Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

76. Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

Sagsnr.: 27.60.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Pilotprojekt - afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der prioriteret 1 million til velfærdsteknologi. Social- og Sundhedsudvalget har i den forbindelse ønsket, at der i 2012 igangsættes 3 konkrete projekter.


Tidligere har Social- og Sundhedsudvalget godkendt projekterne KMD Omsorg online og afprøvning af intelligente senge.

 

Dette projekt omkring afprøvning af intelligente toiletter er budgetteret til 311.400 kr. excl. moms. Heri er medregnet budget på 11.400 kr. til personalets oplæring (50 timer) samt til en kort evaluering af anvendelsen af intelligente toiletter (10 timer).

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi er overordnet teknologi, der kan være med til at støtte brugerens tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

 

Velfærdsteknologien skal således sikre:

  • en øget livskvalitet hos brugerne

  • at borgerne kan klare sig selv

  • at de eksisterende ressourcer bliver brugt til mere omsorg, nærvær og pleje

  • at kerneopgaver bliver løst på en smartere måde med færre ressourcer

  • at hjemmehjælperne og hjemmesygeplejerskerne får et bedre arbejdsmiljø

 

Projektets formål er at afprøve 20 intelligente toiletter i borgernes eget hjem. Intelligente toiletter er udskiftelige toilet-brætter med indbygget skyl og tørring. Forventet indkøbspris pr. toilet er 15.000 kr.

 

Der lægges op til at afprøve flere forskellige modeller, da der er flere produkter på markedet. Produkterne har forskellige teknologier/udformninger. Det forventes, at der skal ske en tilpasning af produktet til den enkelte borger.
 
Målet er at afprøve, om borgeren ved hjælp af denne type toilet kan blive ved med selv at klare toiletbesøg.
 
Projektets forventede effekter er blandt andet:

  • at vi får viden om fordele og ulemper ved de intelligente toiletter. Under fordele og ulemper vil vi også se på, om der er en helbredsmæssig effekt ved brug af automatisk skyl og tørring i stedet for manuel tørring.

  • at vi får viden om der er én type af borgere, der vil have større gavn af toiletterne end andre.  

  • at borgere opnår øget livskvalitet ved selv at kunne klare toiletbesøg. Vi forventer, at toiletterne kan støtte borgeren i at kunne klare sig selv og dermed undgå hjælp længst muligt til meget private opgaver.

 

Projektet skal ses i sammenhæng med konceptet ”Ansvar for det gode liv” og fokus på hverdagsrehabilitering. Desuden har Social- og Sundhedsudvalget valgt at prioritere emnet velfærdsteknologi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har d. 31.oktober 2012 godkendt, at der afprøves 20 intelligente toiletter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning