Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

74. Godkendelse af referat fra sidste møde

75. Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

76. Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

77. Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

78. Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område

79. Punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget

80. Forslag til mødeplan for møder i Ældrerådet i 2013

81. Nyt fra formanden

82. Nyt fra rådets medlemmer

83. Nyt fra nedsatte udvalg

84. Eventuelt