Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

74. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

75. Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Social og Sundhedsudvalget har på mødet den 31. oktober 2012 drøftet en række kvalitetsstandarder, der visiteres efter i Sundhed og Ældre.

 

Disse kvalitetsstandarder sendes nu i høring hos Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til revision af en række kvalitetsstandarder, primært inden for Lov om Social Service. Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet.
 
Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har gennemgået en række kvalitetsstandarder, som benyttes til visitation af en række forskellige ydelser. Samlet fremlægges 18 kvalitetsstandarder.
 
Følgende paragraffer under Lov om Social Service er revideret:

  
 
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 
Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:

 Plejeboliger   (se henvisning til lovene i kvalitetsstandarden)
 
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
 
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
 
 
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
 
 
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
 
Handicapkørsel

 
Ved revisionen er der enten foretaget få redaktionelle ændringer, eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service.
 
I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver enkelt af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.
 
Det forventes, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ovennævnte kvalitetsstandarder på det første møde i 2013.
 
Der er frist for høringssvar den 17. december 2012.

Indstilling

Formanden indstiller,

at høringssvar udarbejdes og sendes til administrationen
Formanden indstiller,

Beslutning


Bilag

 • Bilag 1 til sag - Revision af kvalitetsstandarder 31 okt. 2012 rev 151012
 • Bilag 2 til SOS-sag 31 okt. 2012 - Reviderede kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre 151012
 

76. Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

Sagsnr.: 27.60.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der prioriteret 1 million til velfærdsteknologi. Social- og Sundhedsudvalget har i den forbindelse ønsket, at der i 2012 igangsættes 3 konkrete projekter.


Tidligere har Social- og Sundhedsudvalget godkendt projekterne KMD Omsorg online og afprøvning af intelligente senge.

 

Dette projekt omkring afprøvning af intelligente toiletter er budgetteret til 311.400 kr. excl. moms. Heri er medregnet budget på 11.400 kr. til personalets oplæring (50 timer) samt til en kort evaluering af anvendelsen af intelligente toiletter (10 timer).

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi er overordnet teknologi, der kan være med til at støtte brugerens tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

 

Velfærdsteknologien skal således sikre:

 • en øget livskvalitet hos brugerne

 • at borgerne kan klare sig selv

 • at de eksisterende ressourcer bliver brugt til mere omsorg, nærvær og pleje

 • at kerneopgaver bliver løst på en smartere måde med færre ressourcer

 • at hjemmehjælperne og hjemmesygeplejerskerne får et bedre arbejdsmiljø

 

Projektets formål er at afprøve 20 intelligente toiletter i borgernes eget hjem. Intelligente toiletter er udskiftelige toilet-brætter med indbygget skyl og tørring. Forventet indkøbspris pr. toilet er 15.000 kr.

 

Der lægges op til at afprøve flere forskellige modeller, da der er flere produkter på markedet. Produkterne har forskellige teknologier/udformninger. Det forventes, at der skal ske en tilpasning af produktet til den enkelte borger.
 
Målet er at afprøve, om borgeren ved hjælp af denne type toilet kan blive ved med selv at klare toiletbesøg.
 
Projektets forventede effekter er blandt andet:

 • at vi får viden om fordele og ulemper ved de intelligente toiletter. Under fordele og ulemper vil vi også se på, om der er en helbredsmæssig effekt ved brug af automatisk skyl og tørring i stedet for manuel tørring.

 • at vi får viden om der er én type af borgere, der vil have større gavn af toiletterne end andre.  

 • at borgere opnår øget livskvalitet ved selv at kunne klare toiletbesøg. Vi forventer, at toiletterne kan støtte borgeren i at kunne klare sig selv og dermed undgå hjælp længst muligt til meget private opgaver.

 

Projektet skal ses i sammenhæng med konceptet ”Ansvar for det gode liv” og fokus på hverdagsrehabilitering. Desuden har Social- og Sundhedsudvalget valgt at prioritere emnet velfærdsteknologi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har d. 31.oktober 2012 godkendt, at der afprøves 20 intelligente toiletter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning


 

77. Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for udfordringer i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser og varetagelsen af nye opgaver på sundhedsområdet. Herning Kommune har ønsket en strategi for, hvordan udfordringerne på sundheds- og ældreområdet gribes an.

 

Herning Kommune engagerede i december 2011 konsulentfirmaet Muusmann til på baggrund af en nærmere undersøgelse af kommunens sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser at udarbejde et udspil til en strategi for "Det nære Sundhedsvæsen".

 

Muusmanns afrapportering forelægges her Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har bedt konsulentfirmaet Muusmann om at udarbejde et forslag til en strategi for Det nære Sundhedsvæsen. Muusmann har derfor analyseret Herning Kommunes indsatser og udfordringer på sundhedsområdet.

Kommunernes Landsforening (KL) og kommunerne har i fællesskab skitseret en strategi for et stærkt, nært sundhedsvæsen. Den indebærer, at der skal satses på at forebygge frem for en indlægge/behandle. Der skal tænkes sundhed i ældreplejen, i beskæftigelsesindsatsen, i daginstitutioner og i skoler. Der er brug for klare mål og større ambitioner. Der bliver flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Dette medfører, at der bliver i stigende omfang brug for sundheds- og behandlingstilbud i kommunerne og i almen praksis som alternativ til indlæggelse. Dette giver både bedre patientforløb og et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen.

Herning Kommune vedtog i 2007 en sundhedspolitik, som netop havde fokus på den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Der er nu brug for at brede perspektivet ud og sætte mål for, hvor Herning Kommune vil hen med Det nære Sundhedsvæsen.

På baggrund af Muusmanns analyse udpeges følgende seks fremtidige indsatsområder:

 • En synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats

 • Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • Øget effekt af hverdagsrehabilitering

 • En stærk akutindsats  

 • Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren

 • Tættere samarbejde i sundhedstrekanten

Muusmann har i alt givet 29 anbefalinger.

I forhold til det første indsatsområde, en synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats, anbefales:

 • at udarbejde en konkret plan for forvaltningens indsats i forhold til at forebygge sygdom hos borgerne

 • at afklare hvordan indsatsen i forhold til forbyggende hjemmebesøg skal organiseres samt hvor mange ressourcer, der skal bruges til det

 • at udarbejde forslag til tværgående indsats i forhold til sundhed og forebyggelse på plejeboligområdet

 • at det faglige miljø styrkes ved at samle ressourcerne, der arbejder med de forebyggende hjemmebesøg og KRAM-faktorerne til området Kost & Træning

 • at bruge Sundhedsaftalen til at få aftalt opgave- og ansvarsfordeling med almen praksis og hospitalet ift. den borgerrettede forebyggelse.

 
I forhold til det andet indsatsområde, Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom, anbefales:

 • at udarbejde af model for systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • at dokumentere, hvad vi gør og hvad vi får ud af det. Samtidig ser vi på, hvad det koster

 • at lave en forpligtende aftale med hospital og almen praksis om opgaver og arbejdsgange.

 
I forhold til det tredje indsatsområde, Øget effekt af hverdagsrehabilitering, er der følgende anbefalinger:

 • at udarbejde en fælles model for "Ansvar for det gode liv i Herning Kommune"

 • at dokumentere indsatsen med henblik på at analysere og vurdere den sundhedsfaglige og økonomiske effekt af ovenstående

 • at prioritere et stærkt sundhedsfagligt metodegrundlag for træning og rehabilitering

 • at afklare, hvor mange ressourcer vi bruger på genoptræningsområdet

 • at optimere Team-samarbejdet om borgeren

 
I forhold til det fjerde indsatsområde, En stærk akutindsats, er anbefalingerne:

 • at afklare behovet for akutpladser og/eller akutteam

 • at forsøge med nye former for fælles opgaveløsning fx shared care

 • at udvikle velfærdsteknologiske løsninger, således at borgerne kan ”udlægges" i eget hjem frem for indlægges på hospital

 • at afklare hjemmesygeplejens fremtidige organisering, opgaver, nuværende kompetenceniveau og fremtidige kompetencebehov

 • at der etableres en analysekompetence i staben til blandt at følge, at kommunens udgifter til indsatsen holder sig under den alternative regionale udgift.

 
I forhold til det femte indsatsområde, Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren, er der følgende anbefalinger:

 • at optimere det interne samarbejde om borgerforløb i Sundhed & Ældre i forbindelse med udskrivelse, herunder afklaring af arbejdsgange mellem Hjælpemiddelområdet og Visitationen

 • at udvikle faglige standarder for indsatsen

 • at sikre bedre dokumentation af sundhedsfaglig og økonomisk effekt af sundhedsindsatsen

 • at etablere eksternt samarbejde om evalueringer og forskningsprojekter om effekt af sundheds- og forebyggelsesindsatser

 • at sikre et stabsmiljø som kan arbejde tværgående med kvalitetsudvikling og analyse

 • at Sundhed & Ældre organiseres med henblik på at støtte tværgående og tværfagligt samarbejde

 • at formulere et ledelsesgrundlag i afdelingen, som understøtter fælles ledelse og det tværgående og tværfagligt samarbejde.

 
Endelig er anbefalingerne i forhold til det sjette indsatsområde, Tættere samarbejde i sundhedstrekanten,

 • at gøre brug af sundhedsaftalen og de regionale fora

 • at gøre brug af Det kommunalt lægelige udvalg, eksempelvis at udarbejde en handleplan for indhold i samarbejdet

 • at udvikle en tættere dialog om udskrivninger

 • at udvikle en ny model for opfølgende hjemmebesøg

 
En række af anbefalingerne arbejdes der allerede med i Sundhed og Ældre. For de øvrige anbefalinger arbejder Sundhed og Ældre med at udvikle en plan. I planen præciseres og prioriteres de tiltag, der skal sættes i gang på nuværende tidspunkt.
 
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen laver en tids- og handleplan, som forelægges det politiske niveau.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Formanden indstiller,

Beslutning


 

78. Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen for 2012 behandles den 12. november 2012 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og den 20. november 2012 i Byrådet.

 

Ældrerådet vil på mødet blive orienteret om det forventede regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning


 

79. Punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 28. november 2012.

 

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. oktober 2012 i Ældrerådet fremkom forslag om følgende 3 punkter til drøftelse på mødet med Social- og Sundhedsudvalget. Punkterne har været behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. september 2012.

 • Magtanvendelse - flyt uden samtykke (punkt 115)

 • Godkendelse af huslejer 2013 for de kommunale ældre- og plejeboliger (punkt 116)

 • Madservice Herning - status (punkt 117)

 
Medlemmerne anmodes om at komme med forslag til øvrige punkter til drøftelse på fællesmødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning


 

80. Forslag til mødeplan for møder i Ældrerådet i 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-616-09 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan for møder i Ældrerådet i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2013.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2013:

 

Onsdag den 9. januar 2013

Onsdag den 6. februar 2013

Onsdag den 6. marts 2013

Onsdag den 17. april 2013

Onsdag den 15. maj 2013

Onsdag den 12. juni 2013

Onsdag den 20. august 2013

Onsdag den 11. september 2013

Onsdag den 23. oktober 2013

Onsdag den 13. november 2013

Onsdag den 18. december 2013

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødedatoer for 2013 fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning


 

81. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

82. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

83. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

84. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning