Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

32. Boblberg

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Boblberg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget besluttede på møde i efteråret 2019 at indgå en to-årig aftale med Boblberg. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. marts 2020.


Virksomheden Boblberg tilbyder en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.


Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger, arrangementer m.m.


Målet med indsatsen er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.


På mødet deltager en repræsentant fra Boblberg samt Ellen Aavad Holm fra Sundhed og Ældre for at fortælle om Boblberg og de muligheder, platformen giver borgerne. Oplæg og spørgsmål har en varighed på ca. 15-20 min.
Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.


I Herning Kommune er der 2200 personer tilmeldt platformen.

På Ældrerådets fællesmøde med seniorrådene i efteråret, inviteres Boblberg til at give en tilsvarende orientering.

Senere kan oplægget blive vist i de respektive søndagscaféer.


Oplægget fra Boblberg vedlægges referatet.


Bilag

  • Ældrerådet - 17-06-2020.pptx