Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

81. Forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr.: 29.09.04-P20-2-16 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Forebyggende hjemmebesøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2016 vedtaget en lovændring til Servicelovens §79 omhandlende de forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er sammen med borgeren at drøfte borgerens aktuelle livssituation og derved få belyst et eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Samtalen mellem den kommunale medarbejder og borgeren omhandler bl.a. livsforhold såsom hverdagen, den almindelige trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand. Det er i denne samtale, at f.eks. ensomhed, depression, tidlige tegn på demens og problemer med hørelsen kan opfanges.

 

Hvis borgeren i forvejen modtager hjemmehjælp kan kommunen undlade det årlige besøg.

 

Med lovændringen rykkes aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Dog skal alle borgere fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år.

 

Herning Kommune udvider fra efteråret 2016 indsatsen til varetagelse af de forbyggende hjemmebesøg. Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere og flere i målgruppen, og der forestår en opgave med at definere ”særlige risikogrupper” fra 65+.

 

På mødet deltager teamleder Allis Lunde og områdechef Elin Mogensen og vil fortælle om tankerne bag den kommende indsats.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet foreslår, at der tilbydes besøg til borgere i aldersgruppen, som bliver enlige.

 

Bodil Markmøller og Alis Lunde tager en snak om forsøgsprojektet med Søndagscafe på Lindegården, for at få de forebyggende medarbejdere til at udbrede kendskab til projektet.

 

Der arbejdes på at lave kollektive besøg, så medarbejderen ikke nødvendigvis skal komme i borgerens hjem.