Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

103. Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

Sagsnr.: 30.10.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På KL's Ældrekonference i Kolding, den 26. september, præsenterede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde regeringens oplæg til en ny national demenshandlingsplan frem til 2025. Folketingets satspuljepartier har tidligere afsat 470 mio. kr. til de konkrete initiativer i handlingsplanen.

 

Demenshandlingsplanen består af 3 overordnede nationale målsætninger og 27 initiativer fordelt på 5 fokusområder.

 

Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på udvalgsmødet den 25. oktober sendes demenshandlingsplanen hermed til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

De tre overordnede nationale målsætninger

1.    Alle 98 kommuner opfordres til at blive godkendt som demensvenlige; dette skal bl.a. ske på baggrund af lokale demensstrategier.

2.    Flere mennesker med demens skal udredes og kvaliteten i udredningen skal hæves. Sygdommen skal opdages tidligere og flere skal have en specifik diagnose så behandlingen kan blive mere målrettet.

3.    Forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 % frem mod 2025.

 

Fem fokusområder

Frem mod 2025 skal der iværksættes 27 initiativer indenfor 5 fokusområder:

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling – herunder:

 • Almen praksis skal rustes bedre til tidlig opsporing af tegn på demens.
 • Ret til udredning inden for 30 dage.
 • Regionerne opfordres til at samle udrednings- og behandlingsindsatsen på færre enheder.
 • Fokus på medicinering.
 • Nationale anbefalinger til tværfaglige forløb.

 

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

 • Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne på baggrund af vidensbaserede anbefalinger.
 • Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.
 • Serviceeftersyn på magtanvendelsesreglerne, herunder inddragelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier.
 • Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter.

 

3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

 • I satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 17,7 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har til formål at støtte kommuner og frivillige organisationer i at igangsætte nye og mere fleksible aflastningsmodeller for pårørende til demensramte.
 • Udvikling og udbredelse af patient og pårørendekurser.
 • Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud.
 • Oprettelse af rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende.

 

4. Demensvenlig samfund og boliger – herunder:

 • Udbredelse af konceptet ”demensvenner”
 • Nationalt partnerskab om at skabe et demensvenligt Danmark.
 • Ansøgningspulje til understøttelse af lokale partnerskaber til understøttelse af et demensvenligt Danmark.
 • 98 demensvenlige kommuner.
 • Økonomisk støtte til kommunerne til at sikre flere demensegnede boliger.
 • National mærkningsordning af demensegnede boliger.

 

5. Øget videns- og kompetenceniveau:

 • Ny national forskningsstrategi.
 • Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.
 • Bedre data på demensområdet.
 • Etablering af ansøgningspulje til kompetenceløft i kommuner og regioner.
 • Årets demenspris til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats.

 

Af demenshandlingsplanens første nationale målsætning om 98 demensvenlige kommuner fremgår det, at en del af det at være demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens indsatser på området til gavn for borgere, pårørende, fagpersoner og lokale beslutningstagere. Videre står der, at det gerne ses, at demensstrategien udarbejdes under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har i første halvår af 2016 udarbejdet en demensstrategi på baggrund af en række workshops med repræsentanter for borgere med demens og deres pårørende. Demensstrategien behandles på et selvstændigt punkt på dagsordenen.  

 

Birthe Lodahl Haxholm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Den-nationale-demenshandlingsplan-2025