Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

34. Orientering om Regnskab 2019 og Forårsopfølgning 2020

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2019 og Forårsopfølgning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om regnskabsresultatet for 2019, overførsler fra 2019 til 2020 samt forårsopfølgningen 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Endvidere gives en orientering om regnskabet 2019 og budgetopfølgning 2020 for Ældrerådets eget budgetområde.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

Regnskab 2019 og overførsler 2019-20 udgør følgende:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør det samlede regnskabsresultat for 2019 et merforbrug på 30,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 25,2 mio. kr. for Handicap og Psykiatri og et merforbrug på 6,2 mio. kr. for Sundhed og Ældre.

 

Byrådet besluttede på mødet den 31. marts 2020, at Handicap og Psykiatris merforbrug på det rammestyrede område ikke skal overføres til 2020. På de øvrige områder er overførslerne sket i henhold til styringsprincipperne.

 

Forårsopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser følgende:

 

I det forventede merforbrug på 10,570 mio. kr. for Sundhed og Ældre indgår det overførte merforbrug fra 2019 på 4 mio. kr. Som tidligere år er Sundhed og Ældre udfordret på hjælpemiddelområdet. I forbindelse med behandlingen af forårsopfølgningen har Social- og Sundhedsudvalget bedt Administrationen om at udarbejde forslag til korrigerende handlinger for ca. 7 mio. kr. årligt, svarende til det forventede merforbrug på hjælpemiddelområdet.

 

Ældrerådets eget budgetområde:

 

Regnskabet 2019 for Ældrerådets budgetområde udgør følgende (tkr.):

 

 

Det skal bemærkes, at der er en periodeforskydning i udgiften til lønninger, idet lønudbetalingen for sidste halvår 2018, 30 tkr., først er indregnet i regnskabet for 2019. Regnskabsresultatet for 2019 ekskl. denne post, og ekskl. overførslen af merforbrug fra 2018, 20 tkr. viser et merforbrug på 15 tkr.

 

I forbindelse med forårsbudgetopfølgningen for 2020 er indberettet et forventet merforbrug for Ældrerådet på 58 tkr., inkl. det overførte merforbrug fra 2019 på 65 tkr.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bodil og Hans Ejner vil drøfte Ældrerådets fremtidige økonomi med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.