Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

31. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 11. marts 2020.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

32. Boblberg

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Boblberg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget besluttede på møde i efteråret 2019 at indgå en to-årig aftale med Boblberg. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. marts 2020.


Virksomheden Boblberg tilbyder en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.


Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger, arrangementer m.m.


Målet med indsatsen er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.


På mødet deltager en repræsentant fra Boblberg samt Ellen Aavad Holm fra Sundhed og Ældre for at fortælle om Boblberg og de muligheder, platformen giver borgerne. Oplæg og spørgsmål har en varighed på ca. 15-20 min.
Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.


I Herning Kommune er der 2200 personer tilmeldt platformen.

På Ældrerådets fællesmøde med seniorrådene i efteråret, inviteres Boblberg til at give en tilsvarende orientering.

Senere kan oplægget blive vist i de respektive søndagscaféer.


Oplægget fra Boblberg vedlægges referatet.


Bilag

  • Ældrerådet - 17-06-2020.pptx
 

33. Sammenhængskraft i hverdagen – og erfaringer fra corona-krisen

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Sammenhængskraft i hverdagen – og erfaringer fra corona-krisen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hverdag og sammenhængskraft i tiltag på ældreområdet, som på sin egen måde spejler FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.


Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møde i februar 2020 drøftet FN’s 17 verdensmål og prioriteret at sætte primær fokus på verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel og nr. 17: Partnerskab for handling. Social- og Sundhedsudvalget vil herefter drøfte, hvilke udviklingsperspektiver, der kan arbejdes med.


I Sundhed og Ældre oplever vi, at samspillet og indsatserne i frivilligt regi, og som vi også erfarer mellem de personalestyrede og de frivillige tilbud på aktivitetscentre og -huse i høj grad er vigtige byggesten for sundhed og trivsel hos den ældre målgruppe og førtidspensionister.


I corona-krisen har vi gennem aflysninger oplevet, hvordan borgeres sundhed og trivsel påvirkes, når daglige rutiner og fællesskaber ikke fungerer som vanligt. Der er i overgangsperioden blevet nytænkt indsatser for at understøtte oplevelse af fysisk sundhed, mental trivsel og at indgå i relationer.


På mødet vil vi sætte hverdagsbilleder på, hvordan indsatser med forebyggende og aktiverende sigte, frivillige opgaver og fællesskaber og tilbud om personalestøttet aktivitet bidrager til meningsfuldt livsindhold og vedligeholdelse af færdigheder.


I mødet deltager Leder for Træning og Aktivitet, Øst – Allis Lunde og Chef for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler – Elin Mogensen.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning, herunder forløbet med genåbning og brugen af mange alternative løsninger.

F.eks. nød-daghjem, opkald til borgerne, individuel træning på afstand, træningsprogrammer i postkassen, morgensang på DR samt telefoniske besøgsvenner.

Gennem hele processen har de kritiske borgere haft første-prioritet.

De forebyggende hjemmebesøg har foregået over telefon med enlige og folk over 82 år.

Aktivitetscentrene er langsomt ved at genåbne for træning ved
terapeuter og støttende aktivitet, hvor det er muligt. Tilbuddene for de friske brugere forventes opstartet fra ny sæson, 1. september og også her med forbehold og i forskellig tempi, på grund af forskellige muligheder og de aktuelle restriktioner.Det er endnu uvist, hvornår søndagscaféerne starter igen.


Organisering for træning og aktivitet blev gennemgået. Se vedlagte bilag.


Bilag

  • Planche fra mødet i Ældrerådet den 17. juni 2020
 

34. Orientering om Regnskab 2019 og Forårsopfølgning 2020

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2019 og Forårsopfølgning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om regnskabsresultatet for 2019, overførsler fra 2019 til 2020 samt forårsopfølgningen 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Endvidere gives en orientering om regnskabet 2019 og budgetopfølgning 2020 for Ældrerådets eget budgetområde.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

Regnskab 2019 og overførsler 2019-20 udgør følgende:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør det samlede regnskabsresultat for 2019 et merforbrug på 30,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 25,2 mio. kr. for Handicap og Psykiatri og et merforbrug på 6,2 mio. kr. for Sundhed og Ældre.

 

Byrådet besluttede på mødet den 31. marts 2020, at Handicap og Psykiatris merforbrug på det rammestyrede område ikke skal overføres til 2020. På de øvrige områder er overførslerne sket i henhold til styringsprincipperne.

 

Forårsopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser følgende:

 

I det forventede merforbrug på 10,570 mio. kr. for Sundhed og Ældre indgår det overførte merforbrug fra 2019 på 4 mio. kr. Som tidligere år er Sundhed og Ældre udfordret på hjælpemiddelområdet. I forbindelse med behandlingen af forårsopfølgningen har Social- og Sundhedsudvalget bedt Administrationen om at udarbejde forslag til korrigerende handlinger for ca. 7 mio. kr. årligt, svarende til det forventede merforbrug på hjælpemiddelområdet.

 

Ældrerådets eget budgetområde:

 

Regnskabet 2019 for Ældrerådets budgetområde udgør følgende (tkr.):

 

 

Det skal bemærkes, at der er en periodeforskydning i udgiften til lønninger, idet lønudbetalingen for sidste halvår 2018, 30 tkr., først er indregnet i regnskabet for 2019. Regnskabsresultatet for 2019 ekskl. denne post, og ekskl. overførslen af merforbrug fra 2018, 20 tkr. viser et merforbrug på 15 tkr.

 

I forbindelse med forårsbudgetopfølgningen for 2020 er indberettet et forventet merforbrug for Ældrerådet på 58 tkr., inkl. det overførte merforbrug fra 2019 på 65 tkr.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bodil og Hans Ejner vil drøfte Ældrerådets fremtidige økonomi med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

35. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet har været repræsenteret i en arbejdsgruppe om Generationernes Hus med 4 repræsentanter - Bodil, Inge, Margit og Svend Erik.

Arbejdsgruppen har udvekslet idéer. Byggeriet må gerne vise et Herning-udtryk.
Der blev ikke talt om husets design eller placering.

Det er fastlagt, at det skal indeholde 54 plejeboliger, herudover kommer der seniorboliger. Ældrerådet har anbefalet at plejeboligerne placeres i stueplan, men at der stadig skal arbejdes på en synergieffekt med de andre generationer.

 

Bodil har fået en henvendelse fra Lene Ahle fra Teknik og Miljø vedrørende evaluering af bybusnettet. Evalueringen afventer opdaterede tal grundet Coronasituationen.

 

Midttrafik har i et nyhedsbrev i maj oplyst, at pensionister nu kan købe buskort på pap. Prisen er 185 kr. for 30 dage. I 4 kommuner (ikke Herning) kan pensionister købe et årskort for 365 kr.

 

Frivillig Fredag holdes den 4. september kl. 13.00 på Biblioteket i Herning.
Bodil har bestilt en stand til Ældrerådet og Seniorrådene.

Fællesspisning - usikkert pt.

 

Små pensionistforeninger har store udgifter til banken, hvis de ikke har et CVR-nummer.
Bodil og Hans Ejner vil snakke med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard herom.

 

Danske Ældreråd har lavet en undersøgelse om stemmeprocent i forhold til fremmødevalg. Ældrerådet vil endnu engang foreslå, at Herning Kommune afholder fremmødevalg til næste ældrerådsvalg i 2021.

 

Danske Ældreråd oplyser, at folk over 65 år, nu kan blive gratis vaccineret for Pneumokokker.

 

Bodil har modtaget et brev fra Frits Rostrup omkring Ældrerådets inddragelse i arbejdet med Generationernes Hus.
Korrespondencen er vedlagt som bilag.

 

Per fra Ældrerådet i Skive har kontaktet Bodil angående et møde.

 

Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard deltog kort under punktet.

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 17. juni, behandlede udvalget et punkt om nyt byggecirkulære for plejeboliger.

Dette får indflydelse på om der kan etableres plejeboliger som tilbygninger eller om der skal ske nybyggeri, herunder om kapaciteten til demenspladser skal udvides.

Der kommer et punkt på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden næste gang omkring sagen.

 

I Herning Kommune har der været 2 Coronasmittede borgere på plejecentre samt 3 ansatte på plejecentrene.

Lageret af værnemidler er fyldt op.

 

Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjerne for besøg på plejecentre blev uddelt.

 

Bodil udtrykte stor tilfredshed med Sundhed og Ældres håndtering af Coronasituationen.

 

 

 

 

Bilag

  • VS: Generationernes hus i Herning
  • SV: Generationernes hus i Herning
  • VS: Generationernes hus i Herning
 

36. Orientering fra Danske Ældreråd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering fra Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd har til formanden sendt information om pneumokokvaccination samt inspirationskatalog om besøg på plejehjem

 

Sagsfremstilling

Pneumokokvaccination

Målgruppen for pneumokokvaccination bliver udvidet fra den 15. juni, så den nu omfatter samtlige over 65 år. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.

 

For at reducere antallet af sårbare patienter under COVID-19 iværksatte Folketingets partier og regeringen i april måned en ny vaccinationspakke, som skal reducere antallet af sårbare patienter, der rammes af alvorlige infektionssygdomme. Vaccinationspakken indeholder bl.a. et tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.

 

Da der indledningsvist kun var godt 400.000 ud af samlet 1,2 millioner nødvendige doser af pneumokok-vacciner til rådighed, er gruppen, der i første omgang kan modtage vaccinationen, begrænset til at omfatte de mest sårbare grupper. 

 

På nuværende tidspunkt bliver vaccinen derfor tilbudt alle på plejehjem m.v., personer over 65 år med høj risiko for pneumokoksygdom pga. en kronisk sygdom, personer under 65 år med særlig høj risiko for pneumokoksygdom samt andre patienter uanset alder med alvorlige sygdomme og tilstande, der efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

 

Nu er der tidligere end forventet kommet 300.000 ekstra dosis pneumokokvacciner til landet, og målgruppen kan derfor allerede fra 15. juni blive udvidet til også at omfatte alle over 65 år.

 

Inspirationskatalog om besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort et inspirationskatalog på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte med coronavirus med konkrete eksempler på, hvordan plejecentre kan etablere sikre rammer for besøg på udendørsarealer.

 

I inspirationskataloget kan man læse om og se billeder af, hvordan forskellige plejecentre har benyttet sig af forskellige løsninger for besøg, som alle tager hensyn til retningslinjerne for forebyggelse og begrænsning af smitte med COVID-19.

 

Inspirationskataloget vedlagt.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Besøg udendørs på plejecentre - katolog
 

37. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet nyt.

Medlemmerne af Ældrerådet gav udtryk for, at det var godt at mødes igen.

 

 

38. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På mødet blev Ældrerådet enige om at udsætte temadagen til 1. oktober 2021.

 

Angela flytter aftalerne til næste år.

 

 

39. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 19. august 2020, kl. 09.30. Sted vil fremgå af dagsordenen.

 

40. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrevet fra Danske ældreråd blev uddelt.

 

Angela orienterede om at formanden for projekt "Bevæg dig for livet" gerne vil orienterer Ældrerådet om projektet.