Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

14. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Anne Marie orienterede om, at Social- og Sundhedsudvalget også skal drøfte opstart af aktivitetscentre og søndagscafeer.

Søren orienterede om, at ordet aktivitetscentre ikke umiddelbart fremgår i genoplukningsplanen, som blev præsenteret den 22. marts 2021.

Efterfølgende et det oplyst, at det er den 6. eller den 20. maj, der må startes på centrene, som tingene ser ud lige nu.

Bodil mener, at starten skal afvente vacciner og at forsamlingsforbuddet bliver ændret. Det overvejes om der skal startes med en gensynsfest af en art.


Bodil spurgte til stigningen i prisen på årskortet pr. september 2021 - kan denne stigning udsættes til 2022? Anne Marie ooplyste, at stigningen er en prisfremskrivning og at det bliver svært at udsætte - da alle skal bidrage - selv om der har været lukket for tilbudene.

Hans Ejner oplyste, at foreninger også får fuldt tilskud fra kommunen selv om aktiviteten har været nedlukket.

Margit oplyste, at pensinoistforeningen i Sunds har valgt at annullere kontingent i 2020 og i stedet betale i 2021.

Margit spurtge om der skal betales for årskort på Søglimt, når centret skal ombygges. Anne Marie oplyste, at brugerkortet kan bruges andre steder imens.

Anne Marie mente, at kræfterne skal bruges på at overveje initiativer, der kan sætte gang i fremmødet - både på centre og søndsagscafeer - særligt efter nedlukningen.


Bodil spurgte til om besparelser på ældreområdet var drøftet på budgetkonferencen. Anne Marie oplyste, at det ikke var et punkt.

Anne Marie oplyste, at der var et underskud på 11 milll. kr. på ældreområdet i 2020 - afventer stadig refusion grundet corona-udgifter.

Søren oplyste, at 2020 er meget atypisk - særligt på ældreområdet. Det er svært at skille udgifterne for corona fra almindelig drift.

Der er områder i regnskabet, som har haft mindre-udgifter også grundet corona.


Svend Erik spurgte til sundhedshuse og Generationernes Hus og de videre planer herfor.

Anne Marie oplyste, at sundhedshuse afventer sundhedsreformen.

Generationernes Hus - nu Generationernes Kvarter er i plejeboligplanen i 2026 og derfor er der afsat midler i anlægsbudgettet. Der er også afsat driftsmidler.


Svend Erik udtrykte forundring over, at Herning ikke skal have et Herning sygehus ( sundhedshus),- som andre kommuner også har.

Anne Marie mener ikke, at der skal etableres et Herning-sygehus, når vi har sygehuset i Gødstrup. Mener stadig at etablering af sundhedhus afventer sundhedsreformen for at fastlægge ydelser, der skal ske i et sundhedshus.


Angela spugte om der var planer om andre tiltag i forhold til demens-udviklingen - også i eget hjem.

Anne Marie oplyste, at der på Kastaniegården ændres 8 pladser til skærmede enheder. Der er også set på Toftebo i forhold til ændring af pladser. På Rehab er der også åbnet et skærmet afsnit til demente som en midlertidig løsning.

Alle plejehjem skal kunne håndtere demente borgere. De skærmede pladser er til udadreagerende og har også fysiske rammer, der er særligt egnede til demente.

Bodil foreslår kommunen overveje at bygge noget særligt til demente - med skærmede pladser, når der skal bygges nyt plejecenter.

Søren oplyste, at ældreboligerne ved Toftebo kan konverteres til skærmede pladser, når disse ombygges i 2024.

Der er sket en stor stigning i efterspørgsel på skærmede pladser. Det er uvist om corona har påvirket efterspørgslen af skærmede pladser. I øvrigt overholdes plejeboliggarantien.

Byrådet skal 1 gang i hver byrådsperiode evaluere plejeboligplanen.


Niels spurgte til planer for nyt plejecenter. Anne Marie svarede, at det er indtænkt i nuværende plejeboligplan - som friplejehjem. Der forventes en afklaring i 2021. Behovet følges løbende. Der er også planlagt et plejehjem i Herning C - Generationernes kvarter.


Bodil spurgte til udfordringen i rekruttering i ældreplejen. Anne Marie oplyste, at udvalget er helt enig i, at det er en stor udfordring både at rekruttere og fastholde personalet.

Området bliver fulgt nøje i udvalget og er et af budgetmålene.

Søren oplyste, at det er langt den største udfordring for ældreområdet. Derfor er der nu ansat 1 fuldtidsansat til at arbejde med opgaven - rekruttering - herunder at gøre området attraktivt. Dette forsøges blandt andet ved at efteruddanne nuværende personale, f.eks Marte Meo.

Hans Ejner spurgte om der kan søges puljer, så voksenlærlingeløn kan gives fra f.eks. 23 år. Søren oplyste, at dette er lovbestemt. Han peger på, at overenskomsterne for området også bør indtænkes som et redskab til bedre rekruttering.

Udfordringen er den samme i hele landet. Desværre er der en lignende udfordring for mange andre områder også.

Hans Ejner oplyste, at der er stor fokus på området, hvilket er positivt.