Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

16. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har fået henvendelse om stigning i pris på årskort. Bodil var svare ud fra Anne Maries kommentar under pkt. 14.


Hans Ejner, Jens Henry og Bodil deltager i temadag i Sundhed og Ældre den 6. maj. Temadagen er udsat fra tidligere.


Der er holdt fællesmøde med seniorråd den 22. marts. Referat er udsendt. Bodil har talt med formand fra Syd - havde tekniske problemer.


På næste fællesmøde den 20. september deltager Anne Ramsgaard og orienterer om corona-håndteringen i Herning Kommune.


Webinar den 23. marts om sundhedsaftalen - Bodil deltog ikke.


Møde i valgudvalget om ældrerådsvalg den 22. marts - ældrerådsvalget skal holdes før kommunalvalget den 16. november.

Frist for opstilling som kandidat bliver den 13. september.

Optællingen af valget vil ske den 26. oktober.

Valget gælder fra 1. januar. 2022.

Disse datoer skal dog godkendes politisk.


Bodil foreslog, at opgaven med inddragelse i åbningen af centre og søndagscafeer også anvendes til at udbrede viden om ældrerådsvalget i efteråret.

Bodil opfordrede til at finde kandidater fra alle områder i kommunen.


Der holdes møde igen for Ældrerådets repræsentanter i valgudvalget den 14. april om forberedelser af valget - særligt ældrerådets opgaver. Deltagerne er her Bodil, Hans Ejner, Hanne K. og Edith samt Lotte.


Hans Ejner oplyste, at der til morgen er holdt møde med Anne Ramsgaard.

Der arbejdes på endnu et nyhedsbrev efter påske - primært om genåbningen.


Bodil oplyste, at Birgit Worm fra Ikast er valgt for valgkredsen, som Herning hører til - til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Bodil foreslog, at hun - Birgit Worm - på et senere møde kunne deltage for at orientere om arbejdet med at koble det regionale med det landsdækkende. Det var der opbakning til.


Bodil efterspørger afklaring på hjælp til bestilling af buskort i borgerservice.

Edith orienterede om kontakt til administrationen i Teknik og Miljø i forhold til information om pensionistbuskort og bestilling heraf.

Der var enighed om at skrive til medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget samt til medlemmerne i Social- og Sundhedsudvalget i forhold til mere information om bestilling af buskortet samt en afklaring af om Borgerservice kan yde hjælp til bestilling af kortet.

Edith laver et udkast, som Bodil og Hans Ejner kan sende videre.


Den store forskel i flextur bør drøftes i Regionsældrerådet. Det vil sandsynlighvis ske efter spørgeskemaet, som tidligere er udfyldt af Ældrerådet.