Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

47. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

48. Herning Kommunes hjemmeside

Sagsnr.: 85.02.20-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Herning Kommunes hjemmeside

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i efteråret 2013 fået ny hjemmeside, som består af Herning.dk samt en del emnesites.

 

På mødet vil Sinnet Ellehauge Haag, som er webleder i Herning Kommune, orientere om den nye hjemmeside.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen om opbygning og indholdsstruktur på herning.dk samt emnesites blev taget til efterretning.

 

Ældrerådet blev opfordret til at udbrede tankerne bag hjemmesiden og give feedback på de enkelte sider, hvis noget ikke fungerer eller et emne ikke kan findes.

 

Knappen til feedback findes på alle sider yderst til højre.

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbreve fra blandt andet de politiske udvalg - find fanen på siderne yderst til højre.

 

49. Evaluering af årsmøde

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af årsmøde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Evaluering af Danske Ældreråds årsmøde den 28. april 2014.

Sagsfremstilling

Drøftelse af

  • indholdet

  • henvendelse til Byrådet

  • pressemeddelelser

Indstilling

Formanden indstiller,

at de 3 punkter drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslaget om ændring af navn til seniorråd blev nedstemt, så navnet er stadig Ældreråd.

Leif orienterede kort om flere forskellige emner:

Mad på plejehjem

Etniske seniorer

Ældremilliarden - hvordan bliver den brugt?

Overførselsadgang på institutioner.

Tilgængelighed på instititutioner og andre steder, hvor ældre samles.

It-løsninger. Længst muligt i eget hjem - helst når den ældre gerne vil det. Plejetestamente - ønske for hvordan man gerne vil passes, når man kommer på plejehjem. Ældrerådets medlemmer opfordres til at spørg i de enkelte seniorråd, om de har det på deres institutioner.

Herudover de forskellige seminarer fra temadagen.

Velfærd for ældre - behovsbetinget. Oplægsholder Erik Stagsted har åbnet for muligheden for at komme og holde oplæg om emnet.

God mad - godt liv. Der skal arbejdes på at det kommunale tilbud gøres både bedre og billigere.

Palliativ indsats- også andre grupper end cancerpatienter. En opgave for det nye akutteam?? Bodil noterer ned til møde med direktør og udvalgsformand den 27. maj.

 

Der opfordres til at holde øje med brugen af ældremilliarden. Ældrerådet bør være på forkant til ansøgningen til ældremilliarden i 2015. Punktet drøftes også til møde med direktør og udvalgsformand den 27. maj.

 

Henvendelse fra Danske Ældreråd sendes til Byrådets medlemmer.

 

Der er ikke behov for pressemeddelelser.

 

50. Synliggørelse af Ældrerådet og seniorrådene

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Synliggørelse af Ældrerådet og seniorrådene

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Debat om udarbejdelse af ny folder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at emnet drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen har eksempler med på reklarmefinansierede foldere om andre ældreråd.

Spørgsmålet om der skal udarbejdes en folder blev drøftet.

Folderen skal ikke omfatte seniorrådene.

Der nedsættes et udvalg på 3 til at lave et forslag til folder.

Jens Henry Jensen, Peter Olesen, Bodil Markmøller og Lotte Mikkelsen indgår i udvalget. Lotte indkalder til 1. møde. Leif Jørgensen sørger for kontakt fra firmaet til Lotte Mikkelsen.

 

51. 3 artikler med fokus på ældre

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

3 artikler med fokus på ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 9. april 2014 blev der uddelt 3 artikler med fokus på ældre.

Sagsfremstilling

Det blev på mødet den 9. april 2014 besluttet, at artiklerne skulle drøftes på mødet den 14. maj 2014.

 

Artiklerne blev uddelt på forrige møde og sendes derfor ikke med dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at artiklerne drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif har ud fra artiklerne lavet et forslag til et brev til Social- og Sundhedsudvalget. Brevet læst op og blev godkendt. Sendes til Social- og Sundhedsudvalget.

 

52. Invitation til inspirationsdag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til inspirationsdag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Eden Denmark indbyder til inspirationsdag trivsel og meningsfuldhed for den enkelte i en hverdag, som leves i en plejebolig.

Sagsfremstilling

Program for dagen kan ses i vedlagte bilag.


Tilmeldingsfristen er 22. maj 2014.

 

Deltagerbetalingen er 950 kr. pr. person.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagelse fra Ældrerådet.

Bilag

  • Invitation Eden alternative temadag juni 2014_final
 

53. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Indbydelse til indvielse af Koloritten den 20. maj blev uddelt.

 

Leif Jørgensenhar holdt møde med Lis Bukholt den 13. maj, hvor temaerne blev prioriteret.

På mødet den 11. juni 2014 er temaet hjemmeplejen.

På mødet den 13. august 2014 er temaet plejehjem og visitation.

På mødet den 10. september 2014 er temaet akutteam.

 

Leif har på mødet med Lis Bukholt spurgt til et tal for borgere, som søger - men ikke bliver godkendt til plejehjem.

 

På mødet blev valg til seniorråd i 2015 også drøftet og konklusionen er, at det er områdeledernes ansvar. Det skal være mere ensartet med større fokus. Seniorrådene laver egne foldere.

 

54. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil Markmøller efterlyser tilbagemeldinger fra seniorrådene om deltagelse i Frivillighedsdagen den 22. august. Svar direkte til Bodil inden sommerferien.

 

Jens Henry Jensen - Seniorråd Syd har holdt møde på Lind plejecenter. Drøftelse af rådenes berettigelse. Det blev nævnt, at der mangler busser til Lind.

 

Jens Henry Jensen - Opfordrer til at besøge Ældreforums hjemmeside - der er en mængde af foldere som kan bestilles ude beregning.

 

Niels Hedegaard orienterede om besøget på Lind plejecenter med seniorråd syd. Der blev orienteret om de mange nye hjælpemidler blandt andet spiserobot, afstressningsstol og fleksibel indretning af lejlighederne.

 

55. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil Markmøller:

Tema for 1. oktober. Emnet er nu meldt ud og er:

ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor.

 

Der fastlægges umiddelbart efter Ældrerådsmødet dato for møde i temadagsudvalget.

 

56. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

11. juni 2014.

 

57. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Peter Olesen opfordrer til at følge brugen af ældremilliarden i Herning Kommune.

Peter Olesen ønsker oplysning om, hvordan betalingen for at være på plejehjem udregnes.

Peter Olesen orienterede om et besøg i Borgerservice - mange kunder og der er ikke stole nok. Ventetid 35 min. for at brevstemme. Ventetid 38 min. for at forny blåt sygesikringsbevis. Det kunne ikke gøres manuelt - skal ske digitalt.

 

Ruth Nørgaard - orienterede om, at flere borgere oplever at det er en dårlig oplevelse, når pårørende skal på plejehjem.

 

Jens Henry Jensen - hvis der arrangeres møde med Erik Stagsted fra Nyborg-seminaret vil seniorrådene gerne deltage.

Ældrerådet bakker op.

Svend Erik Jensen foreslog, at Sinnnets oplæg holdes på et fællesmøde med seniorrådene evt. sammen med indlæg fra Erik Stagsted.

 

Jens Henry Jensen har skimmet referat fra møde i Kultur og Fritidsudvalget - dog kun åbningstid på det nye bibliotek som var relevant.

 

Niels Hedegaard har undersøgt, at der ved fremmøde til ældrerådsvalg flere steder er højere stemmeprocent.

Niels Hedegaard oplyste, at ældreboligbehovet stiger med ca. 15-20 procent i løbet af få år.

 

58. Høring af udbudsmateriale på diabetesprodukter

Sagsnr.: 83.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Høring af udbudsmateriale på diabetesprodukter