Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

82. Budget 2017-20

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2017-20

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er den 6. september 2016 holdt et orienteringsmøde for de høringsberettigede.

Sagsfremstilling

Høring foregår i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference 29. og 30. august 2016.

 

Selve høringen finder sted i perioden 6. til 16. september.

 

Høringsfristen er således den 16. september 2016.

 

Budgetmateriale er tidligere udleveret til Ældrerådets medlemmer.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udarbejder høringssvar.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet sender følgende høringssvar:

Der har i flere år været behov for mere personale på plejehjemmene. Den såkaldte ”Værdighedsmilliard” har hjulpet på det problem, men det er ikke nær nok til at give gode forhold til beboerne og rimelige arbejdsvilkår for de ansatte.

Der er behov for flere ansatte, og hvis der ikke snart skaffes flere midler til området, frygter vi, at det bliver svært at rekruttere gode medarbejdere til plejehjemmene.

 

Herning Kommune vil gerne fremstå som en af de bedste kommuner i landet, og det afspejles også på sports- og kulturfaciliteter, i byfornyelsesprojekter og i gode forhold for etablering af nye industriforetagender, og det er rigtig godt.

Budgettet bærer præg af, at de samme gode intentioner ikke er gældende, når det drejer sig om kommunens kerneområder – omsorgen for de ældre og især for de fysisk og psykiske handicappede.

Her gælder det om, at spare mest muligt, og ikke om at skabe de bedste forhold for de svageste borgere.

Vi savner politikernes visioner for området. Der bør laves handleplaner, ikke bare for økonomien, men også for at skabe nogle mål for, hvordan man vil udvikle området, så Herning Kommune også på det område kan fremstå som en af de bedste kommuner i landet.

 

Iøvrigt mener vi ikke, at Herning Kommune overholder reglerne for indhentning af høringssvar.

Ifølge reglerne skal Ældrerådet høres om alt, der vedrører kommunens ældre borgere, og denne høring skal ske, før der bliver truffet bindende aftaler.

I forbindelse med budgetkonferencen har borgmesteren truffet bindende aftaler med de enkelte partier, før Ældrerådet har fået lejlighed til at afgive høringssvar.

Vi foreslår, at Herning Kommune undersøger hos Indenrigsministeriet, om gældende regler er overholdt, og at Ældrerådet efterfølgende får en kopi af afgørelsen.

 

Med venlig hilsen

På Ældrerådets vegne

 

Leif Jørgensen