Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

46. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

47. Kulturpolitik

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Kulturpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har bedt om repræsentanter fra Ældrerådet til deltagelse i en "kultursamtale".

Sagsfremstilling

Mødet finder sted fredag d. 27. maj kl. 10:30 - 12:30 på Herning Bibliotek.

De ønsker 3-4 repræsentanter fra Ældrerådet.

Udover dette møde afholdes et møde for alle d. 30. maj kl. 18:30 på Herning Bibliotek.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger 3-4 repræsentanter til mødet d. 27. maj
Formanden indstiller,

Beslutning

Fra Ældrerådet tilmeldes Ruth Nørgaard, Peter Olesen, Jens Henry Jensen og Niels Hedegaard.

Leif opfordrede de øvrige medlemmer til at deltage i det åbne møde den 30. maj kl. 18.30.

 

48. Evaluering af konference d. 3. maj 2016

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af konference d. 3. maj 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

11 medlemmer af Ældrerådet har deltaget i konferencen i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2016.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer medlemmerne hver i sær fra de forskellige seminarer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif gav udtryk for et godt årsmøde med gode indlæg. Han fik et godt indtryk af Sundheds- og Ældreminister Sophie Lødhe.
Sygehuspræst Preben Koks oplæg om magt og magtesløshed gjorde virkelig stort indtryk.
Gode eksempler fra hans funktion på sygehuset.
Kan sammenstilles lidt med ophold på plejehjem.

Flere medlemmer var enige med formanden.


Leif: Seminar S. Sammenhæng på tværs af sundhedssystemer - sundhedsaftaler.
Lang vej igen - især på det tekniske plan.
Kunne være godt med et indlæg fra en praktiserende læge.

Leif: Seminar T. Vellykket rehabileringsforløb.

Godt oplæg fra Socialstyrelsen.

Fik udleveret en håndbog om rehabiliteringsforløb.
Håndbog bestilles til alle hos Socialstyrelsen.

Bodil: Seminar Ø. Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne.

SOSU-uddannelserne skilles i 2017. Hjælpere hører under Serviceloven og assistenter under Sundhedsloven.
Der vil være en ændring i adgang og merit fra 2017.
Længden på uddannelserne er uændret.

Bodil: Seminar V. Svære overgange lettes med det rette akutberedskab og ledelsesfællesskab.

Indlæg ud fra forløb med ambulancer, indlæggelser og i hjemmet.
Fokus på folk, som ikke har kontakt i forvejen.

Birde: Seminar Å. Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv.

Oplæg fra tandlæge.
Dårlige mundhygiejne har stor indflydelse på sundhedstilstanden og den psykiske tilstand.

Hanne og Hans Ejner: Seminar X. Samarbejde mellem kommune og pårørende.
Stor belastning for de pårørende, når der er behov for hjælp.
Også til praktiske opgaver så som kørsel.
Forslag om pårørendepolitik og pårørendekonsulenter.


Hanne og Hans Ejner: Seminar W. Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene.

Godt oplæg om virtuel genoptræning i hjemmet.

Øvelserne vises på iPad og med redskaber bragt til hjemmet. Overvågning fra centralt hold. Møde en gang ugentlig.  
Meget stor udviklingspotientiale. Meget få transportomkostninger.

Peter: Seminar Y. Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse.
Om de praktiserende læges rolle i sundhedsvæsenet. Forebyggende besøg ville være ønskeligt. Manglende samspil på tværs i sundhedsvæsenet.

Svend Erik: Seminar Æ. Telemedicin - en vigtig brik (i fremtidens) sundhedsvæsen?

Positiv oplevelse for modtagere og en økonomisk gevinst.  Oplevelse af frihed.
Målinger foretaget i hjemmet af patienten selv kan give svar med det samme. Stor positivitet fra deltagere.
Vidensdeling ved hjælp af billeder til læge fra sygeplejersker - hjælp med det samme.

Jens Henry: Seminar U. Idræt og motion for ældre - fysisk træning for livet
Aktiv liv giver en aktiv aldring. Jens Henry bad alle deltage i en praktisk øvelse, som kunne udføres alene og i hjemmet.
Gratis og med stor virkning.

 

 

49. Økonomi og budgetopfølgning

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif orienterede om, at merforbruget 2015 på ældreområdet er overført til 2016. Det besluttes i SOS på næste møde om overførslen medfører korrigerende handlinger i 2016.
Budgetkonference er afholdt i april måned. Endelig beslutning om budget 2017 foregår i august 2016.

 

På byrådsmøde den 17. maj har de behandlet en ny befolkningsprognose. De 75-84 årige stiger med 20% inden 2020 og med 60% inden 2030.

Fordeling af Herning Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" er godkendt i Byrådet.

Ministeriet har efterfølgende givet tilsagn om at Herning Kommune modtager 14,7 mill. kr. i 2016. Der skal aflægges særskilt regnskab for at vise, at midlerne er brugt som det er foreslået.

 

Bodil efterspørger den færdige værdighedspolitik.

 

50. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 28. april 2016 blev der afholdt temamøde på FuglsangsøCentret om Fremtidens bofællesskab for borgere med demens.
Det var et godt møde. Der blev udarbejdet konceptforslag ud fra input på mødet. Der afholdes nyt møde den 24. maj. Leif opfodrede interesserede til at deltage.

Regionsældrerådet har orienteret om nyt i forhold til blodprøvetagningssteder fra 1. juli 2016.

Læs mere herom på www.blod.rm.dk


I forhold til valgmetode til næste ældrerådsvalg vil Leif undersøge om der er mulighed for fremmødevalg.
Dette drøftes på møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Drøftelse af synliggørelse af Ældrerådet frem til næste valg. Leif har fået en henvendelse fra firmaet, som har lavet folderen om Ældrerådet.  Leif har takket nej til både ny folder og videofilm på grund af reklameindholdet.


På møde med seniorrådene drøftes synliggørelse frem mod valget i 2017.
Der skal i arbejdet være fokus på forskellen mellem Ældreråd og ÆldreSagen.
Folderen kan uddeles den 24. maj på mødet på Fuglsangsøcentret.

Der var forslag om visning af spot i forbindelse med valg til Ældrerådet på skærmene på biblioteket og Apoteket.

Leif har medvirket i en artikel om i Bladet Faglige seniorer - primært om Ældrerådet. Overskriften på artiklen er "Glemmer du - så husker jeg".

 Artiklen kopieres til medlemmerne.

 

51. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil deltager i planlægsmøde den 2. Juni 2016 forud for Frivillighedsdagen i september måned.

Bodil har efterfølgende oplyst, at det er fredag den 26. august, der er frivilligdag på Torvet.


Bodil orienterede om Søndagscafé på Lindegården. Næste gang - den 28. maj 2016 er der udflugt til motorvejsbyggerierne omkring Herning. Slutter i Kølkær til kaffe og rundvisning i Brunkulsmuseet.
Der er lejet en bus til fælles transport. Deltagertallet stadig stigende.

Ruth orienterede om, at Bodil har været på Sandfeldgården for at orientere om projektet Søndagscafé. Sandfeldgården vil forsøge at lave tilsvarende.

 

52. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om program for temadag den 1. oktober 2016

Temadagen holdes på Toftebo i Hammerum.
Prisen fastsættes til 100 kr. pr. deltager.
Der er mulighed for 150 deltagere.
Emnet i 2016 er Diskriminering af ældre.
Muligvis udelades dette på indbydelsen.

Program for temadagen blev godkendt.

Bodil og Lotte udarbejder forsag til indbydelse.

 

53. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde var fastlagt til den 15. juni 2016. Der er afbud fra Leif til dette møde.
Mødet flyttes derfor til den 14. juni 2016.

 

 

54. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.