Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

2. Ny pårørendestrategi

Sagsnr.: 27.00.00-P15-2-16 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Ny pårørendestrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet en pårørendestrategi, der omfatter pårørende til borgere, der er brugere af indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune. Pårørendestrategien skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes Værdighedspolitik og demensstrategi. 

 

Pårørendestrategien fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem det handler om: borgere samt tidligere og nuværende pårørende, Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer, Senior- og Ældreråd samt medarbejdere i Sundhed og Ældre som til dagligt samarbejder med pårørende.

 

Der er således afholdt en workshop i efteråret 2016, hvor formålet var at høre om deltagernes erfaringer med kommunens indsatser relateret til pårørende samt deltagernes ønsker til ændringer og justeringer – med henblik på at skabe værdighed og livskvalitet for pårørende og deres nærtstående.

 

Pårørendestrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer, som til sammen sætter retningen for indsatser for pårørende til borgere der er tilknyttet Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Sundhed og Ældre vil arbejde med pårørendestrategien decentralt, så ledere og medarbejdere får indholdet i strategien omsat til praksis.

 

Undervejs i processen med udarbejdelsen af pårørende strategien er der fremkommet en række konkrete forslag og ideer til indsatser pårørendeområdet. Disse er medtaget i et Idékatalog, som kan bruges som inspiration for ledelse og medarbejdere. Idékataloget er vedhæftet pårørendestrategien.


 

Indstilling

Formanden indstiller,

at      Ældrerådet afgiver høringssvar inden den 25. januar 2017.

 

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Birthe Haxholm orientede om arbejdet forud for udkast til pårørendestrategien.

 

Ældrerådet spurgte til antallet af ældre, som ikke har nogen pårørende. Der findes ingen opgørelser over dette.

 

Høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 18. januar 2017 fået en orientering om den nye pårørendestrategi. Der er samtidig bedt om et høringssvar.

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.. Ældrerådet vil gerne orienteres, når der er sket en opfølgning/evaluering af strategien.

  

 

 

Bilag

  • Pårørendestrategi - 19122016