Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

102. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 12. oktober 2016.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

103. Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

Sagsnr.: 30.10.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På KL's Ældrekonference i Kolding, den 26. september, præsenterede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde regeringens oplæg til en ny national demenshandlingsplan frem til 2025. Folketingets satspuljepartier har tidligere afsat 470 mio. kr. til de konkrete initiativer i handlingsplanen.

 

Demenshandlingsplanen består af 3 overordnede nationale målsætninger og 27 initiativer fordelt på 5 fokusområder.

 

Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på udvalgsmødet den 25. oktober sendes demenshandlingsplanen hermed til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

De tre overordnede nationale målsætninger

1.    Alle 98 kommuner opfordres til at blive godkendt som demensvenlige; dette skal bl.a. ske på baggrund af lokale demensstrategier.

2.    Flere mennesker med demens skal udredes og kvaliteten i udredningen skal hæves. Sygdommen skal opdages tidligere og flere skal have en specifik diagnose så behandlingen kan blive mere målrettet.

3.    Forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 % frem mod 2025.

 

Fem fokusområder

Frem mod 2025 skal der iværksættes 27 initiativer indenfor 5 fokusområder:

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling – herunder:

 • Almen praksis skal rustes bedre til tidlig opsporing af tegn på demens.
 • Ret til udredning inden for 30 dage.
 • Regionerne opfordres til at samle udrednings- og behandlingsindsatsen på færre enheder.
 • Fokus på medicinering.
 • Nationale anbefalinger til tværfaglige forløb.

 

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

 • Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne på baggrund af vidensbaserede anbefalinger.
 • Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.
 • Serviceeftersyn på magtanvendelsesreglerne, herunder inddragelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier.
 • Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter.

 

3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

 • I satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 17,7 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har til formål at støtte kommuner og frivillige organisationer i at igangsætte nye og mere fleksible aflastningsmodeller for pårørende til demensramte.
 • Udvikling og udbredelse af patient og pårørendekurser.
 • Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud.
 • Oprettelse af rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende.

 

4. Demensvenlig samfund og boliger – herunder:

 • Udbredelse af konceptet ”demensvenner”
 • Nationalt partnerskab om at skabe et demensvenligt Danmark.
 • Ansøgningspulje til understøttelse af lokale partnerskaber til understøttelse af et demensvenligt Danmark.
 • 98 demensvenlige kommuner.
 • Økonomisk støtte til kommunerne til at sikre flere demensegnede boliger.
 • National mærkningsordning af demensegnede boliger.

 

5. Øget videns- og kompetenceniveau:

 • Ny national forskningsstrategi.
 • Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.
 • Bedre data på demensområdet.
 • Etablering af ansøgningspulje til kompetenceløft i kommuner og regioner.
 • Årets demenspris til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats.

 

Af demenshandlingsplanens første nationale målsætning om 98 demensvenlige kommuner fremgår det, at en del af det at være demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens indsatser på området til gavn for borgere, pårørende, fagpersoner og lokale beslutningstagere. Videre står der, at det gerne ses, at demensstrategien udarbejdes under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har i første halvår af 2016 udarbejdet en demensstrategi på baggrund af en række workshops med repræsentanter for borgere med demens og deres pårørende. Demensstrategien behandles på et selvstændigt punkt på dagsordenen.  

 

Birthe Lodahl Haxholm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Den-nationale-demenshandlingsplan-2025
 

104. Demensstrategi

Sagsnr.: 27.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Demensstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi, der omfatter borgere med demens, indenfor området Sundhed og Ældre. Demensstrategien blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. oktober 2016.

 

Demensstrategien er i overensstemmelse med målsætningen i regeringens oplæg til en ny demenshandlingsplan om at kommunerne skal være demensvenlige og hvor en lokal demensstrategi er en del af det at være en demensvenlig kommune.

 

Demensstrategien sendes hermed til orientering i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi. Demensstrategien skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende midt i en livssituation betinget af demenssygdom.

 

Demensstrategien skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes Værdighedspolitik og er et vigtig skridt i retning mod, at Herning Kommune kan godkendes som demensvenlig kommune.

 

Demensstrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer som til sammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Herning Kommune.

 

Demensstrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale repræsentanter fra relevante interesseorganisationer samt medarbejdere i Sundhed og Ældre, der til dagligt beskæftiger sig med demens. Der er således afholdt to workshops, hvor formålet var at høre om deltagernes erfaringer med kommunens indsatser på demensområdet og ønsker til ændringer og justeringer – med henblik på at skabe værdighed og livskvalitet.

 

Demensstrategien skal udgøre den overordnede ramme for indsatsen på demensområdet i Herning Kommune og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter. Administrationen har på baggrund af strategien opstillet en række indsatsområder i organisationen. På hvert enkelt indsatsområde skal der udarbejdes handleplaner indeholdende de konkrete indsatser, der skal omsætte indholdet i strategien til praksis.

 

Undervejs i processen er der fremkommet en række konkrete forslag og ideer til indsatser på demensområdet. Idékataloget kan bruges som inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete handleplaner i forlængelse af demensstrategien. Idékataloget er vedhæftet demensstrategien.


Birthe Lodahl Haxholm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet nævnte, at der i det videre forløb bør arbejdes på, at demens ikke er et tabu.

Ældrerådet ser frem til at blive involveret i det videre arbejde.

Bilag

 • Demensstrategi 21092016
 

105. Invitation til stormøde i Fårvang

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til stormøde i Fårvang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regionsældreråd Midtjylland indbyder til Stormøde den 28. november 2016 i Fårvang.

Sagsfremstilling

Programmet er koncentreret om 2 områder:

Sundhedsperspektiv med vægt på kommunale opgaver

Oplæg om og drøftelse af vores arbejde i de kommunale råd

 

Pris for deltagelse er 425 kr.

Tilmeldingsfristen er den 16. november 2016.

 

Programmet er vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Stormødet starter kl. 8.45 i stedet for kl. 9, som der står i programmet.

Leif, Niels, Mads, Hans Ejner, Jens Henry, Henning, Svend Erik tilmeldes.

Leif og Henning kører. Mødested Markedspladsen i Herning kl. 7.45.

 

Bilag

 • Invitation til stormøde i Fårvang den 28. november 2016
 

106. Mødeplan for 2017

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødeplan for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødedatoer for 2017.

 

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2017:

 

Onsdag den 18. januar 2017

Onsdag den 22. februar 2017

Onsdag den 22. marts 2017

Onsdag den 19. april 2017

Onsdag den 17. maj 2017

Onsdag den 14. juni 2017

Onsdag den 23. august 2017

Onsdag den 27. september 2017

Onsdag den 25. oktober 2017

Onsdag den 15. november 2017

Onsdag den 6. december 2017

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødeplanen fastsættes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Mødet i maj ændres til den 10. maj. Planen ellers godkendt.

 

 

107. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet har fået svar på Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020. Der nævnes i svaret, at der vil blive kigget på processen.

 

Der kan indstilles kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Frist for anmeldelse af kandidater er den 25. januar 2017.

 

Bodil og Hanne deltager i møde om pårørendestrategi mandag den 21. november på FuglsangsøCentret.

 

 

 

108. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ruth orienterede om, at Sandfeldgården ønsker at lave mad på plejehjemmet og har henvendt sig til Sundhedsminister Sophie Løhde. Hun opfordrer til at gå i dialog med politikkerne i Henring Kommune for at få det ændret.

Bruger-pårørenderådet på Sandfeldgården ønsker at arbejde videre på at få ændret forholdene, så maden kan blive lavet på Sandfeldgården.

 

Der er driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem for Sandfeldgården, Kildehøj og Birketoft i Herning Kommune.

Leif og Bodil vil drøfte problematikken om madlavning på plejehjem på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Bodil har deltaget i Seniorråd Øst om Søndagscafe. Hun håber, de vil benytte sig at ideen.

På mødet med seniorrådene i januar vil der være en orientering om søndagscafe.

 

På næste møde skal dagsorden til møde med seniorråd drøftes.

 

 

 

109. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Sagen om ændring af ældrerådsvalg i 2017 vil blive drøftet i december 2016 eller januar 2017 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

110. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 14. december. Der er frokost efter mødet.

 

111. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 På mødet i januar drøftes, hvordan vi kan udbrede kendskabet til Seniortaxa.

 

Bodil orientede om et nyt projekt, som hun deltager i. Det er et forsøg med at tilbyde Seniorrejser - 2 forsøg i 2017. 1 rejse til Limfjorden og 1 rejse til Tyskland.

 

Beslutning