Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

3. Ny kontrakt på fritvalgsområdet

Sagsnr.: 27.36.04-P27-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny kontrakt på fritvalgsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Nystrup Andersen og Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Kommunerne er forpligtet til at sikre, at borgerne kan vælge mellem flere leverandører af hjemmehjælp, når de visiteres hertil. I Herning Kommune tilvejebringes det frie valg igennem ”Godkendelsesmodellen”. Virksomheder, som lever op til de stillede krav og som vil levere hjemmehjælp til den vedtagne fritvalgstimepris, kan således blive godkendt som leverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune. 

 

I forlængelse af, at flere kommuner har oplevet konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp har administrationen igangsat en række tiltag – herunder udarbejdelse af ny kontrakt på fritvalgsområdet med det formål at forebygge og kunne håndtere eventuelle konkurser samt sikre en høj faglighed og kvalitet i ydelserne.

Sagsfremstilling

I kølvandet på en række konkurser på fritvalgsområdet udarbejdede KL, Dansk Industri og Dansk Erhverv i august 2015 i fællesskab en række anbefalinger til kommunerne med henblik på forebyggelse af konkurser på ældreområdet. Anbefalingerne er, at kommunerne skal:

 

  • Stille krav til virksomhederne om sund økonomi
  • Stille krav om en økonomisk garanti- eller sikkerhedsstillelse
  • Sikre tæt og partnerbaseret samarbejde mellem kommunen og de private leverandører
  • Udarbejde beredskabsplan for håndtering af konkurser
  • Gå i dialog med leverandører, der fremsætter unormalt lave tilbud

 

I forlængelse heraf har administrationen gennemgået indholdet i det eksisterende godkendelsesmateriale med henblik på at vurdere behovet for justeringer og efterfølgende gennemføre de nødvendige tiltag.  

 

Beredskabsplan

I efteråret 2015 har administrationen udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver opgaver og ansvarlige i forbindelse med en konkurs blandt kommunens godkendte fritvalgsleverandører. Beredskabsplanen skal understøtte en hurtig og effektiv håndtering af levering af hjemmehjælp til de borgere, som bliver berørt af konkursen.

 

Anfordringsgaranti

Herning Kommuner kræver, at virksomheder, der godkendes som private fritvalgsleverandører, stiller en anfordringsgaranti på 25.000 kr. når de godkendes som leverandører af hjemmehjælpsydelser. Anfordringsgarantien justeres herefter én gang årligt, så dens værdi udgør 5 % af sidste kalenderårs faktiske omsætning.

 

Eftersom leverandørerne først afregnes efter, at de har leveret ydelserne, skal anfordringsgarantien udelukkende bruges til at dække de ekstraordinære udgifter Herning Kommune måtte have i forbindelse med tilvejebringelse af forsyningsforpligtelsen ved en konkurs.

 

Administrationen har haft kontakt til KL omkring størrelsen på anfordringsgarantien. KL mener, at det er fornuftigt at lade anfordringsgarantiens størrelse følge virksomhedens udvikling i omsætningen, idet det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

 

Et tættere samarbejde med godkendte leverandører

Visitationsenheden afholder årlige individuelle møder med leverandørerne med henblik på at opbygge et tættere samarbejde og en løbende dialog med leverandørerne.

 

Ny kontrakt

Administrationen har revideret det eksisterende kontrakt- og godkendelsesmateriale på fritvalgsområdet. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny kontrakt der indeholder en række indholdsmæssige ændringer. Ved samme lejlighed er der også sket redaktionelle tilpasninger af indholdet.

 

De indholdsmæssige ændringer har til formål dels at sikre økonomisk robusthed hos de godkendte fritvalgsleverandører og dels at sikre borgernes frie valg samt en høj faglighed og ensartet kvalitet i de leverede hjemmeplejeydelser. Det følgende beskriver de indholdsmæssige ændringer med betydning for vilkårene for de nuværende og fremtidige godkendte private leverandører.

 

Afsnit 12.6: Indsendelse af årsregnskab

Virksomheder, der godkendes til at levere hjemmehjælpsydelser, skal årligt indsende det seneste årsregnskab til Herning Kommune. Baggrunden er at give Herning Kommune mulighed for at følge udviklingen i virksomhedernes økonomiske situation.

 

Afsnit 3: Kontraktens omfang

Det eksisterende godkendelsesmateriale giver leverandørerne mulighed for kun at lade sig godkende til at levere hjemmehjælpsydelser i dele af kommunen. For leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje giver den mulighed for kun at levere i udvalgte dele af døgnet. Baggrunden for denne fleksibilitet er et ønske om at lette adgangen til markedet for mindre leverandører.

                     

3.a Samme grad af frit valg i hele kommunen

Hvis leverandører af hjemmehjælp ikke er forpligtet til at levere hjemmehjælpsydelser i hele kommunen, kan der være en risiko for, at de fravælger at levere ydelser i yderområderne, så borgerne dermed ikke har det samme antal leverandører at vælge imellem i hele Herning Kommune.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at leverer hjemmehjælp i hele Herning Kommune.

 

3.b Bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne

Når en leverandør af hjemmehjælp ikke leverer ydelser alle døgnets timer, betyder det i en særlig udfordring i forhold til sammenhængen i indsatserne.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle leverandører af både personlig pleje og praktisk bistand forpligtes til at levere ydelser hele døgnet rundt – i alle vagtlag.

 

Afsnit 4: Kontraktens løbetid - opsigelse

I det nuværende godkendelsesmateriale er der 6 måneders opsigelsesvarsel for begge parter. I den nye kontrakt foreslås det at forkorte dette varsel til 3 måneder. Det vurderes, at 3 måneder er tilstrækkelig tid til at få gennemført de nødvendige tilpasninger for begge parter i forbindelse med, at samarbejdet ophører.

 

Afsnit 6: Disponering

Når en virksomhed godkendes til levering af hjemmeplejeydelser kobles virksomheden op på Herning kommunes omsorgssystem. Leverandøren skal føre al lovpligtig dokumentation i omsorgssystemet og det er herigennem, at beskeder om ændringer i borgerens situation kommer.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale har de private fritvalgsleverandører ikke adgang til at disponere den tid, de bruger på at levere hjemmehjælpsydelser i Herning Kommunes omsorgssystem. Det er således kun den kommunale leverandør, som disponerer i det kommunale omsorgssystem.

 

Der er knyttet meget relevant information i disponeringen, som kan bruges i forbindelse med kontrol og kvalitetssikring af de leverede ydelser. Det foreslås derfor, at fritvalgsleverandører fremadrettet forpligtes til at disponere i Herning Kommunes omsorgssystem.

 

Afsnit 13.1: Krav til medarbejdernes uddannelsesniveau

Den rehabiliterende tilgang spiller en stadigt større rolle i leveringen af hjemmehjælpsydelser. Kommunerne er således forpligtet til at levere hjemmehjælp med en rehabiliterende tilgang.

 

Siden 1. januar 2015 har kommunerne desuden været forpligtet til at afdække et eventuelt rehabiliteringspotentiale hos alle modtagere af hjemmehjælp og efterfølgende tilbyde et rehabiliteringsforløb, hvis behovet for hjælp vurderes at kunne blive nedsat. Dette kræver social- og sundhedsfagligt uddannet personale.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale er det kun leverandører af personlig pleje, der er forpligtet til at levere ydelserne med social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Der er således ikke noget uddannelseskrav til medarbejdere hos leverandører af praktisk hjælp.

 

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at stille det samme uddannelseskrav til leverandører af praktisk hjælp for derved at sikre borgerne en rehabiliterende tilgang til opgaverne.

 

Afsnit 13.3: Godkendelse som praktikplads - elever

I det nuværende godkendelsesmateriale er der et krav om, at godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at påtage sig en uddannelsesforpligtelse for hver gang, leverandøren beskæftiger 10 fuldtidsansatte.

Administrationen foreslår, at dette krav ændres til et krav, om at de private leverandører skal medvirke til at løfte den uddannelsesopgave der påhviler Sundhed og Ældre i Herning Kommune som helhed.

 

I praksis sker dette ved at de godkendte private fritvalgsleverandører skal ansætte en procentandel af den samlede elev-ramme for Herning Kommune svarende til leverandørens andel af alle visiterede plejeydelser. Fritvalgsleverandørerne er ansvarlige for at blive godkendt som praktikplads.

 

Konsekvenser af ovenstående for borgerne og for leverandørerne

Hvis forslaget til en ny kontrakt godkendes politisk, vil de nuværende leverandører blive indkaldt til møde i administrationen, hvor indholdet i den nye kontrakt vil blive gennemgået.

 

Hvis leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet med Herning Kommune på vilkårene i den nye kontrakt skal de indenfor 4 uger efter informationsmødet underskrive den nye kontrakt. Leverandører, der underskriver den nye kontrakt, har jf. den eksisterende kontrakt 6 måneder til at gennemføre eventuelle tilpasninger i deres virksomhed med henblik på at kunne leve op til kravene i den nye kontrakt

 

I de nuværende kontrakter med fritvalgsleverandørerne er der en opsigelsesfrist for begge parter på 6 måneder til ophør med udgangen af et kvartal. Hvis en leverandør ikke underskriver den nye kontrakt indenfor de 4 uger betragtes dette som en opsigelse af samarbejdet og opsigelsesfristen på 6 måneder træder herefter i kraft.

 

Borgerne vil med al sandsynlighed ikke blive berørt i overgangsperioden som følge af at leverandørerne har 6 måneder til at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af deres virksomhed.

 

Opgjort pr. ultimo oktober 2016 får i alt 505 borgere leveret hjemmehjælp af en privat leverandør. Af dem er 101 borgere tilknyttet leverandører, som ikke leverer personlig pleje om natten. Ud af de 101 borgere, er der kun 3 borgere, som er visiteret til plejeydelser om natten.  

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker om 1 år at få fremlagt en status på elevoptaget jf. uddannelsesforpligtigelsen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Kontrakt 11102016