Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

33. Sammenhængskraft i hverdagen – og erfaringer fra corona-krisen

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Sammenhængskraft i hverdagen – og erfaringer fra corona-krisen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hverdag og sammenhængskraft i tiltag på ældreområdet, som på sin egen måde spejler FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.


Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møde i februar 2020 drøftet FN’s 17 verdensmål og prioriteret at sætte primær fokus på verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel og nr. 17: Partnerskab for handling. Social- og Sundhedsudvalget vil herefter drøfte, hvilke udviklingsperspektiver, der kan arbejdes med.


I Sundhed og Ældre oplever vi, at samspillet og indsatserne i frivilligt regi, og som vi også erfarer mellem de personalestyrede og de frivillige tilbud på aktivitetscentre og -huse i høj grad er vigtige byggesten for sundhed og trivsel hos den ældre målgruppe og førtidspensionister.


I corona-krisen har vi gennem aflysninger oplevet, hvordan borgeres sundhed og trivsel påvirkes, når daglige rutiner og fællesskaber ikke fungerer som vanligt. Der er i overgangsperioden blevet nytænkt indsatser for at understøtte oplevelse af fysisk sundhed, mental trivsel og at indgå i relationer.


På mødet vil vi sætte hverdagsbilleder på, hvordan indsatser med forebyggende og aktiverende sigte, frivillige opgaver og fællesskaber og tilbud om personalestøttet aktivitet bidrager til meningsfuldt livsindhold og vedligeholdelse af færdigheder.


I mødet deltager Leder for Træning og Aktivitet, Øst – Allis Lunde og Chef for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler – Elin Mogensen.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning, herunder forløbet med genåbning og brugen af mange alternative løsninger.

F.eks. nød-daghjem, opkald til borgerne, individuel træning på afstand, træningsprogrammer i postkassen, morgensang på DR samt telefoniske besøgsvenner.

Gennem hele processen har de kritiske borgere haft første-prioritet.

De forebyggende hjemmebesøg har foregået over telefon med enlige og folk over 82 år.

Aktivitetscentrene er langsomt ved at genåbne for træning ved
terapeuter og støttende aktivitet, hvor det er muligt. Tilbuddene for de friske brugere forventes opstartet fra ny sæson, 1. september og også her med forbehold og i forskellig tempi, på grund af forskellige muligheder og de aktuelle restriktioner.Det er endnu uvist, hvornår søndagscaféerne starter igen.


Organisering for træning og aktivitet blev gennemgået. Se vedlagte bilag.


Bilag

  • Planche fra mødet i Ældrerådet den 17. juni 2020