Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

47. Godkendelse af referat fra sidste møde

48. Herning Kommunes hjemmeside

49. Evaluering af årsmøde

50. Synliggørelse af Ældrerådet og seniorrådene

51. 3 artikler med fokus på ældre

52. Invitation til inspirationsdag

53. Nyt fra formanden

54. Nyt fra rådets medlemmer

55. Nyt fra nedsatte udvalg

56. Dato for næste møde

57. Eventuelt

58. Høring af udbudsmateriale på diabetesprodukter