Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

104. Demensstrategi

Sagsnr.: 27.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Demensstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi, der omfatter borgere med demens, indenfor området Sundhed og Ældre. Demensstrategien blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. oktober 2016.

 

Demensstrategien er i overensstemmelse med målsætningen i regeringens oplæg til en ny demenshandlingsplan om at kommunerne skal være demensvenlige og hvor en lokal demensstrategi er en del af det at være en demensvenlig kommune.

 

Demensstrategien sendes hermed til orientering i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en demensstrategi. Demensstrategien skal bidrage til livskvalitet og værdighed for borgere med demens og deres pårørende midt i en livssituation betinget af demenssygdom.

 

Demensstrategien skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes Værdighedspolitik og er et vigtig skridt i retning mod, at Herning Kommune kan godkendes som demensvenlig kommune.

 

Demensstrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer som til sammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Herning Kommune.

 

Demensstrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale repræsentanter fra relevante interesseorganisationer samt medarbejdere i Sundhed og Ældre, der til dagligt beskæftiger sig med demens. Der er således afholdt to workshops, hvor formålet var at høre om deltagernes erfaringer med kommunens indsatser på demensområdet og ønsker til ændringer og justeringer – med henblik på at skabe værdighed og livskvalitet.

 

Demensstrategien skal udgøre den overordnede ramme for indsatsen på demensområdet i Herning Kommune og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter. Administrationen har på baggrund af strategien opstillet en række indsatsområder i organisationen. På hvert enkelt indsatsområde skal der udarbejdes handleplaner indeholdende de konkrete indsatser, der skal omsætte indholdet i strategien til praksis.

 

Undervejs i processen er der fremkommet en række konkrete forslag og ideer til indsatser på demensområdet. Idékataloget kan bruges som inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete handleplaner i forlængelse af demensstrategien. Idékataloget er vedhæftet demensstrategien.


Birthe Lodahl Haxholm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet nævnte, at der i det videre forløb bør arbejdes på, at demens ikke er et tabu.

Ældrerådet ser frem til at blive involveret i det videre arbejde.

Bilag

  • Demensstrategi 21092016