Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

15. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en coronatid

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en coronatid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Medlemmer på kommunens aktivitetscentre og -huse har været meget berørt af corona. Der er gjort ihærdige forsøg på at nå ud til medlemmerne under de to nedlukningsperioder det sidste år. Der er særlig bevågenhed på at nå ud til dem, der måtte have tabt færdigheder på forskellig vis, og som har brug for støtte/træning til at genvinde disse. Forud for den nye sæson ligger en opgave i at motivere og hjælpe hinanden tilbage til det omfang af struktur, aktivitet og fællesskab, der er meningsfuldt for den enkelte.

Sagsfremstilling

Aktivitetscentre og -huse har været berørt af både første og anden bølge af Covid-19-nedlukning.


Under første bølge i foråret 2020 omfattede nedlukningen alle målgrupper på aktivitetscentrene – dvs. både træning, daghjem, personalestøttede aktiviteter og de forebyggende og aktiverende tilbud. Kritisk funktion blev opretholdt og gennemført – dvs. hjemmetræning og telefonisk kontakt og støtte til borgere, som ikke kunne undvære træning, samt telefonopkald, besøg i hjemmet og gåture med borgere, som måtte undvære daghjemsophold og personalestøttet aktivitet.


Under anden bølge i vinteren 2020/21 har der været fokus på, at sundhedsvæsenet er åbent. Erfaringerne fra første bølge viste, at det ikke var hensigtsmæssigt at lukke for visiterede borgere. Det betyder, at aktivitetscentrene har fastholdt tilbud om træning, daghjem og personalestøttet aktivitet og at dette gennemføres under de udmeldte restriktioner om bl.a. afstand, hygiejne og værnemidler. Nedlukningen i anden bølge har udelukkende omfattet forebyggende og aktiverende tilbud. Det vil sige at nedlukningen har ramt medlemmer på aktivitetscentre og -huse, som er tilmeldt aktivitetshold, motionstilbud eller arrangementer af forskellig karakter.


Opstarten af sæson 2020/2021 fra september var tilrettelagt omhyggelig med gradvis opstart for medlemmer, der allerede var knyttet an til de enkelte steder. Hver holdopstart forudsatte omfattende information om hygiejne, antal deltagende i forhold til lokalestørrelse, sprit, afstand, hvilket toilet der måtte anvendes af hvem, bestilling af forplejning i caféen og håndtering i aktivitetslokalet osv. I den første tid blev informationen fulgt op af hjælp og venlig vejledning indtil de nye rutiner vandt indpas. Større hold blev opdelt i mindre med fremmøde hver anden eller tredje uge – og i takt med skærpede restriktioner og om afstandskrav og besøgsrestriktioner på plejecentre blev fundet løsninger med adgang via særlige døre osv. Som følge af pressemødet i december måtte alle indendørs forebyggende og aktiverende tilbud dog lukke helt ned for en tid.


Medlemstallet i sæson 2020/2021 er på grund af omstændighederne faldet markant i forhold til antal medlemmer i sæsonen 2019/2020. Fra starten af sæsonen har været meldt ud, man ikke forventer refusion af medlemskab ved evt. nedlukning. Lind, Fuglsangsø Centret og Holtbjerg har haft et fald i medlemmer på godt 20-22%, Koloritten, Kastaniegården, Rosenlund Aktivitetshus og 7éren har oplevet nedgang på 25-29%, Aktivitetscenter Ågården, Toftebo Centret og Aktiv Centret har oplevet fald på 32-38% og Sunds Aktiv Center har været hårdest ramt med et fald på over 50%.


Aktivitetskoordinatorerne har de seneste måneder haft øje for:

 • Centerrådene.
  De lokale ledere og aktivitetskoordinatorer har undervejs holdt tæt kontakt med centerrådene. For nogen har kontakten til centerrådene været via telefon, nogle har mødtes på Teams/Skype, og enkelte steder har man valgt at mødes med stor afstand.
 • Orientering til medlemmer.
  Tilmeldingssystemet Conventus er blevet brug til at sende beskeder og nyhedsbreve ud – og lokale husaviser er nogle steder blevet udsendt i digital form. På flere aktivitetscentrenes hjemmeside har der været opslag med fx motionstilbud, ansigtsgymnastik, quiz og yoga-øvelser. Igen forudsætter dette adgang via computer. Udfordringen her er dog, at ikke alle medlemmer er på mail eller kan gå på internettet, og nogle borgere vil derved kun modtage orientering via sms eller hvis de får informationen overleveret på anden vis fra andre.
 • Virtuelle aktiviteter.
  Fra enkelte aktivitetscentre har man forsøgt sig med fx online-Yoga eller online-Bankospil med god succes.
 • Video-inspiration.
  Et sted har man lavet video med yogaøvelser og motion – og ”gør-det-selv-inspiration” til fx at lave blomsterdekorationer.
 • Udendørs aktiviteter.
  Opfordring til at gå ture med en anden i god afstand – måske med naboen. For nogen er stavgang - eller at sidde et par stykker udendørs og hækle i en festivalstol, hvor garnet kan være i øl-holderen - en god oplevelse.


Aktivitetscentrene har gennem hele nedlukningen ønsket at sende signalet om, at man altid er velkommen til at kontakte aktivitetskoordinator og ergo-/fysioterapeuter for hjælp til at genvinde tabte færdigheder – og at disse tilbud ikke er under nedlukning. Der er bl.a. forsøgt at række ud via

 • Tryghedsopkald.
  Flere steder har man fra aktivitetscentret været i kontakt med holdlederne for de forskellige aktivitets- og træningshold og opfordret dem til at ringe til de tilmeldte medlemmer på deres hold for at høre, hvordan de enkelte har det – eller lave telefonkæder, hvis det gav mening. Tryghedsopkaldene har bl.a. været anledning til, at nogle har kunne opfordret hinanden til fælles gå-ture. Et af formålene har også været at skabe opmærksomhed på, om nogen i corona-tiden har oplevet at tabe færdigheder og dermed har brug for at kontakte aktivitetscentret for at indgå i et visiteret tilbud.
 • Udendørs-hilse-på-aktion:
  Et par steder har aktivitetskoordinator mødt op udenfor indgangspartiet til det nærmeste supermarked for, om det her var muligt at hilse på medlemmer og høre til, hvordan det går. Det har dog været udfordrende at kende hinanden med mundbind og langt hår – men for nogle har det været en opmuntrende oplevelse at se hinanden og veksle ord.


På aktivitetscentrene kan medarbejderne mærke, hvad nedlukningen gør for medlemmerne. Manglen på struktur og faste aftaler i kalenderen betyder, at flere giver udtryk for, at det bliver sværere at hive sig selv op. Mange savner de festlige anledninger eller større arrangementer på centrene, som både indebærer forventningens glæde, gensyn og vedligeholdelse af sociale relationer og følelsen af at indgå i en større sammenhæng.

Aktuelt arbejdes der på at etablere genåbning af aktivitets- og motionstilbud i udendørs form – enten ved en omlægning af eksisterende aktiviteter eller ved etablering af nye tilbud til erstatning af de hidtidige indendørs hold, som medlemmerne pga. corona-restriktioner fortsat ikke kan deltage i.


Der er blandt medarbejderne udbredt bekymring om, at flere end vi umiddelbart har kendskab til nu, oplever at have tabt færdigheder under nedlukningen. Det vil betyde, at vi skal have øje for, at fysiske, kognitive og sociale færdigheder har gavn af at blive trænet og støttet, når vi igen åbner op for de forebyggende og aktiverende tilbud. Og ikke mindst er det forventeligt, at mange har brug for et ekstra skub for at komme tilbage til der, hvor man slap ved nedlukningen. Denne opgave er centerrådene på aktivitetscentre og -huse meget interesseret i at samarbejde med både Ældreråd og Seniorråd om.


Det foreslås, at Ældreråd og seniorråd understøtter centerrådenes indsats for at motivere og støtte borgere i målgruppen til at vende tilbage til et sundt hverdagsliv med aktiviteter og motionstilbud i de lokale aktivitetscentre og -huse ved sæsonopstart i september 2021. Der kan i den forbindelse indtænkes en rolle for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning
at Ældrerådet udpeger repræsentanter, der i samarbejde med centerråd og seniorråd arbejder for at sikre tilbagevenden af medlemmerne i aktivitetscentre og -huse
at Ældrerådet indgår i dialog med Social- og Sundhedsudvalget om, hvordan udvalget kan støtte op om processen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der er stor mulighed for, at der på centrene vil opstå nye udendørs aktiviteter, som vil løbe hen over sommeren.

Hans Ejner forslog, at Seniorrådene indtænkes i opgaven med at starte.

Elin vil undersøge muligheden for at både at inddrage seniorråd og ledsagere i opgaven med opstarten.

Der skal være stor fokus på en let tilgang, når der åbnes for tilmelding.


Det blev besluttet, at centerrådene kontakter Bodil og Hans Ejner for at spørge om repræsention fra Ældrerådet og seniorrådene, når de lokalt går i gang med forberedelserne.

Elin sender oversigt over centre og huse, så Ældrerådet kan få overblik over stederne.


Niels foreslog at pressen kan kontaktes, når tingene starter igen, så flest mulig bliver opmærksomme på dette.

Bodil forslog Elin og Alis at tage kontakt til f.eks. TV-midtvest og evt. andre medier, når vi nærmer os åbningen af centre og søndagscafeer. Bodil vil også gøre et forsøg.


Elin og Alis takkede for engagementet fra Ældrerådet.