Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

2. Ny pårørendestrategi

Sagsnr.: 27.00.00-P15-2-16 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Ny pårørendestrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet en pårørendestrategi, der omfatter pårørende til borgere, der er brugere af indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune. Pårørendestrategien skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes Værdighedspolitik og demensstrategi. 

 

Pårørendestrategien fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem det handler om: borgere samt tidligere og nuværende pårørende, Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer, Senior- og Ældreråd samt medarbejdere i Sundhed og Ældre som til dagligt samarbejder med pårørende.

 

Der er således afholdt en workshop i efteråret 2016, hvor formålet var at høre om deltagernes erfaringer med kommunens indsatser relateret til pårørende samt deltagernes ønsker til ændringer og justeringer – med henblik på at skabe værdighed og livskvalitet for pårørende og deres nærtstående.

 

Pårørendestrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer, som til sammen sætter retningen for indsatser for pårørende til borgere der er tilknyttet Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Sundhed og Ældre vil arbejde med pårørendestrategien decentralt, så ledere og medarbejdere får indholdet i strategien omsat til praksis.

 

Undervejs i processen med udarbejdelsen af pårørende strategien er der fremkommet en række konkrete forslag og ideer til indsatser pårørendeområdet. Disse er medtaget i et Idékatalog, som kan bruges som inspiration for ledelse og medarbejdere. Idékataloget er vedhæftet pårørendestrategien.


 

Indstilling

Formanden indstiller,

at      Ældrerådet afgiver høringssvar inden den 25. januar 2017.

 

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Birthe Haxholm orientede om arbejdet forud for udkast til pårørendestrategien.

 

Ældrerådet spurgte til antallet af ældre, som ikke har nogen pårørende. Der findes ingen opgørelser over dette.

 

Høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 18. januar 2017 fået en orientering om den nye pårørendestrategi. Der er samtidig bedt om et høringssvar.

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.. Ældrerådet vil gerne orienteres, når der er sket en opfølgning/evaluering af strategien.

  

 

 

Bilag

  • Pårørendestrategi - 19122016
 

3. Ny kontrakt på fritvalgsområdet

Sagsnr.: 27.36.04-P27-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny kontrakt på fritvalgsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Nystrup Andersen og Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Kommunerne er forpligtet til at sikre, at borgerne kan vælge mellem flere leverandører af hjemmehjælp, når de visiteres hertil. I Herning Kommune tilvejebringes det frie valg igennem ”Godkendelsesmodellen”. Virksomheder, som lever op til de stillede krav og som vil levere hjemmehjælp til den vedtagne fritvalgstimepris, kan således blive godkendt som leverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune. 

 

I forlængelse af, at flere kommuner har oplevet konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp har administrationen igangsat en række tiltag – herunder udarbejdelse af ny kontrakt på fritvalgsområdet med det formål at forebygge og kunne håndtere eventuelle konkurser samt sikre en høj faglighed og kvalitet i ydelserne.

Sagsfremstilling

I kølvandet på en række konkurser på fritvalgsområdet udarbejdede KL, Dansk Industri og Dansk Erhverv i august 2015 i fællesskab en række anbefalinger til kommunerne med henblik på forebyggelse af konkurser på ældreområdet. Anbefalingerne er, at kommunerne skal:

 

  • Stille krav til virksomhederne om sund økonomi
  • Stille krav om en økonomisk garanti- eller sikkerhedsstillelse
  • Sikre tæt og partnerbaseret samarbejde mellem kommunen og de private leverandører
  • Udarbejde beredskabsplan for håndtering af konkurser
  • Gå i dialog med leverandører, der fremsætter unormalt lave tilbud

 

I forlængelse heraf har administrationen gennemgået indholdet i det eksisterende godkendelsesmateriale med henblik på at vurdere behovet for justeringer og efterfølgende gennemføre de nødvendige tiltag.  

 

Beredskabsplan

I efteråret 2015 har administrationen udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver opgaver og ansvarlige i forbindelse med en konkurs blandt kommunens godkendte fritvalgsleverandører. Beredskabsplanen skal understøtte en hurtig og effektiv håndtering af levering af hjemmehjælp til de borgere, som bliver berørt af konkursen.

 

Anfordringsgaranti

Herning Kommuner kræver, at virksomheder, der godkendes som private fritvalgsleverandører, stiller en anfordringsgaranti på 25.000 kr. når de godkendes som leverandører af hjemmehjælpsydelser. Anfordringsgarantien justeres herefter én gang årligt, så dens værdi udgør 5 % af sidste kalenderårs faktiske omsætning.

 

Eftersom leverandørerne først afregnes efter, at de har leveret ydelserne, skal anfordringsgarantien udelukkende bruges til at dække de ekstraordinære udgifter Herning Kommune måtte have i forbindelse med tilvejebringelse af forsyningsforpligtelsen ved en konkurs.

 

Administrationen har haft kontakt til KL omkring størrelsen på anfordringsgarantien. KL mener, at det er fornuftigt at lade anfordringsgarantiens størrelse følge virksomhedens udvikling i omsætningen, idet det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

 

Et tættere samarbejde med godkendte leverandører

Visitationsenheden afholder årlige individuelle møder med leverandørerne med henblik på at opbygge et tættere samarbejde og en løbende dialog med leverandørerne.

 

Ny kontrakt

Administrationen har revideret det eksisterende kontrakt- og godkendelsesmateriale på fritvalgsområdet. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny kontrakt der indeholder en række indholdsmæssige ændringer. Ved samme lejlighed er der også sket redaktionelle tilpasninger af indholdet.

 

De indholdsmæssige ændringer har til formål dels at sikre økonomisk robusthed hos de godkendte fritvalgsleverandører og dels at sikre borgernes frie valg samt en høj faglighed og ensartet kvalitet i de leverede hjemmeplejeydelser. Det følgende beskriver de indholdsmæssige ændringer med betydning for vilkårene for de nuværende og fremtidige godkendte private leverandører.

 

Afsnit 12.6: Indsendelse af årsregnskab

Virksomheder, der godkendes til at levere hjemmehjælpsydelser, skal årligt indsende det seneste årsregnskab til Herning Kommune. Baggrunden er at give Herning Kommune mulighed for at følge udviklingen i virksomhedernes økonomiske situation.

 

Afsnit 3: Kontraktens omfang

Det eksisterende godkendelsesmateriale giver leverandørerne mulighed for kun at lade sig godkende til at levere hjemmehjælpsydelser i dele af kommunen. For leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje giver den mulighed for kun at levere i udvalgte dele af døgnet. Baggrunden for denne fleksibilitet er et ønske om at lette adgangen til markedet for mindre leverandører.

                     

3.a Samme grad af frit valg i hele kommunen

Hvis leverandører af hjemmehjælp ikke er forpligtet til at levere hjemmehjælpsydelser i hele kommunen, kan der være en risiko for, at de fravælger at levere ydelser i yderområderne, så borgerne dermed ikke har det samme antal leverandører at vælge imellem i hele Herning Kommune.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at leverer hjemmehjælp i hele Herning Kommune.

 

3.b Bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne

Når en leverandør af hjemmehjælp ikke leverer ydelser alle døgnets timer, betyder det i en særlig udfordring i forhold til sammenhængen i indsatserne.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle leverandører af både personlig pleje og praktisk bistand forpligtes til at levere ydelser hele døgnet rundt – i alle vagtlag.

 

Afsnit 4: Kontraktens løbetid - opsigelse

I det nuværende godkendelsesmateriale er der 6 måneders opsigelsesvarsel for begge parter. I den nye kontrakt foreslås det at forkorte dette varsel til 3 måneder. Det vurderes, at 3 måneder er tilstrækkelig tid til at få gennemført de nødvendige tilpasninger for begge parter i forbindelse med, at samarbejdet ophører.

 

Afsnit 6: Disponering

Når en virksomhed godkendes til levering af hjemmeplejeydelser kobles virksomheden op på Herning kommunes omsorgssystem. Leverandøren skal føre al lovpligtig dokumentation i omsorgssystemet og det er herigennem, at beskeder om ændringer i borgerens situation kommer.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale har de private fritvalgsleverandører ikke adgang til at disponere den tid, de bruger på at levere hjemmehjælpsydelser i Herning Kommunes omsorgssystem. Det er således kun den kommunale leverandør, som disponerer i det kommunale omsorgssystem.

 

Der er knyttet meget relevant information i disponeringen, som kan bruges i forbindelse med kontrol og kvalitetssikring af de leverede ydelser. Det foreslås derfor, at fritvalgsleverandører fremadrettet forpligtes til at disponere i Herning Kommunes omsorgssystem.

 

Afsnit 13.1: Krav til medarbejdernes uddannelsesniveau

Den rehabiliterende tilgang spiller en stadigt større rolle i leveringen af hjemmehjælpsydelser. Kommunerne er således forpligtet til at levere hjemmehjælp med en rehabiliterende tilgang.

 

Siden 1. januar 2015 har kommunerne desuden været forpligtet til at afdække et eventuelt rehabiliteringspotentiale hos alle modtagere af hjemmehjælp og efterfølgende tilbyde et rehabiliteringsforløb, hvis behovet for hjælp vurderes at kunne blive nedsat. Dette kræver social- og sundhedsfagligt uddannet personale.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale er det kun leverandører af personlig pleje, der er forpligtet til at levere ydelserne med social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Der er således ikke noget uddannelseskrav til medarbejdere hos leverandører af praktisk hjælp.

 

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at stille det samme uddannelseskrav til leverandører af praktisk hjælp for derved at sikre borgerne en rehabiliterende tilgang til opgaverne.

 

Afsnit 13.3: Godkendelse som praktikplads - elever

I det nuværende godkendelsesmateriale er der et krav om, at godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at påtage sig en uddannelsesforpligtelse for hver gang, leverandøren beskæftiger 10 fuldtidsansatte.

Administrationen foreslår, at dette krav ændres til et krav, om at de private leverandører skal medvirke til at løfte den uddannelsesopgave der påhviler Sundhed og Ældre i Herning Kommune som helhed.

 

I praksis sker dette ved at de godkendte private fritvalgsleverandører skal ansætte en procentandel af den samlede elev-ramme for Herning Kommune svarende til leverandørens andel af alle visiterede plejeydelser. Fritvalgsleverandørerne er ansvarlige for at blive godkendt som praktikplads.

 

Konsekvenser af ovenstående for borgerne og for leverandørerne

Hvis forslaget til en ny kontrakt godkendes politisk, vil de nuværende leverandører blive indkaldt til møde i administrationen, hvor indholdet i den nye kontrakt vil blive gennemgået.

 

Hvis leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet med Herning Kommune på vilkårene i den nye kontrakt skal de indenfor 4 uger efter informationsmødet underskrive den nye kontrakt. Leverandører, der underskriver den nye kontrakt, har jf. den eksisterende kontrakt 6 måneder til at gennemføre eventuelle tilpasninger i deres virksomhed med henblik på at kunne leve op til kravene i den nye kontrakt

 

I de nuværende kontrakter med fritvalgsleverandørerne er der en opsigelsesfrist for begge parter på 6 måneder til ophør med udgangen af et kvartal. Hvis en leverandør ikke underskriver den nye kontrakt indenfor de 4 uger betragtes dette som en opsigelse af samarbejdet og opsigelsesfristen på 6 måneder træder herefter i kraft.

 

Borgerne vil med al sandsynlighed ikke blive berørt i overgangsperioden som følge af at leverandørerne har 6 måneder til at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af deres virksomhed.

 

Opgjort pr. ultimo oktober 2016 får i alt 505 borgere leveret hjemmehjælp af en privat leverandør. Af dem er 101 borgere tilknyttet leverandører, som ikke leverer personlig pleje om natten. Ud af de 101 borgere, er der kun 3 borgere, som er visiteret til plejeydelser om natten.  

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker om 1 år at få fremlagt en status på elevoptaget jf. uddannelsesforpligtigelsen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Kontrakt 11102016
 

4. Min Medicin Med - et projekt hos Hospitalsenheden Vest

Sagsnr.: 29.00.00-G01-5-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Min Medicin Med - et projekt hos Hospitalsenheden Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hosptalsenheden Vest (Herning, Holstebro og Lemvig) indfører nye medicinarbejdsgange.

De nye medicinarbejdsgange kalder vi "Min Medicin Med". De har fokus på at forbedre medicinsikkerhed, og gerne bidrage til, at man som patient får bedre forståelse for den nye medicin og planen for, hvordan det skal tages.

Sagsfremstilling

I praksis betyder de nye arbejdsgange, at man som patient ved indlæggelse medbringer egen medicin i originalpakninger (ikke kun ophældt i dosisæsker mm).
Vi kan lettere i dialog med patienten opklare, hvad man faktisk tager af medicin. På den måde kan vi forebygge medicinfejl ved indlæggelse og udskrivelse fra hospital.
Hvis det er muligt vil vi gerne have at man anvender sin egen medicin under indlæggelse, og har man brug for ny medicin under indlæggelse, supplerer vi den med mindste pakke, vi kan skaffe.
Har man ikke medbragt medicin, kan pårørende måske være behjælpelige med at skaffe det, og ellers sørger vi selvfølgelig for det.
Medicineringen foregår til forskel fra tidligere ved dit sengebord (her er medicinen låst inde i) og sammen med en sygeplejerske. Det er her I kan få en snak om: Hvordan medicinen virker, tages den korrekt, og på hvilket tidspunkt skal medicinen tages m.m.
Der kan være perioder, hvor du ikke selv kan håndtere medicinen, der gør vi det selvfølgelig for dig.

Disse nye arbejdsgange er påbegyndt i november 2015 og forventes endeligt indført i alle afdelinger ved udgangen af 2017.


I kan læse mere om de nye arbejdsgange ved at klikke jer ind på vores hjemmeside
http://vest.intra.rm.dk/min-patient/aktuelle-projekter/min-medicin-med/

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at orienteringen gives videre til seniorrådene
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådets repræsentanter kan supplere med en orientering om dette materiale på næste møde i de 4 seniorråd.

Bilaget sendes til de 4 formænd, så de kan sætte punktet på dagsorden.

Bilag

  • Postkort og plakat
 

5. Temadag - Tilsyn i ældrepelejen

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Tilsyn i ældrepelejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til temadagen Tilsyn i ældreplejen.

Sagsfremstilling

Den 23. februar 2017 holdes temadagen i Viborg.

Program vedlagt.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

Tilmeldingsfrist er den 10. februar 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil, Jens Henry, Leif, Svend Erik og Niels tilmeldes. Kørsel aftales på næste møde.

Bilag

  • Invitation til temadag - Tilsyn i ældreplejen
 

6. Ældrerådets opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget i 2017

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådets opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I efteråret 2017 skal der afholdes valg til Ældrerådet for perioden 2018-2021.

Der er sendt en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om ændring af ældrerådsvalget, så det bliver et fremmødevalg. Der er ikke truffet beslutning om dette endnu.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil i forbindelse få forskellige opgaver forud for valget. Der skal blandt andet arbejdes på, hvordan valget kan blive mere synligt og hvordan der kan findes kandidater forud for valget.

Der ønskes en drøftelse af håndtering af de forskellige opgaver, som kommer i forbindelse med valget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at opgaverne og håndteringen af disse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Sagen om ændring af ældrerådsvalg til fremmødevalg bliver sandsynligvis behandlet i Økonomi- og Erhvervsrådet den 27. februar 2017.

Valget til Kommunalvalg er fastsat til den 21. november 2017.

 

Opgaver/spørgsmål forud for ældrerådsvalget:

Hvordan finder vi kandidater?

Hvordan får vi pressedækning?

Skal vi afholde møder eller sende materiale ud til seniorråd og foreninger?

Hvordan griber vi valget an?

Afholdelse af valgmøder i samarbejde med seniorrådene?

Hvordan er reglerne for stillere - tidsfrist m.v.?

Kan der sendes billedmateriale sammen med valgkort?

Materiale med link til billedmateriale sammen med valgkort?

 

Der var enighed om at sende regler til seniorrådene, når de er fastlagt.

 

Valgudvalget, som består at Bodil, Niels og Lotte laver et udkast til Ældrerådets møde i marts.

 

 

 

7. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Læserbrev: Skal de ældre nu selv betale for deres gaver?

Indlægget handler om penge fra regeringen til etablering af køkkenener på leve-bo-miljøer på plejecentrene. Leif har talt med Søren Liner Christensen, som gav udtryk for, at det endnu ikke er besluttet, hvordan det løses i Herning Kommune, herunder hvilket køkken der skal eventuelt lukkes.

 

Midttrafik har sendt materiale om høring i forhold til ændring af køreplaner. Medlemmerne har fået sendt materialet til gennemsyn (på nettet).

Der sendes ikke høringssvar.

 

Herning Folkeblad har haft en forside med teksten: Ældre i lang kø til plejehjem.

Af de 70, som er på venteliste til plejehjem, er der en del, som venter på et bestemt plejecenter.

Der åbnes nu 16 pladser på Fuglsangsøcentret på grund af den lange venteliste.

 

 

 

8. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne orienterede om, at man har åbnet en demenslandsby i Svendborg. Den kan eventuelt bruges som inspiration i høringsperioden.

 

Bodil orientede om, at Herning Kommune har indbudt til 3 møder om søndagscafe. På de 3 møder, skal hun give oplæg og har fået nogle af deltagerne med fra Lindegården.

Flere fra Ældrerådet deltager i en eller flere af de 3 møder.

 

Bodil orieneterede om, at der er holdt Nytårskur på Lindegården med 45 deltagere.

 

Jens Henry orienterede om, at der i seniorråd øst er der nedsat en gruppe til at arbejde med søndagscafe.

 

Mads orientede om, at der i Snejbjerg holdes søndagscafe med 20-25 deltagere - har fungeret i ca. 20 år. Det er dog ikke som på Lindegården, da det er aktive ældre.

 

 

 

9. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om at 1. oktober 2017 falder på en søndag.

 

Ældrerådet besluttede at holde Ældrerådets temadag mandag den 2. oktober 2017.

Udvalget arbejder videre ud fra denne dato.

 

Der var enighed om, at det var en god ide at underholdningen igen var Citrondrengen som i 2016.

 

 

10. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 22. februar kl. 9.30

 

11. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

2 vingaver uddelt i anledning af 2 x 75 års fødselsdag.

 

På mødet i februar drøftes kørselsordninger - input fra visitationsenheden.

 

Den 26. januar kl. 19.30 fejrer Røde Kors deres 75 års jubilæum i Hedeagerkirken i Herning.

 

Bogen fra Ældresagen - Nødbolig eller lysthus - om plejecentre blev uddelt til Bodil, Svend Erik og Jens-Henry.