Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

35. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet har været repræsenteret i en arbejdsgruppe om Generationernes Hus med 4 repræsentanter - Bodil, Inge, Margit og Svend Erik.

Arbejdsgruppen har udvekslet idéer. Byggeriet må gerne vise et Herning-udtryk.
Der blev ikke talt om husets design eller placering.

Det er fastlagt, at det skal indeholde 54 plejeboliger, herudover kommer der seniorboliger. Ældrerådet har anbefalet at plejeboligerne placeres i stueplan, men at der stadig skal arbejdes på en synergieffekt med de andre generationer.

 

Bodil har fået en henvendelse fra Lene Ahle fra Teknik og Miljø vedrørende evaluering af bybusnettet. Evalueringen afventer opdaterede tal grundet Coronasituationen.

 

Midttrafik har i et nyhedsbrev i maj oplyst, at pensionister nu kan købe buskort på pap. Prisen er 185 kr. for 30 dage. I 4 kommuner (ikke Herning) kan pensionister købe et årskort for 365 kr.

 

Frivillig Fredag holdes den 4. september kl. 13.00 på Biblioteket i Herning.
Bodil har bestilt en stand til Ældrerådet og Seniorrådene.

Fællesspisning - usikkert pt.

 

Små pensionistforeninger har store udgifter til banken, hvis de ikke har et CVR-nummer.
Bodil og Hans Ejner vil snakke med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard herom.

 

Danske Ældreråd har lavet en undersøgelse om stemmeprocent i forhold til fremmødevalg. Ældrerådet vil endnu engang foreslå, at Herning Kommune afholder fremmødevalg til næste ældrerådsvalg i 2021.

 

Danske Ældreråd oplyser, at folk over 65 år, nu kan blive gratis vaccineret for Pneumokokker.

 

Bodil har modtaget et brev fra Frits Rostrup omkring Ældrerådets inddragelse i arbejdet med Generationernes Hus.
Korrespondencen er vedlagt som bilag.

 

Per fra Ældrerådet i Skive har kontaktet Bodil angående et møde.

 

Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard deltog kort under punktet.

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 17. juni, behandlede udvalget et punkt om nyt byggecirkulære for plejeboliger.

Dette får indflydelse på om der kan etableres plejeboliger som tilbygninger eller om der skal ske nybyggeri, herunder om kapaciteten til demenspladser skal udvides.

Der kommer et punkt på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden næste gang omkring sagen.

 

I Herning Kommune har der været 2 Coronasmittede borgere på plejecentre samt 3 ansatte på plejecentrene.

Lageret af værnemidler er fyldt op.

 

Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjerne for besøg på plejecentre blev uddelt.

 

Bodil udtrykte stor tilfredshed med Sundhed og Ældres håndtering af Coronasituationen.

 

 

 

 

Bilag

  • VS: Generationernes hus i Herning
  • SV: Generationernes hus i Herning
  • VS: Generationernes hus i Herning