Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

75. Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Social og Sundhedsudvalget har på mødet den 31. oktober 2012 drøftet en række kvalitetsstandarder, der visiteres efter i Sundhed og Ældre.

 

Disse kvalitetsstandarder sendes nu i høring hos Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til revision af en række kvalitetsstandarder, primært inden for Lov om Social Service. Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet.
 
Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har gennemgået en række kvalitetsstandarder, som benyttes til visitation af en række forskellige ydelser. Samlet fremlægges 18 kvalitetsstandarder.
 
Følgende paragraffer under Lov om Social Service er revideret:

  
 
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 
Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:

 Plejeboliger   (se henvisning til lovene i kvalitetsstandarden)
 
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
 
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
 
 
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
 
 
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
 
Handicapkørsel

 
Ved revisionen er der enten foretaget få redaktionelle ændringer, eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service.
 
I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver enkelt af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.
 
Det forventes, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ovennævnte kvalitetsstandarder på det første møde i 2013.
 
Der er frist for høringssvar den 17. december 2012.

Indstilling

Formanden indstiller,

at høringssvar udarbejdes og sendes til administrationen
Formanden indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Bilag 1 til sag - Revision af kvalitetsstandarder 31 okt. 2012 rev 151012
  • Bilag 2 til SOS-sag 31 okt. 2012 - Reviderede kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre 151012