Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

130. Godkendelse af referat fra sidste møde

131. Nyt fra formanden

132. Orientering om høring omkring køreplaner for nyt bybusnet

133. Nyt fra rådets medlemmer

134. Nyt fra nedsatte udvalg

135. Dato for næste møde

136. Eventuelt