Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

131. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formandskabet har den 21. november 2018 holdt møde med Søren Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. Det blev aftalt, at Anne Marie vil deltage i Ældrerådets møder nogle gange årligt for at orientere om arbejdet i Social- og Sundhedsudvalget.

På mødet blev også Ældrerådets økonomi drøftet.

På mødet blev rekruttering af sosu-personale også drøftet - herunder forslag til nye initiativer.

 

Den 23. november har Bodil og Edith været til møde med Joan Hansen og Jacob Philipsen fra Teknik og Miljø om undring i forhold til den politiske behandling af Ældrerådets forslag om buskort til ældre samt om priser på flextur. Forslaget er drøftet i politiske ad-hoc grupper og ikke på Byrådets budgetkonference.

Der blev på mødet opfordret til at indsende forslaget endnu en gang forud for budgetseminar i foråret 2019.

Der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag, som kan sendes videre. Udvalget består af Edith, Niels og Bodil.

 

Bodil har fået en henvendelse fra Koloritten om indlæg i deres blad om Ældrerådet. Centerrådet har også kontaktet Bodil om den fremtidige buskørsel til Koloritten.

 

Den 4. december har Bodil været til møde på Lind Plejecenter om deres projekt som Eden-plejehjem. Et projekt mod blandt andet ensomhed og kedsomhed. De har samarbejde med Lind skole. Der er stor fokus på trivsel blandt personalet.

Der planlægges at holde et ældrerådsmøde i første halvdel af 2019 på Lind Plejecenter, så Ældrerådet kan få en orientering om projektet.

 

Den 5. december har Bodil deltaget i styregruppemøde i projekt Kom godt hjem.

Der er nu ny tidsplan, da der er udfordringer i forhold til IT.

 

Den 7. december holdt Ældrerådet ekstraordinært møde og der blev fremsendt 2 høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Den 10. december har Bodil deltaget i et møde arrangeret af FOA. I mødet deltog også Ældrerådsformand og næstformand fra Ikast-Brande Kommune og fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Emner på mødet var blandt andet personalepleje og rekruttering samt besparelser.

 

Den 12. december har Bodil og Hans Ejner holdt møde med Lis Bukholt.

Her blev de fremtidige besparelser drøftet.

 

Bodil ønskede som det sidste under dette punkt en evaluering af Ældrerådets 1. år med de valgte medlemmer.

Der var stor opbakning til, at Ældrerådet er på rette vej. Det har båret frugt, at der har været så stor fokus på synlighed blandt borgere.

Det blev tilkendegivet at møderne er positive og at medlemmernes forskellighed bliver godt udnyttet.

Der er stor opbakning til både formand og næstformand fra rådets medlemmer.

De nye medlemmer har fået masser af ny viden om området.

Der opleves en større lydhørhed overfor Ældrerådet, hvilket kan hænge sammen med synligheden i pressen.

Formanden blev opfordret til at huske at fordele og uddelegere opgaver.