Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

78. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

79. Fornyelse af fritagelser fra digital post

Sagsnr.: 23.15.15-A50-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Fornyelse af fritagelser fra digital post

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tilbage i 2014 blev det obligatorisk for alle borgere over 15 år at modtage digital post fra det offentlige. Godt 10% af borgerne blev dengang permanent eller midlertidigt fritaget.

De midlertidige fritagelser udløber nu her 1. november 2016. De 2889 borgere, hvis midlertidige fritagelser udløber, har løbende siden midt i august fået et brev om udløbet af fritagelsen.

Borgerservice har været rundt i kommunen for at være behjælpelig med fornyelse af fritagelser, Biblioteket har stillet personale til rådighed for de fritagne, der har ønsket at komme i gang med digital post.

 

Eva Graae deltager på mødet og orienterer samt svarer på spørgsmål.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Hvis en borger, der er midlertidig fritaget forsat ønsker at være fritaget, vil det blive en permanent fritagelse.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

80. Borgerservice udenfor Rådhuset

Sagsnr.: 00.14.10-A00-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Borgerservice udenfor Rådhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 

Pasudstedelse på bibliotekerne

Borgerservice har i april, maj og juni været på bibliotekerne for at lave pas. Aulum, Vildbjerg og Kibæk er besøgt 3 gange udenfor den normale åbningstid i Borgerservice. Derudover har Borgerservice udstedt pas på biblioteket i Østergade 3 gange.

 

Der blev i alt lavet 60 pas i Østergade, 64 pas i Aulum, 110 pas i Vildbjerg og 103 pas i Kibæk.

 

Kunderne var primært børnefamilier, der har været glade for udvidelsen af servicen op til sommerferien. At løse opgaven lokalt er mere tidskrævende og er dermed dyrere end hvis opgaven løses på Torvet i Herning.

 

Digital Post

I sidste og forrige uge har Borgerservice været følgende steder og med følgende antal håndterede fritagelser:

 

86 i alt i Kibæk og Sdr. Felding

23 i Haderup og 90 i Aulum

10 i Ørnhøj og 60 i Vildbjerg

30 i Sunds

12 i Arnborg og i Hammerum 18.

 

Lokalbibliotekernes personale stod samtidig til rådighed til at hjælpe med oprettelse af digitale postkasser.

 

Ny borgerservice i den nære fremtid

Herning Bibliotekerne og Borgerservice har i fællesskab udviklet på nuværende tilbud således, at serviceniveauet for den leverede borgerservice kan udvides fra 1. oktober 2016.

 

Bibliotekets personale opdateres ift. bedre at kunne understøtte hjælp til selvbetjening – såkaldt medbetjening. Medbetjening anvendes blandt andet i forbindelse med flytning, lægevalg og vielse, men omfatter også hjælp til en lang række øvrige kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger fx. pladsanvisning, SKAT.dk og Udbetaling Danmarks løsninger såsom pension og boligstøtte. 

 

I praksis vil det betyde, at Bibliotekets afdelinger på Østergade, Aulum, Vildbjerg og Kibæk, indenfor nuværende bemandede åbningstid, i højere grad kan supplere det borgerservicetilbud, der er på Torvet i Herning.

 

Samtidig udvides den service, der leveres af Borgerservices medarbejdere. For opgaver, der kræver identitetskontrol og myndighedsafgørelse, dvs. pas, kørekort, Nemid og Digital Post, vil der fremover være en månedlig åbningsdag, på henholdsvis Aulum, ViIdbjerg og Kibæk bibliotekerne. Dette tilbud er mod forudgående tidsbestilling og placeret udenfor åbningstiden på Torvet og Bibliotekernes bemandede åbningstid. 

 

Samlet set bliver borgerservicen mere geografisk nær og får en udvidet åbningstid, indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

De udvidede tilbud markedsføres i september og evalueres løbende.

 

Eva Graae deltager på mødet og orienterer samt svarer på spørgsmål.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

For at gøre brug af tilbuddet skal man bestille tid i forvejen - enten på www.herning.dk eller via telefon til Borgerservice.

 

 

81. Forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr.: 29.09.04-P20-2-16 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Forebyggende hjemmebesøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2016 vedtaget en lovændring til Servicelovens §79 omhandlende de forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er sammen med borgeren at drøfte borgerens aktuelle livssituation og derved få belyst et eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Samtalen mellem den kommunale medarbejder og borgeren omhandler bl.a. livsforhold såsom hverdagen, den almindelige trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand. Det er i denne samtale, at f.eks. ensomhed, depression, tidlige tegn på demens og problemer med hørelsen kan opfanges.

 

Hvis borgeren i forvejen modtager hjemmehjælp kan kommunen undlade det årlige besøg.

 

Med lovændringen rykkes aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Dog skal alle borgere fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år.

 

Herning Kommune udvider fra efteråret 2016 indsatsen til varetagelse af de forbyggende hjemmebesøg. Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere og flere i målgruppen, og der forestår en opgave med at definere ”særlige risikogrupper” fra 65+.

 

På mødet deltager teamleder Allis Lunde og områdechef Elin Mogensen og vil fortælle om tankerne bag den kommende indsats.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet foreslår, at der tilbydes besøg til borgere i aldersgruppen, som bliver enlige.

 

Bodil Markmøller og Alis Lunde tager en snak om forsøgsprojektet med Søndagscafe på Lindegården, for at få de forebyggende medarbejdere til at udbrede kendskab til projektet.

 

Der arbejdes på at lave kollektive besøg, så medarbejderen ikke nødvendigvis skal komme i borgerens hjem.

 

 

 

 

82. Budget 2017-20

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2017-20

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er den 6. september 2016 holdt et orienteringsmøde for de høringsberettigede.

Sagsfremstilling

Høring foregår i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference 29. og 30. august 2016.

 

Selve høringen finder sted i perioden 6. til 16. september.

 

Høringsfristen er således den 16. september 2016.

 

Budgetmateriale er tidligere udleveret til Ældrerådets medlemmer.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udarbejder høringssvar.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet sender følgende høringssvar:

Der har i flere år været behov for mere personale på plejehjemmene. Den såkaldte ”Værdighedsmilliard” har hjulpet på det problem, men det er ikke nær nok til at give gode forhold til beboerne og rimelige arbejdsvilkår for de ansatte.

Der er behov for flere ansatte, og hvis der ikke snart skaffes flere midler til området, frygter vi, at det bliver svært at rekruttere gode medarbejdere til plejehjemmene.

 

Herning Kommune vil gerne fremstå som en af de bedste kommuner i landet, og det afspejles også på sports- og kulturfaciliteter, i byfornyelsesprojekter og i gode forhold for etablering af nye industriforetagender, og det er rigtig godt.

Budgettet bærer præg af, at de samme gode intentioner ikke er gældende, når det drejer sig om kommunens kerneområder – omsorgen for de ældre og især for de fysisk og psykiske handicappede.

Her gælder det om, at spare mest muligt, og ikke om at skabe de bedste forhold for de svageste borgere.

Vi savner politikernes visioner for området. Der bør laves handleplaner, ikke bare for økonomien, men også for at skabe nogle mål for, hvordan man vil udvikle området, så Herning Kommune også på det område kan fremstå som en af de bedste kommuner i landet.

 

Iøvrigt mener vi ikke, at Herning Kommune overholder reglerne for indhentning af høringssvar.

Ifølge reglerne skal Ældrerådet høres om alt, der vedrører kommunens ældre borgere, og denne høring skal ske, før der bliver truffet bindende aftaler.

I forbindelse med budgetkonferencen har borgmesteren truffet bindende aftaler med de enkelte partier, før Ældrerådet har fået lejlighed til at afgive høringssvar.

Vi foreslår, at Herning Kommune undersøger hos Indenrigsministeriet, om gældende regler er overholdt, og at Ældrerådet efterfølgende får en kopi af afgørelsen.

 

Med venlig hilsen

På Ældrerådets vegne

 

Leif Jørgensen

 

83. Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 16. november 2016 kl. 9-10.

Ældrerådet har ordinært møde samme dato, så mødet i Ældrerådet udsættes til kl. 10.00.

 

 

Sagsfremstilling

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Ældrerådets medlemmer anmodes om at komme med forslag til punkter til drøftelse på fællesmødet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges.

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende punkter blev foreslået:

Drøftelse af Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020.

Drøftelse af demografi holdt op i mod overslagsårene i budget 2017-2020.

Hvordan er sammenhængen mellem de ældre borgere, som hører under Handicap og Psykiatri og ældreområdet.

Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

 

Punktet sættes på næste dagsorden, hvor punkterne uddybes og spørsmål fordeles.

 

 

84. Invitation til temadag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til temadag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældresagen indbyder til konferencen Det gode liv på plejehjem

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 11. oktober 2016 i Odense.

 

Pris pr. deltager er 595 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagelse.

Bilag

  • Invitation til konference om det gode liv på plejehjem
 

85. Inviation til konference

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Inviation til konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til konferencen Er det helt skævt? En konference med fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt ældre.

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 9. november 2016 i Vingsted.

 

Pris pr. deltager er 1.050 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil, Hanne, Niels, Ruth, Birde, Hans-Ejnar, Svend Erik, Leif og Jens-Henry tilmeldes.

 

 

Bilag

  • Ældrepolitisk konference den 9. november 2016
 

86. Økonomi og budgetopfølgning

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Intet.

 

Punktet slettes på fremtidige dagsordner.

 

87. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kørsel til temadag i Viborg den 6. oktober om valg til ældreråd.

 

Ruth kører selv.

Jens herny kører med Bodil og Birde

Leif kører med Peter, Niels og Lotte.

Henning kører med Mads og Hanne

 

Birde tilmeldes.

 

 

 

 

88. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil blev på Frivilligdagen inviteret til møde i Seniorråd Nord og i Seniorrød Øst for at orientere om Søndagscafe.

Har tidligere deltaget i møde i Seniorråd Syd.

 

Jens-Henry orienterede om, at der i Seniorråd Øst har været en drøftelse af behovet for seniorråd.

Seniorråd Øst efterspørger en debat om opgaver for de enkelte seniorråd.

Det blev foreslået at afholde et møde med de 4 seniorråd, så eventuelle opgaver kan drøftes. Der inviteres til et fællesmøde i januar måned.

 

Hans Ejnar har deltaget i brugerpårørendemøde i Aulum. De har lavet spørgseskemaer til de pårørende om værdighedspolitikken.

 

Niels kan konstatere, at ledelinier på gågaden i Bredgade er lavet som i Østergade. Disse er blevet kritiseret af brugerne. Der var i foråret møde, hvor deltagerne så forskellige muligheder. Der blev en anden løsning anbefalet. Undring over hvorfor de kritererede løsninger er anvendt.

Mari Lohne inviteres til næste møde.

 

Bodil orienterede om evaluering af Tinghuspladsen til Frivilligdagen - stedet var udemærket. Bedre gennemgang end på Torvet.

 

 

 

 

 

 

89. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterende om, at der stadig er få tilmeldinger til Ældreådets temadag den 1. oktober.

Bodil forespurgte til en annonce. Ældrerådet mente ikke, at det ville give mange flere tilmeldinger.

Bodil, Leif og Lotte taler sammen den 26. for at se på deltagerantallet.

Herefter træffes beslutning om gennemførelse.

Bodil forsøger, at få Folkebladet til at omtale temadagen.

Der er omtale i Henring Bladet onsdag den 14. september.

 

Ruth melder fra.

 

Øvrige deltagere fra Ældrerådet bliver kontaktet af Bodil for praktisk hjælp.

 

90. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 12. oktober.

 

91. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Det blev evalueret at få dagsorden på mail. Ældrerådet kunne tilslutte sig, at dagsorden lå i papirudgave på mødet.

Referat på mail.

 

Jens Henry orienterede om en annonce onsdag den 31. august avisen i Ikast - Livlinen - en telefon for ensomme ældre. Projekt i samarbejde med blandt andet Ikast Kommune og Røde Kors.