Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

77. Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Strategi for Det nære Sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for udfordringer i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser og varetagelsen af nye opgaver på sundhedsområdet. Herning Kommune har ønsket en strategi for, hvordan udfordringerne på sundheds- og ældreområdet gribes an.

 

Herning Kommune engagerede i december 2011 konsulentfirmaet Muusmann til på baggrund af en nærmere undersøgelse af kommunens sundhedsudfordringer og sundhedsindsatser at udarbejde et udspil til en strategi for "Det nære Sundhedsvæsen".

 

Muusmanns afrapportering forelægges her Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har bedt konsulentfirmaet Muusmann om at udarbejde et forslag til en strategi for Det nære Sundhedsvæsen. Muusmann har derfor analyseret Herning Kommunes indsatser og udfordringer på sundhedsområdet.

Kommunernes Landsforening (KL) og kommunerne har i fællesskab skitseret en strategi for et stærkt, nært sundhedsvæsen. Den indebærer, at der skal satses på at forebygge frem for en indlægge/behandle. Der skal tænkes sundhed i ældreplejen, i beskæftigelsesindsatsen, i daginstitutioner og i skoler. Der er brug for klare mål og større ambitioner. Der bliver flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Dette medfører, at der bliver i stigende omfang brug for sundheds- og behandlingstilbud i kommunerne og i almen praksis som alternativ til indlæggelse. Dette giver både bedre patientforløb og et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen.

Herning Kommune vedtog i 2007 en sundhedspolitik, som netop havde fokus på den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Der er nu brug for at brede perspektivet ud og sætte mål for, hvor Herning Kommune vil hen med Det nære Sundhedsvæsen.

På baggrund af Muusmanns analyse udpeges følgende seks fremtidige indsatsområder:

 • En synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats

 • Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • Øget effekt af hverdagsrehabilitering

 • En stærk akutindsats  

 • Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren

 • Tættere samarbejde i sundhedstrekanten

Muusmann har i alt givet 29 anbefalinger.

I forhold til det første indsatsområde, en synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats, anbefales:

 • at udarbejde en konkret plan for forvaltningens indsats i forhold til at forebygge sygdom hos borgerne

 • at afklare hvordan indsatsen i forhold til forbyggende hjemmebesøg skal organiseres samt hvor mange ressourcer, der skal bruges til det

 • at udarbejde forslag til tværgående indsats i forhold til sundhed og forebyggelse på plejeboligområdet

 • at det faglige miljø styrkes ved at samle ressourcerne, der arbejder med de forebyggende hjemmebesøg og KRAM-faktorerne til området Kost & Træning

 • at bruge Sundhedsaftalen til at få aftalt opgave- og ansvarsfordeling med almen praksis og hospitalet ift. den borgerrettede forebyggelse.

 
I forhold til det andet indsatsområde, Systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom, anbefales:

 • at udarbejde af model for systematisk indsats i forhold til tidlig opsporing af sygdom

 • at dokumentere, hvad vi gør og hvad vi får ud af det. Samtidig ser vi på, hvad det koster

 • at lave en forpligtende aftale med hospital og almen praksis om opgaver og arbejdsgange.

 
I forhold til det tredje indsatsområde, Øget effekt af hverdagsrehabilitering, er der følgende anbefalinger:

 • at udarbejde en fælles model for "Ansvar for det gode liv i Herning Kommune"

 • at dokumentere indsatsen med henblik på at analysere og vurdere den sundhedsfaglige og økonomiske effekt af ovenstående

 • at prioritere et stærkt sundhedsfagligt metodegrundlag for træning og rehabilitering

 • at afklare, hvor mange ressourcer vi bruger på genoptræningsområdet

 • at optimere Team-samarbejdet om borgeren

 
I forhold til det fjerde indsatsområde, En stærk akutindsats, er anbefalingerne:

 • at afklare behovet for akutpladser og/eller akutteam

 • at forsøge med nye former for fælles opgaveløsning fx shared care

 • at udvikle velfærdsteknologiske løsninger, således at borgerne kan ”udlægges" i eget hjem frem for indlægges på hospital

 • at afklare hjemmesygeplejens fremtidige organisering, opgaver, nuværende kompetenceniveau og fremtidige kompetencebehov

 • at der etableres en analysekompetence i staben til blandt at følge, at kommunens udgifter til indsatsen holder sig under den alternative regionale udgift.

 
I forhold til det femte indsatsområde, Tværgående og tværfagligt samarbejde om borgeren, er der følgende anbefalinger:

 • at optimere det interne samarbejde om borgerforløb i Sundhed & Ældre i forbindelse med udskrivelse, herunder afklaring af arbejdsgange mellem Hjælpemiddelområdet og Visitationen

 • at udvikle faglige standarder for indsatsen

 • at sikre bedre dokumentation af sundhedsfaglig og økonomisk effekt af sundhedsindsatsen

 • at etablere eksternt samarbejde om evalueringer og forskningsprojekter om effekt af sundheds- og forebyggelsesindsatser

 • at sikre et stabsmiljø som kan arbejde tværgående med kvalitetsudvikling og analyse

 • at Sundhed & Ældre organiseres med henblik på at støtte tværgående og tværfagligt samarbejde

 • at formulere et ledelsesgrundlag i afdelingen, som understøtter fælles ledelse og det tværgående og tværfagligt samarbejde.

 
Endelig er anbefalingerne i forhold til det sjette indsatsområde, Tættere samarbejde i sundhedstrekanten,

 • at gøre brug af sundhedsaftalen og de regionale fora

 • at gøre brug af Det kommunalt lægelige udvalg, eksempelvis at udarbejde en handleplan for indhold i samarbejdet

 • at udvikle en tættere dialog om udskrivninger

 • at udvikle en ny model for opfølgende hjemmebesøg

 
En række af anbefalingerne arbejdes der allerede med i Sundhed og Ældre. For de øvrige anbefalinger arbejder Sundhed og Ældre med at udvikle en plan. I planen præciseres og prioriteres de tiltag, der skal sættes i gang på nuværende tidspunkt.
 
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen laver en tids- og handleplan, som forelægges det politiske niveau.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Formanden indstiller,

Beslutning