Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

78. Godkendelse af referat fra sidste møde

79. Fornyelse af fritagelser fra digital post

80. Borgerservice udenfor Rådhuset

81. Forebyggende hjemmebesøg

82. Budget 2017-20

83. Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

84. Invitation til temadag

85. Inviation til konference

86. Økonomi og budgetopfølgning

87. Nyt fra formanden

88. Nyt fra rådets medlemmer

89. Nyt fra nedsatte udvalg

90. Dato for næste møde

91. Eventuelt