabe færdigheder og dermed har brug for at kontakte aktivitetscentret for at indgå i et visiteret tilbud.
 • Udendørs-hilse-på-aktion:
  Et par steder har aktivitetskoordinator mødt op udenfor indgangspartiet til det nærmeste supermarked for, om det her var muligt at hilse på medlemmer og høre til, hvordan det går. Det har dog været udfordrende at kende hinanden med mundbind og langt hår – men for nogle har det været en opmuntrende oplevelse at se hinanden og veksle ord.


På aktivitetscentrene kan medarbejderne mærke, hvad nedlukningen gør for medlemmerne. Manglen på struktur og faste aftaler i kalenderen betyder, at flere giver udtryk for, at det bliver sværere at hive sig selv op. Mange savner de festlige anledninger eller større arrangementer på centrene, som både indebærer forventningens glæde, gensyn og vedligeholdelse af sociale relationer og følelsen af at indgå i en større sammenhæng.

Aktuelt arbejdes der på at etablere genåbning af aktivitets- og motionstilbud i udendørs form – enten ved en omlægning af eksisterende aktiviteter eller ved etablering af nye tilbud til erstatning af de hidtidige indendørs hold, som medlemmerne pga. corona-restriktioner fortsat ikke kan deltage i.


Der er blandt medarbejderne udbredt bekymring om, at flere end vi umiddelbart har kendskab til nu, oplever at have tabt færdigheder under nedlukningen. Det vil betyde, at vi skal have øje for, at fysiske, kognitive og sociale færdigheder har gavn af at blive trænet og støttet, når vi igen åbner op for de forebyggende og aktiverende tilbud. Og ikke mindst er det forventeligt, at mange har brug for et ekstra skub for at komme tilbage til der, hvor man slap ved nedlukningen. Denne opgave er centerrådene på aktivitetscentre og -huse meget interesseret i at samarbejde med både Ældreråd og Seniorråd om.


Det foreslås, at Ældreråd og seniorråd understøtter centerrådenes indsats for at motivere og støtte borgere i målgruppen til at vende tilbage til et sundt hverdagsliv med aktiviteter og motionstilbud i de lokale aktivitetscentre og -huse ved sæsonopstart i september 2021. Der kan i den forbindelse indtænkes en rolle for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning
at Ældrerådet udpeger repræsentanter, der i samarbejde med centerråd og seniorråd arbejder for at sikre tilbagevenden af medlemmerne i aktivitetscentre og -huse
at Ældrerådet indgår i dialog med Social- og Sundhedsudvalget om, hvordan udvalget kan støtte op om processen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der er stor mulighed for, at der på centrene vil opstå nye udendørs aktiviteter, som vil løbe hen over sommeren.

Hans Ejner forslog, at Seniorrådene indtænkes i opgaven med at starte.

Elin vil undersøge muligheden for at både at inddrage seniorråd og ledsagere i opgaven med opstarten.

Der skal være stor fokus på en let tilgang, når der åbnes for tilmelding.


Det blev besluttet, at centerrådene kontakter Bodil og Hans Ejner for at spørge om repræsention fra Ældrerådet og seniorrådene, når de lokalt går i gang med forberedelserne.

Elin sender oversigt over centre og huse, så Ældrerådet kan få overblik over stederne.


Niels foreslog at pressen kan kontaktes, når tingene starter igen, så flest mulig bliver opmærksomme på dette.

Bodil forslog Elin og Alis at tage kontakt til f.eks. TV-midtvest og evt. andre medier, når vi nærmer os åbningen af centre og søndagscafeer. Bodil vil også gøre et forsøg.


Elin og Alis takkede for engagementet fra Ældrerådet.


 

16. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har fået henvendelse om stigning i pris på årskort. Bodil var svare ud fra Anne Maries kommentar under pkt. 14.


Hans Ejner, Jens Henry og Bodil deltager i temadag i Sundhed og Ældre den 6. maj. Temadagen er udsat fra tidligere.


Der er holdt fællesmøde med seniorråd den 22. marts. Referat er udsendt. Bodil har talt med formand fra Syd - havde tekniske problemer.


På næste fællesmøde den 20. september deltager Anne Ramsgaard og orienterer om corona-håndteringen i Herning Kommune.


Webinar den 23. marts om sundhedsaftalen - Bodil deltog ikke.


Møde i valgudvalget om ældrerådsvalg den 22. marts - ældrerådsvalget skal holdes før kommunalvalget den 16. november.

Frist for opstilling som kandidat bliver den 13. september.

Optællingen af valget vil ske den 26. oktober.

Valget gælder fra 1. januar. 2022.

Disse datoer skal dog godkendes politisk.


Bodil foreslog, at opgaven med inddragelse i åbningen af centre og søndagscafeer også anvendes til at udbrede viden om ældrerådsvalget i efteråret.

Bodil opfordrede til at finde kandidater fra alle områder i kommunen.


Der holdes møde igen for Ældrerådets repræsentanter i valgudvalget den 14. april om forberedelser af valget - særligt ældrerådets opgaver. Deltagerne er her Bodil, Hans Ejner, Hanne K. og Edith samt Lotte.


Hans Ejner oplyste, at der til morgen er holdt møde med Anne Ramsgaard.

Der arbejdes på endnu et nyhedsbrev efter påske - primært om genåbningen.


Bodil oplyste, at Birgit Worm fra Ikast er valgt for valgkredsen, som Herning hører til - til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Bodil foreslog, at hun - Birgit Worm - på et senere møde kunne deltage for at orientere om arbejdet med at koble det regionale med det landsdækkende. Det var der opbakning til.


Bodil efterspørger afklaring på hjælp til bestilling af buskort i borgerservice.

Edith orienterede om kontakt til administrationen i Teknik og Miljø i forhold til information om pensionistbuskort og bestilling heraf.

Der var enighed om at skrive til medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget samt til medlemmerne i Social- og Sundhedsudvalget i forhold til mere information om bestilling af buskortet samt en afklaring af om Borgerservice kan yde hjælp til bestilling af kortet.

Edith laver et udkast, som Bodil og Hans Ejner kan sende videre.


Den store forskel i flextur bør drøftes i Regionsældrerådet. Det vil sandsynlighvis ske efter spørgeskemaet, som tidligere er udfyldt af Ældrerådet.


 

17. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget til temadagen 1. oktober arbejder videre. Oplægsholder og sted er booket som i 2020.


Valgudvalget har holdt møde den 22. marts og holder igen møde den 14. april.


Oversigt over bruger-pårørenderåd og medlemmer heraf fra Ældrerådet sendes med refatet til brug for arbejdet med genåbning af centre - se pkt. 15.

De personer fra Ældrerådet, som er tilknyttet et plejecenter uden et aktivitetscentre kan indgå i arbejdet for et andet aktivitetscenter.

Også medlemmer af seniorrådene tænkes ind i fordelingen.


Bilag

 • Repræsentanter fra Ældrerådet i Brugerpårørenderåd
 

18. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry mente, at det er dejligt at mødes igen - selv om det er virtuelt.


Bodil melder Hans Ejner og Jens Henry til temadagen i Sundhed og Ældre den 6. maj.


Hanne Ø. deltog den 23. marts i Webinar om sundhedsaftale. Der kommer referat med plancher og link til webinaret til medlemmerne af Ældrerådet.

Der var stor fokus på kronikere, forebyggelse, psykiatri og koordineringen mellem region, kommuner og praktiserende læger.

Indholdet i sundhedshuse blev også drøftet på webinaret.

Flere steder er der etableret akutteams - som i Herning Kommune.

Corona-samarbejdet i hele sundhedsområdet har virket rigtig godt.

Der var også fokus på rekruttering til hele sundheds- og ældreområdet.

Hans Ejner, Inge og Jens Henry deltog også i webinaret..


Mads opfordrede til at læse læserbrev fra 11. marts i Herning Folkeblad fra Karlo Brondbjerg.

 

19. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 21. april kl. 9.30.

Det er endnu ikke afklaret om mødet holdes på Teams.

 

20. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner roste Ældrerådet for mødediciplinen, når mødet holdes på Teams.

Dog ser alle frem til at mødes fysisk.

Der er kun 1 enkelt i Ældrerådet, som har fået 1. stik. Så der er lidt lange udsigter.